Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці / Уклад., уступ. артыкулы, каментарыі - канд. філалагічных навук А.Ф. Коршунаў. Мн., 1975.

Дополнение. Лист 1. Письмо Филона Кмиты смоленскому воеводе князю Даниилу Ногтеву1 о выкупе из литовского плена детей боярских Сатина и Одоевцова (01.VI.1580).2.

Наяснейшего и незвитежоного великого господаря Стефана, божьею милостью короля польского и великого князя литовского, руского, пруского, жемойтского, мазоветцкого и лифлянского, княжати седмигродцкого и иных многих великих и славных панств господаря, от воеводы смоленского, старосты оршанского Филона Семеновича Кмиты Чернобыльского в Смоленеск наместнику смоленскому — князю Данилу Ондреевичу Нохтеву-Суздальскому.

Што еси писал до мене, иж вышел из Литвы, на окуп, на веру государя твоего великого князя сын боярский Айда Сатин, а товарыщь его Гаврилко Ондреев сын Одоевцев сидит со князем Петром Хворостининым и со князем Семеном с Тюфякиным у его милости пана воеводы виленского3; и тот государя твоего великого князя сын боярский Сатин в Смоленеск с откупом приехал, и привез за себя и за Гаврилка окупу двесте пятдесят рублев денег и сорок куниц, лисицу чорную и два бобра чорных; што бых я о том его милости пану воеводе виленскому ведомо учинил, иж бы он тот откуп за тых государя твоего детей боярских — за Айду Сатина и за Гаврилка — велел взяти, а Гаврилка Одоевцова прислал в Смоленеск, або на рубеж на розмену, а иж бых о том всем тобе ведомо учинил, к которому дню тот государя твоего сын боярской Говрило Одоевцов в Смоленеск, або на рубеж будет.

Ино я о том до его милости пана воеводы виленского писати буду. И яко скоро его милость до мене ведомо через писанье свое учинит и того Гаврилка Одоевцова тут до Орши пришлет, я о том до тебе писаньем своим через посланника своего ведомо учиню.

А твоего есми посланника отпустил, не издерживая.

Писан у Орши, лета божьего нароженья 1580, месяца июня 1 дня4.


1 Даніла Андрэевіч Ногцеў — рускі князь, апошні прадстаўнік роду Ногцевых-Суздальскіх. З 1578 па 1581 г. прымаў удзел у Лівонскай вайне. У 1584 г. цар Фёдар Іванавіч (сын Івана Грознага) накіраваў яго ў Вялікі Ноўгарад для ўмацавання горада, а ў 1587 г. прызначыў там сваім намеснікам, дзе ён і памёр у час царавання Барыса Гадунова. З якога часу Д. А. Ногцеў-Суздальскі быў прызначаны смаленскім ваяводам, высветліць не ўдалося.

2 Ліст друкуецца па выданню АЗР, т. III, № 120, стар. 254—255.

3 Маецца на ўвазе Мікалай Юр'евіч Радзівіл.

4 У канцы тэксту ў якасці каментарыя зазначана, што спіс, па якім друкуецца тэкст, напісаны на двух лістках без скрэпы. Захоўваўся ў той час у Архіве Міністэрства замежных спраў.


Hosted by uCoz