Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


A | B | C | D - E | F - H | I - K | L - N | O - R | S - T | U - Z | А | Б | В | Г | Д | Е - Ж |
З - И | К | Л | М | Н | О - П | Р | С - Т | У - Х | Ц - Я | Рукапісы

 • Uhma T. Dwaj ostatni Piastowie. Warszawa, 1923 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.X.16.

 • Ułamek z podróży archeologicznej po Galicyi, odbytej w r. 1849 przez Józefa Łepkowskiego i Józefa Jerzmanowskiego. Okolica Podkarpacka, Obwód Sądecki. Warszawa, 1850 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.V.23.

 • Ulanicki W. O półkopku litewskim Zygmunta Augusta z 1565 roku. Warszawa, 1897 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.15.

 • Ulanowski B. Projekt unji polsko-litewskiej z r. 1446 // Archiwum Komisji Prawniczej. T. 6 || d18.

 • Ulanowski B. Zjazdy Piotrkowskie z r. 1406 i 1407 i ich uchwały. Kraków, 1887. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 649-652].

 • Ulčinaitė E., Jovaišis A. Lietuvių literatūros istorija XIII – XVIII amžius. Vilnius, 2003.

 • Ulewicz T. Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI w. Kraków, 1950 [Biblioteka studium słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria A. № 7].

 • Ulrich von Richental Chronik des Constanzer Concils 1414-1418 / Hrsg. von M.R. Buck. Tübingen, 1882.

 • Unia brzeska i jej następstwa. Gdańsk, 1991.

 • Unia Litwy z Polską. Dokumenty i wspomnienia / Zebrał H.Mościcki. Warszawa etc., 1919 || НБРБ: Рн23560.

 • Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, 1999.

 • Unia na Litwie i na Białorusi: memoryał przesłany jego Świętobliwości Piusowi IX na ręce najprzewielebnieyszego Arcybiskupa poznańskiego i gnieznieńskiego. Paryż, 1862 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • [Uniwersał o koronacji Zygmunta III króla polskiego 1587.XI.11. Inc.:] Oblatae svnt ad officivm et acta praesentia castriensia capitanealia Cracouien[si] per... Petrum Strzała de Sosnouicze ... litterae infrascriptae senatorum regni ad deputatorum nobilitatis ... [Expl.:] Actum in Castro Cracouiensi feria sexta post festum Sanctorum Simonis Iudae Apostolorum proxima anno ... Millesimo quingentesimo octuagesimo septimo. [Kraków, 1587] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.03.

 • Urban W. Cracovia Lithuanorum saeculis XIV-XV. Vilnius, 1999 || 18Ин1595.

 • Urban W. Lietuviai Krokuvoje nuo XIV a. pabaigos iki 1579 m. // Šešioliktojo amžiaus raštija / Red. S. Narbutas. Vilnius, 2000. S. 421-452.

 • Urban W. Litwini w Krakowie od końca XIV w. do roku 1579 // Teki Krakowskie. T. 10. 1999. S. 131-152.

 • Urbanavičius V. Vilniaus Perkūno šventovės klausimu // Iš baltų kultūros istorijos. Vilnius, 2000.

 • Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Th. 1. Lübeck, 1843 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.III.11 || тт. 1-2: d18.

 • Urkundenbuch zur Reformationsgeschichte des Herzogthums Preussen. Bd. 1-3 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.IV.17.

 • Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Przy współudz. Adama Amilkara Kasiriskiego. Wykończony i uzup. przez Aleksandra Włodarskiego. T. 1. Warszawa, 1994. - 650 s.; T. 2. Poznań, 1995. - 620 s.; T. 3. Poznań, 1995. - 658 s.

 • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV - XVIII wieku. Spisy / Oprac. H.Lulewicz i A.Rachuba. Kórnik, 1994. - 458 s.

 • Urzędnicy małopolscy XII - XV w. Spisy. Wrocław, 1990.

 • Urzędnicy podlascy XIV - XVIII w. Spisy. Kórnik, 1994.

 • Urzędnicy podolscy XIV - XVIII wieku. Spisy / Oprac. E.Janas, W.Kłaczewski, J.Kurtyka, A.Sochacka. Kórnik, 1998. - 311 s.

 • Urzędnicy wojewódstwa belzkiego i ziemi hełmskiej XIV - XVIII wieku. Spisy / Oprac. H.Gmiterek i R.Szczygiel. Pod red. A.Gąsiorowskiego. Kórnik, 1992. - 309 s.

 • Urzędnicy wojewó dstwa Ruskiego XIV - XVII wieku (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy / Oprac. K.Przyboś. Wrocław, 1987. - 461 s.

 • Ustawy prawa polskiego napotrzebnieysze, krotko z łacińskich wybrane, na polski język dla wszelkiego człowieka prostego, a prawo wiedzieć potrzebującego, przełożone. I. P. Roku Pańskiego 1563. [S.l., 1860?] [факсімільнае выданне] || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.23.

 • Utenos krašto enciklopedija / Sudarytojas ir spec. redaktorius Gediminas Isokas. Vilnius, 2001.

 • Uth G. Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustiańskiego w Polsce. Kraków, 1930.

 • V Zjazd Orientalistów Polskich (Warszawa, 1935): streszczenia referatów. Lwów, 1935 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Vahtre S. Kroniki baltyckie (inflanckie) XIII - XVIII w. jako źródła historyczne: (Stan badań) // Zapiski historyczne. 1969. T. 34. Z. 4. S. 73-89.

 • Vaitkevičienė D., Vaitkevičius V. XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožai // Lietuvos archeologija. T. 21. Vilnius, 2001. P. 311–333.

 • Vaitkevičius V. Kukaveičio šventvietės mįslės // Šiaurės Atėnai. 2008.V.02. № 891. || d34.

 • Vaitkevičius V. Nauja Žvėrūnos-Medeinos perspektyva // Lietuvos archeologija. T. 24. 2003. P. 17–32.

 • Vansėvičius S. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybiniai-teisiniai institutai. Vilnius, 1982.

 • Varakauskas R. Lietuvių kova su vokiškaisiais Mindaugo valdymo laikotarpiu (1236-1263) // Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto mokslo darbai. T. 4. Vilnius, 1958. P. 111-146.

 • Varakauskas R. Lietuvos ir Livonijos santykiai XIII-XVI a. Vilnius, 1982.

 • Varakauskas R. Lietuvos valstybės susidarymo klausimu // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. T. 10. Vilnius, 1969. P. 169-180.

 • Varakauskas R. Vokiečių feodalų agresija į Rytinį Pabaltijį ir lietuvių kova su ja XIII a. I ketvirtyje // Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto mokslo darbai. Istorija. T. 3. 1953. P. 5–33.

 • Vaščukas D. Voluinės žemės privilegijos (XV a. II pusė – XVI a. pradžia): datavimo ir protografo problema // Lietuvos istorijos metraštis. 2003/1. Vilnius, 2004. P. 71 - 79.

 • Vasiliauskas A. Vytauto Didžiojo diplomatika. Išorinės žymės // Senovė. 1938, t. 4. P. 133–172.

 • Vasiliauskas A. Vytauto Didžiojo diplomatika. I. Įvadas. II. Dokumentų rūšys // Senovė. 1938, t. 2. P. 175–214.

 • Vegesack S. Die Gesandschaften W. von Plettenbergs an den Grossfürsten von Moskau in den J. 1494-1497 // Baltische Monatsschrift. Bd. 75. H. 5. 1913.

 • Vėlius G. Kernavė in the context of towns of the Grand Duchy of Lithuania // Archaeologia Lituana. T. 4. 2003. P. 161-174 || d49.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 4. Staatsverträge des Herzogtums Preußen. Teil 1. Polen und Litauen. Verträge und Belehnungsurkunden 1525 - 1657/58. Bearbeitet von Stephan und Heidrun Dolezel. Köln etc., 1971.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 8. Christel Krämer: Beziehungen zwischen Albrecht von Brandenburg-Ansbach und Friedrich II. von Liegnitz. Ein Fürstenbriefwechsel 1514-1547 Darstellung und Quellen. Köln etc., 1977.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 10. Horst Kenkel: Grund- und Häuserbuch der Stadt Tilsit 1552-1944. Köln etc., 1973.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 14. Neue Forschungen zur brandenburg-preußischen Geschichte. Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Preußischen Historischen Kommission von Friedrich Benninghoven und Cécile Lowenthal-Hensel. Bd. 1. Köln etc., 1979.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 23. Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410-1411: Die Abrechnungen für die Soldtruppen. Mit ergänzenden Quellen bearbeitet und ediert von Sven Ekdahl. Teil 1. Text mit Anlagen, und Erläuterungen. Köln etc., 1988.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 24. Allgemeine Kartensammlung, Provinz Brandenburg: Spezialinventar. Bearbeitet von Winfried Bliß. Köln etc., 1988.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 25. Revaler Urkunden und Briefe von 1273 bis 1510. Bearbeitet von Dieter Heckmann. Köln etc., 1995.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 28. Allgemeine Kartensammlung des Staatsarchivs Königsberg: Spezialinventar. Bearbeitet von Winfried Bliß. Köln etc., 1991.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 30. Klaus Neitmann: Der Hochmeister des Deutschen Ordens in Preußen: Ein Residenzherrscher unterwegs; Untersuchungen zu den Hochmeisteritineraren im 14. und 15. Jahrhundert. Köln etc., 1990.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 31. Herzog Albrecht von Preußen und das Bistum Ermland (1525- 1550): Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den ostpreußischen Folianten. Bearbeitet von Stefan Hartmann. Köln etc., 1991.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 32. Carl Wilhelm Cosmar: Geschichte des Königlich-Preußischen Geheimen Staats- und Kabinettsarchivs bis 1806. Mit ergänzenden Materialien hrsg., eingeleitet und erläutert von Meta Kohnke. Köln etc., 1993.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 34. Sarnowsky J. Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen: (1382 - 1454). Köln etc., 1993.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 35. Die Herzöge in Preußen und das Bistum Kulm (1521-1691); Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten. Bearbeitet von Ursula Benninghoven. Köln etc., 1993.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 37. Herzog Albrecht von Preußen und das Bistum Ermland: Regesten aus dem und den Ostpreußischen Folianten. Bearbeitet von Stefan Hartmann. Köln etc., 1993.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 39. Die Herzöge Albrecht Friedrich und Georg Friedrich von Preußen und das Bistum Ermland: (1568-1618); Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten; mit ergänzenden Schriftstücken bis 1699. Bearbeitet von Stefan Hartmann. Köln etc., 1994.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 41. Herzog Albrecht von Preußen und Livland: (1525 - 1534). Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten. Bearbeitet von Ulrich Müller. Köln etc., 1996.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 43. Allgemeine Kartensammlung: Provinz Ostpreußen. Spezialinventar. Bearbeitet von Winfried Bliß. Köln etc., 1996.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 44. Das Kulmer Gerichtsbuch 1330 - 1442. Herausgegeben von Carl Lückerath und Friedrich Benninghoven. Köln etc., 1999.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 47. Die Beziehungen der Herzöge in Preußen zu West- und Südeuropa (1525 - 1688): Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten / Bearb. von Dieter Heckmann. Köln etc., 1999.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 49. Herzog Albrecht von Preußen und Livland (1534 - 1540): Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten. Bearbeitet von Stefan Hartmann. Köln etc., 1999.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 50. Allgemeine Kartensammlung. Provinz Westpreußen: Spezialinventar / Bearb. von Winfried Bliß. Köln etc., 2000.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 51. Das Kontenführungsbuch der Elenden Bruderschaft von Königsberg-Löbenicht (1447 - 1523) / Bearb. von Dieter Heckmann. Köln etc., 2000.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 54. Herzog Albrecht von Preußen und Livland (1540 - 1551): Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten. Bearbeitet von Stefan Hartmann. Köln etc., 2002.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 57. Herzog Albrecht von Preußen und Livland (1551 - 1557): Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten. Bearbeitet von Stefan Hartmann. Köln etc., 2005.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Arbeitsberichte. Nr. 1. Aus der Arbeit des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz. Herausgegeben von Jürgen Kloosterhuis. Berlin, 1996.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Arbeitsberichte. Nr. 2. Archivarbeit für Preußen. Symposion der Preußischen Historischen Kommission und des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz aus Anlass der 400. Wiederkehr der Begründung seiner archivischen Tradition. Herausgegeben von Jürgen Kloosterhuis. Berlin, 2000.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Beihefte. Beiheft 1. Ulrich Müller: Das Geleit im Deutschordensland Preußen. Köln etc., 1991.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Beihefte. Beiheft 2. Martin Armgart: Die Handfesten des preußischen Oberlandes bis 1410 und ihre Aussteller: diplomatische und prosopographische Untersuchungen zur Kanzleigeschichte des Deutschen Ordens in Preußen. Köln etc., 1995.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Beihefte. Beiheft 3. Sonja Neitmann: Von der Grafschaft Mark nach Livland: Ritterbrüder aus Westfalen im livländischen Deutschen Orden. Köln etc., 1991.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Beihefte. Beiheft 8. Peter Bahl: Der Hof des Großen Kurfürsten: Studien zur höheren Amtsträgerschaft Brandenburg-Preußens. Köln etc., 2001.

 • Veryha-Darevskis A. J. Lietuvos mokesčiai XV – XVI a. // Teisių fakulteto darbai. 1929, t. 5, kn. 5. - 179 p.

 • Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae / Ed. A.Theiner. T. 1. 1217-1409. Romae, 1860 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.10.

 • Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae / Ed. A.Theiner. T. 2. 1410-1572. Romae, 1861 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.21.

 • Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae / Ed. A.Theiner. T. 3. 1585-1695. Romae, 1863 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.10.

 • Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio / Ed. E.Martene, U.Durand. T. 8. Paris, 1733 || Сайт: Gallica. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.I.18.

 • [Vicardelli]. Dissertatio de origine christianae religionis in Russia. Romae, 1826 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04.

 • Vijūkas-Kojelavičius A. Lietuvos istorija. Pirma ir antra dalis / Iš lotynų k. vertė L.Valkūnas. Vilnius, 1989.

 • Vilimas D. Dėl pirmojo LDK pavietų pareigūnų sąrašo // Lietuvos istorijos metraštis. 2000. Vilnius, 2001. P. 55-72. [On the First Register of the Officials of the Grand Duchy of Lithuania].

 • Vilkul T. Haličo Voluinės metraštis apie kunigaikščio Vaišelgos vienuolystę // Naujasis židinys-Aidai. 2004. № 6. P. 263–267.

 • Vincent Laureo évèque de Mondovi, nonce apostolique en Pologne 1574-1578 et ses depêches inedites au cardinal de Côme etc. / Publiées par T. Wierzbowski. Warszawa, 1887. - VIII, 756. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 478-481].

 • Visitatio Diocesis Samogitiae (A.D. 1579) / Žemaičių vyskupijos vizitacija (1579) / Par. L.Jovaiša, J.Tumelis. Vilnius, 1998. [Series: Fontes ecclesiastici historiae Lithuaniae; 1].

 • Vita sanctorum Stephani regis et Emerici ducis / Ad fidem codicum seculi XII, XIII et XV-i recensuit, nonnulla eiusdem aetatis monumenta, disquisitionesque criticas adiecit M.Florianus. Lipsiae, 1881 [Historiae Hungaricae fontes domestici. Pars prima. Scriptores; 1] || Сайт: KlimoTheka. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Vita Stanislai Orichovii. 1564. [S.l.], 1891 [на правах рукапісу] || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.23.

 • Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi, magni ducis Lithuaniae / Opr. i wyd. J.Ochmanski. Warszawa etc., 1986 || d43.

 • Vyžuonos. Kraštas ir žmonės / Sudarė ir parengė A. Vyžintas. Utena, 2006.

 • Vladimirovas L. Pirmosios bibliotekos Lietuvoje // Bibliotekų darbas. 1957, № 1. P. 9–19.

 • Voigt G. Enea Silvio de' Piccolomini als Papst Pius der zweite, und sein Zeitalter. Bd. 2. Berlin, 1862 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • Voigt G. Enea Silvio de' Piccolomini als Papst Pius der zweite, und sein Zeitalter. Bd. 3. Berlin, 1863 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • Voigt J. Briefwechsel der berühmtesten Gelehrten des Zeitalters der Reformation mit Herzog Albrecht von Preussen: Beiträge zur Gelehrten-, Kirchen- und politischen Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts, aus Originalbriefen dieser Zeit. Königsberg, 1841 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.17.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 1. Die Zeit des Heidenthums. Königsberg, 1826 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. У асобніку памылкова змешчаны тытульны аркуш і прадмова да пятага тому. Дата праверкі: 2006.XII.17. || d13.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 2. Die Zeit von der Ankunft des Ordens bis zum Frieden 1249. Königsberg, 1827 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d13.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 3. Die Zeit vom Frieden 1249 bis zur Unterwerfung der Preussen 1283. Königsberg, 1828 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04. || d13.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 4. Die Zeit von der Unterwerfung der Preussen 1283 bis zu Dieterichs von Altenburg Tod 1341. Königsberg, 1830 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. Дата праверкі: 2006.XII.17. || d13.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 5. Die Zeit vom Hochmeister Ludolf König von Weizau 1342 bis zum Tode des Hochmeisters Konrad von Wallenrod 1393. Königsberg, 1832 || Сайт: Google Print. Адрас. У асобніку змешчаны тытульны аркуш і прадмова да першага тому. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. Дата праверкі: 2006.XII.17. || d13.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 6. Die Zeit vom Hochmeisters Konrad von Jungingen, von 1393 bis 1407. Verfassung des Ordens und des Landes. Königsberg, 1834 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. Дата праверкі: 2007.IV.17. || d13.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 7. Die Zeit vom Hochmeister Ulrich von Jungingen 1407 bis zum Tode des Hochmeisters Paul von Rusdorf 1441. Königsberg, 1836 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VII.09. || d13.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 8. Die Zeit vom Hochmeister Konrad von Erlichshaufen 1441 bis zum Tode des Hochmeisters Ludwig von Erlichshaufen 1467. Königsberg, 1838 || Сайт: Google Print. Адрас. Яшчэ адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VII.09. || d14.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 9. Die Zeit vom Tode des Hochmeisters Ludwig von Erlichshaufen 1467 bis zum Untergange der Herrschaft des Ordens unter dem Hochmeister Albrecht von Brandenburg 1525. Königsberg, 1839 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VII.09. || d13.

 • Voigt J. Namen-Codex der Deutschen Ordens-Beamten, Hochmeister, Landmeister, Grossgebietiger, Komthure, Vögte, Pfleger, Hochmeister-Kompane, Kreuzfahrer und Söldner-Hauptleute in Preussen. Königsberg, 1843 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28 || d39.

 • Volanas A. Rinktiniai raštai / Sud. M. Ročka, I. Lukšaitė. Vilnius, 1996.

 • Volanus A. De libertate politica sive civil. Cracoviae, 1572.

 • Voldemaras A. (рец.). J. Jakubovskis. Tautybių santykiai Lietuvoje prieš Liublino uniją. Iš lenkų kalbos vertė J. Jablonskaitė-Petkevičienė, 1921 // Mūsų senovė. 1921, t. 1, Nr. 1. P. 444 – 448.

 • Volkaitė-Kulikauskienė R. Lietuviai 9-12 amžiais. Vilnius, 1970.

 • Volteris E. Kur reikėtų ieškoti Mindaugo sostinės // Židinys. T. 22. 1935. № 11. P. 413–416.

 • Volumina constitutionum. Vol. 1. 1493 - 1526 / Do druku przygotowali S.Grodziski, I.Dwornicka, W.Uruszczak. Warszawa, 1996 || НБРБ: ИН227261.

 • Volumina legum. T. 1. Petersburg, 1859 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VI.12 || d11.

 • Volumina legum. T. 2. Petersburg, 1859 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VI.12 || d11.

 • Volumina legum. T. 3. Petersburg, 1859 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VI.12.

 • Volumina legum. T. 4. Petersburg, 1859 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VI.12.

 • Votum Waleryana Biskupa Wileńskiego na Uniią Korony z Litwą (Z rękopismów biblioteki Tytusa Hrabi Działyńskiego) // Dziennik Warszawski. 1826. R. 5. S. 160-177. || d04.

 • Voyages et ambassades de messire Guillebert de Lannoy..., 1399-1450. Mons, 1840 || d44.

 • Vygandas Marburgietis. Naujoji Prūsijos kronika / Vertė Rimantas Jasas; mokslinis redaktorius Kęstutis Gudmantas. Vilnius, 1999.

 • Vytautas Didysis. Kaunas, 1930.

 • Vytautas Didysis ir Lietuva. Vilnius, 1997.

 • W.C. O Stefanie Batorym w trzechsetletnią rocznicę jego zgonu. Lwów, 1887. - 27 s. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 520-524].

 • Wachtsmuth F. Ueber die Quellen und den Verfasser der ältern livländischen Reimchronik. Mitau, 1878 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.15. || d36.

 • Wacker G. Ulrich Richentals Chronik des Konstanzer Konzils und ihre Funktionalisierung im 15. und 16. Jahrhundert: Aspekte zur Rekonstruktion der Urschrift und zu den Wirkungsabsichten der überlieferten Handschriften und Drucke. Dissertation... Dr. der Philosophie. Kassel, 2002 || Сайт: Online-Publikationsservice der Universität Tübingen. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • Wadowski J.A. Kościoły lubelskie na podstawie źródeł archiwalnych. Kraków, 1907.

 • Wagner L. Báthory István lengyel király // Pozsonyvidéki Lapok. 1886.XII.08. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 520-524].

 • Walawender A. Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450-1586. T. 1. Zjawiska meteorologiczne i pomory (z wykresami). Lwów-Warszawa, 1932 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Walawender A. Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450-1586. T. 2. Zniszczenia wojenne i pożary (z wykresami). Lwów-Warszawa, 1935 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Walewski C. Jan Łaski, reformator kościoła: wiadomość historyczno-bibliograficzna. Warszawa, 1872 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Wapowski B. Dzieje Korony polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od r. 1380 do 1535. T. 1. Wilno, 1847 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31. || d16.

 • Wapowski B. Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od roku 1380 do 1535 / Wyd. M.Malinowski. T. 2. Wilno, 1847 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XII.21. || d16.

 • Wapowski B. Dzieje Korony polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od r. 1380 do 1535. T. 3. Wilno, 1848 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31. || d16.

 • Warhaffte Contrafactur und gewisse Zeitung, welcher massen die Königliche Wirden in Poln die Stat und das Schloss Polotzko... wiederumben belegert und eingenommen. Nürnberg, [1579] (G. Mack).— (British Museum. General Catalogue of printed books, vol. 229, col. 564).

 • Warhaffte Gewisse newzeitung aus Reval... von einem newen Cometen. Auch wie der Muscowiter wieder die armen Lieflender tobet und wüttet. Wie er Derpss belagert, aber widerumb hat abziehen müssen. Erffordt, 1593 (M. Wittel).— РНБ: 13.9.2.1005.

 • Warhaffte Neuwe Zeitung. Welcher massen die Römische Kais. Mt. von den Polnischen Abgesandten zu einem König in Polen declarirt worden... Folgends, wie der Gross Fürst auss der Moscaw die an jnen abgesandte Türkische Legation tractirt und gehalten... Franckfurt am Mayn, 1576 (G. Rab).— РНБ: 12.43.2.1654. Тое ж: Leipzig, 1576.— РНБ: 13.7.2.600.

 • Warhaffte newe Zeittung. Auff dem Reichtstag zu Regenspurg gehandelt und fürgebracht... Wie auch die Moscowiters Gesandten alda ankommen und was sie fürgebracht... Cöln, 1576 (D. Ewald).— РНБ: 13.9.1.164.

 • Warhaffte und gründliche Zeitung, welcher massen die Kön. May. zu Polln... bewogen den Krieg kegen demselben hiebevor wie auch in diesem 1580 Jare im monat Augusti gesieget... Dantzigk, 1580 (J. Rhode).— РНБ: 13.6.2.110. Тое ж: Franckfurt an der Oder, 1580 (J. Eichorn).

 • Warhaffte Zeitung, wie die Kön. May. zu Poln... nach eröberter Vestung Vielischa ferner dem Moscowiter ins Land gerücket, endtlich auch die Statt und Schlos Vielikiluki eröbert. Dantzigk, 1580 (J. Rhode).

 • Warhafftie Zeitung, von der Grossen Schlacht bey Namen an der Mass geschehen den 31. Jenner 1578... Ein ander Erbermliche und klegliche Zeitung und Bericht... Riga auss geschrieben, 1578 (!). Cöllen, [1578] (N. Schreiber).— РНБ: 13.15.3.139.

 • Warhafftige Beschreibung, wie die grosse Kauffstadt Polotzko... von dem Moschowitter den 15 Februarij dieses LXIII Jars erobert... ist. [Nürnberg], 1563 (N. Knorr).— РНБ: 12.53.7.906.

 • Warhafftige Beschreibung, wie die Stadt Polozk von dem Moskowiter eingenommen worden ist. 1563 || d40.

 • Warhafftige Neue Zeitung von dem Moskowiter, wie er den Abgesandten der Königlichen Majestät von Polen empfangen und gehalten hat. 1570 || d40.

 • Warhafftige Neue Zeitung von dem Sieg wider die Moskowiter am 26. Januar 1564. 1564 || d40.

 • Warhafftige Newe Zeitung vom grausamen Feindt der Christenheit dem Moscowiter, wue er den Kön. Mayestat in Polen Abgesandten... gehalten. Item, wie er etliche seiner eignen Sted... verwüstet, und mit deero Einwoneren... gantz erbermlich umbgangen... S. l., [1570?].— РНБ: 13.7.2.1040.

 • Warhafftige newe Zeytung, von dem yetzigen Sieg... von dem Littawiscchen Kriegsvolck, wider die Muscowitter... Item ein... Geistlich Lied, wider die Moscowitter gestelt... durch J. Reinhardum Grawingellinum. S. l., 1564.— (Weller E. Die ersten deutschen Zeitungen. Stuttgart, 1872. № 269).

 • Warhafftige Nye Tyding, wo de Kön. Mait. tho Schweden de Stadt Carelogorodt up Düdesch Kecksholm in Rüszlandt und darnach de Hüser und festinge Padis, Wesenberch und Tolszborch in Lyfflandt gelegen, dedm Muscowiter mit gewalt genamen und affgedrungen hefft. Uth Revel in Lyfflandt van einem Prediger darsьlvest, na Rostock geschicket... Rostock, 1581.

 • Warhafftige und Erschreckliche Newzeitung von dem grausamen Feind unnd Tyrannen des Muscowiters, wie er ... ist von Parnaw gezogen, dieselbige den 9. July dieses 75 Jars eingenommen hat. S. l., [1575].— (Winkelmann E. Bibliotheca Livoniae historica. Berlin, 1878. № 5500).

 • Warhafftige und erschreckliche Zeitung von dem grausamen Feind dem Moscowiter. Augspurg, 1563 (V. Otmar).— РНБ: 13.9.3.618. Тое ж. S. l., 1563.— РНБ: 13.7.2.1042 || d40.

 • Warhafftige Zeitung wie und wasserley die Konigliche Mayestat zu Polen... die Festung Polotzko... erobert und eingenommem hat den 30 Augusti 1579. Dantzig, [1579] (J. Rhode).

 • Warhafftige, erbärmliche und klägliche Zeitung unnd Bericht, einer fürnemen Personen, vonn der grewlichen Tyranney des Moscowiters, auss Riga geschrieben, den 30. Augusti, im Jar 1577. Augsburg, [1577] (M. Manger).— РНБ: 14.46.5.284. Тое ж: S. l., [1577].— РНБ: 13.7.2.1035. Тое ж: Dantzge, [1577].— РНБ: 13.7.2.806. Тое ж: Rostock, 1578. Тое ж: Aus einem Königspergischen Exemplar nachgedruckt durch J. Balhorn (Lübeck), s. a.— РНБ: 13.7.2.524.

 • Warhafftige, Erbermliche und Klegliche Zeitung, so aus Riga geschrieben, wie der Muscowiter das gantze Überdünische Fürstentumb... eingenommen... 1577. Lübeck, s. a. (J. Balhorn).— РНБ: 13.7.2.420.

 • Warhafftiger Bericht des Revelschen Kriegs Belegerung und fürnembsten Scharmützeln... verfasset durch einen Studiosum, so in solchen handeln bey und mit gewesen. S. l., 1577.— РНБ: 12.43.2.2427. Перадрук: Russwurm C. Die Belagerung von Reval 1577 (Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands. Bd. II. Heft 2. Reval, 1876. S. 292 – 307).

 • Warnka S. De ducis Michaelis Glinscii contra Sigismundum regem Poloniae et m. ducem Lithuaniae rebellione (1507-1508). Berolini, 1868 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30.

 • Warszewicki K. Reges, sancti, bellatores, scriptores Poloni. Romae, 1601. Старадрук Курніцкай бібліятэкі. Сігнатура Std12245 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16.

 • Warszewicki K. Tvrcicae tres. Pragae, 1599 || Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Wartalska E. Udział i rola mieszkańców W. Ks. Litewskiego w funkcjonowaniu Konwentu Jasnogórskiego XVI - XVIII w. // Wilno i kresy północno-wschodnie / Red. E. Feliksiak. T. 1. Białystok, 1996. S. 95-110.

 • Waryski S. Ephemeris historico politica in coelo Sarmatiae, Lvminarivm. Maiorum aeque ac Minorum, Motus, Ortus [...] Fideli stylo referens. Sev synoptico descriptio historiographica chronographica singularium in Polonia gestorum, Regum, Principum [...] vitas et heroica acta complectens. Per singulos anni dies [...]. Cracoviae, [post 1701] || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Wasilewski L. Kresy wschodnie: Litwa i Białoruś, Podlasie i Chełmszczyzna, Galicya Wschodnia, Ukraina. Warszawa, 1917 || Сайт: Podkarpacka biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Wasilewski L. Słowianie: ich rozsiedlenie i liczba. Kraków, 1913 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Wasilewski T. Daty urodzin Jagiełły i Witolda. Przyczynek do Genealogii Giedyminowiczów // Przegląd Wschodni. T. 1. Z. 1. 1991. S. 15-34.

 • Wasilewski T. L.Alekseev. Polockaja Ziemlja // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. R. 16. № 2. Warszawa, 1968. S. 335-338.

 • Wasilewski T. Nobilitacje miast w dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów // Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach. Warszawa, 1991.

 • Wasilewski T. Pochodzenie i początki kariery domu Czartoryskich // Litwa i jej sąsiedzi od XII do XX w. Poznań, 1994. S. 43-65.

 • Wasilewski T. Prawosławne imiona Jagiełły i Witolda // Analecta Cracoviensia. T. 19, 1987. S. 105-116.

 • Wasilewski T. Synowie Giedymina w. ks. Litwy a następstwo tronu po nim // Annales Universitatis Marie Curie-Sklodowska. Sectio F. Historia. № 45. 1990. S. 124-137.

 • Wasilewski T. Trzy małżeństwa wielkiego księcia Litwy Olgierda. Przyczynek do Genealogii Giedyminowiczoów // Kultura średniowieczna i staropolska / Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w 50-lecie pracy naukowej. Warszawa, 1991. S. 673-682.

 • Wasilewski T. W. Ks. Litewskie w dobie Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1795). Federacja dwóch państw czy państwo jednolite // Lithuania. 1990. № 1. S. 66-77.

 • Wasilewski T. Wokół związków Polski z Litwą // Dzieło Jadwigi i Jagiełły w 600-lecie chrztu Litwy i jej związków z Polską / Wyb. i oprac. W. Biliński. Warszawa, 1989. S. 34-39.

 • Watt J., von. Oratio coram invictissimo Sigismundo rege Poloniae etc. in conventu caesaris et trium regum... habita... Vienna, 1515 || Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Wawrzyńczyk A. Studia z dziejów handlu Polski z Wielkim Księstwem Litewskim i Rosją w XVI wieku. Warszawa, 1956.

 • Wdowiszewski Z. Genealogia Jagiellonów. Warszawa, 1968.

 • Wdowiszewski Z. Uposażenie ks. Wigunta Olgierdowicza // Księga ku czci O. Haleckiego. Warszawa, 1935. S. 270 - 274.

 • Weber P. Wilna: eine vergessene Kunststätte. Wilno, 1917 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.18.

 • Węcowski P. Itineraria Jagiellonów. (Maciej Neuman, Krzysztof Pietkiewicz, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio itinerariumas (1492 m. birželis – 1506 m. rugpjūtis), "Lietuvos Istorijos Metraštis", 1995, Vilnius 1996, s. 154–240; Irena Sułkovska–Kuraseva, Itinerarij Kazimira Jagellona (sostojanie podgotovki), "Issledovanija po istorii Litovskoj Metriki", Moskva 1989, s. 264–335) // Studia Źródłoznawcze. T. 37. S. 153 – 164.

 • Węgierski A. Libri quatuor slavoniae reformatae, continens Historiam ecclesiasticam Ecclesiarum Slavonicarum. Amsterodami, 1679.

 • Wegner L. Jan Ostrorog doktor obojga praw, wojewoda poznański i jego pamiętnik na Zjazd Walny Koronny za króla Kazimierza Jagiellończyka "O Urządzeniu Rzeczypospolitej". Poznań, 1860 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Wehrmann M. Geschichte von Pommern. Gotha, 1919 || Сайт: Bałtycka biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Weise E. Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preußen im 15. Jahrhundert. T. 1. 1398 – 1437. Königsberg, 1939.

 • Weise E. Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert. T. 2. 1437 - 1467. Marburg, 1955.

 • Wenta J. Księgi polskiej kancelarii koronnej i książęcej szczecińskiej w bibliotekach Lüneburga, Hanoweru i Giessen z biblioteki Oxenstiernów // Studia Źródłoznawcze. T. 40. S. 95 – 106.

 • Weremej F.Z. Stolica Jaświeży: monografia miasta Drohiczyna nad Bugiem w zarysie historycznym. Drohiczyn, 1938 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.23.

 • Wersche C. Das staatsrechtliche Verhältniss Polens zum Deutschen Reich während des Mittelalters // Zeitschrift der historischen Gesellschaft für die Provinz Posen. 1888. H. 3, 4. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 646-649].

 • Weryha-Darowski A. Kresy ruskie Rzeczypospolitej: (województwa: kijowskie, wołyńskie, bracławskie i podolskie). Warszawa, 1919 || Сайт: Podkarpacka biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Wexler P. Christian, Jewish and Muslim translations of the Bible and Koran in Byelorussia: 16th - 19th centuries // The Journal of Byelorussian studies. 1988. Vol. 6, № 1. P. 12-19.

 • Widajewicz J. Bruno z Kwerfurtu // Polski słownik biograficzny. T. 3, 1937. S. 24 - 26.

 • Widziewicz M. Kazanie na pogrzebie Jasnie Oświeconego Pana, Jego Mości Pana Mikołaia Chrysztofa Radziwiła Kśiążęćia Państwa Rzymskiego na Ołyce y Nieświeżu, Hrabi na Szydłowcu y Mir. Woiewody Wilenskiego, Szawelskiego &c. &c. Starosty. Miane w Kośćiele Nieświeżkim u Oycow Societatis Iesu, 9. dnia Kwietnia Roku Pańskiego, 1616. Przez X. Marcina Widziewicza Theologa Societatis Iesu. Kraków, 1616 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.10.

 • Wielhorski W. Polska a Litwa. Stosunki wzajemne w toku dziejów. Londyn, 1947.

 • Wielhorski W. Stosunki językowe, wyznaniowe i etniczne w W. Ks. Litewskim pomiędzy XIII a XVIII w. // Teki Historyczne. T. 13. Londyn, 1964 - 1965. S. 17 - 40.

 • Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmódzkiego kronika: podług rękopisu z roku 1550 / Wyd. S. Ptaszycki. Wilno, 1907 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05. || d35.

 • Wielopolski A. Biblioteka Ordynacyi Myszkowskiej: zapis Konstantego Świdzińskiego: rok 1859. Kraków, 1859 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.31.

 • Wiercieński H.W.J. Ziemia chełmska i Podlasie: rys historyczny i obraz stanu dzisiejszego. Kraków, [po 1900] || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Wierzbowski T. Bibliographia polonica XV ac XVI ss.: opera et editiones, quae in bibliotheca Universitatis Caesareae Varsoviensis asservantur. Vol. 1. Nri 1-800 annorum 1488-1600. Varsoviae, 1889 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Wierzbowski T. Bibliographia polonica XV ac XVI ss. Vol. 2. Nri 801 - 2000. Varsoviae, 1891 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Wierzbowski T. Bibliographia polonica XV ac XVI ss. Vol. 3. Nri 2001 - 3200. Varsoviae, 1891 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Wierzbowski T. Vademecum: Podręcznik dla studjów archiwalnych. Wyd. 2. Lwów - Warszawa, 1926 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.23.

 • Wigand z Marburga. Chronicon sen annales / Wydanie J.Voigta i E.Raczyńskiego. Poznań, 1842.

 • Wijaczka J. Metryka Vialikaha Kniastva Litoŭskaha (1522—1552). Kniha zapisaŭ 28 // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. 2000. H. 4, № 49. S. 611.

 • Wijk M., van. Kilka uwag o pochodzeniu mszału kijowskiego // Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. T. 2. Lwów, 1925. S. 665-667.

 • Wijuk-Kojałowicz A. Fasti Radiviliani gesta... domus ducum Radziwił compendio continentes. Vilnae, 1653 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03 || d45.

 • Wijuk-Kojalowicz A. Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compedium czyli o klejnotach albo herbach. Kraków, 1897.

 • Wijuk-Kojałowicz A. Herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator. Kraków, 1905 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.31.

 • Wijuk-Kojałowicz A. Historiae Lituanae pars prior: de rebus Lituanorum ante susceptam Christianem religionem conjuctionemque Magni Lituaniae Ducatus cum Regno Poloniae. Dantisci, 1650 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.15 || d35.

 • Wijuk-Kojałowicz A. Historiae Lituanae pars altera. De rebus Lituanorum, a coniunctione magni Ducatus cum Regno Poloniae ad vnionem eorum dominiorum. Antverpiae, 1669 || d49.

 • Wijuk-Kojałowicz A. Miscellanea rerum ad statum ecclesiasticum in Magno Litvaniae Ducatu pertinentium. Vilnae, 1650.

 • Wilczyński J.K. Herbarz starodawnej szlachty podług Heraldyków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych. Paryż, 1860? || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.05.

 • Wilczyński W. Sprawa początków rodu xx. Sanguszków. Kraków, 1902. - 168 s.

 • Wilczyński W. W sprawie kniaziów łukomskich // Przegląd Historyczny. T. 19. 1915. S. 145 - 167.

 • Wilkiewicz-Wawrzyńczykowa A. Spory graniczne polsko-litewskie w XV - XVII w. // Wiadomości studium historii prawa litewskiego. T. 1. Wilno, 1938. S. 93 - 201.

 • Wilno / Oprac. L.Rydel. Kraków, 1915 || 1. Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.14. 2. Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.17.

 • Wilno i ziemia Wileńska: dodatek specjalny "Epoki" wielkiego dziennika politycznego. Warszawa, 1927 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.18.

 • Wilno i ziemia wileńska: zarys monograficzny. T. 1. Wilno, 1930 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Wilno. Przewodnik krajoznawczy (szkic monografji historyczno-architektonicznej). Wyd. 2 / Oprac. J.Kłos. Wilno, 1929 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Wilno: przewodnik krajoznawczy / Wyd. J.Kłos. Wilno, 1937 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.18.

 • Winkelmann E. Bibliotheca Livoniae historica. Berlin, 1878 || Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek; алфавітны каталог). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VI.12.

 • Winowski L. Sprawa stosunku do pogan w polsko-krzyżackim procesie z lat 1412-1414 // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria A. № 6. Prawo, II. 1956.

 • Winter E. Russland und Papsttum. Th. 1. Berlin, 1960.

 • Wiskont A. W. ks. lit. Witold a unia horodelska // Ateneum Wileńskie. T. 7, 1930. S. 462 - 493.

 • Wisner H. Litwa: Dzieje państwa i narodu. Warszawa, 1999.

 • Wisner H. Litwa i Litwini. Szkice z dziejów państwa i narodu. Olsztyn, 1991.

 • Wisner H. Unia. Sceny z przeszłości Polski i Litwy. Warszawa, 1988.

 • Wiśniewski J. Badania nad dziejami osadnictwa ziem dawnej Jaćwieży i jej pogranicza - wyniki i propozycje // Rocznik Białostocki. T. 14, 1981. S. 235 - 258.

 • Wiśniewski J. Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do końca XVIII w. // Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego. / Pod red. J. Antoniewicza. Białystok, 1967. S. 13 - 287.

 • Wiśniewski J. Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI w. // Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego / Pod red. M.Gnatowskiego i H.Majeckiego. T. 1. Warszawa, 1975. S. 9 - 252.

 • Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. T. 1. Kraków, 1840 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.07. || d17.

 • Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. T. 2. Kraków, 1840 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.12. || d17.

 • Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. T. 3. Kraków, 1841 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.07. || d17.

 • Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. T. 4. Kraków, 1842 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26. || d24.

 • Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. T. 6. Kraków, 1844 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26. || d24.

 • Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. T. 7. Kraków, 1845 || d24.

 • Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. T. 8. Kraków, 1851 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.06. || d24.

 • Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. T. 9. Kraków, 1857 || d24.

 • Wiszniewski M. Pomniki historyi i literatury Polskiej. T. 4. Kraków, 1837.

 • Witkowska H. Dzieje ustroju Polski w zarysie. Wyd. 2. Warszawa, 1913 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Wittyg W. O denarach koronnych z XIV wieku, aż do panowania Władysława Jagiełły // Ateneum. R. XI. T. 3. Z. 2. 1886 [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 237-238].

 • Włodarski B. Alians rusko-mazowiecki w 2. poł. XIII w. // Studia historyczne ku czci S. Kutrzeby. T. 2. Kraków, 1938. S. 611 - 629.

 • Włodarski B. Między Polską, Litwą i Zakonem Krzyżackim // Zapiski Towarzystwa Naukowego Toruńskiego. T. 16, 1950. S. 5 - 21.

 • Włodarski B. Polityczne plany Konrada I, ks. mazowieckiego. Toruń, 1971.

 • Włodarski B. Polityka ruska Leszka Białego. Lwów, 1925.

 • Włodarski B. Polska i Czechy w 2. połowie XIII i początkach XIV w. Lwów, 1931.

 • Włodarski B. Polska i Ruś 1194 - 1340. Warszawa, 1966.

 • Włodarski B. Problem jaćwiński w stosunkach polsko-ruskich // Zapiski Historyczne. T. 24, 1959, z. 2 / 3. S. 7 - 35.

 • Włodarski B. Rola Konrada Mazowieckiego w stosunkach polsko-ruskich // Arch. dział. II. Lwów, 1936. T. 19. Zecz. 2. S. 33 - 109.

 • Włodarski B. Rzekomy dokument Świętopełka pomorskiego z 1180 r. Poznań, 1929 [Адбітка з "Roczników Historycznych", t. 5] || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Włodarski B. Stanowisko Rusi halicko-wołyńskiej wobec akcji zjednoczeniowej Władysława Łokietka i jego powiązanie z utratą Pomorza Gdańskiego // Zapiski Historyczne. № 27. 1962. Z. 3. S. 219 - 238.

 • Włodarski B. Udział Rusi halicko-włodzimierskiej w walce książąt na Mazowszu w 2. połowie XIII w. // Wieki średnie. Prace ofiarowane T. Manteufflowi w 60. rocznice urodzin. Warszawa, 1962. S. 171 - 183.

 • Włodarski B. Wołyń pod rządami Rurykowiczów i Bolesława Jerzego Trojdenowicza // Rocznik Wołyński. Równe, 1934. T. 3. S. 105 - 148.

 • Wo und wie röm. Kays. Majestaet und die Koenige von Ungarn, Pohlen und Boehmen zusammen gekommen und zu Wien eingeritten sind. [Wien, 1515]. Сігнатура ў Bayerische Staatsbibliothek: 4 Eur. 412-3a || Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.05.

 • Wobe M.F. Icones familiae ducalis Radivilianae ex originalibus... picturis desumptae: inscriptionibus historico-genealogicis... illustratae, ab anno... 1346 ad annum 1758 deductae. Nesvisii, [1758] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Wójcicki K.W. Historyja literatury polskiej w zarysach. T. 1. Warszawa, 1845 || Сайт: Śląska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.21.

 • Wójcicki K.W. Obrazy starodawne. T. 1. Warszawa, 1843 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.07.

 • Wojciechowski K. Uniwersytet Jagielloński i jego dzieje. W pięćsetną rocznicę jego założenia. Lwów, 1900 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Wojciechowski P.K. Ugrupowania polityczne w ziemiach Krakowskiej i Sandomierskiej w latach 1280-1286 // Przegląd Historyczny. T. 70. Z. 1. 1979. S. 57-72.

 • Wojciechowski T. Podział i zakres dziejów polskich // Przewodnik nauk. liter. 1884. S. 961-973.

 • Wojciechowski Z. Zygmunt Stary (1506 - 1548). Warszawa, 1946.

 • Wójcik K. Kontakty intelektualne z Litwą. Litwini na Uniwersytecie Krakowskim // Chrzest Litwy. Geneza, przebieg, konsekwencje / Red. M. Zahajkiewicz. Lublin, 1990. S. 231-240.

 • Wojna S.K. Illvstrissimo principi, religiosissimo patri ... Benedicto Woynae ... episcopo Vilnen. ... pavperem strenam Stephanvs Casimirvs Woyna stud. humanit. in alma Acad. Vilnensi, suppliciter offert. Vilnae, 1615 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.21.

 • Wojtkowiak Z. Chrzystianizacja Litwy w historiografii polskiej ostatniego czterdziestolecia // Chrzystianizacja Litwy. Kraków, 1987.

 • Wojtkowiak Z. Litwa Zawilejska w XV i pierwszej połowie XVI w. Poznań, 1980.

 • Wojtkowiak Z. Maciej Stryjkowski, dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego: Kalendarium życia i dziejności. Poznań, 1990.

 • Wolff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy od końca czternastego wieku. Kraków, 1895 || d45.

 • Wolff J. O kniaziach Kobryńskich // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału hist.-filoz. AU. Kraków, 1884. T. 17. S. 107-134.

 • Wolff J. Ród Gedymina. Dodatki i poprawki do dzieł gr. K.Stadnickiego "Synowie Gedymina", "Olgierd i Kiejstut", "Bracia Władysława Olgierdowicza Jagiełły" we Lwowie 1867. Kraków, 1886 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.11. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 327-329]. || d07.

 • Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386-1795. Kraków, 1885 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.23 || d11.

 • Woliński J. Polska i Kościół Prawosławny. Zarys historyczny. Lwów, 1936 [Рэц.: AW. R. 13. Z. 1. 1938. S. 316-323].

 • Wołowska T. Historya Polska. T. 1. Paryż, 1860 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04.

 • Wolter E. Zur altlitauischen Topographie der russischen Städte Wilna und Troki // Mitteilungen der Litauischen literarischen Gesellschaft (Heidelberg). 1899. T. 4. P. 281-293.

 • Wołyniak [Giżycki J.M.A.]. Z przeszłości karmelitów na Litwie i na Rusi. Cz. 1 - 2. Kraków, 1918 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Wörterbuch der Littauischen Sprache. Königsberg, 1851 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.29.

 • Wright J. A Middle High German primer with grammar, notes, and glossary. 3-rd ed. rewritten and enlarged. Oxford, 1917 || Сайт: Germanic Lexicon Project. Адрас. Фармат: TIFF + PNG + HTML. Дата праверкі: 2007.I.10.

 • Wright J. Grammar of the Gothic language and the Gospel of St. Mark, selections from the other Gospels and the Second Epistle to Timothy with notes and glossary. 2-nd ed. with a supplement to the grammar by O.L.Sayce. Oxford, 1954 [першае выд.: 1910] || Сайт: Germanic Lexicon Project. Адрас. Фармат: TIFF + PNG + HTML. Дата праверкі: 2007.I.10.

 • Wróblewski K. Żubr Puszczy Białowieskiej: monografja. Poznań, 1927 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.18.

 • Wróblewski R. Najazdy litewskie na Lęczyckie Kujawy i Dobrzyńskie w latach 1269 - 1300 (maszynopis pracy magisterskiej w Zakładzie Historii Polski Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego - бібліяграфічнае паведамленне Гж.Блашчыка).

 • Wróblewski R. Obrona Polski przed najazdami Jaćwingów i Litwinów w XIII w. Łódź, 1967 (maszynopis pracy magisterskiej w Zakładzie Historii Polski Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego - бібліяграфічнае паведамленне Гж.Блашчыка).

 • Wróblewski R. Problem jaćwieski w polityce Bolesława Wstydliwego w latach 1248 - 1264 // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Ser. 1, 1970, z. 72. S. 3 - 17.

 • Wszeteczka R. Zabiegi o Węgry w 1527 r. // Rocznik Filarecki. Kraków, 1886. S. 331-439. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 344-348].

 • Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej (do połowy XV wieku) / Oprac. G.Labuda, B.Miśkiewicz. T. 3. Poznań, 1970.

 • Wyczański A. Refleksje nad miejscem unii lubelskiej w dziejach Europy XVI w. // Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, 1999. S. 103-105.

 • Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. T. 1. Województwo wileńskie. Warszawa, 1938 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.18.

 • Wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych. Księga podskarbińska Nr 8: księga poborowa nr 8 z lat 1571-1573 / Oprac. F.K.Piekosiński. Lwów, 1911 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych. Rekognicyarz poborowy woj. Podlaskiego z r. 1581: wykaz dziedziców dóbr, ich urzędników, sług i sprawców powiatu Bielskiego / Oprac. F.K.Piekosiński. Lwów, 1911 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Wyrobisz A. Podlasie w Polsce przedrozbiorowej // Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI-XVIII w. Warszawa, 1981. S. 173 - 210.

 • Wyrozumska B. Zapiski w krakowskiej "Liber proscripcionum" dotyczące królowej Jadwigi // Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych w Polsce. Kraków, 1995.

 • Wyrozumski J. Formowanie się politycznej i ustrojowej wspólnoty polsko-litewskiej w latach 1385-1501 // Czasopismo Prawno-Historyczne. T. 45. Z. 1-2. 1993. S. 445-455.

 • Wyrozumski J. Historia Polski do 1505 r. Warszawa, 1973. - 627 s.

 • Wyrozumski J. Kazimierz Wielki. Wroclaw, 1982.

 • Wyrozumski J. Królowa Jadwiga między epoką piastowską i jagiellońską. Kraków, 1997.

 • Wyrozumski J. Królowa Jadwiga: między epoką Piastowską i Jagiellońską. Wyd. 2. Kraków, 2006 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.V.08.

 • Wyrozumski J. Litwa w polityce Piastów // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 240. Historia. T. 26. Toruń, 1992. S. 54-67.

 • Wyrozumski J. Na drodze do unii Polski z Litwą // Kultura Litwy i Polski w dziejach. Tożsamość i współistnienie. Kraków, 2000. S. 7-18.

 • Wyrozumski J. Polska - Węgry i sprawa Rusi halicko-włodzimerskiej za Kazimierza Wielkiego // Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów. Toruń, 1997. S. 111-119.

 • Wyrozumski J. Próba chrystianizacji Litwy w czasach Giedymina // Analecta Cracoviensia. T. 19, 1987. S. 69-89.

 • Wyrozumski J. W 600 rocznicę koronacji Jadwigi Andegaweńskiej // Tygodnik Powszechny. № 47. 1984. S. 1-4 [Тое ж у выд.: Dzieło Jadwigi i Jagiełły w 600-lecie chrztu Litwy i jej związków z Polską / Wyb. i oprac. W. Biliński. Warszawa, 1989. S. 17-24].

 • Wysłouch S. Posługi komunikacyjne w miastach W. Ks. Litewskiego na prawie magdeburgskiem do połowy XVI w. Wilno, 1936.

 • Wzorów sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII w dawnej Polsce wydawanych przez Aleksandra Przeżdzieckiego i Edwarda Rastawieckiego serji trzeciej zeszyt dodatkowy / Oprac. S. Skibiński. Warszawa, 1923 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28.

 • Wzory pism dawnych w przerysach wystawione, i objaśnione drukowanem ich wyczytaniem. Cz. 1 obejmująca pismo dyplomatów od roku 1228 do 1536 / Wyd. K.Stronczyński. Warszawa, 1839 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.23. || d12.

 • Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII. Serya 1 / Wyd. A.Przeździecki, E.Rastawiecki. Paryż - Warszawa, 1853-1855 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28.

 • Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII. Serya 2 / Wyd. A.Przeździecki, E.Rastawiecki. Paryż - Warszawa, 1855-1858 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28.

 • Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII. Serya 3 / Wyd. A.Przeździecki, E.Rastawiecki. Warszawa, 1860-1869 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28.

 • X. Roman Fedorowicz Sanguszko wobec unii lubelskiej 1569 r. Lwów, 1911. [Адбітка з "Monografii XX. Sanguszków, t. 2"].

 • Xanów J. Uwagi nad dziełem: Historja stołecznego królestw Galicji i Lodomerji miasta Lwowa, od założenia jego, aż do czasów teraźniejszych. Lwów, 1833 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.11.

 • XV–XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas / Index librorum latinorum Lituaniae saeculi quinti decimi et sexti decimi / Par. D.Narbutienė, S.Narbutas. Vilnius, 2002. [Series: Senoji Lietuvos literatūra; 12].

 • XVI a. raštija (The Written Language of the 16th Century). Vilnius, 2000. [Senoji Lietuvos literatūra; 5].

 • XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas / Sud. D. Narbutienė, S. Narbutas. Vilnius, 1998. [Senoji Lietuvos literatūra; 8].

 • Yevarouski V. The Danube in Slavonic History // Biopolitics. The Bio-Enviroment. Vol. VI. BIO. Athens, 1998. P. 66-69.

 • Z dokumentów xięcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zwanego Sierotka. Warszawa, 1905.

 • Z dziejów monasteru supraskiego: Materiały międzynarodowej konferencji naukowej "Supraski monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokalnej i dziejach państwa" (Supraśl-Białystok, 10-11 czerwca 2005 r.). Białystok, 2005.

 • Zabicki E., Zabicki K. Genealogia xx. Swiatopełkow-Czetwertynskich. Łuck, 1793.

 • Zabiela G. Kur stovėjo Vorutos pilis? // Lietuvos istorios metraštis. 1991. Vilnius, 1993. P. 5-22.

 • Zabiela G. Lietuvos medinės pilys. Vilnius, 1995.

 • Zabiela G. Nalšia Lietuvos valstybės kūrimosi išvakarėse // Rytų Lietuva: istorija, kultūra, kalba. Vilnius, 1992. P. 12–24.

 • Zabiela G. Piliakalnių likimas Lietuvos valstybės susidarymo išvakarėse // Lituanistica. 1991. N 4 (8). P. 22-42.

 • Zabiela G. Pilys Rytų Lietuvoje valstybės kūrimosi metu // Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997. P. 459–474.

 • Zabiela G., Baranauskas T. Deltuvos žemė // Lietuvos istorijos metraštis 1995 m. Vilnius, 1996. P. 5–14.

 • Zabiełło S. Niesmiertelna pamiec wielkiego w oyczyznie bohatyra ... Jana Karola Chodkiewicza ... wojewody wilenskiego, hetmana wielkiego woysk W.X.L. ... Wilno, [non ante 1766] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.21.

 • Zachara-Wawrzyńczyk M. Geneza legendy o rzymskim pochodzeniu Litwinów // Zeszyty Historyczne. Uniwersytet Wrocławski. T. 3. 1963. S. 5 - 35.

 • Zachorowski S. Najstarsze synody arjan polskich. Z rękopisu kołoszwarskiego. Kraków, 1922 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Žagarės dvaro teismo knygos (1670–1751) / Parengė Vytautas Raudeliūnas, Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius. Vilnius, 2003. - 728 p. (Lietuvos teisės paminklai; IV).

 • Zahajkiewicz M. Chrzest Litwy // Chrzest Litwy. Geneza, przebieg, konsekwencje / Pod red. M.Zahajkiewicza, Lublin, 1990. S. 33 - 56.

 • Zahorski W. Katedra wileńska. Wilno, 1904 || 1. Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.03. 2. Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.17.

 • Zahorski W. Przewodnik po Wilnie. Wilno, 1923 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.18.

 • Zahorski W. Troki i zamek trocki. Wilno, 1902 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.02.

 • Zajączkowski S. Dzieje Litwy pogańskiej do 1386 r. Lwów, 1930.

 • Zajączkowski S. Jotvingių problema istoriografijoje // Lietuvos praeitis. T. 1, sąs. 2. 1941. P. 387–468.

 • Zajączkowski S. Kaip jotvingiai buvo vadinami viduriniais amžiais // Lietuvos praeitis. T. 1, sąs. 1. 1940. P. 57–76.

 • Zajączkowski S. Litewski ruch naukowy w zakresie historii // Kwartalnik Historyczny. 1935. T. 49. S. 301-339.

 • Zajączkowski S. Podbój Prus i ich kolonizacja przez krzyżaków. Toruń, 1935 || d42.

 • Zajączkowski S. Polska a Wittelsbachowie w 1. połowie XIV w. // Prace historyczne w 30-lecie działalności S.Zakrzewskiego. Lwów, 1934. S. 41 - 111.

 • Zajączkowski S. Polska a Zakon Krzyżacki w ostatnich latach Władysława Łokietka. Lwów, 1929.

 • Zajączkowski S. Przegląd badań nad dziejami Litwy do 1385 r. // Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Lwów, 1935. S. 3-21.

 • Zajączkowski S. Przyczynki do hipotezy o pochodzeniu dynastji Giedymina ze Żmudzi // Ateneum Wileńskie. R. 4. Z. 13. 1927. S. 392-416.

 • Zajączkowski S. Przymierze polsko-litewskie 1325 r. // Kwartalnik Historyczny. R. 40, z. 4. Lwów, 1926. S. 567-617 || Рэц.: At. Wil. R. 4. № 12. 1927. S. 219 - 220.

 • Zajączkowski S. Stan badań nad dziejami Litwy przed 1386 r. // Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Lwów, 1925. S. 1-8.

 • Zajączkowski S. Studja nad dziejami Żmudzi wieku XIII z mapą // Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział II. T. 3, z. 2. Lwów, 1925 || Рэц.: At. Wil. R. 4. № 12. 1927. S. 216 - 219.

 • Zajączkowski S.M. W sprawie badań nad dziejami stosunków polsko-litewskich za Jagiellonów // Studia Historica w 35-lecie pracy naukowej H. Łowmiańskiego. Warszawa, 1958. S. 199 - 217.

 • Zajączkowski S.M. W sprawie najazdu litewskiego na Łęczycę w 1294 r. (polemika) // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. T. 12, 1966, cz. 2. S. 312 - 331.

 • Zajączkowski S. W sprawie zajęcia Podlasia przez Giedymina // Ateneum Wileńskie. 1929. R. 6. Z. 1-2. S. 1-7.

 • Zajączkowski S. Wołyń pod panowaniem Litwy // Rocznik Wołyński. R. 2, 1931. S. 1-25.

 • Zajączkowski S. (Rec.) Łowmiański H. Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. Wilno, 1931-1932. T. 1 - 2 // Kwartalnik Historyczny. 1932. T. 46/1. S. 447-475.

 • Zajączkowski S. (Rec.) Paszkiewicz H. Jagiellonowie a Moskwa. Warszawa, 1933. T. 1: Litwa a Moskwa w 13-14 wieku // Ateneum Wileńskie. 1934. R. 9. S. 303-313.

 • Zakrzewski A. Prawno-ustrojowe aspekty związku Polski i Litwy // Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, 1999. S. 106-107.

 • Zakrzewski A.B. Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego (połowa XVI - koniec XVIII w.) // Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii. Warszawa, 1995.

 • Zakrzewski A.B. Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI - XVIII w. Ustrój i funkcjowanie: sejmik trocki. Warszawa, 2000.

 • Zakrzewski A. Szlachta W. Ks. Litewskiego wobec odrębności Litwy w ramach Rzeczypospolitej (w świetle instrukcji sejmowych XVI-XVIII w.) // Senosios raštijos ir tautosakos saveika. Kulturine Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes patirtis / Par. R. Repsienė. Vilnius, 1998. S. 261-278.

 • Zakrzewski S. Wpływ sprawy ruskiej na państwo polskie w XIV w. // Przegląd Historyczny. T. 23, 1921. S. 86-121.

 • Zakrzewski S. Wpływ sprawy Ruskiej na państwo Polskie w XIV w. Zamość, 1922. - 205 s.

 • Zakrzewski S. Wypadki z lat 1382-1386 w związku z genezą unii // Pamiętnik V Zjazdu Historyków Polskich. T. 1. Lwów, 1930. S. 345-354.

 • Zakrzewski S. Ze studiów nad dziejami Unii polsko-litewskiej // Zagadnienia historyczne. II. 1936. S. 177-187.

 • [Zakrzewski W.] Przegląd rozpraw i artykułów ogłoszonych z powodu rocznicy śmierci Stefana Batorego // Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 520-524].

 • Zakrzewski W. Po ucieczce Henryka: dzieje bezkrólewia 1574-1575. Kraków, 1878 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Zakrzewski W. Stefan Batory. Przegląd historyi jego panowania i program dalszych nad nią badań. Z powodu 300-letniej rocznicy śmierci króla Stefana. Kraków, 1887 [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 660-664] || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Załęski S. Jezuici w Polsce. T. 1. Walka z różnowierstwem 1555-1608. Cz. 1. 1555-1586. Lwów, 1900 || Сайт: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.22.

 • Załęski S. Jezuici w Polsce. T. 4. Cz. 2. Kolegia i domy założone w pierwszej dobie rządów Zygmunta III 1588-1608. Lwów, 1904 || Сайт: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.22.

 • Załęski S. Missye w Persyi w XVII i XVIII wieku pod protektoratem Polski. Kraków, 1882 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.11.

 • Załęski S. Stefan Batory // Przegląd powszechny. 1886, grudzień - 1887, styczeń. [Асобнае выд.: Kraków, 1886; Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 520-524].

 • Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864 / Pod red. J.Sikorskiego. T. 1. Warszawa, 1965.

 • Zawaliński E. Polska w kronikach tureckich XV i XVI w. Stryj, 1938 [Collectanea Orientalia; 14] || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18 || d41.

 • Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej (1063 - 1415). T. 1 / Wyd. S.Kuraś. Lublin, 1965.

 • Zbiór dokumentów małopolskich (1211 - 1450). T. 1 - 6 / Wyd. S.Kuraś i I.Sułkowska-Kurasiowa. Warszawa, 1962 - 1973.

 • Zbiór dokumentów Zakonu OO. Paulinów w Polsce. Zesz. 1. 1328-1464 / Wyd. J.N. Fijałek. Kraków, 1938 || Сайт: Śląska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.II.11.

 • Zbiór pisarzów polskich. Cz. 1. Pisma Ł. Gornickiego. T. 1. Warszawa, 1828 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.IV.25.

 • Zbiór pisarzów polskich. Cz. 1. Pisma Ł. Gornickiego. T. 3. Warszawa, 1828 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.IV.25.

 • Zbiór pisarzów Polskich. Cz. 4. T. 10. Kronika Polska Stanisława Chwalczewskiego. Warszawa, 1829 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04.

 • Zbiór pisarzów Polskich. Cz. 4. T. 11. Kronika Polska Marcina Bielskiego. Warszawa, 1829 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.05.

 • Zbiór pisarzów Polskich. Cz. 4. T. 12. Kronika Polska Marcina Bielskiego. Warszawa, 1830 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04.

 • Zbiór pomników Reformacyi Kościoła Polskiego i Litewskiego. Ser. 1, z. 1. Zabytki z wieku XVI-go. Wilno, 1911 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.26.

 • Zbiór pomników Reformacyi Kościoła Polskiego i Litewskiego. Ser. 4, z. 2. Akta synodów prowincjalnych Jednoty Litewskiej: 1611 - 1625. Wilno, 1915 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.26.

 • Zbiór pomników Reformacyi Kościoła Polskiego i Litewskiego. Ser. 10, z. 1. Akta to jest sprawy zboru krześciańskiego wileńskiego... 1557. Wilno, 1913.

 • Zbiór praw litewskich od roku 1389 do roku 1529 tudzież rozprawy sejmowe o tychże prawach od roku 1544 do roku 1563. Poznań, 1841 || 1. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.23. 2. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03. || d04.

 • Zbiór wiadomości do antropologii krajowej || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2009.IV.29.

 • Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce / Oprac. D.Kamulowa przy wspołdziale K.Muszyńskiej. Warszawa, 1988. - 383 s.

 • Zbylitowski A. De Victoria reportata anno D. M. D. LXXXVIII. die XXIIII. Ianuarii. Ad Invictissimum & Potentissimum Sigismundum III. Poloniae Regem, Magnum Ducem Lithuaniae &c. Epinicion. De eadem victoria, Illustris & Magnificae Dominae Griseldis de Somlio, Item & Authoris ad Illustrem & Magnificum Dnm. Ioannem de Zamoscie &c. Gratulatio. Cracoviae, 1588 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.10.

 • Zbylitowski A. Witanie króla nowego Zygmvnta Trzeciego z łaski Bożey wybranego od zacnego senatu y rycerstwa sławney Korony Polskiey. Kraków, 1587 || 1. Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.09. 2. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.10.

 • Zdanie sprawy o Tatarach Litewskich przez jednego z tych tatarów złożone sułtanowi Sulejmanowi w r. 1558. / Z języka tureckiego przełożył i materiałami historycznymi uzupełnił A.Muchłinski // Teka Wileń ska.Wilno,1858. № 4. S. 241 - 272; № 5. S. 121 - 179; № 6. S. 139 - 183.

 • Zdrenka J. Annäherung Polens, Litauens und Pommerns im Jahre 1396 // Baltische Studien. N. F. Bd.72. 1986. S. 31 - 41.

 • Zeissberg H. Dziejopisarstwo polskie wieków średnich / Przekł. z niem. T. 1. Warszawa, 1877 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03. || d12.

 • Zeissberg H. Dziejopisarstwo polskie wieków średnich / Przekł. z niem. T. 2. Warszawa, 1877 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03. || d12.

 • Žemaičių vyskupijos vizitacija (1579) / Iš lot. k. vertė L. Jovaiša. Vilnius, 1998. [Fontes ecclesiastici historiae Lithuaniae; 1].

 • Žemaitijos istorija / Sud. A. Nikžentaitis. Vilnius, 1991.

 • Żenkiewicz J. Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską. Toruń, 2001.

 • Zeps V. Is Slavic a West Baltic language? // General Linguistics. Vol. 24. 1986. № 4. P. 213-222.

 • Zeytung von der jetzund dritter vorgenommener Kriegsrüstung dess Polnischen Koenigs Stephani gegen dem Moscwitter. Speyr, 1582 (B. Dalbin). Тое ж: Augsburg, 1582 (M. Manger).

 • Zieleniewski J. Powstanie i rozwój układu przestrzennego Bielska Podlaskiego w XIV-XVIII wieku // Studia Podlaskie. 1990. T. 1. S. 47-70.

 • Zielińska T. Archiwa Radziwiłłów i ich twórcy // Archeion. 1978. T. 66.

 • Zielińska T. Archiwa różnych linii rodu Radziwiłłów w polskich zbiorach publicznych // Miscellanea Historico-Archivistica. T. 7. Warszawa, 1997.

 • Zielińska T. Ordynacje w dawnej Polsce // Przegląd historyczny. 1977. Z. 1.

 • Ziembicki W. Ostatnie łowy Batorego. W 350 rocznicę zgonu wielkiego króla (grudzień 1586 - grudzień 1936). Lwów, 1937 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.23.

 • Ziemia Chełmińska w przeszłości: wybór tekstów Żródłowych. Toruń, 1961 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Ziemkiewič R. Wasil Ciapiński // Biełaruskaje żyćcio. 1919, 14 lipnia.

 • Ziesemer W. Nicolaus von Jeroschin und seine Quelle. Berlin, 1907 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.II.07.

 • Zimorowicz J.B. Opera quibus res gestae urbus Leopolis illustrantur / Ed. C.Heck. Leopoli, 1899. - 520 p.

 • Zinkevičius Z. Lietuvių antroponimika. Vilnius, 1977.

 • Zinkevičius Z. Lietuvių etnogenezė ir Gudija // Acta Baltico-Slavica. T. 30. Warszawa, 2006. P. 19—30.

 • Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos dialektologija. Vilnius, 1994.

 • Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. T. 2. Iki pirmųjų raštų. Vilnius, 1987.

 • Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. T. 3. Senųjų raštų kalba. Vilnius, 1984.

 • Zinkevičius Z. Lietuvių poteriai: Kalbos mokslo studija, Vilnius, 2000.

 • Zinkevičius Z. Lietuvių tautos kilmė. Vilnius, 2005.

 • Žiugžda J. Rozwój stosunków przyjaźni między narodami litewskim i polskim. Warszawa, 1962.

 • Zjazdy orjentalistów polskich: Warszawa-Wilno (1931-1932). Wilno, 1934 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Zjazdy orjentalistów polskich: III (Kraków, 1933); IV (Lwów, 1934). Wilno, 1934 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Zjazdy orjentalistów polskich: V (Warszawa, 1935). Wilno, 1935 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Żmudzinas J. Commonwealth polono-lithuanien on l'Union de Lublin (1569). Paris etc., 1978. - 240 p.

 • Znosko P.K. Kniaź Konstantin Ostrozskij. Warszawa, 1933. - 290 s.

 • Zoltán A. Oláh Miklós Athila című munkájának XVI a. századi lengyel é fehérorosz fordítása. Nyíregyháza, 2004. [Рэц.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 10. Сш. 1-2 (18-19). 2003. С. 384-390].

 • Zonenberg S. Kronika Wiganda z Marburga. Bydgoszcz, 1994.

 • Źródła dziejowe. T. 3. Stefan Batory pod Gdańskiem w 1576-1577 / Wyd. A.Pawiński. Warszawa, 1877 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d09.

 • Źródła dziejowe. T. 4. Początki panowania w Polsce Stefana Batorego 1575 - 1577 r.: Listy, uniwersały, instrukcje. Warszawa, 1877 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.26. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 6. Rewizya zamków ziemi Wołyńskiej w połowie XVI wieku / Wyd. A.Jabłonowski. Warszawa, 1877 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 7. Sprawy Prus Książęcych za Zygmunta Augusta w r. 1566 -1568: dyaryusz trzykrotnego poselstwa komisarzy królewskich / Wyd. A.Pawiński. Warszawa, 1879 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 8. Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego 1576-1586 / Wyd. A.Pawiński. Warszawa, 1881 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 9. Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego 1576-1586 / Wyd. A.Pawiński. Warszawa, 1881 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 10. Sprawy wołoskie za Jagiellonów: akta i listy / Wyd. A.Jabłonowski. Warszawa, 1878 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d04.

 • Źródła dziejowe. T. 11. Akta metryki koronnej co ważniejsze z czasów Stefana Batorego. 1576-1586 / Wyd. A.Pawiński. Warszawa, 1882 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 12. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 1. Wielkopolska. T. 1 / Wyd. A.Pawiński. Warszawa, 1883 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 13. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 2. Wielkopolska. T. 2 / Wyd. A.Pawiński. Warszawa, 1883 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 14. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 3. Małopolska. T. 1 / Wyd. A.Pawiński. Warszawa, 1886 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 15. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 4. Małopolska. T. 2 / Wyd. A.Pawiński. Warszawa, 1886 || 1. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. 2. Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.05. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 16. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 5. Mazowsze / Wyd. A.Pawiński. Warszawa, 1895 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 17, cz. 1. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 6, cz. 1. Podlasie. Cz. 1 / Wyd. A.Jabłonowski. Warszawa, 1908 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 17, cz. 2. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 6, cz. 2. Podlasie. Cz. 2 / Wyd. A.Jabłonowski. Warszawa, 1909 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 17, cz. 3. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 6, cz. 3. Podlasie. Cz. 3 / Wyd. A.Jabłonowski. Warszawa, 1910 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 18, cz. 1. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 7, cz. 1. Ziemie ruskie. Ruś Czerwona. Cz. 1 / Wyd. A.Jabłonowski. Warszawa, 1902 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 18, cz. 2. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 7, cz. 2. Ziemie ruskie. Ruś Czerwona. Cz. 2 / Wyd. A.Jabłonowski. Warszawa, 1903 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 19. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 8. Ziemie ruskie. Wołyń i Podole / Wyd. A.Jabłonowski. Warszawa, 1889 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 20. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 9. Ziemie ruskie. Ukraina (Kijów - Bracław). T. 1 / Wyd. A.Jabłonowski. Warszawa, 1894 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 21. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 10. Ziemie ruskie. Ukraina (Kijów - Bracław). T. 2 / Wyd. A.Jabłonowski. Warszawa, 1894 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 22. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 11. Ziemie ruskie. Ukraina (Kijów - Bracław). T. 3 / Wyd. A.Jabłonowski. Warszawa, 1897 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 23. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 12. Prusy Królewskie. Cz. 1 / Wyd. I.T.Baranowski. Warszawa, 1911 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 24. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 13. Inflanty. Cz. 1 / Wyd. J.Jakubowski, J.Kordzikowski. Warszawa, 1915 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d12.

 • Zrzódła do dziejów polskich. T. 1. Wilno, 1843 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12. || d34.

 • Zrzódła do dziejów polskich. T. 2. Wilno, 1844 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12. || d34.

 • Zrzodłopisma do dziejów Unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Cz. 2. Oddz. 1. Poznań, 1861 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.14. || d06

 • Zrzodłopisma do dziejów Unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Cz. 3. Poznań, 1856 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30.

 • Zschokke H. Stephan Bathori, König von Polen. Ein historisch-romantisches Gemählde in zwey Büchern. Bayreuth, 1796 || Сайт: Old Printed Books. Адрас (Book ID: 0161647). Фармат: JAVA/JPG. Дата праверкі: 2008.XI.27.

 • Zubrzycki D. Granica między rusinskim a polskim narodem w Galicji. Lwów, 1849. - 89 s.

 • Zubrzycki D. Kronika miasta Lwowa. Lwów, 1844 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.02.

 • Zubrzycki D. Rys do historii narodu Ruskiego w Galicji i hierarchii cerkiewnej w temże królewstwie. Lwów, 1837. - 238 s.

 • Zujienė G. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmonų valdšios šenklai XVI–XVIII a. // Lietuvos istorijos metraštis. 2002/1. Vilnius, 2003. P. 5 - 32 [Symbols of Power of Hetmans of the Grand Duchy of Lithuania].

 • Žulkus V. Kuršių kaimai XI–XV a. // Lietuvos archeologija. T. 18. Vilnius, 1999. P. 135–151.

 • Žulkus V., Klimka L. Lietuvos pajūrio žemės viduramžiais. Vilnius, 1989.

 • Zündt M. Vera designatio Urbis in Littavia Grodnae: Ware abconterfectung der Stadt Grodnae in der Littaw [...] [Dokument ikonograficzny]. 1568 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Zweite Fortsetzung von des Herrn Hofraths von Hagemeister Materialien zur Gütergeschichte Livlands, enthalted Beiträge zu einer älteren Geschichte der Oeselschen Landgüter und ihrer Besitzer. Riga, 1851 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30.

 • Zwo warhafftige Erbermliche und klegliche Zeitungen und bericht... Sampt einer trewhertzigen erinnerung und vermannung an alle... Christen... S. l., 1577.— РНБ: 13.7.2.1043.

 • Zych F. Powołanie krzyżaków do Polski // Sprawozdanie c.k. gimnazyum w Przemyślu za rok szkolny 1887. Przemyśl, 1887. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 492-494].

 • Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. R. 1. Poznań, 1879-1908 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.28.

 • Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. R. 2. Poznań, 1880 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.28.

 • Życia sławnych polaków krótko zebrane. T. 1. Warszawa, 1788 || Сайт: Old Printed Books. Адрас (Book ID: 0163260). Фармат: JAVA/JPG. Дата праверкі: 2008.XI.27.

 • Žygas J. Krėvos akto klampynėse // Karys. 1986, № 1. S. 23 - 24, 28.

 • Žygas J. Krėvos akto šešėlyje // Naujoji viltis (Chicago). 1985, № 18. S. 72 - 78.

 • Żygulski Z. "Bitwa pod Orszą" - struktura obrazu // Rocznik historii sztuki. T. 12. Warszawa, 1981.

 • Żygulski Z. Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu. Warszawa, 1982.

 • Żywot Lwa Sapiehy. Sanok, 1855 || Сайт: Podkarpacka biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30.

 • [Żywoty sławnych polaków]. Orzechowski S., Kognowicki, x. Życie Jana Tarnowskiego i Lwa Sapiehy. T. 1. Radom, 1830 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.18.


© А.Л., складанне каталога.


Hosted by uCoz