Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


A | B | C | D - E | F - H | I - K | L - N | O - R | S - T | U - Z | А | Б | В | Г | Д | Е - Ж |
З - И | К | Л | М | Н | О - П | Р | С - Т | У - Х | Ц - Я | Рукапісы

 • С.П. (рэц.) Апокрисис Христофора Филалета. В переводе на современный русский язык, с предисловием, приложениями и примечаниями. Издан в память юбилея Киевской духовной академии 28 сентября 1869 г. Киев. 1870. В 8 д. л. LVIII, 505 и 90 стр. // Киевские епархиальные ведомости. 1870, № 12, Отд. II.

 • С.Р. Братства в юго-западной Руси: исторический очерк. Харьков, 1902.

 • С.С. Литературные привязки // Вестник Европы. 1830, июль, № 13, с. 68–74; окт. №№ 19 и 20, с. 286–295; ноябрь, №№ 21 и 22, с. 145–151. (С. 148–149. Фрагмент "О посощину Смоленску", XV ст.).

 • Савелов Л.М. Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию российского дворянства. Изд. 2. Острогожск, 1897.

 • Савельева Е.А. Книги польского короля Сигизмунда II Августа // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой книги. 1985. Л., 1987. С. 223-246.

 • Савельев Н. Историческое значение и личный характер Димитрия Иоанновича Донского // ЖМНП. 1837. Ч. 14. № 6 (июнь). С. 378-407 || d23.

 • Саверчанка І. Aurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі: Адраджэнне і ранняе барока. Мн., 1998.

 • Саверчанка І. Апостал яднання і веры. Язэп Руцкі. Мн., 1994.

 • Саверчанка І. Канцлер Вялікага Княства. Леў Сапега. Мн., 1992.

 • Саверчанка І. Лявон Мамоніч – пісьменнік і кнігадрукар // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе. Зборнік да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса / Пад рэд. С.Запрудскага, А.Фядуты, З.Шыбекі. Мінск, 2007. С. 99-107.

 • Саверчанка І. Помнік юрыдычнай думкі Беларусі эпохі Адраджэння (Рэц.: Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Даведнік. Каментарыі. Мн.: БелСЭ, 1989) // Шляхам гадоў. Гісторыка-літаратурны зборнік. Мн., 1994. С. 331-340.

 • Саверчанка І.В. Старажытная паэзія Беларусі. XVІ - першая палова XVII ст. Мн., 1992.

 • Саверчанка І.В. Сымон Будны - гуманіст і рэфарматар. Мн., 1993.

 • Савицький В. Денарії Любарта-Дмитрія (1340-1384) // Археол. досл. Львів. ун-ту. 2009. Вип. 12. С. 182-187 || d42.

 • Савицький В., Чоп’юк В. Монети Любарта // Наукові записки з проблеми волинезнавства. Випуск 1. Збірник наукових статей та матеріалів, присвячений 45-річчю від дня народження С.Д. Панишка / Упор. О.Є. Златогорський. Луцьк, 2008. С. 130 || d42.

 • Савич А.А. Нариси з iсторiі культурних рухiв на Вкраінi та Бiлорусi в XVI–XVIII в. Київ, 1929.

 • Савченко С.В. Єретичні рухи в Україні XVI – XVII ст.: забута проблема // Сучасність. 2000. № 2. С. 115 – 118.

 • Сагановіч Г.М. Ад Ведрашы да Крапіўны (З ваеннай чыннасці К. Астрожскага) // З гісторыяй на "Вы". Вып. 2. Мн., 1994. С. 166-185.

 • Сагановіч Г.М. Ад Крэва да "Вялікае вайны": Вялікае княства Літоўскае і Нямецкі Ордэн у 1385-1409 гг. // Спадчына. 2000, № 1. С. 102-115.

 • Сагановіч Г.М. Айчыну сваю баронячы: Канстанцін Астрожскі. Мн., 1992.

 • Сагановіч Г. Беларусь і Нямецкі ордэн (да Крэўскай уніі) // З глыбі вякоў. Наш край: Гіст.-культуралагіч. зборнік. Вып. 2. Мн., 1997. С. 116-133.

 • Сагановіч Г.М. Беларусь у палітыцы Нямецкага ордэна ў XIV - пачатку XV стст. // Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. науч. конф. Мн., 2002. С. 70-73.

 • Сагановіч Г. Войска Вялікага княства Літоўскага ў XVI - XVII стст. Мн., 1994.

 • Сагановіч Г. Вяртанне ў "Северо-Западный край"? [Рэц.:] Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Частка 1. Ад старажытных часоў - па люты 1917 г. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 5. Сш. 2 (9). 1998. С. 457-488.

 • Сагановіч Г. Грунвальд у беларускай гістарыяграфіі // Беларускі гістарычны агляд. Т. 9. Сш. 1-2 (16-17). 2002. С. 152-168.

 • Сагановіч Г.М. Да гісторыі назвы "Белая Русь" // Старонкі гісторыі Беларусі. Мн., 1992. С. 63-73.

 • Сагановіч Г.М. Дзве гісторыі Полацка // Беларускі гістарычны агляд. Т. 4. Сш. 1-2 (6-7). 1997. С. 205-216.

 • Сагановіч Г.М. Дзённік Конрада Кібурга 1397 г.: вяртанне да фальшыўкі // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 5. Мн., 2004. С. 104-112.

 • Сагановіч Г. Дзесяць гадоў беларускай гістарыяграфіі // Беларускі гістарычны агляд. Т. 8. Сш. 1-2 (14-15). 2001. С. 215-229.

 • Сагановіч Г.М. "Жаласны плач горада Полацка" // Беларускі гістарычны агляд. Т. 8. Сш. 1-2 (14-15). 2001. С. 136-144.

 • Сагановіч Г.М. Захоп Полацка Іванам IV паводле нямецкіх "лятучых лісткоў" 1563 г. // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: Матэрыялы ІІІ міжнар. навук. канф. Полацк, 1998. С. 263-270.

 • Сагановіч Г. Інфлянцкія немцы ў Полацку ў сярэдзіне XIII і пачатку XIV ст. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 7. Сш. 1 (12). 2000. С. 97-105.

 • Сагановіч Г. Колькі слоў у абарону дэмакратыі // Гістарычны альманах. Т. 9. Гродна, 2004 [Адказ на рэц. А.Краўцэвіча].

 • Сагановіч Г. Магдэбургскае права ў гарадах Беларусі: ХV-ХVІІ ст. // Матэрыялы па гісторыі Беларусі: зборнік / Нац. ін-т адукацыі; рэдкал.: М.П. Касцюк (адк. рэд.) [і інш.]. Мінск, 1998. С. 45-48.

 • Сагановіч Г.М. Маскоўскі Нерон // З гісторыяй на "Вы". Вып. 2. Мн., 1994. С. 190-204.

 • Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII ст. Мн., 2001. || d24; d24a.

 • Сагановіч Г. Невядомая вайна 1654-1667 гг. Мн., 1995.

 • Сагановіч Г. Немцы ў Полацку часоў Францыска Скарыны // Беларусіка - Albaruthenica. Кн. 9. 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў / Гал. рэд. А. Мальдзіс і інш. Мн., 1998. С. 140-146. || d35.

 • Сагановіч Г. Нямецкая каталіцкая місія і Полацк у XIII стагоддзі // Полацк: карані нашага радавода. Полацкая зямля як сацыякультурная прастора ўзнікнення і развіцця беларускага этнасу і нацыянальнай дзяржаўнасці. Полацк, 1996. C. 59 - 63.

 • Сагановіч Г. Нямецкі падарожнік Самуэль Кіхэль пра Горадню часоў Стэфана Баторага // Спадчына. 2002, № 2 - 3.

 • Сагановіч Г. Паўночная Беларусь у апісанні Паўля Одэрборна // Беларускі гістарычны агляд. Т. 12. Сш. 1-2 (22-23). 2005. С. 162-167.

 • Сагановiч Г.М. Полацк i iнфлянцкiя немцы ў XIII ст. // Беларусь памiж усходам i захадам. Праблемы мiжнацыянальнага, мiжрэлiгiйнага i мiжкультурнага ўзаемадзеяння, дыялогу i сiнтэзу. Частка 2. Мiнск, 1997 (Беларусiка 6).

 • Сагановіч Г.М. Полацк і нямецкая калонія на Дзвіне // Беларускі гістарычны агляд. Т. 5. Сш. 1 (8). 1998. С. 3-26.

 • Сагановіч Г.М. Полацкая вайна: 1563-1579 гг. // Адраджэнне: Гіст. альманах. Вып. 1. Мн., 1995. С. 61-82.

 • Сагановіч Г. Прывід нацыі ў імгле стэрэатыпаў [Рэц.:] Марзалюк І.А. Людзі даўняй Беларусі: этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (X-XVII ст.) // Беларускі гістарычны агляд. Т. 10. Сш. 1-2 (18-19). 2003. С. 281-318.

 • Сагановіч Г.М. Роля Русі ў вайне Вялікага княства Літоўскага з Нямецкім ордэнам: гістарыяграфія супраць крыніцаў // Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: стан і перспектывы развіцця: Матэрыялы навук. канф. Мн., 2000. С. 86-90.

 • Сагановіч Г. Русіны пад Грунвальдам (Дуброўнай) у 1410 г. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 11. Сш. 1-2 (20-21). 2004. С. 26-39.

 • Саганович Г.Н. Русь в прусских хрониках XIV-XV вв. // Славяне и их соседи. Вып. 9. М., 1999. С. 100-104.

 • Сагановіч Г.М. "Русь" у вайне з Нямецкім ордэнам (канец XIII - пачатак XV ст.) // Беларускі гістарычны агляд. Т. 8. Сш. 1-2 (14-15). 2001. С. 3-24.

 • Сагановіч Г. Рэлігійная талеранцыя ў Вялікім княстве Літоўскім (заканадаўства і практыка) // Матэрыялы па гісторыі Беларусі: зборнік / Нац. ін-т адукацыі; рэдкал.: М.П. Касцюк [ і інш.]. Мінск, 1998. С. 30-35.

 • Сагановіч Г.М. [Рэц.] Александров Д.Н., Володихин Д.М. Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в XII-XVI вв. // Беларускі гістарычны агляд. 1995. Т. 2. Сш. 1. С. 112-121.

 • Сагановіч Г. [Рэц.:] Юсова Н. Генезис концепції давньоруської народності в історічній науці СРСР (1930-ті - перша половина 1940-х рр.) // Беларускі гістарычны агляд. Т. 12. Сш. 1-2 (22-23). 2005. С. 270-277.

 • Сагановіч Г.М. Смута и Беларусь (История взаимоотношений России и Речи Посполитой в начале XVII в.) // Нёман. 1997. № 6. С. 226-246.

 • Сагановіч Г. Сярэдневяковая Беларусь вачыма нямецкіх храністаў (XIV - пачатак XV ст.) // Беларусіка - Albaruthenica. Кн. 21. Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнар. кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый" (Мінск, 21-25 мая, 4-7 снеж. 2000 г.) / Рэдкал.: В. Скалабан (гал. рэд.) і інш. Мн., 2001. С. 41-45 || d35.

 • Сагановіч Г.М. Царкоўная вунія 1596 г. і пытанне нацыянальнай тоеснасці беларусаў у XVIII ст. // Наш радавод: Матэрыялы міжнар. навук. канф. "Гістарычная памяць народаў Вялікага княства Літоўскага і Беларусі ХІІІ-ХХ ст." (Гродна, 3-5 ліпеня 1996 г.). Кн. 7. Гродна, 1996. С. 353-357.

 • Сагановіч Г.М. Ці ёсць у Беларусі гісторыкі? // Свабода. 2004, № 2 (красавік). С. 4-5 (водгук на падручнік Я. Трашчанка). || d37.

 • Сагановіч Г. Эўрапейскае рэха полацкай трагедыі // Наша Ніва. 15.XII.1997, № 35.

 • Сагановіч Г. (Рэц.: Rowell S.C. Lithuania ascending: A pagan еmpire within East-Central Europe, 1295-1345. Cambridge Universty Press, Cambridge, New York, Melbourne, 1994. - XXXVIII, 375) // Беларускі гістарычны агляд. Т. 5. Сш. 1 (8). Чэрвень 1998.

 • Сазонова Л.И. Восточнославянские академии XVI-XVIII вв. в контексте европейской академической традиции // Славяноведение. 1995. № 3. С. 46-61.

 • Сакалова М. Пра разуменне паняццяў "нацыя" і "этнас" у сучаснай айчыннай гістарыяграфіі // Гістарычны альманах. Т. 6. Гродна, 2002. С. 165-180 || d42.

 • Сакалоўскі У. Новае выданне па гісторыі Беларусі [Handbuch der Geschichte Weissrussland / Hsgb. von D. Beyrau und R. Lindner. Göttingen, 2001] // Arche. 2003. № 1 (24). С. 145-149.

 • Салавей Л. Пантэон багоў у міфалогіі беларусаў // Спадчына. 1992. № 3.

 • Салееў В. Скарынаўская традыцыя як узор духоўнасці ў прасторы Сярэдняй Еўропы // Беларусіка - Albaruthenica. Кн. 9. 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў / Гал. рэд. А. Мальдзіс і інш. Мн., 1998. С. 52-60. || d35.

 • Салей С.М. Гістарыяграфія і крыніцы па знешняй палітыцы Вялікага княства Літоўскага XVI ст. // М.М. Улашчык і праблемы беларускай гістарыяграфіі, крыніцазнаўства і археаграфіі. Мн., 1997. С. 245-249.

 • Салей С.М. Дыпламатычныя адносіны Вялікага княства Літоўскага з Маскоўскай дзяржавай у 30-80-я гг. XVI стагоддзя: да пастаноўкі асноўных праблем // Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. науч. конф. Мн., 2002. С. 74-79.

 • Салей С.М. Проблема признания царского (императорского) титула Ивана Грозного в дипломатических отношениях Великого княжества Литовского и Московского государства // Славяне и их соседи. М., 1999. С. 140-143.

 • Салей С.М. Усходні напрамак знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага ў 1385-1569 гг. // Шлях у навуку. Мн., 1997. С. 142-145.

 • Салей С.М. Царскі тытул у дыпламатычных крыніцах Вялікага княства Літоўскага і суседніх дзяржаў да сярэдзіны XVI ст. // Мовы ў Вялікім княстве Літоўскім і краінах сучаснай Цэнтральнай і Усходняй Еўропы: Аналогіі і пераемнасць. Матэрыялы канф. (Будапешт, 25-26 мая 1998 г.). Будапешт, 1998. С. 68-72.

 • Саливон И.И. Палеоантропология Белоруссии и вопросы происхождения белорусского народа (по краниологическим материалам II тыс. н. э.) / Автореферат дисс. ... канд. ист. наук. М., 1969.

 • Салівон І. Фарміраванне фізічнага тыпу беларусаў // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь (новыя канцэпцыі і падыходы): Усебеларуская канферэнцыя гісторыкаў (Менск, 3–5 лютага 1993 г.): Тэзісы дакладаў і паведамленняў. Ч. 1. Гісторыя Беларусі. Мінск, 1994.

 • Салическая правда. (Учебная литература) / Перевод Н.П. Грацианского. М., 1950 || d45.

 • Самахвалаў Дз. Вялікае княства Літоўскае ў этнічнай гісторыі беларусаў // Канструкцыя і дэканструкцыя Вялікага княства Літоўскага: матэрыялы міжнар. канф., Гродна, 23 – 25 крас. 2004 г. / пад рэд. Н. У. Сліж. Мінск: Лімарыус, 2007. С. 79–84.

 • Самсонович Х. Русские земли глазами жителей Любека XII-XV веков // От Древней Руси к России нового времени: Сборник статей / Сост. А.В. Юрасов; Отв. ред. В.Л. Янин. М.: Наука, 2003.

 • Самусік А.Ф. Грашовае абарачэнне ў Вялікім княстве Літоўскім у XIII-XVI стагоддзях // Банкаўскі веснік. 2000. № 2. С. 42-45.

 • Самусік А.Ф. Станаўленне адукацыйнай справы на беларускіх землях у XIV - першай палове XVI ст. // Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. 2008, № 4 (58). С. 3-7.

 • Санько С. "Балцкая тэма" // Наша ніва. 1993. № 14.

 • Санько С. Па слядах адной легенды: князь Тур // Беларускі гістарычны агляд. Т. 14. Сш. 1-2 (26-27). Снежань 2007.

 • Сапунов А.П. Архив Полоцкой духовной консистории. М., 1898.

 • Сапунов А.П. Архивы в городах Могилевской губернии и Минске. М., 1902.

 • Сапунов А.П. Белоруссия и белорусы. (Читано в заседании ученой архивной комиссии 26 сентября). Витебск, 1910.

 • Сапунов А.П. Витебская старина. Т. 1, 4, 5. Витебск, 1883 - 1888.

 • Сапунов А.П. Двинские или Борисовы камни. Витебск, 1890. 2, 31 с.; 11 л. ил.

 • Сапунов А.П. Двинские или Борисовы камни. Витебск, 1890. 2, 31 с.; 11 л. ил.

 • Сапунов А.П. Древние иконы Божией Матери в Полоцкой епархии. Витебск, б/г.

 • Сапунов А.П. Житие преподобной Евфросинии. Витебск, б/г.

 • Сапунов А.П. Инфлянты, исторические судьбы края, известного под именем Польских Инфлянт. Витебск, 1886. [Пам. книжка Вит. губ. на 1887 г.]

 • Сапунов А.П. Исторические отношения Руси, и Белой, и Великой // Памятная книжка Витебской губернии на 1898 г. Витебск, 1898. Приложение, с. 1 - 20.

 • Сапунов А.П. Исторические судьбы Полоцкой епархии. Витебск, б/г.

 • Сапунов А.П. Исторический очерк 50-летия Витебского губернского статистического комитета (1863 - 1913). Витебск, 1913. 37 с.; 3 л. портр. [Памятная книжка Витебской губернии на 1914 г.].

 • Сапунов А.П. Историческая записка семидесятилетия Витебской губернии. Витебск, 1884. 167, CL 33 VII с.; 6 л. ил. табл.

 • Сапунов А.П. Католическая легенда о Параскеве, княжне Полоцкой. Витебск, 1888.

 • Сапунов А.П. Памятники времен древних и новейших в Витебской губернии. Витебск, 1903. [Памятн. книжка Вит. губ. на 1903 г.].

 • Сапунов А.П. Полоцкий Софийский собор. Витебск, 1888. 2, 20 с.; 1 л. ил.

 • Сапунов А.П. Полоцкий Спасо-Евфросиниевский девичий монастырь. Витебск, б/г.

 • Сапунов А.П. Польско-литовское и русское законодательство о евреях. Витебск, 1884.

 • Сапунов А.П. Привилегии, данные королями польскими г. Витебску // Полоцко-Витебская старина. Т. 2. Вып. 2. Витебск, 1912. С. 327 - 336.

 • Сапунов А.П. Река Западная Двина. Историко-географический обзор. Витебск, 1893.

 • Сапунов А.П. Рисунки крепостей, построенных по повелению царя Ивана Грозного после завоевания Полоцка в 1563 году. С 6 рисунками // Полоцко-Витебская старина. Т. 2. Вып. 2. Витебск, 1912. С. 299 - 313.

 • Сапунов А.П. Сказания исландских или скандинавских саг о Полоцке, князьях полоцких и р. Западной Двине // Полоцко-Витебская старина. Вып. 3. Витебск, 1916. С. 1 - 33.

 • Сапунов А.П. Университет в Полоцке. Витебск, 1908.

 • Сапунов Б.В. Книга в России в XI-XIII вв. Л., 1978.

 • Сапунов Б. Религиозные взгляды Скорины // Беларусіка - Albaruthenica. Кн. 9. 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў / Гал. рэд. А. Мальдзіс і інш. Мн., 1998. С. 36-39. || d35.

 • Сардаров А.С. История и архитектура дорог Белоруссии. Мн., 1978.

 • Саркисова Г.И. Очерк VIII. Беглый боярин Андрей Курбский и его послания // От Нестора до Фонвизина: Новые методы определения авторства. М., 1994. С. 248-270.

 • Сарцевичене Й. Іnter sacrum et profanum: религиозность женщин в панегиричеcкой литературе Великого княжества Литовского в XVI–XVII вв. // Український історичний збірник. Вип. 8. Київ, 2005. С. 120-139.

 • Сарцевичене Й. Стремясь к идеалу: представление женских добродетелей в панегирической литературе Великого княжества Литовского второй половины ХVІ – первой половины ХVІІ вв. // Український історичний збірник. Вип. 5. Київ, 2003. С. 93-107.

 • Сас П.М. Феодальные города Украины в конце XV – 60–x гг. XVI в. Киев, 1989.

 • Сас П.М. Формування ідейних основ братського руху на Україні в к. XVI – пер. пол. XVIII ст.: класово-становий фактор // Iсторичні дослідження. Вітчизняна історія. Т. 15. Київ, 1989. С. 26 – 34.

 • Саўчанка С. Праваслаўе, пратэстанцтва і ерасі на ўкраінскіх і беларускіх землях у XV-XVII ст. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 8. Сш. 1-2 (14-15). 2001. С. 109-121.

 • Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.IX.01. || d25

 • Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. М., 1980 || d41.

 • Сахаров И.П. Образцы древней письменности, снимки судебного письма русского, литовско-русского и малорусского (XII - XVIII вв.). СПб., 1841.

 • Сахаров И. Сказания русского народа. Т. 2. Кн. 5, 6, 7 и 8. СПб., 1849 [падарожжы] || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Сборник в память I-го русского статистического съезда / Сост. А.М. Сементовский. Т. 1. СПб., 1872. IV , XXV , 579 с., 2 л. табл., карт. [Заметка о I -м русском статистическом съезде. - Сементовский А.М. Почаевская лавра. - Гурвич Н. Взгляд на статистику ярмарок и статистическую перепись Уфимской ярмарки 1870 г. - Гацисский А. Село Лысково. - Сементовский А.М. Гидрографический обзор Витебской губернии. - Куроптеев М. О сборе хлебов в Вятской губернии за 1869 и 1870 гг. - Никитин Ф. О сусликах. - Сементовский А.М. Этнографический обзор Витебской губернии (с картою и рис.). - Богословский Н.Г. Лес - картины из народного быта. - Сементовский А.М. Малорусские загадки].

 • Сборник документов, уясняющих отношения латино-польской пропаганды к русской вере и народности. (Из исторических материалов, помещенных в "Вестнике Западной России", и по другим печатным источникам). Вып. 1 - 2. Вильно, 1865 - 1866.

 • Сборник, издаваемый студентами Императорского Петербургского университета. Вып. 1. СПб., 1857 [Герберштейн] || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Сборник, издаваемый студентами Императорского Петербургского университета. Вып. 2. СПб., 1860 [Герберштейн, працяг] || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 16. Бумаги князя Н.В.Репнина за время управления его Литвою. СПб., 1875. [Поўную бібліяграфію серыі СИРИО гл.: http://www.russkymir.ru/out.php?cat=10].

 • Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 35. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством. Т. 1. Годы с 1487 по 1533. СПб., 1882. || d31.

 • Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 38. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Англией. Т. 1. Годы с 1581 по 1604. СПб., 1883.

 • Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 41. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымской и Ногайской ордами и с Турцией. Т. 1. Годы с 1474 по 1505. СПб., 1884.

 • Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 53. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Немецким Орденом в Пруссии. Годы с 1516 по 1520. СПб., 1886.

 • Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 59. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством. Т. 2. Годы с 1533 по 1560. СПб., 1887. || d34.

 • Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 71. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством. Т. 3. Годы с 1560 по 1571. СПб., 1890. || d34.

 • Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 95. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымом, Ногаями и Турцией. Т. 2. Годы с 1508 по 1521. СПб., 1895 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26. || d24.

 • Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 129. Памятники дипломатических сношений Московского государства со Шведским государством. Т. 1. Годы с 1556 по 1586. СПб., 1910.

 • Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 137. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством. Т. 4. Годы с 1598 по 1608. М., 1912 || Сайт: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.X.16.

 • Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 142. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством. Т. 5. Годы с 1609 по 1615. М., 1913.

 • Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 149. Древнерусская история. М., 2000.

 • Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 151. Антифоменко. М., 2000.

 • Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 156. Антинорманизм. М., 2003.

 • Сборник историко-статистических материалов по Виленской губернии. Ч. 1. Вильно, 1863. [От редакции. - Киркор А. Краткое обозрение ученой деятельности по части статистики в Литовском крае и в особенности в Виленской губ. - Гусев М. Критический обзор данных для топографии Виленской губ. - Тышкевич К. Вилия и ее берега в топографическом, археологическом и этнографическом отношениях. - По вопросу об отношении евреев к земледелию. - Еленевский К. Виленская летопись. - Киркор А. История Виленского статистического комитета].

 • Сборник князя Оболенского. М., 1838 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.17. || d05.

 • Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси. Киев, 1888 || Сайт: Ізборник. Адрас. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.04. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 280-282].

 • Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 2. Извлечения из персидских сочинений, собранные В.Г.Тизенгаузеном и обработанные А.А.Ромаскевичем и С.Л.Волиным. М.-Л., 1941 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Сборник Муханова. СПб., 1836 || d41.

 • Сборник Муханова. Изд. 2-е, доп. СПб., 1866 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.XII.01 || d29.

 • Сборник статей, читанных в отделении русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 1. СПб., 1867 || [Срезневский И.И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник статей, читанных в отделении русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 2. СПб., 1868 || [Юшкевич И. Литовские народные песни]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник статей, читанных в отделении русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 3. Срезневский И.И. Древние славянские памятники юсового письма с описанием их и с замечаниями об особенностях их правописания и языка. СПб., 1868 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник статей, читанных в отделении русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 4. [Чистович И.А. Феофан Прокопович и его время].

 • Сборник статей, читанных в отделении русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 5. Вып. 1. СПб., 1868 || [Материалы о научной деятельности митрополита Евгения (Болховитинова)]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник статей, читанных в отделении русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 6. [Литературная жизнь Крылова].

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 7. СПб., 1870 || [1. Эрбен Я.К. Объяснение и исправление некоторых темных и испорченных мест древнейшей русской летописи. 2. Макушев В. Итальянские архивы и хранящиеся в них материалы для славянской истории. Флорентинский государственный архив]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 8. СПб., 1872 || [1. Срезневский И.И. Замечания о русском тайнописании. 2. Макушев В. Итальянские архивы и хранящиеся в них материалы для славянской истории. II. Неаполь и Палермо. III. Неаполь, Бари и Анкона]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 10. СПб., 1873 || [1. Срезневский И.И. Несколько припоминаний о супрасльской рукописи XI века. 2. Головацкий Я.Ф. Библиографические находки во Львове]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 11. СПб., 1875 || [Головацкий Я.Ф. Дополнение к очерку славяно-русской библиографии В.М. Ундольского]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 12. СПб., 1875 || [1. Срезневский И.И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. 2. Носович И.И. Сборник белорусских пословиц]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 13. Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера, им самим описанная. СПб., 1875 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 14. СПб., 1875 || [Материалы к истории Российской академии]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 15. СПб., 1877 || [1. Срезневский И.И. Рецензия на Памятники русской старины в западных губерниях П.П. Батюшкова. 2. Срезневский И.И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. 3. Алфавитный указатель к Опыту библиографии Сопикова]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 16. Сухомлинов М.И. История Российской академии. вып. 3. СПб., 1877 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 18. СПб., 1878 || [Срезневский И.И. На память о Бодянском, Григоровиче и Прейсе, первых преподавателях славянской филологии]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 19. СПб., 1878 || [Материалы для жизнеописаний Севергина, Барсова и Светова]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 20. СПб., 1880 || [Срезневский И.И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках LXXXI-XC]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 21. СПб., 1881 || [1. Русско-нищенский словарь, составленный из разговора нищих Слуцкого уезда Минской губернии местечка Семежова. Законоучителя Мирского уездного училища священника Ф. Сцепуро - и отзыв А.Ф. Бычкова об этом словаре. 2. Веселовский А.Н. Разыскания в области русских духовных стихов. 3. Дополнение к Белорусскому словарю И.И. Носовича]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 22. СПб., 1881 || [1. Срезневский И.И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. 2. Список сочинений Срезневского. 3. Веселовский А.Н. Южно-русские былины]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 23. Русские народные картинки / Собрал и описал Д. Ровинский. Книга 1. Сказки и забавные листы. СПб., 1881 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 24. Русские народные картинки / Собрал и описал Д. Ровинский. Книга 2. Листы исторические, календари и буквари. СПб., 1881 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 25. Русские народные картинки / Собрал и описал Д. Ровинский. Книга 3. Притчи и листы духовные. СПб., 1881 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 26. Русские народные картинки / Собрал и описал Д. Ровинский. Книга 4. Примечания и дополнения. СПб., 1881 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 27. Русские народные картинки / Собрал и описал Д. Ровинский. Книга 5. Заключение и алфавитный указатель имен и предметов. СПб., 1881 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 28. СПб., 1881 || [1. Жизнь и деяния великого Тамерлана. Сочинение Клавихо. Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд. 1403-1416. 2. Веселовский А.Н. Разыскания в области духовного стиха. 3. Богатырское слово в списке начала XVII века, открытое Е.В. Барсовым]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 29. СПб., 1882 || [Список ученых трудов А.Н. Веселовского]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 30. СПб., 1882 || [nihil]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 31. СПб., 1883 || [1. Воскресенский Г. Славянские рукописи, хранящиеся в заграничных библиотеках: Берлинской, Пражской, Венской, Люблянской, Загребской и двух Белградских. 2. Письма М.П. Погодина к М.А. Максимовичу]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 34. Вып. 1. Дестунис Г. Разыскания о греческих богатырских былинах средневекового периода. Опыт переводного и объяснительного сборника. СПб., 1883 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 35. Литовские свадебные народные песни. СПб., 1884 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 36. СПб., 1885 || [Веселовский А.Н. Южно-русские былины. III-XI]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 37. № 1. Сухомлинов М.И. История Российской академии. Вып. 7. СПб., 1885 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 38. № 1. Вопрос о Кирилле и Мефодии в славянской филологии. Речь И.В. Ягича. СПб., 1885 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 40. СПб., 1886 || [Веселовский А.Н. Из истории романа и повести. Материалы и исследования. Александрия по рукописи Венской библиотеки и др.]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 41. СПб., 1887 || [Шейн П.В. Белорусский сборник]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 42. СПб., 1887 || [1. Калужняцкий Э. К библиографии церковно-славянских печатных изданий в России. 2. Петухов Е. К вопросу о Кириллах-авторах в древней русской литературе]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 43. СПб., 1888 || [nihil]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 44. СПб., 1888 || [Веселовский А.Н. Из истории романа и повести. Славяно-романский отдел]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 45. Ровинский П. Черногория в ее прошлом и настоящем. Т. 1. СПб., 1888 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 46. СПб., 1890 || [1. Образцы белорусского наречия разных местностей, доставленные И. Авенариусом. 2. Калужняцкий Э.И. Еще несколько прибавлений к библиографии русских церковных книг: Служебник Виленской печати 1691 года; Житие св. Онуфрия. Супрасль, 1696 года и др. 3. Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха. XI-XVII. - О Витовте (!)]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 47. СПб., 1889 || [1. Лавровский П.А. О летописи Якимовской. 2. Были ли малорусы исконными обитателями Полянской земли или пришли из-за Карпат в XIV веке?]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 48. Сочинения А.А. Котляревского. Т. 2. СПб., 1890 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 49. Сочинения А.А. Котляревского. Т. 3. СПб., 1891 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 50. Сочинения А.А. Котляревского. Т. 4. СПб., 1895 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 51. СПб., 1890 || [1. Отзыв А.Ф. Бычкова об изданной П.Н. Батюшковым книге "Белоруссия и Литва". 2. Старинный датский документ о разорении Печенского монастыря в 1589 году. 3. Поправка к статье Е.В. Петухова "К вопросу о Кириллах". 4. Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. 1. Ч. 2 (бытовая и семейная жизнь белоруса в обрядах и песнях). Отдел 1. Обряды и песни свадебные. Отдел 2. Обряды погребальные, голошения или причитания над покойниками. Примечания и приложения]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 53. СПб., 1892 || [Майков Л. Материалы и исследования по старинной русской литературе: II. Сказания об Илье Муромце по рукописям XVIII в. III. Повесть о Михаиле Потоке по рукописи XVII в.]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 54. СПб., 1893 || [Семенов В. Древняя русская Пчела по пергаменному списку]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 55. СПб., 1893 || [Тихонравов Н.С. Два хождения в Иерусалим иеромонаха Варсонофия]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 56. СПб., 1893 || [Веселовский - Бокаччо]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 57. Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. 2. Сказки, анекдоты, легенды, предания, воспоминания, пословицы, загадки, приветствия, пожелания, божба, проклятия, ругань, заговоры, духовные стихи и проч. СПб., 1893 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 58. СПб., 1895 || [Тихонравов Н.С. Апокрифические сказания]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 59. Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Изд. 2. Т. 1. СПб., 1894 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 60. Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Изд. 2. Т. 2. СПб., 1896 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 61. Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Изд. 2. Т. 3. Вып. 1. СПб., 1900 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 63. СПб., 1897 || [nihil]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 64. СПб., 1899 || [1. Шахматов А.А. Несколько слов о Несторовом Житии св. Феодосия. 2. Браун Ф. Разыскания в области гото-славянских отношений. I. Готы и их соседи до V века. Первый период: Готы на Висле]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 66. СПб., 1900 || [Шахматов А.А. К вопросу о происхождении Хронографа]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 68. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук за 1899 год. СПб., 1901 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 71. СПб., 1902 || [nihil]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 72. СПб., 1903 || [1. Васенко П. Заметки к Латухинской степенной книге. 2. Шейн И.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. 3]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 74. СПб., 1903 || [Соболевский А. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII веков. Библиографические материалы]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 75. СПб., 1904 || [1. Чернышев В. Сведения о некоторых говорах Тверского, Клинского и Московского уездов. 2. Карский Е.Ф. Материалы для изучения белорусских говоров. Вып. 4. 3. Карский Е.Ф. Материалы для изучения северно-малорусских говоров, а также переходных от белорусских к малорусским (Полесье). Вып. 2]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 77. СПб., 1904 || [Розенфельд А. Белорусские народные песни]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 82. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук за 1906 год. СПб., 1906 || Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 83. СПб., 1907 || [nihil]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 84. СПб., 1908 || [Петров А.Л. Материалы для истории Угорской Руси. 2. Славянские и русские рукописи Британского музея в Лондоне]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 85. СПб., 1908 || [Исследования по древней русской литературе академика М.И. Сухомлинова: 1. О древней русской летописи как памятнике литературном. 2. О преданиях в древней русской летописи. 3. О сочинениях Кирилла Туровского]. Сайт: Google-USA.

 • Сборник палеографических снимков с древних грамот и актов, хранящихся в Виленском Центральном Архиве и Виленской Публичной Библиотеке. Вып. 1. 1432-1548). Вильна, 1884. VIII, 45, XXX || d24a (bad).

 • Сборник Русского исторического общества. Т. 8 (156). Антинорманнизм. М., 2003 || d39.

 • Сборник снимков с русского письма XIII-XVIII вв. / Изд. Московским археологическим институтом под ред. Н.А. Маркса и И.Ф. Колесникова. М., 1908 || d42.

 • Сборник статей в честь Матвея Кузьмича Любавского. При участии Д.Багалея, Е.Барсова, С.Бахрушина и др. Пг., 1917. - VIII, 788 с.

 • Сборник статей, разъясняющих польское дело по отношению к Западной России / Составил и издал С.Шолкович. Вильно, 1867. || d31.

 • Свак Д. Московия: Очерки истории Моск. государства второй пол. XV - конца XVII в. / Ин-т рос. истории РАН, Центр русистики Будапешт. ун-та им. Лоранда Этвеша. М., 2000 || Сайт: Аудиториум. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.I.06.

 • Сведения о деятельности Киевской комиссии для разбора древних актов // Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России. Вып. 1. Киев, 1911.

 • Свежинский В.М., Шевченко Г.И. Латинский язык в Белоруссии XIV - XVIII вв. // Interlinguistica Tartuensis. T. 7. Tartu, 1990.

 • Свенцицкий И.С. Лаврашевское евангелие начала XIV века: (Палеографически-грамматическое описание) // Известия отделения русского языка и словесности Имп. академии наук. Т. 18, кн. 1. СПб., 1913. || d27.

 • Свенцицкий И.С. Опись музея ставропигийского братства во Львове. Львов, 1908.

 • Свенцицкий И.С. Початки книгопечатання на землях України. Жовква, 1924.

 • Свердлов М.Б. К вопросу о летописных источниках "Повести о битве на Калке" // Вестник ЛГУ. Сер. истории, языка и литературы. 1963. № 2. Вып. 1. С. 141 - 144.

 • Свердлов М.Б. Известия о Руси в Хронике Титмара Мерзебургского // Древнейшие государства на территории СССР. Мат. и исслед. 1975 г. М., 1976. С. 90 - 101.

 • Свечников Е.Л., Жабко Г.П., Белов А.А. Опыт радиолокационных исследований историко-архитектурных объектов: Новгород, Тверь, Полоцк, Санкт-Петербург // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 1. Тверь, 1996. С. 52-57.

 • Свєшніков І.К. Історія населення Передкарпаття, Поділля і Волині в кінці ІІІ – на початку ІІ тисячоліття до нашої ери. Київ, 1974.

 • Свешников И.К. Культура шаровидных амфор. М., 1983. [Археология СССР. Свод археологических источников. Вып. В1-27].

 • Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1 (І - VІ вв.). М., 1991. || d25.

 • Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 2 (VII - IX вв.). М., 1995.

 • Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии. XIV век. Вып. 1. Апокалипсис - Летопись Лаврентьевская / Отв. ред. А.А. Турилов. М., 2002.

 • Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI - XIII вв. М., 1984 || d38.

 • Свяжынскі У.М. Аб статусе беларускай і украінскай моў у часы Вялікага княства Літоўскага // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Т. 2. Мн., 2003.

 • Свяжынскі У.М. Арыгінал знойдзены // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1975, № 4. С. 48 - 49.

 • Свяжынскі У.М. "Гістарычныя запіскі" Ф.Еўлашоўскага. Мн., 1990.

 • Свяжынскі У. Еўлашоўскі Фёдар Міхайлавіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.3. Мінск., 1996.

 • Свяжынскі У. Кніга Метрыкі ВКЛ № 332 як гістарычная крыніца // Актуальныя пытанні вывучэння і выдання Метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 11 - 12 лістапада 2003 г.). Мн., 2005. С. 104 - 110.

 • Свяжынскі У.М. Праблема ідэнтыфікацыі афіцыйнай мовы Вялікага Княства Літоўскага // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Т. 1. Мн., 2001. С. 109—136.

 • Свяжынскі У.М. Супастаўленне двух выданняў "Успамінаў" Ф. Еўлашоўскага - беларускага 1983 г. і летувіскага 1998 г. // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 3. Мн., 2002. С. 32-36.

 • Свяжынскі У.М. Цюркскія і арабскія мовы ў моўнай сітуацыі Вялікага княства Літоўскага // Ісламская культура татараў-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы і яе ўзаемадзеянне з беларускай і іншымі культурамі. Ч. 1. Мн., 1996.

 • Свяжынскі У., Спірыдонаў М. "Успаміны" Еўлашоўскага па–літоўску // Беларускі гістарычны агляд. 1998, чэрвень. Том 5. Сшытак 1 (8). С. 227-241.

 • Себта Т. Україніка в Берлінській державній бібліотеці Прусської культурної спадщини та Федеральному архіві в Берліні // Архіви України. 2006, № 1-6 (259). С. 200-234. || d23.

 • Северо-Западный край империи в прежнем и настоящем виде // ЖМВД. 1843, ч. 1, № 2. С. 207 - 241; № 3. С. 382 - 449.

 • Седельников А.Д. Очерки католического влияния в Новгороде в конце XV - начале XVI в. // Доклады АН СССР. 1929. Серия В, № 1.

 • Седзін А.А. Археалагiчныя даследаваннi на Дрыбiншчыне i Шклоўшчыне // Магiлёўская даўнiна. Магiлёў, 2001. С. 129-130.

 • Седзін А.А. Археалагiчныя даследаваннi паселiшчаў эпохi ранняга жалезнага веку i ранняга сярэднявечча // Магiлёўская даўнiна. Магiлёў, 1998. С. 124-125.

 • Седзін А.А. Асноўныя этапы засялення i этнiчнай гiсторыi Магiлёўшчыны па археалагiчных дадзеных // Этнаграфiя Беларускага Падняпроўя. Магiлёў, 1999. С. 5-11.

 • Седзін А.А. Гарадзiшча i селiшча Княжыцы // Магiлёўская даўнiна. Магiлёў, 1996. С. 100-101.

 • Седзін А.А. Гарадзiшча у в. Мiкадзiмава i каля в. Паўнева // Памяць. Горацкi раён. Мiнск: Вышэйшая школа, 1996. С. 24-25.

 • Седзін А.А. Гарадзiшчы наваколля Горак (Тапаграфiя некаторых паселiшчаў i крынiцы) // Магiлёўшчына. Вып. 4. Магiлёў, 1993. С. 20-31.

 • Седин А.А. Городище Никодимово // Slavia antiqua. T. 36. Poznań, 1995. С. 159-164.

 • Седзін А.А. Да гiсторыi даследавання помнiкау сярэдзiны трэцяй чвэрцi I тысячагоддзя н.э. у мiжрэччы Верхняга Сожа i Дняпра i сумежных тэрыторый // Дняпроускi край (паведамленнi абласной краязнаучай канферэнцыi - 23 красавiка 1992 г.). Магiлёў, 1993. С. 9-18.

 • Седин А.А. Древнее земледелие и скотоводство по материалам раскопок городища Никодимово // Археалогiя i старажытная гiсторыя Магiлёўшчыны i сумежных тэрыторый (Матэрыялы канферэнцыi 22 красавiка 1993 г.). Магiлёў, 1994. С. 114-127.

 • Седин А.А. Древности третьей четверти I тысячелетия н.э. белорусского междуречья Верхнего Сожа и Днепра и Тушемлинская культура // Минск-Смоленск-Москва: этнография славянских народов. Материалы международной научно-практической конференции, состоявшейся 21-23 сентября 1999 г. Смоленск, 2000. С. 43-48.

 • Седзін А.А. З гiсторыi вывучэння помнiкаў сярэдзiны - трэцяй чвэрцi I тысячагоддзя н.э. ва ўсходняй Беларусi // Час, помнiкi, людзi. Памяцi рэпрасаваных археолагаў. Тэзiсы дакладаў мiжнароднай канферэнцыi. Мiнск, 27-30 кастрычнiка 1993 г. Мн., 1993. С. 113-116.

 • Седин А.А. Некоторые сведения о памятниках третьей четверти I-го тысячелетия н.э. в окрестностях Могилёва // Паведамленнi 2-й абласной краязнаучай канферэнцыi (29 кастрычнiка 1991 г.). Магiлёў, 1992. С. 8-11.

 • Седин А.А. Никодимово - городище третьей четверти I-го тысячелетия н.э. в Восточной Беларуси // Край. Дыялог на сумежжы культур. Магiлёўская даўнiна. Магiлёў, 2000. С. 31-43.

 • Седин А.А. Никодимовское городище // Могилёвщина. Могилёв, 1991. С. 26-27.

 • Седин А.А. Никодимовское городище раннего средневековья в Восточной Беларуси // Тэзiсы дакладаў i паведамленняў беларускай дэлегацыi на VI Мiжнародным Кангрэсе славянскай археалогii. Мiнск, 1996. С. 67-68.

 • Седин А.А. Никодимовское городище раннего средневековья в Восточной Белоруссии // Этногенез и этнокультурные контакты славян. Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Т. З. Москва, 1997. С. 279-289.

 • Седин А.А. Новые городища Восточной Беларуси // Магiлёўшчына. Вып. 3. Магiлёў,1992. С.18-29.

 • Седин А.А. Общественные отношения и идеология населения Восточной Беларуси в V-VII вв. н.э. // Проблемы археологии и древней истории Верхнего Поднепровья и соседних территорий. Международная научная конференция 30 января - 1 февраля 2002 г. Магiлёў, 2002. С. 210-219.

 • Седин А.А. Оружие из городища Никодимово // V абласныя Магiлёўскiя краязнаўчыя чытаннi (28 кастрычнiка 1993 г.). Магiлёў, 1994. С. 7-16.

 • Седин А.А. Памятники середины - третьей четверти I тысячелетия н.э. в бассейне р. Артиславки // Магiлёўшчына. Вып. 6. Магiлёў, 1995. С. 18-31.

 • Седин А.А. Памятники третьей четверти I тысячелетия н.э. в междуречье Верхнего Сожа и Днепра (геоморфология региона и топография памятников, планировка, домостроительство и оборонительные сооружения) // Гiстарычныя лёсы Верхняга Падняпроўя. Рэгiянальная навуковая канферэнцыя. Ч. 1. Магiлёў, 1995. С. 131-152.

 • Седзін А.А. Помнiкi трэцяй чвэрцi I тысячагоддзя н.э. у мiжрэччы Верхняга Сожа i Дняпра // Беларусь у сiстэме трансеўрапейскiх сувязяў у I тысячагоддзi н.э. Тэзiсы дакладаў i паведамленняў мiжнароднай канферэнцыi. Мiнск, 1996. С. 73-75.

 • Седин А.А. Пряслица из городища Никодимово // Прыдняпроўе. Паведамленнi навуковай абласной краязнаучай канферэнцыi (28 кастрычнiка 1992 г.). Магiлёў, 1993. С. 22-29.

 • Седин А.А. Работы в Могилёвской области // Археологические открытия 1985 года. М.: Наука, 1987. С. 464.

 • Седин А.А. Работы в Восточной Белоруссии // Археологические открытия 1986 года. М.: Наука,1988. С. 387.

 • Седин А.А. Результаты исследования городища Никодимово в Восточной Беларуси // Насельнiцтва Беларусi i сумежных тэрыторый у эпоху жалеза. Тэзiсы дакладаў канферэнцыi, прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння А.Р. Мiтрафанава (10-12 снежня 1992 г.). Мн., 1992. С. 97-100.

 • Седин А.А. Топография городищ и хозяйственная деятельность их населения (на примере памятников Восточной Белоруссии) // Хозяйство и культура доклассовых и раннеклассовых обществ. Тезисы докладов III конференции молодых учёных Института археологии АН СССР. М., 1986. С. 133-135.

 • Седов В.В. Балты и славяне в древности по данным археологии // Из древнейшей истории балтских народов по данным археологии и антропологии. Рига, 1980.

 • Седов В.В. Восточные славяне в VI - XIII вв. М., 1982.

 • Седов В.В. Днепровские балты // Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Вильнюс, 1985.

 • Седов В. Еще раз о происхождении белорусов // Советская этнография. 1969. № 1.

 • Седов В.В. К истории поселений Черной Руси // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. 1974. Вып. 139. С. 27-33.

 • Седов В.В. К происхождению белорусов (проблема балтского субстрата в этногенезе белорусов) // Советская этнография. 1967. № 2.

 • Седов В.В. Курганы ятвягов // Советская археология. 1964. № 4. С. 36-51.

 • Седов В.В. Латгалы и кривичи // Archaeologia Lituana. T. 4. 2003. P. 143-151 || d49.

 • Седов В.В. Литовские племена // Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987. С. 381-417.

 • Седов В.В. Предыстория белорусов // Краткие сообщения Института археологии РАН. Вып. 211. 2001.

 • Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.

 • Седов В.В. Сельские поселения центральных районов Смоленской земли // МИА. 1960. № 92.

 • Седов В.В. Славяне в древности. М., 1994.

 • Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995.

 • Седов В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970. (Материалы и исследования по археологии СССР. № 163).

 • Седов В.В. Следы восточно-балтийского погребального обряда в курганах древней Руси // Советская археология. 1961, № 2.

 • Седов B.B. Смоленская земля // Древнерусские княжества X-XIII вв. М., 1975. С. 240 - 259.

 • Седов В.В. Становление христианства в Смоленской земле: (По курганным материалам) // Восточная Европа в древности и средневековье: Язычество, христианство, церковь: Чтения памяти В.Т. Пашуто: Тезисы докладов. М., 1995. С. 77-79.

 • Седова Р. Д. Рукописная традиция "Жития Петра" в редакции митрополита Киприана // Труды ОДРЛ. Т. 37. 1983. С. 256 - 268.

 • Секреты Старого Архивариуса: ратуши Беларуси [XIII–XVIII вв.] // Архівы і справаводства. 2008, № 6. С. 152–158.

 • Селезнев Ю.В. Роль ордынского фактора в русско-литовской войне 1406-1408 гг. // Восточная Европа в древности и средневековье: Контакты, зоны контактов и контактные зоны. М., 1999. С. 90-92.

 • Селицкий А.А. Живопись Полоцкой земли ХІ—ХІІ вв. Мн., 1992.

 • Сементовский А.М. Белорусские древности. Вып. 1. СПб., 1890. - 137 с.

 • Сементовский А.М. Витебск и уездные города Витебской губернии. СПб., 1864.

 • Сементовский А.М. О мере и весе, употребляемых народом Витебской губернии. Витебск, 1874.

 • Сементовский А.М. Памятники старины Витебской губернии. СПб., 1867.

 • Семянчук А.А. Асноўныя наратыўныя крыніцы па гісторыі Заходняй Беларусі XIV-XVI стст.: польскія хронікі і беларуска-літоўскія летапісы // Чалавек. Этнас. Тэрыторыя. Праблемы развіцця заходняга рэгіёна Беларусі: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Брэст, 23-24 крас. 1998 г.: у 2 ч. / Брэсц. дзярж. ун-т; навук. рэд.: С.В. Арцёменка [і інш.]. Ч. 2. Брэст, 1998. С. 313-319.

 • Семянчук А.А. Беларуска-літоўскія летапісы і польскія хронікі. Гродна, 2000. || d36.

 • Семянчук А.А. Марцін і Яхім Бельскія - гісторыкі Польшчы і Вялікага княства Літоўскага // Спадчына. 1996, № 1.

 • Семянчук А.А. Мацей Стрыйкоўскі ў Вялікім княстве Літоўскім // Спадчына. 1995, № 1.

 • Семянчук А. Найноўшая беларуская гістарыяграфія культуры Вялікага княства Літоўскага // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991-2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала "Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991 - 2003", Гродна (16-18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Семянчук А.А. Польскія хронікі 2-й паловы XVI ст. як крыніцы па этнакультурнай і рэлігійнай гісторыі Вялікага княства Літоўскага // Наш радавод. Кн. 7. Гродна, 1996.

 • Семянчук А. Роля рымскай легенды ў фармаванні дзяржаўнай ідэалогіі Вялікага княства Літоўскага // Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 18. Białystok, 2002. С. 178-184. || d10.

 • Семянчук А.А. Удзел Мацея Стрыйкоўскага ў Інфлянцкай вайне // Castrum, urbis et bellum. Баранавічы, 2002. С. 342-348.

 • Семенчук А.А. Фольклорные традиции Великого княжества Литовского в польских хрониках XVI в. // Senosios raštijos ir tautosakos saveika: kulturine Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes patirtis. Vilnius, 1998.

 • Семянчук Г. Гісторыя Беларусі ў раннім сярэднявеччы: стан і перспектывы нацыянальнай гістарыяграфіі // Гістарычны альманах. 2001, № 4.

 • Семянчук Г.М. Новая катэгорыя археалагічных помнікаў на тэрыторыі Полацкай зямлі (грунтовыя могільнікі Х-ХІІІ стст.) // Гістарычна-археалагічны зборнік. Ч. 2. Мн., 1993.

 • Семянчук Г. Полацк і Ноўгарад у IX-XIII ст. // Беларусіка - Albaruthenica. Кн. 21. Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнар. кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый" (Мінск, 21-25 мая, 4-7 снеж. 2000 г.) / Рэдкал.: В. Скалабан (гал. рэд.) і інш. Мн., 2001. С. 16-23 || d35.

 • Семянчук Г. Полацкая зямля ў сістэме палітычных адносін Усходняй Еўропы IX - XI стст. // Беларусіка - Albaruthenica. Кн. 6. Беларусь паміж Усходам і Захадам: Праблемы міжнацыян., міжрэлігійн. і міжкультур. ўзаемадзеяння, дыялогу і сінтэзу. Ч. 2. Мн., 1997. С. 10-15.

 • Семянчук Г.М. Полацкая зямля ў ХІІ - першай палавіне ХІІІ ст. (Змены ў адміністрацыйна-палітычнай і тэрытарыяльнай структурах) // Весці Акадэміі навук Беларусі. Серыя грам. навук. 1992. № 3-4. С. 41-48.

 • Семянчук Г. Фарміраванне і развіццё тэрыторыі Полацкай зямлі ў IX - XI стст. (этапы, агульнае і своеасаблівае) // Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność. Studia i materiały ofiarowane prof. Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin. Toruń, 1996. S. 35-52.

 • Семянчук Г. Ці існавала старажытнаруская народнасць, альбо Пра "калыску" беларускага народу // Спадчына. 2003, № 6.

 • Семянчук Г. (Рэц.) Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 28 (1522—1552 гг.). Кніга запісаў 28 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 14. Białystok, 2000. S. 242—244.

 • Семянчук Г. (Рэц.: Янин В.Л. Новгород и Литва. Пограничные ситуации ХIII — XV веков. Москва: Издательство Московского Университета, 1998. - 216 с.) // Беларускі гістарычны агляд. Т. 5. Сш. 2 (9). Снежань 1998. С. 541-543.

 • Семянчук Г. (Рэц.: Nikodem J. Rola Skirgiełły na Litwie do 1394 roku // Scripta minora. Poznan, 1998. T. II. S. 83 - 129) // Беларускі гістарычны агляд. Т. 5. Сш. 2 (9). Снежань 1998. С. 547-551.

 • Сенатор, гетман, адвокат... [о короле Речи Посполитой Стефане Батории] // Гродзенская праўда. 2006, 22 сакавіка. С. 8.

 • Сендульский А. Город Овруч // Волынские епархиальные ведомости. 1876, № 1. Часть неофиц.

 • Сендульский А. Преподобный Федор князь Острожский // Волынские епархиальные ведомости. 1871. № 9. С. 272 - 280.

 • Сенигов И.П. О древнейшем летописном своде Великого Новгорода. СПб., 1885. || d28.

 • Сеніна В.Ф. Палітычныя і прававыя погляды Францыска Скарыны // Скарына і наш час: матэрыялы IV Міжнар. навук. канф., Гомель, 13-14 лістапада 2008 г.: у 2 ч. / Гомел. дзярж. ун-т; [рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) і інш.]. Ч. 1. Гомель, 2008. С. 68-70.

 • Сенковский О.И. Литва, Свитригайло и Коцебу. По поводу книги: Свитригайло великий князь литовский, сочинение Августа Коцебу. 1835 // Собрание сочинений Сенковского (барона Бромбеуса). Т. 6. СПб., 1859. С. 37 - 68 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XII.10. || d23.

 • Сенютович-Бережний В. Історичне місце князя Федька Несвізького // Літопис Волині. Ч. 4. Вінніпег, 1958. С. 31 - 46.

 • Сенютович-Бережний В. Родинні зв'язки князів Несвізьких з князями Острозькими // Український історик. № 1 - 4 (17 - 20). Мюнхен, 1968. С. 124 - 127.

 • Сербина К.Н. Из истории русского летописания конца XV в. (Летописный свод 1497 г.) // Проблемы источниковедения. Т. 11. М., 1963. С. 391 - 428.

 • Сербина К.Н. Летописный свод 1518 г. // Труды Ленинградского Отд. Института Истории СССР. Вып. 5. Вопросы историографии и источниковедения истории СССР. Сб. статей. М.-Л., 1963. С. 166 - 172.

 • Сергачев С.А. Белорусское народное зодчество. Мн., 1992.

 • Сергеева З.М. Обследование в Витебской области // Археологические открытия 1972 года. М., 1973.

 • Сергеева З.М. Работы Витебского отряда // Археологические открытия 1973 года. М., 1974.

 • Сергеевич В. Вече и князь. Русское государственное устройство и управление во времена князей Рюриковичей. Исторические очерки. М., 1867 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права. -СПб.,1910.

 • Сергина Т.В. Керамика Смоленска XIII-XVII вв.: (Вопросы технологии и хронологии) // Археология и история Пскова и Псковской земли, 1993 г.: Материалы семинара. Псков, 1994. С. 67-71.

 • Сергина Т.В. Опыт планиграфического исследования позднесредневековой городской керамики: (По материалам раскопа УС-XI Смоленска) // Археология и история Пскова и Псковской земли, 1993 г.: Материалы семинара. Псков, 1994. С. 64-67.

 • Сердобольская Л А. К вопросу о хронологии похода русских князей против татар и битвы при реке Калке // Сборник трудов Пятигорского гос. пед. института. Вып. 1. Ставрополь, 1947. С. 131 - 139.

 • Серебрянский Н. Древне-Русские княжеские жития. М., 1915.

 • Середонин С.М. Разбор исследования И.И.Лаппо. Великое княжество Литовское от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория (1569 - 1586). Опыт исследования политического и общественного строя. Т. 1. СПб., 1901 // ЧОИДР. 1905. Кн. 1. Отд. 5. С. 1 - 29.

 • Серчевский Е. Записки о роде князей Голицыных. СПб., 1853 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.II.11.

 • Сестренцевич Б.С. Исторические разыскания о происхождении славян или эсклавинов и сарматов. СПб., 1824. - 109 с.

 • Сигизмунд барон Герберштейн, его жизнь и значение как писателя о России. Сочинения кандидатов И.Карелкина, И.Григоровича и студента И.Новикова // Сборник, издаваемый студентами Имп. Петербургского ун-та. Вып. 1. СПб., 1857. С. 54 - 87.

 • Сідарэнка Б.І. Магілёў на заключным этапе Лівонскай вайны (Дняпроўскі паход М. Катырова-Растоўскага і Д. Хварасціна летам 1581 г.) // Магілёўская даўніна. 1994. № 1. С. 6-16.

 • Сідарэнка Б.І. Магілёў у сістэме ўзаемаадносін Вялікага княства Літоўскага і Маскоўскай дзяржавы XVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 1994. № 3. С. 30-35.

 • Сідарэнка Б.І. "Старадубская вайна" (Вайна Вялікага княства Літоўскага з Маскоўскай дзяржавай 1534-1537 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. 1998. № 1. С. 37-46.

 • Сідарэнка Б.І. Усходняя палітыка ВКЛ у першай трэці XVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2000. № 3. С. 40-45.

 • Сидоренко Б.И. Могилев в годы Ливонской войны (1558-1583 гг.) // V абласныя Магилёщския краязнаўчыя чытанні (28 кастрычніка 1993 г.). Магілёў, 1994. С. 28-40.

 • Сидоренко О.Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі (IX - середина XVII ст.). К., 1992.

 • Сидоров Н.И. Рукописи императорской Археографической комиссии. Первое прибавление. СПб., 1907.

 • Сільчанка М.У. Гісторыя мясцовага самакіравання на Беларусі: тэксты лекцый / М.У. Сільчанка, Н.В. Місарэвіч; Гродзен. дзярж. ун-т. Гродна, 2000. - 54 с.

 • Сільчанка М., Басюк І. Беларуская дзяржаўнасць. Гродна, 1997.

 • Симоненко А.В. Некоторые дискуссионные вопросы современного сарматоведения // Вестник древней истории. 2002, № 2.

 • Симчич О. Дипломатическая миссия посла Максимилиана I Франческо да Колло и его "Relatione di Moscovia" // Франческо да Колло. Доношение о Московии. М., 1996. С. 5-46.

 • Синицына Н.В. Книжный мастер Михаил Медоварцев // Древнерусское искусство. Рукописная книга. М., 1972. || d35 (фр.); d24a (фр.).

 • Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVI вв.). М., 1998. || d35 (фрагм.); d42.

 • Сінкевич Н. Фундації домініканських монастирів на Волині в кінці ХІV – першій половині ХVІІ ст. // Український історичний збірник. Вип. 6. Київ, 2004. С. 47-69.

 • Синопсис или краткое собрание различных летописцев о начале славяно-российского народа. К., 1836.

 • Сінчук І. Манетныя двары Вялікага княства Літоўскага // Банкаўскі веснік. 1994. № 12. С. 123-128.

 • Синчук И.И. Прусские монеты на белорусских землях Речи Посполитой в XVII-XVIII вв. // Славяне и их соседи: Тезисы XVI конференции. М., 1997. С. 138-142.

 • Синьоводська проблема у новітніх дослідженнях / НАН України. Інститут історії України. Наук. ред. Ф.М. Шабульдо. Упор. О.Д. Брайченко. К., 2005.

 • Сиренов А.В. Датировка рукописей по маркировочным знакам бумаги: Учебное пособие к курсу "Русская палеография" // Рогулин Н.Г., Назаренко К.Б., Сиренов А.В. Специальные курсы по источниковедению истории России. СПб., 2005. С. 3-57 || Сайт: Открытый текст. Адрас. Фармат: HTML. Дата праверкі: 2007.V.15.

 • Сиренов А.В. Краткая редакция Степенной книги // Рукописная книга Древней Руси и славянских стран: от кодикологии к текстологии: сборник научных трудов / Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) РАН ; Отв. ред. А.А. Романова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. С. 112-144.

 • Сиренов А.В. Поздние редакции Степенной книги // Археографический ежегодник за 2004 г. М., 2005. С. 62-76.

 • Сирутавичюс М. Тенденции в исследовании истории внешней политики и дипломатии Великого княжества Литовского в литовской историографии последнего десятилетия // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991-2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала "Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991 - 2003", Гродна (16-18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Сіцінський Е. Нариси з історії Поділля. Ч. 1. Нарис 1. Загальний огляд історії Поділля. Нарис 2. Передісторія Поділля. З 48 мал. та істор.-археолог. мапою. Вінниця, 1927.

 • Сіцінський Ю. Народження минулого: невідома спадщина Юхима Сіцінського. Кам’янець-Подільський, 2009 || d41.

 • Сіцінський Е. Оборонні замки Західного Поділля XIV-XVII ст. К., 1928.

 • Сіцько З. Вяртаемся да Літвы // Літаратура і Мастацтва. 13 кастрычніка 2000 года.

 • Сіцька З. Утроп Літвы. Баранавічы, 2008 || d46.

 • Сіцько З. "...ясней ад перлаў і золата кароны" (да 750-годдзя каранацыі Міндоўга) // Беларускі гістарычны часопіс. 2003, № 5.

 • Скабаланович Н. Западноевропейские гильдии и западнорусские братства // Христ. Чтение. 1875, сентябрь - октябрь.

 • Сказание о Довмонте / Подг. В.И. Охотникова // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 6. XIV - середина XV века. СПб., 1999. С. 56-64, 523-524.

 • Сказание о князьях владимирских / Подг. текста, перевод и комментарии Р.П. Дмитриевой, перевод Л.А. Дмитриева // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9. Конец XV - первая половина XVI века. СПб.: Наука, 2000.

 • Сказание о Межигорском монастыре // Вестник Западной России. 1869, т. III, кн. 8, Отд. IV, с. 162–172.

 • Сказание о убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Федора/ Подг. текста, пер. и ком. Л.А.Дмитриева // Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 228 - 235.

 • Сказания князя Курбского. Ч. 1. История Иоанна Грозного. СПб., 1833 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.I.03.

 • Скалович. Русский язык в Литве // Вестник Юго-западной и Западной России. 1863/64, т. III, февр., отд. IV, с. 209–216.

 • Скарабагатаў В. Зайгралі спадчынныя куранты: Цыкл нарысаў з гісторыі прафесійнай музычнай культуры Беларусі. Мн., 1998.

 • Скарбовая книга. Литовские упоминки татарским ордам / Подг. М.В.Довнар-Запольский // Известия Таврической ученой архивной комиссии. Вып. 28. Симферополь, 1898.

 • Скарына і яго эпоха / [В.А. Чамярыцкі і інш.]; Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т літ. - Мінск: Навука і тэхніка, 1990. - 479 с.

 • Скеп'ян Н. Мецэнацтва сям'і Багдана Агінскага // Спадчына. 2002, № 2-3.

 • Скеп'ян А. [Рэц.:] Ferenc, Marek. Dwór Zygmunta Augusta // Беларускі гістарычны агляд. Т. 7. Сш. 2 (13). 2000. С. 556-560.

 • Скеп'ян А. [Рэц.:] Listy polskie XVI wieku / pod red. K. Rymuta. T. 1. 1525-1548 // Беларускі гістарычны агляд. Т. 8. Сш. 1-2 (14-15). 2001. С. 337-339.

 • Скеп'ян А.А. Шляхецкае мецэнацтва ў Вялікім княстве Літоўскім у XVI - першай палове XVII ст.: Аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук. Мн., 2000.

 • Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1980.

 • Скрынников Р.Г. Опричный террор. Л., 1969.

 • Скрынников Р.Г. Переписка Грозного и Курбского. Парадоксы Эдварда Кинана. Л., 1973.

 • Скрынников Р.Г. Россия накануне "Смутного времени". М., 1981. || d33.

 • Скрынников Р.Г. Самозванцы в России в начале XVII в.: Григорий Отрепьев. Новосибирск, 1990.

 • Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992.

 • Славяне и их соседи (Археология, нумизматика, этнология). Мн., 1998.

 • Славяне и их соседи: Греческий мир и славянский мир в средние века и раннее Новое время: (Тезисы XIII конференции). М., 1994.

 • Славяне и их соседи: Межславянские взаимоотношения связи. Средние века - раннее Новое время: Сборник тезисов XVIII конференции памяти В.Д. Королюка. Ижевск, 1999.

 • Славяне и их соседи: Миф и история. Происхождение и ранняя история славян в общественном сознании позднего средневековья и раннего Нового времени: Тезисы XV конференции памяти В.Д. Королюка. М., 1996.

 • Славяне и их соседи. Сб. статей. Вып. 3. Католицизм и православие в средние века: К XVIII Международному конгрессу византинистов / Отв. ред. Г.Г. Литаврин. М., 1991.

 • Славяне и их соседи. Сб. статей. Вып. 4. Османская империя и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и Кавказа в XIV-XVIII вв. / Отв. ред. Г.Г. Литаврин. М., 1992.

 • Славяне и их соседи. Сб. статей. Вып. 5. Еврейское население в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе: Средние века - Новое время / Отв. ред. Л.В. Заборовский. М., 1994.

 • Славяне и их соседи: Сборник статей к 70-летию Г.Г. Литаврина. Вып. 6. Греческий и славянский мир в средние века и раннее Новое время. М., 1996.

 • Славяне и их соседи. Сб. статей. Вып. 7. Межконфессиональные связи в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV-XVII вв. / Отв. ред. Б.Н. Флоря. М., 1999.

 • Славяне и их соседи. Сб. статей. Вып. 8. Имперская идея в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы / Отв. ред. Б.Н. Флоря. М., 1998.

 • Славяне и их соседи: Сборник статей. Вып. 9. Славяне и немцы. Средние века - раннее Новое время: 1000-летнее соседство: мирные связи и конфликты. М., 1999.

 • Славяне и их соседи: Сборник статей к 75-летию Г.Г. Литаврина. Вып. 10. Славяне и кочевой мир. М., 2001.

 • Славяне и их соседи. Сб. статей. Имперская идея в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Тезисы XIV конференции памяти В.Д. Королюка / Отв. ред. Б.Н. Флоря. М., 1995.

 • Славяне и их соседи. Сб. статей. Католицизм и православие в средние века. Сборник тезисов докладов конференции памяти В.Д. Королюка / Отв. ред. Б.Н. Флоря. М., 1991.

 • Славяне и их соседи. Сб. статей. Османская империя и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и Кавказа в XIV-XVIII вв.: Тезисы XI конференции памяти В.Д. Королюка / Отв. ред. Г.Г. Литаврин. М., 1992.

 • Славяне и их соседи: Славяне и кочевой мир. Средние века - раннее Новое время: Сборник тезисов XVII конференции памяти В.Д. Королюка. М., 1998.

 • Славяне и их соседи: Славяне и немцы. Средние века - раннее Новое время: Сборник тезисов XVI конференции памяти В.Д. Королюка. М., 1997.

 • Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. - первой половине I тысячелетия н.э. М., 1993 || d38.

 • Славяне и Русь. Київ, 1979.

 • Славяне и скандинавы. М., 1986 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.VIII.31.

 • Славяне юго-восточной Европы в предгосударственный период. Киев, 1990.

 • Славяно-Молдавские летописи XV-XVI вв. / Сост.Ф.А.Грекул. М., 1976.

 • Славяноведение в СССР: Изучение южных и западных славян: Биобиблиографический словарь. Нью-Йорк, 1993. [Рэц.: Славяноведение. 1993. № 6. С. 104].

 • Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995.

 • Славянская хрестоматия, или Памятники отечественной письменности от XI до XVIII века. Изд. 5, испр. СПб., 1849 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. Т. 1. А - Г. М., 1995.

 • Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. Т. 2. Д - К (Крошки). М., 1999.

 • Сливов И. Иезуиты в Литве // Русский вестник. 1875, № 3. С. 550 - 599.

 • Сліж Н. Гендэрна-ролевыя функцыі шляхціца ў сям’і і грамадстве Вялікага княства Літоўскага // Соціум. Альманах соціальної історії. Київ, 2005. Вип. 5. С. 165–184.

 • Сліж Н. Гендэрная ідэнтыфікацыя шляхціча або што такое быць сапраўдным мужчынай у ВКЛ у ХVI–ХVII ст. // Канструкцыя і дэканструкцыя Вялікага княства Літоўскага: матэрыялы міжнар. навук. канф., Гродна, 23–25 крас. 2004 г. / Пад рэд. Н.У. Сліж. Мінск: Лімарыус, 2007. С. 135–142.

 • Сліж Н. Гендэрная тэорыя ў гістарычным даследаванні // Вялікае княства Літоўскае: Метадалогія і метады даследавання / Пад рэд. С. Каўна. СПб., 2003. С. 72–91.

 • Сліж Н. Гісторыя роду Трубецкіх у Вялікім княстве Літоўскім // Архіварыус. № 5. Мінск, 2007. С. 137–159.

 • Сліж Н. Гісторыя сям’і: стан і перспектывы даследавання // Наука и образование в условиях социально-экономической трансформации общества. Материалы 5-й международной конференции. Ч. 1. Гродно, 2002. С. 113–118.

 • Сліж Н. Даследаванне гісторыі шляхецкай сям’і: невыкарыстаныя магчымасці беларускай гістарыяграфіі // Гістарычны альманах. 2004. Т. 10. С. 74–80.

 • Сліж Н. Жанчына ў шляхецкая сям’і ў XVI–XVIІ стагоддзях // Женщины в истории: возможность быть увиденными: Сб. науч. ст. / Под ред. И.Р. Чикаловой. Мн., 2001. С. 270–277.

 • Сліж Н. Крыніцы па гісторыі шляхецкай сям’і XVI-XVII стст. // Герольд-Litherland. 2001. № 2. С. 66–72.

 • Сліж Н. Лёс шляхцянак у вайне 1654–1667 г. // Герольд-Litherland. 2004. №3-4 (15-16). С. 85–90.

 • Сліж Н. Мараль і норавы вялікага князя і шляхты ў эпоху Жыгімонта Аўгуста // Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, Гальшаны, Навагрудак, 2006). Мн., 2007. С. 207–216.

 • Сліж Н. Міжнародны круглы стол "Гісторыя вывучэння Вялікага Княства Літоўскага 1991-2003 гг." // Гістарычны альманах. Т. 9. Гродна, 2004.

 • Сліж Н. Мужчынскія і жаночыя вобразы ў шляхецкіх панегірыках XVI–XVIII стст. // Женщина. Образование. Демократия: Материалы 3-ей международной междисциплинарной научно-практической конференции (8-9 декабря 2000 г.). Мн., 2001. С. 275–278.

 • Сліж Н. Подорожі Віленского епіскопа Павла Гольшанского у 1538–1539 р. // Молода нація: Альманах. № 3 (28). Київ, 2003. С. 104–110.

 • Сліж Н. Праблемы даследавання гісторыі шляхецкай сям’і // Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: стан і перспектывы развіцця. Матэрыялы навук. канф., прысвеч. 70-годдзю Ін-та гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 6-7 кастрычніка 1999 г.) / М.П. Касцюк, Н.У. Навіцкі, Л.М. Лыч і інш. Мн.: Дэполіс, 2000. С. 109–112.

 • Сліж Н. Род Саламярэцкіх на Магілёўшчыне ў XVI – першай палове XVII стст. // Мінулае і сучаснасць Магілёва: зборнік навуковых прац / Уклад. І.А. Пушкін. Магілёў, 2001. С. 56-63.

 • Сліж Н. Рэцэнзія на кнігу: Iwona Kulesza-Woronecka. Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI–XVIII wieku. Poznań–Wrocław, 2002 // Гістарычны альманах. 2004. Т. 10. С. 226–228.

 • Сліж Н. Рэцэнзія на книгу: Sarcevičiene J. Lietuvos didikės proginėje literatūroje portretai ir įvaizdžiai. Vilnius: Versus aureus, 2005. 646 р. // Беларускі гістарычны агляд. 2006. Т. 13. Сш. 2 (25). С. 475–487.

 • Сліж Н. Сексуальнае жыццё шляхты Вялікага княства Літоўскага ў XVI–XVIІІ стст. // Terra Alba. T. 2. Homo venerus: Сексуальная прастора беларускай культуры / Пад. рэд. С.І. Даніленкі; Магілёўскае т-ва гуманіт. інтэлектуал. і культур. Ініцыятыў "Брама". Мн., 2001. С. 138–167.

 • Сліж Н. Статус жанчыны-шляхцянкі ў ВКЛ (XVI–XVIІІ стст.) // Беларускі гістарычны часопіс. 1996. № 4. С. 57–66.

 • Сліж Н. Сямейна-шлюбныя кантакты шляхты Вялікага княства Літоўскага і Кароны // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Матэрыялы VII Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці". Беласток, 16-18.VII.1999. Беласток, 2000. С. 351–358.

 • Сліж Н. Сямейнае і штодзённае жыццё Гальшкі Гаслаўскай // Леў Сапега (1557–1633 гг.) і яго час. Зборнік навуковых артыкулаў. Гродна, 2007. С. 270–277.

 • Сліж Н. Сямейныя адносіны і шлюбныя стратэгіі Саламярэцкіх у 16 – першай палове 17 ст. // Гістарычны альманах. 2005. Т. 11. С. 86–121.

 • Сліж Н. Сям’я Аляксандра Слізня, ашмянскага стольніка // Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа. Зборнік навуковых прац. Гродна, 2003. С. 39–44.

 • Сліж Н. Тэрміналогія па гісторыі шляхецкай сям’і Вялікага княства Літоўскага ў 16–17 ст. // Гістарычны альманах. 2003. Т. 9. С. 49–63.

 • Сліж Н. Унутрысямейныя адносіны ў сям’і Мялешкаў са Слонімскага павета ВКЛ у другой палове XVIІ ст. // Павятовая шляхта ВКЛ: гісторыя, геральдыка, генеалогія, культура (XVI–XVIII ст.). Матэрыялы навуковай канферэнцыі, Горадня, 18 лютага 2005 г. Горадня, 2006. С. 76–86.

 • Сліж Н. Уплыў грамадска-палітычных працэсаў на жыццё гарадзенскай шляхты ў XVIІІ ст. // Гарадзенскія запісы. Старонкі гісторыі і культуры. Вып. 3. Гародня, 1997. С. 30–43.

 • Сліж Н. Уплыў польскай культуры на фарміраванне шляхецкай сям’і ў Вялікім княстве Літоўскім XVI–XVIІІ стст. // Весці АНМ. 1997. № 1. С. 26–28.

 • Сліж Н. Фарміраванне структуры шляхецкай сям’і ў заканадаўстве ВКЛ у XVI ст. // Шляхі развіцця інтэлекта і творчасці маладых: мат. рэспубл. навук. – практ. канф. "Работа з адоранай студэнцкай і вучнёўскай моладдзю: стан, формы і метады, перспектывы развіцця" / Пад рэд. І.П. Крэня. Гродна: ГрДУ, 2001. С. 224–228.

 • Сліж Н. Шляхецкая сям’я ў Вялікім княстве Літоўскім у XVI –XVIІ стст.: уздзеянне саслоўнага падзелу грамадства на яе фарміраванне і развіццё. Аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук. Мн., 2002.

 • Сліж Н. Шляхецкі род Халецкіх у гісторыі Рэчыцкага павету // "Шостыя міжнародныя Доўнарскія чытанні", міжнародная навуковая канферэнцыя 14–15 лістапада 2007 г.: у 2 ч. Ч. 2: Рэчыца ў часе і прасторы. 795 год заснавання горада / В. М. Лебедзева (адк. рэд.). Гомель, 2008. С. 62–81.

 • Сліж Н., Гардзееў М. Шляхецкія тэстаменты 16 – пачатку 18 ст. // Гістарычны альманах. Т. 3. Гародня, 2000. С. 90-110.

 • Сліж Н., Салей С. "Школа вывучэння Вялікага княства Літоўскага": з досведу павышэння кваліфікацыі маладых гісторыкаў // Адукатар. 2005, № 1 (4). С. 14-16.

 • Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1-2. Л., 1987-1989 || Сайт: Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. Адрас. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.04.

 • Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII век). Ч. 1. А - З. СПб., 1992.

 • Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII век). Ч. 2. И - О. СПб., 1993.

 • Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII век). Ч. 3. П - С. СПб., 1998.

 • Служебник. Венеция, 1519 || Сайт: Old Printed Books. Адрас (Book ID: 0166574). Фармат: JAVA/JPG. Дата праверкі: 2008.XI.27.

 • Слуцкае Евангелле [Электронны рэсурс]: беларускі рукапіс XVI ст. / Склад. Т.І. Рошчына. Мн., 2008. 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM).

 • Сляский Я. Из истории итальяно-польско-восточнославянских литературных связей XVI-XVIII вв. // Советское славяноведение. 1991. № 2. С. 51-62.

 • Смоленчук А.Ф. Белорусская историография второй половины XIX - начала XX в. и становление национальной идеологии // Славяноведение. 1999. № 5. С. 60-67.

 • Смалянчук А.Ф. Радавод Хадкевічаў // Наш радавод. Гродна, 1993. С. 35—37. [У дадатку да артыкула на с. 35—37 А.Ф. Смалянчук прыводзіць копіі з пяці дакументаў за 1506, 1528, 1540, 1553 гг. з кніг Метрыкі ВКЛ №№ 192, 523, 209, 213, якія выкарыстаў і апублікаваў St.Kossakowski у сваёй кнізе "Monografije historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich". T. 1. Warszawa, 1859. S. 299—318 - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Смалянчук А. Феномен беларускай савецкай гістарыяграфіі // Гістарычны альманах. Т. 10. Гродна, 2004.

 • Сметанина С.И. Новый документ о пребывании рязанского князя Ивана Ивановича в Литве // Русский дипломатарий. Вып. 6. М., 2000. С. 14-16.

 • Смирнов А. Сборник древнерусских памятников и образцов народной русской речи. Варшава, 1882.

 • Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты до начала XVIII века. СПб., 1887.

 • Смирнов И.И. Очерки социально-экономических отношений Руси XII - XIII веков. М., 1963 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов. М., 1961. [МИА, № 101].

 • Смирнов К.Ф. О погребениях роксолан // Вестник древней истории. 1948, № 1.

 • Смирнов М. Ягелло и первое соединение Литвы с Польшей // Записки Новороссийского университета. Одесса, 1863. || d29.

 • Смирнов П.П. Образование русского централизованного государства в XIV - XV вв. // Вопросы истории. 1946. № 2 - 3. С. 55 - 90.

 • Смирнов С. Судьбы Червонной или Галицкой Руси до воссоединения ея с Польшей 1387 г. М., 1860.

 • Смоленские грамоты XIII – XIV вв. / Подг. к печ. Т.А.Сумникова и В.В.Лопатин. М., 1963 || 1. Сайт: Суполка "Community.livejournal.com/old_rus/". Файлы фізічна знаходзяцца на сайце www.box.net. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.III.09. 2. Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.IX.01 || d08 (pdf); d18 (djvu); d24a (djvu).

 • Смоліч А. Географія Беларусі. Мн., 1993.

 • Смолич И.К. Русское монашество 988-1917. Жизнь и учение старцев. (Приложение к "Истории Русской Церкви"). М., 1999.

 • Смолка А., Барыс С. Органы ўлады і кіравання ў Вялікім княстве Літоўскім (XV – XVI стст.) // Беларускі гістарычны часопіс. 1995. № 4. С. 161-175.

 • Смотрицкий М. Апология моему странствованию на Восток. Сочинение Мелетия Смотрицкого, архиепископа полоцкого, епископа витебского и мстиславского, архимандрита виленского и дерманского // Кирилло-Мефодиевский сборник [Мартынова]. Вып. 1. Leipzig – Paris, 1863.

 • Снапкоўскі У. Пра калізіі знешнепалітычных інтарэсаў Польскай Кароны і Вялікага княства ў складзе Рэчы Паспалітай // Спадчына. 1995. № 3. С. 189-201. [XVII-XVIII стст.].

 • Снапковский В., Лашкевич С. Федеративные проекты объединения Речи Посполитой и Московского государства в конце XVI - начале XVII в. // Беларусь - Польша: путь к сотрудничеству. Материалы междунар. научн. конф., Минск, 11 ноября 2004 г. Мн., 2005.

 • Снегирев И. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. 1. М., 1837 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VII.09.

 • Снегирев И., Мартынов А. Москва. Подробное историческое и археологическое описание города. Т. 1. М., 1875 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: PDF / DJVU. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Снетков Д. Битва на реке Крапивна, или О сражении под Оршей в свидетельствах и документах // Советская Белоруссия. 1994, 27 августа.

 • Сничаков Л.А. Православие и римское католичество на западной окраине России. М., 1872. - 28 с.

 • Собестианский И.М. Круговая порука у славян по древним памятникам их законодательства. 2-е изд., испр. и доп. Харьков, 1888 || Сайт: Научная библиотека Российского государственного гуманитарного университета. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.02.

 • Соболев Л.В. Борьба за наследство кн. К.И. Острожского в 40-е гг. XVI в. // Острогіана в Україні і Європі: Матеріали міжнародного наукового симпозіуму. Старокостянтинів, 2001. С. 33-48.

 • Соболев Л.В. Генеалогическая легенда рода князей Острожских // Славяноведение. 2001. № 2. С. 31-44.

 • Соболев Л.В. Князь К.В. Острожский как лидер "русского народа" Речи Посполитой. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 2002.

 • Соболева Н.А. К вопросу о монетах Владимира Ольгердовича: (по нумизматическим материалам ГИМ) // Нумизматика и эпиграфика. Т. 8. М., 1970. С. 81-87.

 • Соболева Н.А. Первая находка пражского гроша на Новгородском (Рюриковом) городище // Новгород и Новгородская земля: История и археология: Материалы научной конференции. Вып. 12. Новгород, 1998. С. 177-182.

 • Соболева H.A. Русские печати. М., 1991.

 • Соболевский А.И. Где жила историческая Литва? // Известия имп. Академии наук. 1911. Т. 5.

 • Соболевский А.И. Западное влияние на литературу Московской Руси XV-XVII веков. СПб., 1899. || d29, d36.

 • Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV - XVII веков: Библиографические материалы. СПб., 1903.

 • Соболевский А.И. Славяно-русская палеография. Изд. 2-е. СПб., 1908 || Сайт: Текстология.ru. Адрас. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.I.09.

 • Соболевский А.И. (Рец.) С. Белокуров. О библиотеке московских государей в XVI столетии. СПб., 1900. [Вестник археологии и истории. Вып. 13].

 • Соболевский А.И., Пташицкий С.Л. Палеографические снимки с русских грамот преимущественно XIV века. СПб., 1903.

 • Соболевский А.И., Пташицкий С.Л. Палеографические снимки с русских рукописей XII-XVII веков. СПб., 1901 || d42.

 • Соболевский И.В. Пречистенский собор в Вильне. Вильна, 1904.

 • Соболевский Иоанн Дионисий. Доблестная кончина трех литовцев св. Антония, Иоанна и Евстафия, замученных в городе Вильне 1342 году: Пер. с польского. 4 изд. Вильна: Тип. "Русский почин", 1902. - 16 с.

 • Соболевский C.И. Грамматика латинского языка. Ч. 1. Теоретическая часть. Морфология и синтаксис. Изд. 3-е. М., 1950 || Сайт: Greeklatin.narod.ru. Адрас. Фармат: GIF. Дата праверкі: 2007.I.10.

 • Соболь В.Е. О хронологии культурного слоя Минска позднесредневекового периода // Древнерусское государство и славяне. Мн., 1983. С. 75-76.

 • Соболь В.Е. Основные этапы заселения территории феодального Минска // Древности Литвы и Белоруссии. Вильнюс, 1988. С. 115-118.

 • Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Часть первая. М., 1813 || НБРБ: 096/5536К (09/5536К).

 • Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Часть вторая, служащая дополнением к первой. М., 1819 || НБРБ: 09/5537К.

 • Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Часть третия. М., 1822 || НБРБ: 096/5538К.

 • Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Часть четвертая. М., 1828 || НБРБ: 096/5539к.

 • Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. Часть пятая. М., 1894 || НБРБ: 13РК22493Ф.

 • Собрание государственных и частных актов, касающихся истории Литвы и соединенных с ней владений (от 1387 до 1710 года). Ч. 1. Вильно, 1858 || 1. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03. 2. Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30 || d12.

 • Собрание древних грамот и актов городов: Вильны, Ковна, Трок, православных монастырей, церквей и по разным предметам, с приложением трех литографированных рисунков. Ч. 1-2. Вильно, 1843 || d33.

 • Собрание древних грамот и актов городов Минской губернии, православных монастырей, церквей и по разным предметам. Мн., 1848 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13 || d24a.

 • Собрание путешествий к татарам и другим восточным народам в XIII, XIV и XV столетиях. I. Плано Карпини. II. Асцелин. СПб., 1825 || 1. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04. 2. Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Собчук В. Дениско Мукусійович і Денисковичі на півдні Волині в XV - другій третині XVI ст. // Четверта наукова геральдична конференція. Зб. тез і пов. Львів, 1994. С. 69-71.

 • Собчук В. З історії землеволодінь шляхетських родів із князівськими титулами у Південній Волині XV - першій половині XVII ст. // Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Т. 240. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) дисциплін. Львів, 2000. С. 333-360.

 • Собчук В. Крем'янецька волость у XVI ст.: територія і поселення // Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Т. 231. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) дисциплін. Львів, 1996. С. 380-399. || d35.

 • Советская археология || Сайт

 • Сокалава Ф. Скарына і Прага // Беларусіка - Albaruthenica. Кн. 9. 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў / Гал. рэд. А. Мальдзіс і інш. Мн., 1998. С. 5-9. || d35.

 • Сокол С.Ф. Политическая и правовая мысль в Белоруссии в XVI - первой половине XVII в. Мн., 1984.

 • Соколов И.И. Отношение протестантизма к России в XVI и XVII вв. М., 1880.

 • [Соколов П.П.] Киевский митрополит Григорий Цамблак: (Очерк его жизни и деятельности) // Богословский вестник. 1895. Т. 3. № 7. С. 52-72 || d38.

 • Соколова В.К. Русские исторические предания. М., 1970.

 • Соколовский И.Р. Участие служилых людей польско-литовского происхождения в присоединении и освоении Сибири в XVII в.: Томск, Енисейск, Красноярск: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02. Новосибирск, 2000.

 • Соллогуб Е. Летописи историко-родословного общества в Москве 1905-1909. М., 1912.

 • Соловьев А.В. Городенские князья и Деремела (к толкованию "Слова о полку Игореве") // Russia Medievalis. Bd. 7/1. München, 1992. S. 69-83.

 • Соловьев А.В. Новые раскопки в Гродне и их значение для русской истории // Записки Русского научного института в Белграде. № 13, 1935. С. 69-96.

 • Соловьев С.М. Два хронологических вопроса из XVI века // Временник императорского Московского общества истории и древностей российских. Кн. 21. М., 1855. С. 1 - 4, асобн. паг. [Даціроўка бітвы на Ведрашы; пасольства Станіслава Кішкі. Гл.: Беляев И.Д. Ответы на предложенные вопросы // Временник императорского Московского общества истории и древностей российских. Кн. 21. М., 1855. С. 5 - 8, асобн. паг.].

 • Соловьев С.М. История отношений между русскими князьями Рюрикова дома. М., 1847 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04.

 • Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 1. М., 1857 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 1. Изд. 4. М., 1866 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.IV.25.

 • Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 5. Изд. 2. СПб., 1858 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.IV.25.

 • Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 7. Изд. 2. СПб., 1861 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.IV.25.

 • Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 9. М., 1859 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.IV.25.

 • Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 13. История России в эпоху преобразований. Т. 1. М., 1863 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.IV.25.

 • Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 15. М., 1865 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.IV.25.

 • Соловьев С.М. Об отношении Новгорода к великим князьям. М., 1846 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Соловьев С.М. Уния, казачество, раскол. (О кн. М.О.Кояловича. Литовская церковная уния. Т. 1 - 2. СПб., 1859 - 1861) // Атеней. 1859, № 8. С. 393 - 403.

 • Соловьева Г.Ф. О роли балтского субстрата в истории славянских племен Верхнего Поднепровья // Советская археология. 1971. № 2.

 • Солодкин Я.Г. Первое послание Ивана Грозного А.М. Курбскому в русской книжности и дипломатическом обиходе конца XVI - начала XVII века // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2003. № 2 (12). С. 81-82.

 • Соломоник Э.И. Латинские надписи Херсонеса Таврического: Тексты, перевод, комментарий. М., 1983.

 • Соневицький Л. Український єпископат Перемиської і Хомської єпархій в XV-XVI ст. // Analecta ordinis S.Basilii Magni. Vol. 2 (8). Fasc. 3-4. Romae, 1956. C. 348-392.

 • Сонiч А. Дзецi ветру: [цыганы на Беларусi, XVI-XX стст.] // Беларуская мiнуўшчына. 1996. № 4. С. 30-33.

 • Сопиков В.С. Опыт российской библиографии или полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славянском и российском языках от начала заведения типографий до 1813 года. Ч. 1. СПб., 1813 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.VIII.07.

 • Сопиков В.С. Опыт российской библиографии или полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славянском и российском языках от начала заведения типографий до 1813 года. Ч. 3. СПб., 1815 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.VIII.07.

 • Сопиков В.С. Опыт российской библиографии или полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славянском и российском языках от начала заведения типографий до 1813 года. Ч. 4. СПб., 1816 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.VIII.07.

 • Сопиков В.С. Опыт российской библиографии или полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славянском и российском языках от начала заведения типографий до 1813 года. Ч. 5. СПб., 1821 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.VIII.07.

 • Сосно В.А. Из истории немецких поселений в Беларуси // Славяне и их соседи: Тезисы XVI конференции. М., 1997. С. 142-145.

 • Софийский временник или русская летопись с 862 по 1534 год / Изд. П.Строев. Ч. 1. М., 1820 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: DJVU / PDF. Дата праверкі: 2007.IX.01.

 • Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх / Підготовка тексту, передмова, коментарі Ю.А. Мицика, В.М. Кравченка. К., 1992.

 • Социально-политическая борьба народных масс Белоруссии: Конец XIV в. - 1648 г. Т. 1. Мн., 1988.

 • Сперанский М.Н. "Аристотелевы врата" и "Тайная тайных" // Сборник статей в честь А.И.Соболевского. Л., 1928 (СОРЯС, т. 101, № 3).

 • Сперанский М.Н. Из истории отреченных книг. Вып. 1. Гадание на Псалтыри. СПб., 1899.

 • Сперанский М.Н. Из истории отреченных книг. Вып. 4. Аристотелевы врата или Тайная тайных. СПб., 1908. (ПДПИ, № 171).

 • Сперанский М.Н. Сербское житие литовских мучеников. М., 1909.

 • Спиридонов М.Ф. Архивы шляхты Беларуси в XVI в. // Архівы і справаводства. 2000. № 4. С. 101—104.

 • Спиридонов М.Ф. Выход крестьян Беларуси в XVI в. // Судебник 1497 г. в контексте истории российского и зарубежного права XI-XIX вв. / Ред. А.Н. Сахаров. М., 2000.

 • Спиридонов М.Ф. Жалобы как одна из форм борьбы крестьянства Белоруссии в XVI в. против усиления эксплуатации // Сельское хозяйство и крестьянство Беларуси: Материалы науч. конф. (Гомель, 27-29 октября 1989 г.). Мн., 1991. С. 52-62.

 • Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (XV - XVI вв.). Мн., 1993.

 • Спиридонов М.Ф. Заславль в XVI в. Минск, 1998. [У дадатках №№ 1—4, с. 52—81, упершыню апублікаваны чатыры дакументы па г. Заслаўю з кніг Метрыкі: № 239, аа. 55 адв. – 56 адв.; № 39, аа. 153—157 адв.; № 272, аа. 35 адв. – 38 адв.: № 274, аа. 415—418 адв. - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Спиридонов М.Ф. "Литва" и "Русь" в Беларуси XVI в. // Наш радавод. Матэрыялы мiжнар. навук. канф. "Гiстарычная памяць народаў Вялiкага княства Лiтоўскага i Беларусi XIII — XX ст." (Гродна, 3—5 лiп. 1996 г.). Кн. 7. Гродна, 1996. С. 206—211.

 • Спиридонов М.Ф. Любча: хроника XVI в. // Наваградскiя чытаннi. Вып. 4. Мінск, 1996. С. 34—38. [У дадзеным артыкуле ў храналагічным парадку падаюцца кароценькія анатацыі-загалоўкі 28 гістарычных дакументаў аб паселішчы Любча, з іх 17 дакументаў належаць Метрыцы ВКЛ, у тым ліку 8 актаў з неапублікаваных кніг Метрыкі - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Спиридонов М.Ф. Метрика Великого княжества Литовского как источник по истории поселений. Приложение. Населённые пункты Беларуси, упоминающиеся в 225-й книге Метрики ВКЛ. Карта – масштаб 1 : 3 670 000 // Lietuvos Metrika. 1991—1996 metų tyrinėjimai. Vilnius, 1998. С. 115—133.

 • Спиридонов М.Ф. Населенные пункты в географических указателях публикаций источников Великого княжества Литовского XVI в. // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 3. Мн., 2002. С. 42-50.

 • Спиридонов М. Населенные пункты Менского повета в 1567 г. // Актуальныя пытанні вывучэння і выдання Метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 11 - 12 лістапада 2003 г.). Мн., 2005. С. 159 - 190.

 • Спірыдонаў М.Ф. Акт аб заснаванні калегіі езуітаў у Нясвіжы (1584 г.) // Нясвіж. Гісторыя, Культура, Мастацтва. Матэр. навук. канф. у Нясвіжы (1994, 1997). Варшава – Мінск, 1998. С. 33—42. [Упершыню апублікаваны дакумент з кнігі Метрыкі ВКЛ № 275, аа. 420—424, гл. с. 35—41].

 • Спірыдонаў М.Ф. Беларусь на карце Вялікага княства Літоўскага 1613 г. // З глыбі вякоў. Наш край: Гіст.-культуралаг. зб. Вып. 2. Мн., 1997.

 • Спірыдонаў М. Беларусь на карце Вялікага Княства Літоўскага 1613 г. // Гістарычны альманах. Т. 8. Гродна, 2003. С. 3-55.

 • Спірыдонаў М.Ф. Гербы гарадоў феадальнай Беларусі. Рэцэнзія на кн. Цітова А. "Гарадская геральдыка Беларусі". Мінск, 1989 // Маладосць. 1990. № 12. С. 160—161. [У дадатку да яе апублікаваны дакумент ад 21 сакавіка 1560 г. з кнігі Метрыкі ВКЛ № 37, аа. 419—119 адв. - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Спірыдонаў М.Ф. Вераскава: 1557 год // Наваградскiя чытаннi: Гiсторыка-археалагiчныя даследаваннi Навагрудка. Вып. 2. Навагрудак, 1993. С. 44—52.; Яго ж. Вераскава, 1557 год // Беларускi гiстарычны часопiс. 1993. № 2. С. 35—41. [Апублікаваны дакумент з кнігі Метрыкі ВКЛ № 43, аа. 42 адв. – 45, гл. с. 37—41, змешчана фотакопія а. 44 гэтага дакумента, гл. с. 38 - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Спірыдонаў М.Ф. Вераскава, 1557 год // Памяць: Гiст.-дакум. хронiка Навагрудскага раёна. Мінск, 1996. С. 132—135. [Упершыню апублікаваны дакумент з кнігі Метрыкі ВКЛ № 39, аа. 143 адв. – 148 адв., ад 25 лістапада 1557 г., гл. с. 133—135, змешчана фотакопія аднаго аркуша гэтага дакумента, гл. с. 133 - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Спірыдонаў М. Гістарычныя карты Беларусі ў айчынных энцыклапедыях // Беларускі гістарычны агляд. Т. 9. Сш. 1-2 (16-17). 2002. С. 168-188.

 • Спірыдонаў М.Ф. Дакументы сведчаць. // Памяць: Гіст. - дакум. хроніка Карэліцкага р-на. Мн.: Ураджай, 2000. С. 44—52. [Апублікаваны тры новых дакументы за 28 студзеня 1503 г., 26 сакавіка 1512 г., 10 снежня 1586 г. – адпаведна з Кніг Метрыкі ВКЛ № 6, а. 435; № 9, а. 78—79; № 72, а. 57—59 адв. Яшчэ чатыры дакументы 1508, 1511, 1516, 1520 гг. з Судовых кніг Метрыкі перадрукавана па выданню: РИБ. Т. 20. СПб., 1903. С. 272—275, 780—782, 1490—1493 - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Спірыдонаў М.Ф. Дакументы сведчаць // Памяць: Гіст.–дакум. хроніка Нясвіжскага раёна. Мінск, 2001. С. 51—52. [Пад гэтай рубрыкай тут упершыню апублікаваны Прывілей г. Нясвіжу на магдэбургскае права ад 24 чэрвеня 1586 г. з кнігі Метрыкі ВКЛ № 73, аа 190 адв. – 193 - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Спірыдонаў М.Ф. "З росказанья господара..." // Беларускi гiстарычны часопiс. 1995. № 2. С. 89—97. [Упершыню апублікаваны дакумент ад 19 лютага 1541 г. з кнігі Метрыкі ВКЛ № 229, аа. 171—173 адв., гл. с. 94—97, змешчана фотакопія а. 172 адв. гэтага дакумента гл. с. 91 - - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Спірыдонаў М.Ф. "З росказанья господара..." // Памяць: Гiст.-дакум. хронiка Навагрудскага раёна. Мінск, 1996. С. 128—132. [Апублікаваны дакумент ад 19 лютага 1541 г. з кнігі Метрыкі ВКЛ № 229, аа. 171—173 адв., гл. с. 130—132, змешчана фотакопія а. 173 гэтага дакумента гл. с. 130 - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Спірыдонаў М.Ф. Завяршэнне фарміравання Пінскага павета ў 1566 г. // Весці НАН Беларусі. Сер. гум. навук. 1998, № 4.

 • Спірыдонаў М. Ф. Здзелкі на сялян маёнтка Докшыцы: каментарый і тры акты (1557 і 1560 гг.) // З глыбі вякоў. Наш край: Гіст.-культуралаг. зб. Вып. 2. Мінск, 1997. С. 196—222. [Упершыню апублікаваны два дакументы з кнігі Метрыкі № 255, аа. 125 адв. – 130 адв. і адзін дакумент з кнігі № 39, аа. 332—337 адв., гл. с. 205—222. Змешчаны тры фотакопіі, па адной з кожнага дакумента, адпаведна – Кніга № 255, аа. 128 адв., 126 адв., Кніга № 39, а. 334 - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Спірыдонаў М.Ф. Ленін – але не ў гонар Ульянава... // Памяць: Гіст. - дакум. хроніка Жыткавіцкага р-на. Мн.: Ураджай, 1994. С. 122—124. [У дадатку да артыкула апублікаваны Прывілей ад 12 лютага 1568 г. на заснаванне мястэчка Ленін з кнігі Метрыкі ВКЛ № 166 аа. 260—260 адв., гл. с. 124. Варыянты гэтага артыкула глядзі таксама ў газетах: “Вёска Ленін” // Чырвоная Змена. 1993, 4 верасня; “Мястэчка Ленін, але не ў гонар правадыра” // Навіны Беларускай Акадэміі. 1991, 22, 29 лістапада - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Спірыдонаў М.Ф. Наданне Свіслацкай воласці Міхаілу Гарабурду (Да праблемы скарачэння дзяржаўных уладанняў у Вялікім княстве Літоўскім у XV–XVI стст.) // Штогоднік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 1999. Мінск, 1999. С. 124–137. [У дадатках 1—2 артыкула апублікаваны два дакументы ад 1 чэрвеня 1568 г. і 24 чэрвеня 1579 г. з кнігі Метрыкі ВКЛ № 64, аа. 205—210 адв., гл. с 129—135. Надрукаваны ўпершыню. На с. 133 змешчана фотакопія аркуша 207 кнігі № 64 - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Спірыдонаў М.Ф. Нягневiчы: першыя звесткi // Памяць: Гiст.-дакум. хронiка Навагрудскага раёна. Мінск, 1996. С. 123—128. [Упершыню апублікаваны два дакументы з кнігі Метрыкі ВКЛ № 9, аа. 88—89, ад 15 ліпеня 1511 г. і кнігі № 224, аа. 255 адв. – 256, ад 29 чэрвеня 1528 г., змешчана фотакопія а. 255 адв., гл. с. 124—127 - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Спірыдонаў М.Ф. Першая ардынацыя ў Беларусi // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. № 8. Мінск, 1996. С. 198—216. [Упершыню апублікаваны дакумент ад 20 жніўня 1567 г. з кнігі Метрыкі ВКЛ № 266, аа. 211—214 адв., гл. с. 203—209 - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Спірыдонаў М.Ф. Полаччына ў сярэдзіне XVI ст. // Полацкія гістарычныя запіскі. Т. 1. Новаполацк - Мінск, 2004.

 • Спірыдонаў М.Ф. Полаччына: XVI стагоддзе // За передовую науку. 1990. 19, 26 янв., №№ 3—4. С. 6—7; 2, 9, 16 февр., №№ 3—5. С. 6-7.

 • Спірыдонаў М. [Рэц.:] Michaluk, Dorota. Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII w.: Osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne // Беларускі гістарычны агляд. Т. 9. Сш. 1-2 (16-17). 2002. С. 243-250.

 • Спірыдонаў М.Ф. Стварэнне Нясвіжскай ардынацыі // Памяць: Гіст.–дакум. хроніка Нясвіжскага раёна. Мінск, 2001. С. 46—49. [У дадатку да артыкула ўпершыню апублікаваны дакумент ад 16 жніўня 1586 г. з кнігі Метрыкі ВКЛ № 72, аа 57—59 адв., гл с. 47—49, на с. 46 змешчана фотакопія апошняга аркуша гэтага дакумента - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Спірыдонаў М.Ф. У цэнтры ўвагi "Лiтоўская Метрыка" // Навiны Беларускай акадэмii. 1992. 17 студз. С. 5.

 • Спірыдонаў М.Ф. Узнаўленне публікацыі Метрыкі ВКЛ [Рэц. на кн.: Литовская Метрика: 6-я книга судных дел (1528—1547) / Подгот. И.Валиконите, С.Лазутка и др. Вильнюс: Изд. Вильнюсского университета, 1995. 448 с.] // Беларускі гістарычны агляд. 1996. Т. 3, Сш. 2. С. 259—275.

 • Спірыдонаў М. Чарговая кніга Метрыкі ВКЛ (рэц.: Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга 28 (1522—1552). Кніга запісаў 28) // Беларускі гістарычны агляд. Том 7, Сшытак 1 (12). Чэрвень 2000. С. 191—199.

 • Спірыдонаў М.Ф. Як з’явіліся езуіты ў Нясвіжы // Памяць: Гіст.–дакум. хроніка Нясвіжскага раёна. Мінск, 2001. С. 41—46. [У дадатку да артыкула ўпершыню апублікаваны дакумент ад 10 жніўня 1584 г. з кнігі Метрыкі ВКЛ № 275, аа. 420—424, гл. с. 43—46, на с. 42 змешчана фотакопія аркуша 421 гэтага дакумента - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Список актовых книг, хранящихся в Киевском центральном архиве (продолжение) // Университетские известия Киевского ун-та Св. Владимира. 1962 1862, № 9 [спіс кніг, пачынаючы з № 920] || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VII.09.

 • Список изданий Императорского Московского археологического общества. М., 1913. || d05.

 • Список населенных мест Витебской губернии / Под ред. А.П. Сапунова. Витебск, 1906.

 • Список населенных мест Могилевской губернии / Под ред. Г.П. Пожарова. Могилев, 1910.

 • Список населенных мест отдельно по каждому уезду за 1878 г. Витебск, 1878.

 • Список опричников Ивана Грозного / Подгот. текста и предисл. Д.Н. Альшица. СПб., 2003. (Серыя "Рукописные памятники". Вып. 8).

 • Спицын А. Литовские древности // Tauta ir žodis. 1925, t. 3. P. 112 – 171.

 • Спицын А.А. Поля погребальных урн // Советская археология. 1948. Т. 1, № 1. С. 53-70.

 • Спрогис И.Я. Виленский центральный архив древних актовых книг. Вильно, 1901. - 8 с.

 • Спрогис И.Я. Географический словарь древней Жомойтской земли XVI ст. Вильна, 1888. || d28.

 • Спрогис И.Я. Древний народный копный суд в Северо-Западной Руси. Витебск, 1895.

 • Спрогис И.Я. Подробный алфавитный указатель к 1 - 13 томам "Археографического сборника, издаваемого при Виленском учебном округе". Вильна, 1905 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.19.

 • Средневековая Русь || d38 (1, 3-7); d42 (1, 2); d46 (8).

 • Средневековая Русь. Сб. статей памяти Н.Н. Воронина. М., 1976 || На Інфанаце.

 • Срезневский В.И. Отчет о поездке в Олонецкую, Вологодскую и Пермскую губернии // Известия ОРЯС. Т. 8, кн. 4. СПб., 1903. [Апісанне зборніка з Акадэмічным спісам].

 • Срезневский В.И. Сведения о рукописях, печатных изданиях и других предметах, поступивших в Рукописное отделение Библиотеки имп. Академии наук в 1902 г. // Известия имп. Академии наук. Т. 19, № 1. СПб., 1903. [Апісанне зборніка з Нікіфараўскім спісам].

 • Срезневский И.И. Александр Иванович Тургенев: Несколько о нем припоминаний, 1785-1845 // Русская старина. 1875. Кн. 3-4.

 • Срезневский И.И. Греческая Иверская кормчая IX - X в. с собраниями канонов и законов Иоанна Схоластика. СПб., 1871 [у складзе канвалюту] || Сайт: Научная библиотека Российского государственного гуманитарного университета. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.02.

 • Срезневский И.И. Дополнения к общему повременному обозрению древних памятников русского письма и языка // Известия Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности. Т. X, вып. VI. СПб., 1861.

 • Срезневский И.И. Древние памятники русского письма и языка: Общее повременное обозрение // Известия Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности. Т. X, вып. IV. СПб., 1861.

 • Срезневский И.И. Древние памятники русского языка и письма (X-XIV вв.). СПб. 1863. (2-е выд.: СПб., 1882). || d29 (2 выд.).

 • Срезневский И.И. Приложение к "Древним памятникам русского языка и письма (X-XIV вв.)". СПб., 1866.

 • Срезневский И.И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках // Записки АН. Т. VI, кн. 1. Спб. 1864, с. 93–111; т. VI, кн. 2. Спб. 1865, с. 272–278; т. VII, кн. 2. Спб. 1865, с. 134–194; т. IX, кн. 1. Спб. 1866. Прилож., с. 1–96; т. IX, кн. 2. Спб. 1866. Прилож., с. 1–88; т. XI, кн. 1. Спб. 1867. Прилож., с. 1–100; т. XX, кн. 1. Спб. 1871. Прилож., с. 1–104; т. XXII, кн. 1. Спб. 1873. Прилож., с. 105-216; т. XXIX, кн. 2. Спб. 1874. Прилож., с. 393–560; т. XXXIV, кн. 2. Спб. 1879. Прилож., с. 1–192. (Т. VII, кн. 2, с. 190–194: Грамата Казіміра гораду Коўну на карыстанне магдэбургскім правам 1463 г.) – Рэц.: 1) Изв. Археол. об-ва. Т. VI. Спб. 1868. Отд. 2, с. 98–101; 2) Котляревский. Обзор успехов славяноведения за последние три года. 1873–1875 // Универс. изв. [Киевск.]. 1876, № 7, ч. II, с. 297–299. - Гл.: http://biblyaz.narod.ru/vyp7/66-126.html.

 • Срезневский И.И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. I-XL. СПб., 1867 || d39.

 • Срезневский И.И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. Приложение к XI-му тому Записок Имп. Академии наук, № 2. [XXXI-XL]. СПб., 1867 || d39.

 • Срезневский И.И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. Приложение к XX-му тому Записок Имп. Академии наук, № 3. [XLI-XLIV]. СПб., 1871 || d39.

 • Срезневский И.И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. Приложение к XXII-му тому Записок Имп. Академии наук, № 3. [XLV-LIV]. СПб., 1873 || d39.

 • Срезневский И.И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. Приложение к XXIV-му тому Записок Имп. Академии наук, № 4. [LV-LXV]. СПб., 1874 || d39, d40.

 • Срезневский И.И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. Приложение к XXVIII-му тому Записок Имп. Академии наук, № 1. [LXVI-LXXX]. СПб., 1875 || d39.

 • Срезневский И.И. Славянорусская палеография XI - XVI вв. Лекции, читанные в Санкт-Петербургском университете в 1865 - 1880 гг. СПб., 1885. - 163 с.

 • Срезневский И.И. Чтения о древних русских летописях. Чтение I - III. СПб., 1862 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.29.

 • Ст. Хроника Генриха Латыша, как подспорье к изучению истории Северо-Западного края // Виленский вестник, 1867. [Асобная адбітка: Вильна, 1867].

 • Станіславський В.В. Виникнення міських поселень у Подільському воєводстві в кінці XV - першій половині XVII ст. // Литва - Україна: історія, політологія, культурологія: Матеріали міжнародної наукової конференції, що відбулася у Вільнюсі 28-30 вересня, 1993 р. Вільнюс, 1995. С. 50-51.

 • Станкевіч А. Доктар Францішак Скарына - першы друкар беларускі. 1525 - 1925. Вільня, 1924. [Рэц. Г. Лаўмянскага: Aten. Wil. R. 3. 1925/26. S. 161-179].

 • Станкевіч А. Хрысьціянства і беларускі народ: ідэя хрысьціянскага адзінства ў Беларусі ад пачатку да Берасьцейскай уніі ў 1596 г. // Крыніца. 1998. № 12. С. 86-96.

 • Станкевіч Л.І. Слуцкае Евангелле (XVI ст.) як помнік кніжнай культуры Беларусі // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: зборнік навуковых артыкулаў: [у 2 ч.]. Ч. 1. Мн., 2006.

 • Станкевич Н.В. О причинах постепенного возвышения Москвы до смерти Иоанна III // Ученые записки Московского университета. Ч. 5. 1834. С. 29 - 55, 247 - 279.

 • Станкевіч Я. Беларускія мусульмане і беларуская літаратура арабскім пісьмом // Спадчына. 1992. № 3.

 • Станкевіч Я. Савецкае хвальшаваньне гісторыі Беларусі // Інстытут даследаванняў СССР: Досьледы і матар'ялы. Мюнхэн, 1958. Серыя 2. Вып. 51.

 • Станчев К. По поводу Новгородской Псалтыри на воске, найденной в 2000 году // Russica Romana. Pisa, Roma; 2004. Anno 11. P. 185—198 || d42.

 • Старавойтава Н. Беларускі рыцарскі раман XVI ст. і вытокі беларускае драматургіі // Спадчына. 2003, № 4 - 5.

 • Старажытная беларуская літаратура (XII-XVII стст.) / Уклад., прадм. і камент. І. Саверчанкі. Мн., 2007.

 • Старажытная беларуская літаратура. Зборнік / Уклад. Л.С. Курбека, У.А. Марук. Мн.: Юнацтва, 1996. [2 выд.: Мн., 2002].

 • Старинные описи Литовской Метрики. Вып. 1. [Синод. тип., 1897]. [Адбітка з "Летописи занятий Археографической комиссии", вып. 11].

 • Старинный документ, сообщенный Виленской комиссией для разбора древних актов // Виленский вестник. 1870, № 49 и 50, с. 197.

 • Стародубец П.А. Княжество Кокнезе в борьбе с немецкими захватчиками в Восточной Прибалтике в начале XIII в. // Средние века. Сборник. Вып. 7. М., 1955. С. 199-216.

 • Стародубец П.А. Купечество Северной Германии и немецкая агрессия в Восточной Прибалтике в XIII в. // Ученые записки Тульского государственного педагогического института. Вып. 1. Тула, 1948. С. 90-128.

 • Старовойт О.М. Стефан Зизаний. Львів, 1996.

 • Старовойт О.М. Чи був Стефан Зизаній присутнім на Берестейському соборі? // Історія релігій в Україні. Київ, 1996. С. 225 – 227.

 • Старонкі гісторыі Беларусі. Мн., 1992.

 • Старославянский словарь (по рукописям X - XI веков) / Под ред. Р.М.Цейтлин, Р.Вечерки и Э.Благовой. М., 1994 || Сайт: Библиотека Фронтистеса. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.I.08.

 • Старостенко В.В. Общественно-философская мысль и национальное самосознание белорусов XVI - XVII вв.: Очерки истории. Учебное пособие. Могилев, 1999.

 • Старостенко В.В. Становление национального самосознания белорусов: Этапы и основополагающие идеи (X-XVIII вв.). Могилев, 2001.

 • Старостенко В.В. Традиционализм и свободомыслие в творчестве Франциска Скорины // Веснік Магілеўскага дзярж. ун-та. 2004. № 1. С. 3-12.

 • Старостина В.И. Иван Грозный в изображении Шлихтинга-Стрыйковского // Восточная Европа в древности и средневековье: Х Чтения памяти В.Т. Пашуто: Материалы к конференции. М., 1998. С. 112-117.

 • Старостина И.П. Древняя Русь и Литва // Восточная Европа в древности и средневековье: Древняя Русь в системе этнополитических и культурных связей: Чтения памяти В.Т. Пашуто: Тезисы докладов. М., 1994. С. 69-70.

 • Старостина И.П. К вопросу о сходстве и различии законодательных памятников Великого княжества Литовского и Русского государства в XV в. // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования / Отв. ред. А.П. Новосельцев. М., 1989. С. 92-99.

 • Старостина И.П. К вопросу об авторстве "Сказания" Альбрехта Шлихтинга // Восточная Европа в древности и средневековье: Спорные проблемы истории: Чтения памяти В.Т. Пашуто: Тезисы докладов. М., 1993. С. 125-130.

 • Старостина И.П. Некоторые особенности иммунитета в великом княжестве Литовском в XV веке // От Древней Руси к России нового времени: Сборник статей / Сост. А.В. Юрасов; Отв. ред. В.Л. Янин. М.: Наука, 2003.

 • Старостина И.П. М. Стрыйковский о язычестве древних литовцев // Восточная Европа в древности и средневековье: Язычество, христианство, церковь: Чтения памяти В.Т. Пашуто: Тезисы докладов. М., 1995. С. 79-80.

 • Старостина И.П. Некоторые вопросы генеалогии литовских и московских правителей периода Ливонской войны // Восточная Европа в древности и средневековье: Генеалогия как форма исторической памяти: XIII Чтения памяти В.Т. Пашуто: Материалы конференции / Отв. ред. Е.А. Мельникова. М., 2001. С. 166-168.

 • Старостина И. Некоторые особенности развития права восточнославянских земель в Великом княжестве Литовском // Россия, Польша и Причерноморье в XV-XVIII вв. / Под ред. академика Б.А.Рыбакова. М., 1979.

 • Старостина И. Право Великого княжества Литовского XV в. в контексте культурно-исторических связей Польши, Литвы и Руси // Восточная Европа в исторической ретроспективе: К 80-летию В.Т.Пашуто / Под ред. Т.Н.Джаксон и Е.А.Мельниковой. М.:"Языки русской культуры", 1999. С. 237-244.

 • Старостина И. Судебник Казимира 1468 г. // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования 1988 - 1989 гг. М., 1991. С. 170 - 344. || d10.

 • Старостина И.П. Судебник Казимира 1468 г. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 1986.

 • Старый Литовский статут 1529 г. Сообщ. А. В. Семенов // Временник Московского общества истории и древностей российских. Кн. 18. М. 1854. Отд. II, с. 1–11, 1–106, I – XVI. - Рэц.: Санкт-Петербургские ведомости. 1856, № 40. - Гл.: http://biblyaz.narod.ru/vyp7/66-126.html.

 • Стасів M. Корона Данила і татари // Analecta ordinis S.Baśilii Magni. Vol. 2 (8). Fasc. 1 - 2. Romae, 1954. C. 137 - 152.

 • Статистические сведения о церквах и причтах Полоцкой епархии. Витебск, б/г.

 • Статут Великого княжества Литовского 1529 года / Пер. К.Яблонскиса. Мн., 1960 || Сайт: Восточная литература. Кніга даступна з гэтай старонкі. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.II.19.

 • Статут Великого княжества Литовского 1529 г. // Отечественное законодательство XI - XX веков: пособие для семинаров / авт.-сост.: Г.А. Кутьина [и др.]; под ред. О.И. Чистякова. Ч. 1. М.: Юристъ, 1999. С. 69-119.

 • Статут Великого княжества Литовского 1566 г. // Временник Московского общества истории и древностей российских. Кн. 23. М. 1855. Отд. II, с. 1–11, 1 – 242.

 • Статут Великого княжества Литовского 1588 г. на древнем западнорусском языке, печатанный с Мамоничевского издания, с предисловием И.Д.Беляева // Временник Московского общества истории и древностей российских. Кн. 19. М. 1854. Отд. II, с. I –XII. 1–24, 1–382.

 • Статут Великого княжества Литовского 1588: Тексты. Справочник. Комментарии / Белорус. сов. энцикл.; [Редкол.: И. П. Шамякин (гл. ред.) и др.]. Мн., 1989.

 • Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г. Мн., 2003 [скарочанае перавыд. з 1989 г.].

 • Стахів М. Христова Церква в Україні, 988 - 1596. Львів, 1993.

 • Степовик Д.В. Українська графіка XVI - XVIII століть. К., 1982.

 • Столярова Л.В. Древнерусские надписи XI-XIV вв. на пергаменных кодексах. М., 1998.

 • Столярова Л.В. Еще раз о книжных собраниях // Норна у источника Судьбы: Сборник статей в честь Елены Александровны Мельниковой. М., 2001. С. 390-399. || d35.

 • Столярова Л.В. Заказчики древнерусских кодексов XI-XIV вв. Ч. 1: Заказчики XI в., упомянутые в записях на книгах // Древнейшие государства Восточной Европы. 2001 г. М., 2003. С. 278-296.

 • Столярова Л.В. Заказчики древнерусских кодексов XI-XIV вв. Ч. 2: Заказчики XII в., упомянутые в записях на книгах // Древнейшие государства Восточной Европы. 2002 г. М., 2004. С. 236-258.

 • Столярова Л.В. Заказчики древнерусских кодексов XI-XIV вв. Ч. 3: Заказчики XIII в., упомянутые в записях на книгах // Древнейшие государства Восточной Европы. 2003 г. Мнимые реальности в античных и средневековых текстах. М., 2005. С. 353-423 || d42.

 • Столярова Л.В. Заказчики древнерусских кодексов XI-XIV вв. Ч. 3: Заказчики XIII в., упомянутые в записях на книгах (Продолжение) // Древнейшие государства Восточной Европы. 2004 г. Политические институты Древней Руси. М., 2006. С. 348-382 || d42.

 • Столярова Л.В. Заказчики древнерусских кодексов XI-XIV вв. Ч. 4: Заказчики XIV в., упомянутые в записях на книгах // Древнейшие государства Восточной Европы. 2006 г. М., 2009. С. 461-508.

 • Столярова Л.В. Заказчики древнерусских кодексов XI-XIV вв. Ч. 4: Заказчики XIV в., упомянутые в записях на книгах (Продолжение) // Древнейшие государства Восточной Европы. 2009 г. Трансконтинентальные и локальные пути как социокультурный феномен. М., 2010. С. 477-488 || d42.

 • Столярова Л.В. Записи исторического содержания XI-XIV вв. на древнерусских пергаменных кодексах // Древнейшие государства на территории Восточной Европы: Материалы и исследования. 1995 год. М., 1997. С. 3-79 || d42.

 • Столярова Л.В. Мария Дмитриевна - жена псковского князя Довмонта // Средневековая Русь / Отв. ред. А.А. Горский. Вып. 1. М., 1996. С. 58-75.

 • Столярова Л.В. Помянник великих князей, княгинь, митрополитов и архиепископов новгородских: (Стефановский синодик) // Восточная Европа в древности и средневековье: Генеалогия как форма исторической памяти. XIII Чтения памяти В.Т. Пашуто: Материалы конференции / Отв. ред. Е.А. Мельникова. М., 2001. С. 211-220.

 • Столярова Л.В. Родословно-летописные известия о женах псковского князя Довмонта // Восточная Европа в древности и средневековье. Древняя Русь в системе этнополитических и культурных связей: Чтения памяти В.Т. Пашуто: Тезисы докладов. М., 1994. С. 42-45.

 • Столярова Л.В. Рукописная книга во Франции и в России в XI-XIV веках // От Древней Руси к России нового времени: Сборник статей / Сост. А.В. Юрасов; Отв. ред. В.Л. Янин. М.: Наука, 2003.

 • Столярова Л.В. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергеменных кодексов XI - XIV веков. М., 2000 || d45.

 • Столярова Л.В. Синодик Стефановской церкви псковского Спасо-Мирожского монастыря конца XVI века // Сообщения Ростовского музея. Вып. 10. Ростов, 2000. С. 28-37.

 • Столярский Н.П. Девять губерний Западно-русского края в топографическом, геогностическом, статистическом и историческом отношении. СПб., 1866.

 • Сторожев В.Н. Материалы для истории русского дворянства. Вып. 2. М., 1909.

 • Стороженко А. О существовавших в г. Киеве римско-католических храмах // Сборник статей в честь профессора М.П.Дашкевича. К., 1906. С. 242-245.

 • Стороженко А.В. Стефан Баторий и днепровские козаки. Исследования, документы и заметки. С портр. Стефана Батория. Киев, 1904.

 • Стороженко Н.В. Западнорусские провинциальные сеймики во второй половине XVII в. Исследование по архивному материалу. Киев, 1888. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 450-451].

 • Стрекалова З.Н. Два письма королевы Боны из рукописных фондов государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина // Славянский архив. М., 1962.

 • Стрижак О.С. Етнонімія Геродотовой Скіфіі. К., 1988.

 • Стрижак О.С. Етнонімія Птолемеевой Сарматіі. К., 1991.

 • Строев П.М. Описание рукописей монастырей Волоколамского, Воскресенского, Новый Иерусалим, Саввина-Сторожевского и Пафнутиева Боровского. СПб., 1891.

 • Строев П. Описание старопечатных книг славянских, служащее дополнением к описаниям библиотек графа Ф.А.Толстого и купца Н.Н.Царского. М., 1841 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.17 || d18.

 • Строев П. Рукописи славянские и российские, принадлежащие... И.Н.Царскому. М., 1848 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XII.21 || d18.

 • Струкава С.М. Займеннікавыя формы ў прадмовах і пасляслоўях Скарыны // Скарына і наш час: матэрыялы І-й рэсп. навук. канф. / Гомел. дзярж. ун-т. Гомель, 1994. С. 61-63.

 • Стрэнкоўскі С.П. Вольнасці і прывілеі гарадоў заходняй часткі Вялікага княства Літоўскага: вучэб. дапам. / Беларус. дзярж. пед. ун-т. Мінск, 1997. - 63 с.

 • Стрэнкоўскі С.П. Гарадское самакіраванне ў вялікакняжацкіх уладаннях заходняй часткі Вялікага княства Літоўскага: Аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук. Мн., 1999.

 • Стрэнкоўскі С.П. Дзейнасць органаў самакіравання гарадоў заходняй часткі Вялікага княства Літоўскага // Пытанні гісторыі Беларусі. Мн., 1998.

 • Стрэнкоўскі С.П. Самакіраванне беларускіх гарадоў, не звязанае з нямецкім правам, у XV-XVIII стст. // Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. 2009, № 1 (59). С. 9-13.

 • Студинський К. Пересторога. Руський памятник поч. ХVII в. Исторично-літературна студія. Львів, 1895.

 • Стукалич В.К. Белоруссия и Литва. Очерки по истории городов в Белоруссии. Витебск, 1894. - 23, 62 с.

 • Стэнпняк У. Беларуская дакументальная спадчына ў Польшчы // Беларуская Мінуўшчына. 1996. № 2. С. 58—61.

 • Суворов Н.С. Следы западно-католического церковного права в памятниках древнего русского права. Ярославль, 1888 || Сайт: Научная библиотека Российского государственного гуманитарного университета. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.02.

 • Судебная книга витебского воеводы, господарского маршалка, волковыского и оболецкого державцы М.В. Клочко. 1533-1540 / Подг. В.А. Воронин, А.И. Груша, И.П. Старостина, А.Л. Хорошкевич. М.: Наука, 2008. - ISBN 978-5-02-035515-6. [228 кн. ЛМ - 9 кн. судн. спраў].

 • Судебник 1497 г. в контексте истории российского и зарубежного права XI-XIX вв. / Ред. А.Н. Сахаров. М., 2000.

 • Суднік В. Вёска Налібакі [Налібокі; Стаўбц. р-н] // Беларускі гістарычны часопіс. 2008, № 6. С. 44–48.

 • Судник Т.М. Диалекты литовско-славянского пограничья. М., 1975.

 • Судьбы русского языка в костелах Северо-западного края // Голос. 1868, №№ 334 и 337. (Тое ж: Русский вестник. 1868, т. LXXVII, сент., с. 134– 163; окт., с. 618–642). - Рэц.: 1) Русск. инв., 1868, № 307; 2) Нов. время, 1868, № 248. - Гл.: http://biblyaz.narod.ru/vyp7/66-126.html.

 • Судьбы русского языка на Жмуди // Русский вестник. 1869, т. LXХXI, июнь, с. 404–437.

 • Сулима Н.М. Украинское стихосложение конца XVI – начала XVII вв. Автореф. дисс. … канд. филолог. наук. Киев, 1982.

 • Сулковска-Курасева И. Итинерарий Казимира Ягеллона (состояние подготовки) // Исследования по истории Литовской Метрики. М., 1989. С. 264 – 335.

 • Сумцов Н.Ф. Исторический очерк попыток католиков ввести в Южную и Западную Россию Григорианский календарь // Киевская старина. Киев, 1888. Кн. 5.

 • Супрасльская рукопись, содержащая Новгородскую и Киевскую сокращенные летописи. М., 1836 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.15. [С. 127 - 155: Валынскі кароткі летапіс] || d18.

 • Суша А.А. Лёс культурнай спадчыны грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі: новыя знаходкі ў львоўскіх зборах // Здабыткі. Дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 11. Мн., 2009. С. 88-130.

 • Суша А.А. Ля вытокаў беларускай гістарычнай навукі: творчая спадчына Ігната Кульчынскага // Беларускі гістарычны часопіс. 2009, № 2.

 • Сушицкий Ф.П. Из лекций по литературе Южной и Западной Руси XV - XVIII вв., читанных на высших и вечерних женских курсах в г. Киеве в весеннем семестре 1914/1915 уч. г. Очерк 1. О западнорусских летописях. Киев, 1915. - 46 с.

 • Сушицький Т. Західньо-руськи літописи як пам'ятки літаратури / Упорядк. та до друку вигот. О.А.Назаревський // Збірник історично-філологічного відділу. № 2. Праці комісіі давнього украінського письменства. Т. 1. К., 1930. || d37 (с. 144-166).

 • Сын України: Володимир Боніфатійович Антонович. Т. 1-3. Київ, 1997.

 • Сырокомля В.Л. Хроника города Минска. Исторический очерк города Минска. Вильно, 1869. - 32 с.

 • Сэларт А. Полацкі князь Канстанцін і гісторыя Інфлянтаў у трэцяй чвэрці XIII ст. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 11. Сш. 1-2 (20-21). 2004. С. 3-25.

 • Сярэдневяковыя старажытнасці Беларусі. Мн., 1993.

 • Таляронак И. Черная кошка литвинизма // Эксклав.ру. Калининградский интернет-портал. http://exclav.ru/stati/temyi/chernaya-koshka-litvinizma.html (17 лютага 2009 г.).

 • Тарановский Ф.В. Обзор памятников магдебургского права западнорусских городов польской эпохи. Варшава, 1897.

 • Тарановский Ф. Список ученых трудов Ф.И.Леонтовича // Записки Общества истории, филологии и права при Имп. Варшавском ун-те. Варшава, 1909. Вып. 4.

 • Тарас А.Е. Войны Московской Руси с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой в XIV-XVII веках. Москва-Минск, 2006 || d47.

 • Тарасаў С.В. Полацк IX - XVII стст.: Гісторыя і тапаграфія. Мн., 1998. [Рэц.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 7. Сш. 1 (12). 2000. С. 246-254].

 • Тарасаў С.В. Полацкае княства ў ХІ ст. (Станаўленне і барацьба за дзяржаўную незалежнасць) // Старонкі гісторыі Беларусі. Мн., 1992. С. 37-47.

 • Тарасаў С. Хрышчэнне Полацкай зямлі // Спадчына. 1990. № 3. С. 44-46.

 • Тарасаў К. Памяць пра легенды: Постаці беларускай мінуўшчыны. Мінск, 1994.

 • Тарасов К. Память о легендах: Белорусской старины голоса и лица. Минск, 1984.

 • Татаро-монголы в Азии и Европе. Сборник статей. Изд. 2, перераб. и дополн. М., 1977 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Татищев В.Н. История Российская. Т. 1-3. М., 1962-1964.

 • Татищев В.Н. История Российская. Т. 1-3. М.: АСТ, Ермак, 2005. [Выд. без каментароў]. || d35.

 • Татищев С.С. Род Татищевых 1400-1900. СПб., 1900.

 • Татищев Ю.В. Род князей Мезецких // Изв. имп. Русского генеалогического общества. Вып. 2. СПб., 1903. С. 48 - 71.

 • Татур Г.Х. Очерк археологических памятников на пространстве Минской губернии и ее археологическое значение. Мн., 1892.

 • Таўлай Д.А. Старажытныя дарогі беларускага Палесся // Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту. Мн., 2001.

 • Таутавичюс А. Восточнолитовские курганы // Вопросы этнической истории народов Прибалтики. М., 1959. С. 128-153.

 • Таутавичюс А. Территория жемайтов по археологическим данным 5-12 вв. // 20 лет. Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций Института истории АН Литовской ССР 1948-1967 гг. Вильнюс, 1968. С. 56-63.

 • Творогов О.В. Археография и текстология древнерусской литературы. Курс лекций. М.-СПб.: 2009 || d44.

 • Творогов О.В. Влесова книга // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 43. Л., 1990. С. 170 - 254 || Сайт: Русский город. Адрас. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.I.10.

 • Творогов О. Древнерусские хронографы. Л., 1975.

 • Тегако Л.И., Саливон И.И., Пыжок М. Антропология населения белорусско-польского пограничья в свете этнической истории славян. Мн., 2009.

 • Тезисы Международной научной конференции "Литва эпохи Миндаугаса и ее соседи: исторические и культурные связи и параллели" 11-12 декабря 2003 г. М., 2003.

 • Телегін Д.Я. Дніпро-донецька культура. Киів, 1968.

 • Темушев В.Н. Западная граница Великого княжества Литовского к 1380 году // Куликовская битва в истории России: Сб. статей. Под ред. А.Н.Наумова. Тула: ГУП–Издательство «Левша», 2006. С. 82-109. || d35.

 • Темушев В.Н. К вопросу о московско-литовской границе XV в. (владения князей Крошинских) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005, № 3 (21). С. 102-103.

 • Темушев В.Н. Литовско-тверская граница (вторая половина XIV - начало XVI в.) // Вестник Тверского государственного университета. Серия История. 2007. № 26 (54). С. 87-97.

 • Темушев В.Н. Начало складывания московско-литовской границы. Борьба за Ржевскую землю // Рос-сийские и славянские исследования: Сб. науч. статей. Вып. 1. Мн., 2004.

 • Темушев В.Н. Приобретения московских князей в середине XIV в. "Иная места Рязаньская" // Славянский мир и славянские культуры в Европе и мире: место и значимость в развитии цивилизаций и культур (история, уроки, опыт, современность). Материалы международной научно-теоретической конференции. Ч. 1. Витебск, 2002.

 • Темушев В.Н. Река Угра – вековой страж московско-литовской границы // Новая локальная история. Вып. 2. Новая локальная история: пограничные реки и культура берегов: Материалы второй Международной Интернет-конференции. Ставрополь, 20 мая 2004 г. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2004. С. 305-317.

 • Темушев В.Н. Ржевское княжество – между Москвой, Вильно, Новгородом и Тверью // Гiстарычная навука ў Белдзяржунiверсiтэце на рубяжы тысячагоддзяў: Матэрыялы Рэспублiканскай навукова-практычна канферэнцыi, прысвечанай 65-годдзю заснавання гiстарычнага факультэта Белдзяржунiверсiтэта. 26 лiстапада 1999 г. Мiнск. Мн., 2000.

 • Темушев В.Н. Юго-западные границы Владимиро-Суздальской Руси накануне образования Московского княжества // Восточноевропейский археологический журнал. 1 (14), январь-февраль 2002.

 • Темушев С.Н. Взгляд на восточных славян IX-X вв. с севера Европы и Востока // Працы гістарычнага факультэта БДУ. Навук. зборнік. Вып. 3. Мн., 2008. С. 208-214.

 • Темчин С.Ю. О возможном восточном происхождении мифа о Совии, изложенного в Иудейском хронографе 1262 года // Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 29. Vilnius, 2010. P. 19—30.

 • Темчин С.Ю. Супрасльский список хроники Георгия Амартола середины XVI века и его антиграф 1494 года // Knygotyra. 2007, № 49. С. 68-86. || d35.

 • Темчин С.Ю. Схария и Скорина: Об источниках Виленского ветхозаветного свода (F. 19-262) // Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 21. Vilnius, 2006. P. 289-316.

 • Теплова В.А. Брестская церковная уния. Предыстория, причины и следствия // Уния в документах. Сборник / Сост. В.А. Теплова, З.И. Зуева. Мн., 1997. С. 26-60.

 • Тереножкин А.И. Предскифский период на Днепровском правобережье. Киев, 1961.

 • Терещенко А. Об евангелии княгини Жеславской 1556 г., написанном на пергамене // Библиографические записки. Т. 3, № 15. М., 1861. С. 457–467.

 • Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. К., 1996.

 • Терещук К.І. До питання про локалізацію Болохівської землі // Дослідження з слов'яно-руської археології. К., 1976. С. 164 - 175.

 • Терлецький О. Історія України. Львів, 1938.

 • Терлецький О. Історія української держави. Т. 1. Княжа доба. Львів, 1923.

 • Терлецький О. Політичні події на Галицькій Русі в р. 1340 // Записки НТШ. Т. 12. 1896. С. 128 - 152.

 • Терпиловский Р.В., Абашина Н.С. Памятники киевской культуры (Свод археологических источников). Киев, 1992.

 • Терський В. Літописний Звенигород // Жовтень. 1965. № 7. С. 143 - 146.

 • Терський С. Олика: Історичний нарис. Львів, 2001.

 • Тетрадь, а в ней писаны рубежи городу Полоцку и Полоцкому повету 7071 года / Публ. С. Савельев // Временник Императорского Московского общества истории и древностей российских. Кн. 24. Москва, 1856.

 • Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой орды. Т. 1. СПб., 1884.

 • Тимофеев Е.И. Расселение юго-западной группы восточных славян // Советская археология. 1961. № 3.

 • Тимошенко Л. Василіянські життеписи митрополитів Михайла Рагози, Іпатія Потія та Йосифа Рутського з Віленського монастиря Святої Трійці // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. V. Дрогобич, 2001.

 • Титов В.С. Историко-этнографическое районирование материальной культуры белорусов XIX – начала XX вв. Мн., 1983.

 • Титов Ф.И. Благоверный князь Константин Константинович Острожский. Киев, 1908.

 • Тiтов Х.В. Матерiали для iсторiї книжкової справи на Вкраїнi в XVI – XVIII вв. Київ, 1924.

 • Тиховский Ю. Южнорусский библейский кодекс Луки из Тернополя (1569) и его отношение к трудам Скорины и южнорусскому библейскому кодексу 1575-1579 гг. // Труды XII Археологического съезда в Харькове 1902 г. Т. 3. М., 1905.

 • Тихомиров И.А. Два польских труда о западнорусских летописях // ЖМНП. 1891. Ч. 273. февраль. Отд. II. С. 397-412. || d34.

 • Тихомиров И.А. О сборнике, именуемом Тверской летописью // ЖМНП. 1876. № 12. С. 279 - 282.

 • Тихомиров И. О составе так называемых литовских летописей // Журнал Министерства народного просвещения. 1901, № 3 (март); № 5 (май). || d34.

 • Тихомиров И. [Рец.:] Prochaska A. Latopis litewski. Rozbiór krytyczny. Lwów, 1890 // Журнал Министерства народного просвещения. 1893, май, ч. 287. || d36.

 • Тихомиров И. Торговые и мирные сношения русских княжеств с Ливонией в ХІІІ в. // ЖМНП. Ч. 185, май 1876.

 • Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М., 1956.

 • Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в.: Учеб. пособие. М., 1962 || Сайт: Открытый текст. Адрас. Фармат: HTML. Дата праверкі: 2007.V.15.

 • Тихомиров М.Н. Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы. М., 1962.

 • Тихомиров М.Н. Малоизвестные летописные памятники // Исторический архив. Т. 7. М., 1957. С. 29-38.

 • Тихомиров М.Н. Малоизвестные летописные памятники XVI в. // Исторические записки. 1941, № 10 || Сайт: Восточная литература. Адрас. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.II.19.

 • Тихомиров М.Н. Малоизвестные памятники // ТОДРЛ. Т. 16. 1960. С. 452-456.

 • Тихомиров М.Н. Начало русской историографии // Вопросы истории. 1960. № 5. С. 41 - 56.

 • Тихомиров М.Н. Описание Тихомировского собрания рукописей. М., 1968.

 • Тихомиров М.Н. Происхождение названия "Русь" и "Русская земля" // Русское летописание. М., 1979. С. 31 - 54.

 • Тихомиров М.Н. Российское государство XV-XVII веков. М., 1973.

 • Тихомиров М.Н. Русская культура X - XVIII вв. М., 1968.

 • Тихомиров М.Н. Русские летописи, вопросы их издания и изучения // Вестник АН СССР. 1960, № 8.

 • Тихомиров М.Н. Русское летописание. М., 1979.

 • Тихомиров М.Н. "Список русских городов дальних и ближних" // Исторические записки. Т. 40. М., 1950. С. 214-259 || d39.

 • Тихомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография. М.: Высшая школа, 1966 || Сайт: Открытый текст. Адрас. Фармат: HTML. Дата праверкі: 2007.V.15.

 • Тихонов П.Н. Каталог российских рукописных книг, находящихся в библиотеке Софийского собора. СПб., 1880. - 107 с.

 • Тихонравов Н. Памятники отреченной русской литературы. Т. 1. СПб., 1863 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Тищенко К. Литва на Сіверщині. Топонімічні свідчення // Пам'ятки України. 2001. № 1-2. С. 104-117.

 • Ткачев М.А. Замки Белоруссии. Мн., 1987. [2 выд., дапоўн., выпр.: Замки Беларуси. Мн., 2002]. || d39 (html).

 • Ткачоў М.А. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII – XVIII стст. Мн., 1978.

 • Ткачоў М.А. Замкі Беларусі (XIII - XVIII ст.). Мн., 1977.

 • Ткачоў М.А. Замкі і людзі. Мн., 1991.

 • Ткачоў М.А. Зброя і рыштунак вершніка з раскопак Крычава [XIV ст. - 1772 г.] // Гістарычна-археалагічны зборнік / Ін-т гісторыі Акад. навук Беларусі; уклад. А.А. Мяцельскі. № 4. Мінск, 1994. С. 187-200.

 • Ткачэнка Ю. Выява Беларусі на мапе Ідрысі // Спадчына. 2003, № 6.

 • Товаров А.В. Историко-статистическая справочная книга Минской епархии. Историко-статистический обзор городов, церквей и приходов Минской епархии. Минск, 1905.

 • Толочко А.П. "История Российская" Василия Татищева: источники и известия. Москва - Киев, 2005 || d38.

 • Толочко А.П. Пририсовки зверей к миниатюрам Радзивилловской летописи и проблема происхождения рукописи // Древняя Русь. 2005, № 3. С. 103-105.

 • Толочко П.П. Древнерусский феодальный город. К., 1989.

 • Толочко П.П. Древняя Русь: воображаемая или реальная. Киев, 2005 || d42.

 • Толочко П.П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. Киев, 1987.

 • Толочко П.П. Київ і Русь. Вибрані твори 1998-2008 рр. Київ, 2008 || d42.

 • Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. СПб., 2003. || d38.

 • Толочко П.П. Летописные известия о походах Святослава на Дунай и их источники // Византийский временник. Т. 66 (91). М., 2007.

 • Толочко П.П. О происхождении Ярослава Мудрого // Ярослав Мудрый и его эпоха. М., 2008. С. 8-14 || d35.

 • Толочко П.П. Русь - Мала Русь - руський народ у другій половині XIII - XVII ст. // Київська старовина. 1993. № 3. С. 3-14.

 • Толстой Д.А. Римский католицизм в России. Историческое исследование. Т. 1-2. СПб., 1876-1877.

 • Толстой Н.И. Просветитель земли белорусской // Великою ласкою: Францишек Скорина в традициях славянского просветительства. М., 1994. С. 5-9.

 • Томашівський С. Історія України. Мюнхен, 1948.

 • Томашівський С. Українська історія. Нарис 1. Старинні і середні віки. Львів, 1919.

 • Томсинов В.А. Основные черты западнорусского государства - Великого княжества Литовского // Законодательство: Право для бизнеса. 2005. № 7. С. 80-86.

 • Топалова Т.В. Задачи изучения истории великокняжеской канцелярии Жигимонта I Старого периода канцлерства О.М. Гаштольда: (По материалам книг-копий Литовской Метрики, 1522-1539 гг.) // Вопросы историографии и источниковедения дооктябрьского периода. М., 1992. С. 5-27.

 • Топоров В.Н. Из балтийской ареальной гидронимии: к латгальско-восточнославянским языковым связям // Bałto-słowiańskie związki językowe. Wrocław, 1990. [Prace Sławistyczne, № 81]. S. 365-380.

 • Топоров В.Н. Начало литовской письменности: Мартинас Мажвидас в контексте его времени: (К 450-летию со дня выхода в свет первой литовской книги). Вильнюс - М., 2001.

 • Топоров В. Образ "соседа" в становлении этнического самосознания (русско-литовская перспектива) // Славяне и их соседи. Этно-психологический стереотип в средние века (сборник тезисов). М., 1990.

 • Топоров В.Н. Славяне и балты (VІ-IX вв.). // Славяне и их соседи. Место взаимных влияний в процессе общественного и культурного развития. Эпоха феодализма. М., 1988. С. 8-11.

 • Топоров В.Н., Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.

 • Торжественное собрание Виленской комиссии для разбора и издания древних актов 17 апреля 1914 г. (по поводу 50-летия существования). Вильна, 1914 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.V.30.

 • Тот И., Хоргоши Э., Хорват Г. Туровские листки // Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jozef nominatae. Dissertationes slavicae. Szeged, 1978. T.XIII. P.181-232.

 • Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. М., 1953.

 • Третьяков П.Н. О балтах и славянах в области Верхнего Поднепровья // Acta Baltico-Slavica. R. 6. Białystok, 1969. S. 117-121.

 • Третьяков П.Н. По следам древних славянских племен. М., 1982.

 • Третьяков П.Н. У истоков древнерусской народности. Л., 1970.

 • Третьяков П.Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.-Л., 1966.

 • Трещенок Я.И. История Беларуси. Ч. 1. Досоветский период. Могилев, 2003.

 • Трибунал обывателям Великого князства Литовского на сойме варшавском даный року 1581 // Временник Московского общества истории и древностей российских. Кн. 25. М. 1857. Отд. II, с. 1–22.

 • Трипольский Н. Волынские православные церковные братства и их деятельность. Житомир, 1892.

 • Трипольский Н. Западно-русские братства и их деятельность // Волынские епархиальные ведомости. 1875. № 4, 5.

 • Трипольский Н. Униатский митрополит Ипатий Потий и его проповедническая деятельность. К., 1878.

 • Троневич П. Волинь в сутiнках української iсторiї XIV - XVI ст. Луцьк, 2003.

 • Троянские сказания. Средневековые рыцарские романы о Троянской войне по русским рукописям XVI - XVII вв. Л., 1972.

 • Трубачев О.Н. Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология. 1965. М., 1967. С. 3-81.

 • Трубачев О.Н. Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье // Вопросы языкознания. 1977, № 6.

 • Трубачев О.Н. Ранние славянские этнонимы - свидетели миграции славян // Вопросы языкознания. 1974, № 6.

 • Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. М., 1991. [Изд. 2-е, доп. Москва, 2003]. || d25 (1 изд.).

 • Трубачев О.Н. Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики // Вопросы языкознания. 1982, № 4.

 • Трубецкая Е.Э. Сказание о роде князей Трубецких. M., 1891.

 • Труды Витебской ученой архивной комиссии. Кн. 1-3. Витебск, 1910-1916 [Змест гл.: Писарькова Л.Ф. Издания ГУАК, 1884-1923. Нью-Йорк, 1994. Вып. 1. С. 5-9].

 • Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. Ч. 3, кн. 2. М., 1827 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. Ч. 4, кн. 1. М., 1828 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. Ч. 5, кн. 1. М., 1830 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. Ч. 6. М., 1833 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. Ч. 7. М., 1837 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. Ч. 8. М., 1837 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Труды отдела нумизматики Государственного Эрмитажа. Т. 9, вып. 3. М., 1967 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.IX.25.

 • Труды отдела нумизматики Государственного Эрмитажа. Т. 12, вып. 4. М., 1971 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.IX.25.

 • Труды первого съезда представителей губернских ученых архивных комиссий и соответствующих им установлений. 6 - 8 мая 1914 г. СПб., 1914. - 311 с.

 • Труды III Съезда в Киеве в 1874 г. Т. 1. Киев, 1878. [Правила Съезда. - Вопросы, предложенные к обсуждению на Съезде. - Вопросы, по которым Съезду желательно получить сведения. - Список членов Съезда. - Открытие Съезда. - Протоколы заседаний Съезда. - Статьи: Забелин И.Е. В чем заключаются основные задачи археологии, как самостоятельной науки? - Граф Уваров А.С. Что должна обнимать программа для преподавания русской археологии, и в каком систематическом порядке должна быть распределена эта программа? - Брикнер А.Г. Какие могут и должны быть устраиваемы при университетском преподавании практические упражнения и занятия? - Юзефович М.В. Некоторые соображения о лучшей организации деятельности археологических комиссий. - Лебединцев П.Г. О Св. Софие Киевской. - Срезневский В.И. Св. София Царьградская по описанию русского паломника конца XII века. - Терновский Ф.А. Откуда ведет свое начало обычай вешать княжеские одежды в храмах, о существовании которого упоминается в летописях под 1203 и 1237 гг? - Модестов В.И. Об одном славянском имени в Помпейских надписях. - Князь Сибирский А.А. Боспорский город Стратоклея и новая монета Синдов. - Мищенко Ф.Г. О способе исполнения эпических произведений древне-греческими певцами сравнительно с малорусскими бандуристами. - Кондаков Н.П. Мелкие древности Кубанской и Терской областей. - Каминский Ф.И. Следы древнейшей эпохи каменного века по реке Суле и ее притокам. - Феофилактов К.М. О нахождении кремневых орудий человека вместе с костями мамонта в с. Генцах, на реке Уда, Лубенского уезда, Полтавской губернии. - Рогге В.И. Материалы для археологии Волыни. - Оссовский Г.О. О находках каменного века в Волынской губернии. - Константинович Н.А. О курганах Черниговского уезда. - Самоквасов Д.Я. Северянские курганы и их значение для истории. - Самоквасов Д.Я. Историческое значение городищ. - Мисевский А.П. О трех городищах в Козельском уезде. - Павинский А.И. Языческое кладбище в Добросницах. - Д-р Индрих-Ванкель. Пещера бычачьей скалы в Моравии. - Лашкарев П.А. Киевская архитектура X - XII века. - Павлов П.В. О значеиинекоторых фресок Киевско-Софийского собора. - Брун Ф.К. О разных названиях Киева в прежние времена. - Д-р Беда Дудик. Дохристианские могилы в Моравии. - Левченко М.М. Об уничтожении памятников старины в южной России. - Иващенко П.С. Следы языческих верований в южно-русских шептаниях. - Брун Ф.К. О резиденции ханов Золотой Орды до времен Джанибека I. - Аристов Н.Я. Русские народные предания об исторических лицах и событиях. - Гаркави А.Я. Древнейшее арабское известие о Киеве]. Бібліяграфічныя звесткі ўзятыя з сайта І.І. Камаровай "Справочник научных обществ России".

 • Труды III Съезда в Киеве в 1874 г. Т. 2. Киев, 1878. [Забелин И.Е. Объяснение Страбоновых свидетельств о местностях Боспора Киммерийского. - Износков Л.А. Какие могут быть сделаны выводы из названий населенных местностей? - Аристов Н.Я. Заметка о поучениях епископа Серапиона. - Григорович Б.И. Что значит Россовлахия в греческих документах? - Ваденюк П.Е. Где нужно искать ту реку, на берегах которой 1185 г. был разбит Игорь Святославович Новгород Северский и которая названа Каялой? - Юрченко П.О. О происхождении названия Лядских ворот в Киеве. - Бурачков П.О. Опыт объяснения одного темного места в сказании Геродота о древней Скифии. - Иващенко П.С. Предания и суеверные сказания о кладах, как данные к вопросу об археологической топографии Гадячского уезда. - Дашкевич Н.П. Болоховская земля и ее значение в русской истории. - Мурзакевич Н. Сведения о Влахернской или Лахернской иконе. - Граф Толстой М.В. Несколько слов о лицевых псалтырях. - Д-р Скимборович. Рукопись псалтыря XIV столетия. - Антонович В.Б. О новонайденных серебряных монетах с именем Владимира. - Оссовский Г.О. Откуда привозился красный шифер, встречаемый как в древних храмах, так и в других памятниках Киева? - Мартин Коляр. О топографическом словаре всех славянских земель. - Мержинский А.Ф. Ян Ласицкий и его сочинение: De diis samogitarum. - Романовский Л.М. О Константине Ивановиче князе Острожском. - Викторов А.Е. Не было ли в Москве опытов книгопечатания прежде первопечатного Апостола 1546 года? - Житецкий П.И. О пересопницкой рукописи. - Арх. Амфилохий. Что внес Св. Киприан, митрополит Киевский и всей России, а потом Московский и всея России, из своего народного наречия и из переводов его времени в наши богослужебные книги? - Луи Леже. О некоторых отрывках славянского письма в Турской библиотеке. - Голубев С.Т. О составе библиотеки Петра Могилы. - Срезневский И.И. О глаголической рукописи, хранящейся в Киевской духовной семинарии. - Брущев И.П. О памятниках, прославивших Куликовскую битву. - Миллер О.Ф. Великорусские былины и малорусские думы. - Малышевский И.И. Подложное письмо Половца Ивана Смеры к Киевскому князю Владимиру Святому. - Волков Ф.К. Отличительные черты южно-русской народной орнаментики. - Ягич В.В. О древней глаголической надписи на острове Велье (Veglia) - Керк, Адриатического моря. Приложения: Антонович В.Г. Киево-Кирилловская Троицкая церковь. - Волошинский Я.Е. В каких местностях Киевской и смежных с ней губерний находимы были каменные орудия? - Витковский Э.К. Раскопки курганов и археологические находки в Васильевском уезде. - Свирелин А. Древняя Переяславская епархия. - Свирелин А. Опыт исследования номенклатуры сел, селец, деревень и пустошей Переяславского уезда, Владимирской губернии. - Житецкий П.И. Текст Евангелия Луки из пересопницы рукописи. - Помяловский И.В. Храмовый инвентарь, найденный в Неми. - Бар. Богушевский Н. Заметка о селе Выбутах (Лыбутах), родине Св. Великой Княгини Ольги Российской. - Прозоровский В.Д. По вопросу о религиях, приписываемых Владимиру Мономаху. - Разумовский В.Д. Какое значение имеет гармония Потулова для пения нашей православной церкви? - Люценко Е. О древней вислой, свинцовой печати, с подписью "от Ратибора", найденной в 1872 г. около г. Еникале, что в Керченском градоначальстве. - Иващенко П.С. Шептания. - Срезневский И.И. Список с подлинника древнего глаголического мииссала Киевской духовной академии кирилловскими буквами. - Люценко Д.Е. Замечания о курганах Киевской губернии. - Борисяк Н.Д. Несколько слов о новейших археологических находках в Харьковской и Екатеринославской губерниях. - Калюжняцкий Е.И. Обзор славяно-русских памятников письма, находящихся в библиотеках и архивах Львовских. - Толстой В.А. О Золотых воротах в Киеве. - Указатель личных имен. - Указатель географических названий. Указатель выставки III Археологического съезда. Киев, 1878.]. Бібліяграфічныя звесткі ўзятыя з сайта І.І. Камаровай "Справочник научных обществ России".

 • Трусаў А.А. Беларускае кафлярства. Мн., 1993.

 • Трусаў А. Гармата: [з гісторыі зброi, XIV-XVIII ст.] // Наша слова. 2000, 19 студзеня. С. 4.

 • Трусаў А. Манументальнае дойлідства Беларусі ХІ-XVІІІ стагоддзяў. Гісторыя будаўнічай тэхнікі. Мн., 2001.

 • Трусаў А. Невядомая нам краіна: Беларусь у яе этнаграфічных межах. Мн., 2009.

 • Трусаў А. Сiмвалы самакiравання // Спадчына. 2003. № 1. С. 48-51.

 • Трусаў А.А., Здановіч Н.І. Новае пра старажытны Мазыр: (па матэрыялах археалагічных даследаванняў 1981 – 1984 гг.) // Сярэдневяковыя старажытнасці Беларусі: Новыя матэрыялы і даследаванні. Мн., 1993.

 • Трусаў А.А., Собаль В.Е., Здановіч Н.І. Стары замак у Гродне 11-18 стст. Мн., 1993.

 • Трусман Г. Древнейшая Ливонская хроника и ее автор. СПб., 1907. || d28.

 • Трусман Ю.Ю. Этимология местных названий Витебской губернии. Ревель, 1897. || d28.

 • Трусов О.А. Памятники монументального зодчества Белоруссии XI - XVII вв. Мн., 1988.

 • Трухан Н.К. Земскі суд Вялікага Княства Літоўскага // Матэрыялы 51-й студэнцкай навуковай канферэнцыі БДУ, крас.-май 1994 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: А.І. Лесніковіч [і інш.]. Мінск, 1994. - 233 с.

 • Тугай У.В. Латышы на Беларусі. Мн., 1999.

 • Тугай У.В., Грыгор'еў У.У. Славяне і іх продкі ў літаратурнай традыцыі IV-VII стст. н.э. // Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. 2009, № 1 (59). С. 16-19.

 • Тупиков Н.М. Страсти Христовы в западнорусском списке XV века // Памятники древней письменности и искусства. Вып. 140. СПб., 1901.

 • Тураева-Церетели Е.Ф. Елена Иоановна, великая княгиня литовская, русская, королева польская. СПб., 1898.

 • Тураў. Тураўскае евангелле. Мінск, 2004.

 • Турилов А.А. Гимнографические произведения Ф.Скорины // Франциск Скорина и его время. Энциклопедический справочник. Мн., 1990. С. 293 - 295.

 • Турилов А.А. Забытое сочинение митрополита Спиридона-Саввы литовского периода его творчества // Славяне и их соседи. Вып. 7. М., 1999. С. 121-137.

 • Турилов А.А. К изучению "Сказания о явлении и чудесах Николы Чудотворца в Лукомле" // Наш радавод. Гродна, 1992. Кн. 4, ч. 1.

 • Турилов А.А. К истории проектов ликвидации Брестской унии: (Неизвестное послание князя К.И. Острожского патриарху Иову) // Славяне и их соседи. Вып. 3. М., 1991. С. 128-140.

 • Турилов А.А. Камень для вызывания дождя и ветра. Руководство по метеорологической магии в старобелорусской записи XVI в. // Отречённое чтение в России XVII - XVIII веков. М., 2002. С. 533-541.

 • Турилов А.А. О работе над "Сводным каталогом славяно-русских рукописных книг XIV в.": (К 30-летию выхода в свет "Предварительного списка славяно-русских рукописей XI-XIV вв.") // Археографический ежегодник за 1996 г. М., 1998. С. 16-23.

 • Турилов А.А. Переводы с латинского и западнославянских языков, выполненные украинско-белорусскими книжниками в XV - начале XVI века // Культурные связи России и Польши XI-XX вв. / Związki kulturalne między Polską a Rosją XI-XX ww. М., 1998. С. 58-68.

 • Турилов А.А. Южнославянские памятники в литературе и книжности Литовской и Московской Руси Xv - первой половины XVI в.: Парадоксы истории и географии культурных связей // Славянский альманах. 2000. М., 2001. С. 247-285.

 • Турилов А.А., Чернецов А.В. Отреченная книга Рафли // ТОДРЛ. Т. 40. 1985. С. 260 - 345.

 • Туровское евангелие одиннадцатого века: Изд. Виленского учебного округа. СПб., 1863.

 • Туронак Ю. Фармаваньне сетки рымска-каталіцкіх парафіяў у Беларусі (1387-1781 гг.) // Беларускі гістарычны агляд. 1995. Т. 2. Сш. 2. С. 173-194.

 • Турцевич А.О. Краткий исторический очерк Виленской комиссии для разбора и издания древних актов. Вильна, 1906 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.V.30.

 • Турцевич А.О. Русская история в связи с историей Великого княжества Литовского. Курс 3 класса гимназий и реальных училищ. Вильно, 1894.

 • Турцевич А.О. Русские крестьяне под владычеством Литвы и Польши. Краткий исторический очерк. Вильно, 1911.

 • Турцевич А.О. Трокский замок. Вильна, 1901.

 • Турцевич А.О. Хрестоматия по истории Западной России. Учебное пособие для учеников старших классов средних учебных заведений. Вильно, 1892.

 • Турчинович О. Обозрение истории Белоруссии с древнейших времен. СПб., 1857 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XII.26. || d21.

 • Тучемский М. К прославлению преп. Федора, князя Острожского в родном ему г. Остроге // Волынские епархиальные ведомости. 1907. № 13-14. С. 410 - 414; № 20. С. 594 - 597; № 21. С. 636 - 640; № 22. С. 661 - 668.

 • Тушин Ю.П. Русское мореплавание на Каспийском, Азовском и Черном морях. М., 1978.

 • Тушинский вор: личность, окружение, время: Документы и материалы / Сост. В.И. Кузнецов, И.П. Кулакова // Труды исторического факультета Московского государственного университета. Т. 10. Серия I. Исторические источники. Вып. 2. М., 2001.

 • Тысячная книга 1550 г. и Дворцовая тетрадь 50-х годов XVI в. / Подгот. к печати А.А.Зимин. М., 1950.

 • Тэзiсы дакладаў i паведамленняў беларускай дэлегацыi на VI Мiжнародным Кангрэсе славянскай археалогii. Мiнск, 1996.

 • Тэмперны жывапіс Беларусі канца XV - XVIII стагоддзяў у зборы Дзяржаўнага мастацкага музея БССР. Мн., 1986.

 • Тэстамант Ян Глябовіча, ваяводы троцкага (1590). Перакл. з польскай, каментар і пасляслоўе Андрэя Унучака // Спадчына. 2003, № 1.

 • Тюменцев И.О., Тюменцева Н.Е. Жители Ростовского уезда и воры в 1608-1611 гг.: По материалам русского архива Яна Сапеги // Сообщения Ростовского музея. Вып. 12. Ростов, 2002. С. 53-73.


© А.Л., складанне каталога.


Hosted by uCoz