Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


A | B | C | D - E | F - H | I - K | L - N | O - R | S - T | U - Z | А | Б | В | Г | Д | Е - Ж |
З - И | К | Л | М | Н | О - П | Р | С - Т | У - Х | Ц - Я | Рукапісы

 • Sabinus G. Narratio deliberationis Maximiliani imperatoris ... de bello Turcico. Lipsiae, 1551 || Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Sabinus G., Melanchton Ph. Ad illustrissimum principem ... Ioachimum II. marchionem Brandenburgensem in expeditionem contra Turcas proficiscentem elegia. S.l., 1542 || Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Šabuldo F.M. Lietuvos ir Ordos kondominiumas Ukrainos žemėse XIV a. // Lietuvos istorijos metraštis. 2004/2. Vilnius, 2005. P. 5 - 26 [The Condominium of Lithuania and the Horde in Ukrainian Lands in the Fourteenth Century].

 • Sacewicz B. Pobudka duchowna wszystkim gorliwym rozariantom w... Różańca s. modlitwie ýwiczących się... pożyteczna i razem o pracujących w Kościele Bożym missjonarzach Zakonu Kaznodziejskiego informacja potrzebna, pierwej do druku w roku 1700, a potym przez pewnego Missjonarza ejusdem Ordinis Patrum Provinciae Lituaniae za pozwoleniem starszych do druku podana. Supraśl, 1759 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.31.

 • Sachs H. Das unglückhafte Scharmützel und Sturm des Marggrafen zu Brandenburg und des Herzogen zu Sachsen vor Pest in Ungern in 1542. Nürnberg, 1543 || Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Sacranus J. Errores Atrocissimoru[m] Ruthenoru[m]. [Köln], 1508. Сігнатура ў Bayerische Staatsbibliothek: Res/4 Polem. 3340-7 || Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.05.

 • Saeculum Cartusia Berezanae / Wyd. R. Witkowski // Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 7. 1997. S. 173-244.

 • Šafařik P.J. Sebrané spisy. Díl I. Starožitnosti slovanské okresu prvního. V Praze, 1862 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VII.09.

 • Šafařik P.J. Sebrané spisy. Díl II. Starožitnosti slovanské okresu druhého. V Praze, 1863 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VII.09.

 • Šafařik P.J. Slowanské starožitnosti. W Praze, 1837 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.17.

 • Šafařik P.J. Słowiański narodopis. Wrocław, 1843 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Sahanowicz H. Historia Białorusi. Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku. Lublin, 2001.

 • Sajauskas S. Nauji lietuviškų Jogailos monetų radiniai Rytų Lietuvoje // Archaeologia Lituana. T. 10. 2009. P. 174-182 || d49.

 • Sajauskas S. Pirmųjų Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės monetų ypatybės // Pinigų studios. № 2. 2004. P. 79-93 || d24a.

 • Salei S. Ivan The Terrible's imperial title and problem of its recognition in the West and in the East // Castrum, urbis et bellum. Баранавічы, 2002. С. 320-341.

 • Salei S. On the international acceptance of Ivan the Terrible's imperial title // Annual of Medieval Studies at CEU 1997-1998. Budapest, 1999. S. 94-95.

 • Salles F. Annales de l'ordre teutonique oe de Sainte-Marie de Jérusalem depuis son origine jusqu'à nos jours. Paris-Vienne, 1887. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 651-653].

 • Samalavičius S., Abramauskas S. Naujas XIII a. šaltinis apie baltus / [Iš lotynų kalbos išvertė E. Ulčinaitė] // Kultūros barai. 1984. № 6. P. 63–64.

 • Samsonowicz H. Handel Litwy z Zachodem w XV w. // Przegląd Historyczny. T. 90. Z. 4. 1999. S. 453-458.

 • Samsonowicz H. Łokietkowe czasy. Kraków, 1989.

 • Samsonowicz H. Tło dziejowe związku Polski z Litwą // Dzieło Jadwigi i Jagiełły w 600-lecie chrztu Litwy i jej związków z Polską / Wyb. i oprac. W. Biliński. Warszawa, 1989. S. 25-33.

 • Samsonowicz H. Z zagadnień handlu litewsko-hanzeatyckiego w XV w. // Tarp istorijos ir butoves. Studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-mečiu / Sud. A. Bumblauskas ir R. Petrauskas. Vilnius, 1999. S. 77-85.

 • Sandius C. Bibliotheca Anti-Trinitariorum, sive Catalogus scriptorum. Freistadii, 1684.

 • Sapiegų gimines dokumentai: Fondo aprašas F. Nr. 1292. Vilnius, 1995 || 1ба98363.

 • Sapiehowie. Materjały historyczno-genealogiczne i majątkowe. T. 1-3. Petersburg, 1890-1894.

 • Šapoka A. Die Sondertagungen der litauischen Stände nach der Lubliner Union von 1569 // Litt. Soc. Est. XXX, Liber saecularis (Eesti Seltsi Toimetustest XXX). Dorpat, [1938]. S. 700-716. [Рэц.: AW. R. 13. Z. 2. 1938. S. 318-325].

 • Šapoka A. Jeronimas Pragiškis ir jo kelionė Lietuvon // Praeitis. T. 2. Kaunas, 1933. P. 252-290.

 • Šapoka A. Lietuva ir Lenkija po 1569 metų Liublino unijos, jų valstybinių santykių bruožai. Kaunas, 1938. [Рэц.: AW. R. 13. Z. 2. 1938. S. 318-325].

 • Šapoka A. Przemyslo (Ottakaro) II žygiai į Prūsus // Praeitis. T. 3. Vilnius, 1992. P. 4–31.

 • Šapoka A. Valstybiniai Lietuvos Lenkijos santykiai Jogailos laikais // Jogaila / Red. A. Šapoka. Kaunas, 1935. S. 185-266.

 • Sarcevičienė J. Ką apie Lenkiją ir Lietuvą žinojo Markas Antonijus Muretas? // Lietuvos istorijos metraštis. 2004/2. Vilnius, 2005. P. 153 - 168 [What Marcus Antonius Muretus Knew about Poland and Lithuania?].

 • Sarcevičienė J. (рец.) 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas // Lietuvos istorijos metraštis. 2002/2. Vilnius, 2004. P. 194 - 195.

 • Sarnes A. Witold und Polen in den Jahren 1427-1430. Nebst einem Anhang zur Kritik des 11. Buches der Historia Poloniae des Johannes Długosz. Th. 1. Königsberg, 1893. || d31.

 • Sarnicki S. Annales sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lituanorum. Kraków, 1587 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.09.

 • Sarnicki S. [Constitutuiones]. Statvta y metrika przywileiow koronnych ięzykiem polskim spisane y porządkiem prawie przyrodzonym a barzo snadnym nowo zebrane. Kraków, 1594 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.24.

 • Šatavičiūtė L. Profesionaliosios lietuvių tekstilės ištakos (audimo manufaktūrų veikla LDK) // Menotyra. 1996. № 1. P. 3-10.

 • Sattler C. Handelsrechnungen des Deutschen Ordens. Leipzig, 1887 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.08.

 • Sauerland H.V. Eine Quelle der Historia Polonica des Johann Długosz // Mittheilungen des Instituts für oesterr. Geschichtsforschung / red. v. E. Mühlbacher. Bd. 7. S. 642-647. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 327].

 • Saviščevas E. Žemaitija ir Lietuva XIII-XVIII amžiuje: regioninės (provincinės) savivaldos spindesys ir skurdas // Lietuvos istorijos studijos. Vol. 23. 2009. P. 94-110 || d42.

 • Sawicki J. Concilia Poloniae: Źródła i studia krytyczne. T. 2. Synody diecezji wileńskiej i ich statuty. Warszawa, 1948.

 • Sawicki S. A historical conspectus of the sources of byelorussian law // The Journal of Byelorussian Studies. 1967. № 3.

 • Schaffarik P.J. Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten. Ofen, 1826 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.IV.25.

 • Schedel H. Liber chronicarum. Nürnberg, 1493 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.29. || d21.

 • Schediasma academicum De columna Ostrocolensi, regni Prussiae et magni ducatus Lithuaniae etc. termino / David Blaesing. Regiomonti: Reusner, 1712.

 • Schiemann Th. Russland, Polen und Livland bis ins XVII Jahrhundert. Bd. 1. Berlin, 1886. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 531-537].

 • Schirmer E. Stanisław Chwalczewski i jego kronika // Przewodnik naukowy i literacki. 1886. № 1. S. 150-158, 236-244. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 53].

 • Schleicher A. Handbuch der Litauischen Sprache. Prag, 1856 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.29.

 • Schlözer A. Geschichte von Littauen, als einem eigenen Großfürstentume, bis zum Jh.1569. Halle, 1785.

 • Schlözer K., von. Die Hansa und der Deutsche Ritter-Orden in den Ostseeländern. Berlin, 1851 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.29.

 • Schlözer K., von. Livland und die Anfänge deutschen Lebens im baltischen Norden. Berlin, 1850 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Schtscherbatow M. Russische Geschichte von den ältesten Zeiten. Th. 1-2. Danzig, 1779 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Schütz C. Rerum Prussicarum historia ex codice manu auctoris scripto edita. Gedani, 1769 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (кніга таксама даступна з каталогу на галоўнай старонцы). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.18.

 • Scriptores rerum Bohemicarum. T. 1. Pragae, 1783 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VI.14.

 • Scriptores rerum Bohemicarum. T. 2. Pragae, 1784 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VI.14.

 • Scriptores rerum Bohemicarum. T. 3. Pragae, 1829 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VI.14.

 • Scriptores Rerum Hungariacarum tempore ducum regumque stiris Arpadianae gestarum. T. 2. Budapest, 1938.

 • Scriptores rerum Livonicarum. Bd. 1. Riga - Leipzig, 1853 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XII.15. || d13.

 • Scriptores rerum Livonicarum. Bd. 2. Riga - Leipzig, 1853 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XII.15. || d13.

 • Scriptores rerum Polonicarum, tt. 1-22 || Сайт: Domena internetowych repozytoriów wiedzy. Адрас альбо па каталогу з галоўнай старонкі. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.08 2007.X.17.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 1. Dyaryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 r. Kraków, 1872 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01 || d19.

 • Scriptores rerum Polonicarum. T. 2. Chronicorum Bernardi Vapovii partem posteriorem 1480-1535. Cracoviae, 1874 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.18. || d19

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 3. Stefana Franciszka z Prószcza Medekszy, sekretarza Jana Kazimierza, sędziego ziemskiego kowieńskiego Księga pamiętnicza wydarzeń zaszłych na Litwie 1654 - 1668. Kraków, 1875.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 4. Archiwum Komisyi Historycznej. T. 1. Stanislai Gorski Conciones in Conventu 1537. - Dwa dyaryusze kongresu wiedeńskiego z r. 1515. - Ulryka Werduma dyaryusz wyprawy Jana Sobieskiego z r. 1671. - Ostatne Stebelskiego prace etc. Kraków, 1878 || d19.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 5. Archiwum Komisyi Historycznej. T. 2. Listy ks. J.Zbaraskiego z lat 1621 - 1631. - Rewizya województwa połockiego z roku 1552. - Dyjaryusz Komisyi bydgoskiej w r. 1614 etc. Kraków, 1880 || d19.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 6. Pamiętnik Pierwszego Zjazdu Historycznego Polskiego imienia Jana Długosza, odbytego w Krakowie w czterechsetną rocznicę jego śmierci. Kraków, 1881.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 7. Ks. Jana Wielewickiego Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u ś. Barbary w Krakowie od r. 1579 do r. 1599 (włącznie). Kraków, 1881.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 8. Archiwum Domu Radziwiłłów. Kraków, 1885.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 9. Archiwum Komisyi Historycznej. T. 3. Stanisława Skrodzkiego porządek prawa bartnego dla starostwa łomżyńskiego z r. 1616. - Wyjątki z najdawniejszej księgi miejskiej lubelskiej. - Wykaz dostojników duchownych i świeckich tudzież urzędników z czasów Władysława Warneńczyka (1434 — 1444). - Zapiski herbowe z dawnych ksiąg ziemskich, przechowanych w archiwach radomskiem i warszawskiem. - Wybór zapisek sądowych kaliskich z lat 1409 — 1416. - Materyjały do historyi prawa i heraldyki polskiej. - Rejestr wozów skarbnych od miast i miasteczek rzeczypospolitej koronnych na wyprawę wojenną roku 1521. Kraków, 1886 || d19. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 295-302].

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 10. Ks. Jana Wielewickiego T. J. Dziennik spraw domu zakonnego 00. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1600 do r. 1608 (włącznie). Kraków, 1886.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 11. Dyaryusze sejmowe r. 1587: sejmy konwokacyjny i elekcyjny. Kraków, 1887 || d19.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 12. Archiwum Komisyi Historycznej. T. 4. Przyczynki źródłowe do ostatnich lat panowania Ottokara II. - Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i biblijotekach rzymskich szczególniej w archiwum watykańskiem. O materyjałach do dziejów polskich w XVI i XVII wieku, przez Bronisława Dembińskiego. - Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku zebrał i wydał Bolesław Ulanowski. Kraków, 1888 || d19.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 13. Archiwum Komisyi Historycznej. T. 5. Kilka uwag o statutach synodów dyjecezyjalnych krakowskich w XIV i XV stuleciu. - Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i biblijotekach rzymskich szczególniej w archiwum watykańskiem. O materyjałach do dziejów polskich w XVI i XVII wieku, przez Bronisława Dembińskiego. - Praktyka w sprawach małżeńskich w sądach duchownych w wieku XV. - Modus inquirendi super statu ecclesiae generalis z pierwszej połowy XV stulecia. - Exhortatio visitationis synodalis z dyjecezyi Włocławskiej z wieku XIV. - Examen testium super vita et moribus Beguinarum per inquisitorem haereticae pravitatis in Sweydnitz a. 1332 factum. - Ordinatio bellicae motionis ex anno 1506. - Formulae ad ius canonicum spectantes, ex actis Petri Wysz Episcopi Cracoviensis (1392—1412) maxima parte depromptae. - Analecta ad historiam iuris canonici in dioecesi Premisliensi. - Stanisława Mińskiego (1563—1607) Sposób odprawowania poselstwa (z obedyjencyją do Rzymu). Kraków, 1889 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30. || d19.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 14. Ks. Jana Wielewickiego T. J. Dziennik spraw domu zakonnego 00. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1609 do r. 1619 (włącznie). Kraków, 1889.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 15. Analecta Romana quae historiam Poloniae saec. XVI illustrant ex archivis et bibliothecis excerpta / Ed. J.Korzeniowski, Kraków, 1894 || d19.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 16. Stanisława Temberskiego Roczniki 1647 - 1656 / Wyd. W.Czermak. Kraków, 1897.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 17. Ks. Jana Wielewickiego T. J. Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1620 do r. 1629 (włącznie). Kraków, 1899.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 18. Dyaryusze sejmowe r. 1585. W dodatkach: ułamki dyaryusza sejmowego roku 1582, akta sejmikowe i inne akta odnoszące się do sejmu 1585 roku. Kraków, 1901 || d19.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 19. Stanisława Oświęcima Dyaryusz 1643 - 1651. Kraków, 1907.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 20. Dyaryusze sejmowe r. 1597. W dodatkach: akta sejmikowe i inne odnoszące się do tego sejmu / Wyd. E.Barwiński. Kraków, 1907.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 21. Dyaryusze i akta sejmowe r. 1591 - 1592 / Wyd. E.Barwiński. Kraków, 1911.

 • Scriptores Rerum Polonicarum. T. 22. Świętosława Orzelskiego Bezkrólewia ksiąg ośmioro, 1572-1576 / Wyd. E.Kuntze. Kraków, 1917.

 • Scriptores rerum Prussicarum. Bd. 1. Leipzig, 1861 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d01

 • Scriptores rerum Prussicarum. Bd. 2. Leipzig, 1863 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d01

 • Scriptores rerum Prussicarum. Bd. 3. Leipzig, 1866 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d01

 • Scriptores rerum Prussicarum. Bd. 4. Leipzig, 1870 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d01

 • Scriptores rerum Prussicarum. Bd. 5. Leipzig, 1874 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d01

 • Scriptores rerum Prussicarum. Bd. 6. Frankfurt am Main, 1968 || d04.

 • Scriptores rerum Silesiacarum oder Samlung schlesier Geschichtschreiber / Hrsg. G.A.Stenzel. Bd. 1. Breslau, 1835 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28. || d08

 • Scriptores rerum Silesiacarum oder Samlung schlesier Geschichtschreiber / Hrsg. G.A.Stenzel. Bd. 2. Breslau, 1839 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28. || d29.

 • Scriptores rerum Silesiacarum oder Samlung schlesier Geschichtschreiber / Hrsg. G.A.Stenzel. Bd. 3. Breslau, 1847 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28. Спасылкі на астатнія тамы серыі гл. тут (2007.IV.17).

 • Scriptores rerum Warmiensium oder Quellenschriften zur Geschichte Ermlands. Bd. 1-2 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Sehr grewliche erschröckliche... Newe Zeytung was für grausame Tyranney der Moscowiter... begehet... Allen Christen zur warnung... aus Lyfland Geschriben und in Druck verfertiget. Nürnberg, 1561 (G. Kreydlein).— РНБ: 13.8.2.158. Тое ж: Strasburg, 1561 (T. Berger).— РНБ: 14.46.1.135. Тое ж: S. l., 1561.— РНБ: 13.8.2.673. Тое ж: Augsburg, 1561 (V. Otmar).— РНБ: 12.43.2.505. Перадрук: K. Höhlbaum. Zeitungen über Livland im 16. Jahrhundert (Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurland. Bd. II, Heft 2. Reval, 1876). Тое ж: S. l., 1561.— (A. Schmidt. V Nachlese zu E. Weller. "Die erste deutsche Zeitungen" // Zeitschrift für Bibliothekswesen. 1892, Bd. 9, S. 548). Тое ж: S. l., 1561.— (Ibid., s. 549) || d40.

 • Sękowski J. Collectanea z dziejopisów tureckich rzeczy do historyi Polskiey służących. T. 1. Warszawa, 1824 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.18.

 • Sękowski M. Regni Poloniae Brevis et Compendiosa Descriptio e Martini Cromeri Episcopi Varmiensis Polonia Decerpta Auctore Nicolao Secovio Equite Polono. Neapoli, 1562 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Selart A. Confessional Conflict and Political Cooperation: Livonia and Russia in the Thirteenth Century // Crusade and Conversion on the Baltic Frontier, 1150—1500. Ed. by A.V.Murray. Aldershot, 2001.

 • Semkowicz A. Krytyczny rozbiór Dziejów polskich Jana Długosza (do roku 1384). Kraków, 1887 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.21. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 120-127]

 • Semkowicz W. Braterstwo szlachty polskiey z bojarstwem litewskim w unii Horodelskiej 1413 roku // Polska i Litwa w dziejowym stosunku. Kraków, 1914.

 • Semkowicz W. Hanul namiestnik wileński (1382 - 1387) i jego rod // Ateneum Wileńskie. R. 7, 1930. S. 1 - 20.

 • Semkowicz W. Korybutowicze i Nieświzcy w świetle sfragistyki // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1913. T. 6. S. 200 - 204.

 • Semkowicz W. Łosk i wygaśnięcie Korybutowiczów // Rocznik Historyczny Towarzystwa historycznego we Lwowie. 1926. № 7. S. 168-191.

 • Semkowicz W. Mapa historyczna diecezji wileńskiej. Lwów, 1936 [Адбітка з выд.: Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie. T. 2] || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.31.

 • Semkowicz W. Materjały do sfragistyki litewskiej // Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne. № 1-12. 1925 || Рэц.: Ateneum Wileńskie. R. 4. № 12. 1927. S. 232.

 • Semkowicz W. Mazowieckie przywileje rodowe z XIV i XV w. Kraków, 1912 || d45, d47.

 • Semkowicz W. Nieznane nadania Witolda dla osób prywatnych // Ateneum Wileńskie. R. 7, zesz. 3-4. Wilno, 1930.

 • Semkowicz W. O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413 // Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 3. Poznań, 1989.

 • Semkowicz W. O ustroju chorągiewnym w bitwie pod Grunwaldem // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1910. T. 3. S. 35 - 67.

 • Semkowicz W. Po wcieleniu Wołnia. (Nielegalny zjazd w Łucku 1569 r. i sprawa językowa na Wołyniu) // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 5-6. 1924. S. 183-190.

 • Semkowicz W. Przyczynki dyplomatyczne z wieków średnich. Lwów, 1912 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26. || d24; d24a.

 • Semkowicz W. Przywileje Witołda dla Moniwida, starosty wileńskiego i testament jego syna Jana Moniwidowicza // Ateneum Wileńskie. Wilno, 1923. № 2.

 • Semkowicz W. Sfragistyka Witołda // Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne. T. 13. 1930.

 • Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce XIV - XVII w. // Rocznik Tow. Herald. we Lwowie. T. 3. 1911 - 1912.

 • Senās Latvijas vēstures avoti / Red. A.Švabe. B. 1. Riga, 1937.

 • Senās Latvijas vēstures avoti / Red. A.Švabe. B. 2. Riga, 1940.

 • Šenavičienė I. Ignoto Danilavičiaus raportas apie kelionę į Maskvą ir Peterburgą (1818 m.) // Lietuvos istorijos metraštis. 1998. Vilnius, 1999. [Ignat Daniłowicz's Report About His Visit to Moscow and Petersburg (1818)].

 • Sendbrief von der grossen Schlacht und Sieg der Königlischen Majestät von Polen in Litauen am 27. Januarij 1527 mit den Tataren... 1527 || d40.

 • Senoji lietuvos literatūra. Kn. 4. Metraščiai ir kunigaikščių laiškai. Vilnius, 1996. || d37 (с. 343-347), кс.

 • Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 5. XVI a. raštija (The Written Language of the 16th Century). Vilnius, 2000.

 • Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 8. XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas / Sud. D. Narbutienė, S. Narbutas. Vilnius, 1998.

 • Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 12. XV-XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas / Sud. D. Narbutienė, S. Narbutas. Vilnius, 2002.

 • Seraphim A. Das Zeugenverhor des Fransiscus de Moliano (1321). Königsberg, 1912. - 425 s.

 • Seraphim A. Kulmisches und Magdeburgisches Recht für Szkudy (1572) // Tauta ir žodis. 1924, t. 2. P. 67–80.

 • Seredyka J. Konflikt między Koroną a Litwą w 1627 r. // Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Historia VI. 1997. S. 119-157.

 • Siarczyński F. Dzieje Księstwa niegdyś Przemyślskiego // Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich. 1828. № 2/3. S. 28 - 69.

 • Siarczyński F. Dzieje niegdyś księstwa Belzkiego i miasta Bełza // Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich. T. 2. Z. 3. 1829. S. 14 - 56.

 • Siarczyński F. Traktaty między mocarstwami europeyskiemi od roku 1648 zaszłe [...] z przyłączoną potrzebney historyi wiadomością opisane. T. 3. Warszawa, 1774 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.03.

 • Siedlecki J. Spuścizna aktowa sądów ziemskiego i grodzkiego w Brańsku. Próba szacunku ilościowego // Białostocczyzna. 1994. № 4. S. 98-104.

 • Siekierski M. Landed Wealth in the Grand Duchy of Lithuania: the economic Affairs of Prince Nicholas Christopher Radziwiłł (1549-1616) // Acta Baltico-Slavica. T. 20. 1989. S. 239-308; T. 21. 1992. S. 195-300.

 • Siekierski M. Pamiętnikarz Fedor Jewłaszewski (1540 po 1614) w światle nowych źródeł // Studia Źródłoznawcze. T. 24. Warszawa, 1979.

 • Siеliсki Fr. Kronikarze polscy w latopisarstwie i dawnej historiografii ruskiej // Slavia orientalis. R. 14. № 2. Warszawa, 1965.

 • Siemieńska H. Itinerarjum Jana Zamoyskiego: w okresie wojen moskiewskich (1579-1582), na podstawie rachunków i korespondencji opracowane. Zamość, 1920 || Сайт: Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Sieniawski K.E. De interregno, quod fuit in Polonia post Stephani regis discessum. Pars altera. De comitiis ad novum regem eligendum anno MDLXXXVII in campo Volano habitis. Vratislaviae, 1869 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Sienkiewicz W. O podsędku nowogródzkim Fedorze Jewłaszewskim raz jeszcze // Studia Źródłoznawcze. T. 28. Warszawa, 1983.

 • Sieradzan W. Źródła do procesów polsko–krzyżackich w XIV i XV w. w zasobie Centralnego Archiwum Zakonu Niemieckiego w Wiedniu // Studia Źródłoznawcze. T. 41. S. 87 – 90.

 • Sigismundi Augusti poloniarum regis epistolae, legationes et responsa. Lipsiae, 1703 || 094/26963.

 • Silesiacarum rerum scriptores. Bd 2. Lipsiae, 1730 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.II.23. || d29.

 • Silnicki T. Sobory powszechne a Polska. Warszawa, 1962.

 • Šinkūnaitė L. Garbingasis Trakų Dievo Motinos paveikslas ir jo sekimai // Logos. Vol. 26. 2001.

 • Šinkūnaitė L. Šv. Gertrūdos bažnyčia: faktai ir mintys // Kultūros paminklai. 1994. № 1. P. 102-107.

 • Sirutavičius M. Diplomatinės veiklos normos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės santykių praktikoje (XV–XVI a. sandūroje) // Lietuvos istorijos metraštis. 2002/2. Vilnius, 2004. P. 5 - 26 [Norms of the Diplomatic Activity in the Practice of Relationship between the Grand Duchy of Lithuania and the State of Moscow (in the Late of Fifteenth and Early Sixteenth Centuries)].

 • Sirutavičius M. Diplomatinis ceremonialas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės santykių praktikoje (XV – XVI a. sandūroje) // Lietuvos istorijos metraštis. 2003/1. Vilnius, 2004. P. 81 - 102.

 • Skarbiec historii polskiej / Zebr. K.K.Sienkiewicz. T. 1. Paryż, 1839 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.26.

 • Skarbiec historii polskiej / Zebr. K.K.Sienkiewicz. T. 2. Paryż, 1842 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.26.

 • Skarga P. O Jedności Kościoła Bożego pod iednym Pasterzem y o Greckim od tey Jedności odstąpieniu: z Przestrogą y upominanim do Narodow Ruskich przy Grekach stoiących: Rzecz krotka na trzy części rozdzielona teraz przez K[siędza] Piotra Skargę Zabrania Pana Jezusowego wydana. Wilno, 1577 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Skarga P. O Rządzie y o Iednosci Kosciola Bozego Pod Iednym Pasterzem y o Greckim y Ruskim od tey Iednosci Odstapieniu: Pisanie X[iędza] Piotra Skargi, Societatis Iesu. Kraków, 1590 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Skirmunt K. Dzieje Litwy opowiedziane w zarysie. Kraków, 1886. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 312-313].

 • Skirmunt K. Histoire de la Lithuanie. Paris, 1901 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Skirmunt K. Mindaugas Lietuvos karalius. Kaunas, 1907.

 • Skirmunt K. Mindog, król Litwy // Nad Niemnem i nad Bałtykiem. Zesz. 3. Warszawa, 1909. S. 35 - 109.

 • Skoczek J. Wychowanie Jagiellonów. Lwów, 1932 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.18.

 • Skoczek J. Wychowanie Wazów. Lwów, 1937 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.28.

 • Skopińska Z. Traktat 31 sierpnia 1449 roku w świetle polityki Litwy i Moskwy w latach 1440-1453 // Ateneum Wileńskie. R. 5. Z. 15. 1928. S. 108-150.

 • Skrupskelis I. Vytautas Didysis vokiečių literatūroje // Athenaeum. 1930, t. 1, Nr. 1. P. 85 – 106.

 • Skrzypek J. Bibliografia pamiętników polskich do 1964 r. Wrocław etc., 1976.

 • Skrzypek J. Południowo-wschodnia polityka Polski od koronacji Jagiełły do śmierci Jadwigi i bitwy nad Worsklą, 1386-1399. Lwów, 1936.

 • Skrzypek J. Usunięcie Fedora Koriatowicza z Podola w 1393 r. // Prace historyczne w 30-lecie dzialalności profesorskiej St. Zakrzewskiego. Lwów, 1934.

 • Skrzypek J. Południowo-wschodnia polityka Polski od koronacji Jagiełły do śmierci Jadwigi i bitwy nad Worsklą, 1386 - 1399. Lwów, 1930.

 • Ślaski K. Dzieje ziemi kołobrzeskiej do czasów jej germanizacji. Toruń, 1948 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Šležas P. Ar Gediminaičiai kilę iš Žemaičių? // Athenaeum. 1935, t. 6, Nr. 1. P. 1–12.

 • Šležas P. Jogaila lenkų karalius // Jogaila / Red. A.Šapoka. Kaunas, 1935. S. 81-128.

 • Šležas P. Klaipėdos miesto istorijos bruožai // Mūsų žinynas. T. 26. 1933. P. 187–191.

 • Šležas P. Mindaugas Lietuvos karalius // Mūsų žinynas. T. 27. 1934. № 115. P. 340–358; № 117. P. 530–544.

 • Śliwiński B. O niektórych aspektach wykupu z niewoli jeńców-rycerzy w Polsce dzielnicowej i zjednoczonej // Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane F. Kirykowi. Kraków, 1993. S. 311 - 321.

 • Śliwiński J. Mariaże Kazimierza Wielkiego. Olsztyn, 1987.

 • Śliwiński J. W sprawie polityki dynastycznej Kazimierza Wielkiego i Karola IV Luksemburskiego // Studia z dziejów polityki dynastycznej od XIII do XVII w. Olsztyn, 1993. S. 25 - 92.

 • Śliż N. Elementy pogaństwa w kulturze szlacheckej wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVII w. // Księga - Nauka - Wiara w średniowicznej Europe / Pod red. T. Ratajczka. Poznań, 2004. S. 182–184.

 • Śliż N. Książka w rodzinie szlacheckej wielkiego Księstwa Litewskiego // Księga - Nauka - Wiara w średniowicznej Europe / Pod red. T. Ratajczka. Poznań, 2004. S. 85–87.

 • Śliż N. Nieznany testament Piotra Kochlewskigo // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. T. XLV. Warszawa, 2001. S. 189.

 • Śliż N. Testament Piotra Kochlewskiego, sędziego ziemskiego brzeskiego z 1646 roku // Zapiski historychne. 2007. T. LXXII. Zeszyt 1. S. 97–109.

 • Slizh N. Lithuania, Grand Duchy of // Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition. Volume 3. K–P / Editor Richard M. Golden. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-Clio, 2006. P. 658-660.

 • Ślizień A. Litwa do Unii Lubelskiej. Poznań, 1878 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.05.

 • Slonimskis S. Материалы по истории медицины в Литве // Tauta ir žodis. 1928, t. 5. P. 511 – 561.

 • Słowianie w dziejach Europy. Poznań, 1974.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, tt. 1-15 || 1. Сайт: Domena internetowych repozytoriów wiedzy. Доступ з галоўнай старонкі. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.31. 2. Сайт: Małopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1. Aa - Dereneczna. Warszawa, 1880 || d32.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 2. Derenek - Gżack. Warszawa, 1881 || d32.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 3. Haag - Kępy. Warszawa, 1882 || d33.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 4. Kęs - Kutno. Warszawa, 1883 || d33.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 5. Kutowa Wola - Malczyce. Warszawa, 1884 || d33.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 6. Malczyce - Netreba. Warszawa, 1885 || d33.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 7. Netrebka - Perepiat. Warszawa, 1886 || d33.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 8. Perepiatycha - Pożajście. Warszawa, 1887 || d33.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9. Pożajście - Ruksze. Warszawa, 1888 || d34.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10. Rukszenice - Sochaczew. Warszawa, 1889 || d34.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 11. Sochaczew - Szlubowska Wola. Warszawa, 1890 || d35.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 12. Szlurpkiszki - Warłynka. Warszawa, 1892 || d36.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 13. Warmbrun - Worowo. Warszawa, 1893 || d36.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 14. Worowo - Żyżyn. Warszawa, 1895 || d36.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 15. Cz. 1. Abablewo - Januszowo. Warszawa, 1900 || d36.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 15. Cz. 2. Januszpol - Wola Justowska. Warszawa, 1902 || d38.

 • Słownik polszczyzny XVI wieku || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Słownik trudniejszych wyrazów niemieckich w Aktach Stanów Prus Królewskich: t. I-II, (1479-1492). Toruń, 1959 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Smoleńska B., Zielińska T. Archiwa prywatne w Archiwum Głownym w Warszawie (Archiwa magnackie) // Archeion. 1962, t. 38.

 • Smoleńska B., Zielińska T. Archiwalia prywatne w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie // Archeion. 1963, t. 39.

 • Smoleński W. Szkoły historyczne w Polsce (główne kierunki poglądów na przeszłość. Warszawa, 1898 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.09.

 • Smolka S. Kejstut i Jagiełło // Pamiętnik Akademii Umiejętności. T. 7. Kraków, 1889. [Асобнае выд.: 1888]. || d27.

 • Smolka S. Najdawniejsze pomniki dziejopisarstwa rusko-litewskiego: rozbiór krytyczny. Kraków, 1889 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VII.31. || d24; d24a.

 • Smolka S. Rok 1386 w dziejach Polski i Litwy // Rocznik zarządu Akademii Umiejętności. 1885. S. 88-110. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 101-105].

 • Smolka S. Rok 1386. W pięciowiekową rocznicę. Kraków, 1886 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.II.26. [Рэц. А.Прахаскі: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 101-105]. || d12.

 • Smolka S. Sprawozdanie z prac archiwalnych w Archiwum Watykańskim i innych archiwach rzymskich za rok 1892 złożone Komisyi historycznej Akademii Umiejętności na posiedzeniu dnia 28 lutego 1893. Kraków, 1893 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.09.

 • Smorąg R.M. Ewangelarz Ławryszewski. Kraków, 1999.

 • Smorąg-Różycka M. Miniatury "Ewangeliarza ławryszewskiego". Zagadnienie stylu // Folia historiae artium. T. 28. Kraków, 1992.

 • Snyder T. The reconstruction of nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569 - 1999. New-Haven - London, 2003. [Рэц.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 9. Сш. 1-2 (16-17). 2002. С. 271-277] || d39.

 • Sobczak J. Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim. Warszawa etc., 1984.

 • Sobieszczański F.M. Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w dawnej Polsce. T. 1. Warszawa, 1847 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.15.

 • Sobolewski L. Prawne aspekty unii polsko-litewskiej na przełomie XV i XVI w. Kraków, 1994. [Машынапіс ва Універсітэце Ягелонскім].

 • Sochacka A. Zjazdy polsko-litewskie w Lublinie i Parczewie w czasach Władysława Jagiełły // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. II Sec. Folia Historia. Vol. 41/42. 1996-1997. № 3. S. 65-80.

 • Sochaniewicz K. Najdawniejsze dyplomy Witołda w. ks. Litewskiego (Przyczynek do dyplomatyki litewskiej) // Ateneum Wileńskie. R. 3. № 10-11. Wilno, 1925/26. S. 374 - 386.

 • Sochaniewicz K. Przyczynek do rozwoju herbu książąt Zbarazkich // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1914. T. 7. S. 118 - 119.

 • Sochaniewicz K. Sprawa rewindykacji archiwów i mienia kulturalnego Polski od Rosji. Warszawa, 1921 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.15.

 • Sochaniewicz K. Zaginione dokumenty Witołda W. K. Litewskiego dla Cebrowskich h. Hołobok // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 12. 1927. S. 206-213.

 • Sokołowski A. Dzieje Polski ilustrowane: na podstawie najnowszych badań historycznych. T. 1. Warszawa, 1899 || Сайт: Podkarpacka biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Sokołowski A. Kilka słów o tureckiej polityce Stefana Batorego // Ateneum. 1886, marzec. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 528-529].

 • Sokołowski A. O nowych poglądach na historyę polską. Kraków, 1888 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.07.

 • Sokołowski M. Rzeźba z kości słoniowej XI wieku i najstarsze książki liturgiczne w Polsce. Kraków, 1896 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Sokołowski S. Stanislai Socolovii Serenissimi Stephani Poloniae Regis Theologi. Ad Wirtembergensium Theologorum invectivam. Quam actis et scriptis suis, cum Hieremia Patriarcha Constantinopolitano, de Augustana Confessione, per eos Graece et Latine editis, praefixerunt, Brevis Responsio. Tier, 1586 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Solignac. Histoire générale de Pologne. T. 3. Amsterdam, 1751 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. Дата праверкі: 2007.IV.17.

 • Solikowski J.D. Krótki pamiętnik rzeczy polskich od zgonu Zygmunta Augusta, zmarłego w Knyszynie 1572 r. w miesiącu lipcu, do r. 1590 / Przełoż. W. Syrokomla. Petersburg-Mohylew, 1855. || d12.

 • Sommersberg F.W., von. Silesiorum rei historicae et genealogicae accessiones... Supplementum continentur clusit hoc suam in colligendis scriptoribus rerum silesiacarum. Lipsiae, 1732 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.09. || d29.

 • Sowiński W. Słownik muzyków polskich dawnych i nowoczesnych, kompozytorów, wirtuozów, śpiewaków, instrumencistów, lutnistów, organmistrzów, poetów lirycznych i miłośników sztuki muzycznej, zawierający krótki rys historyi muzyki w Polsce, opisanie obrazów cudownych i dawnych instrumentów z muzyką i portretem autora. Paryż, 1874 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Spasowicz W. Pisma. T. 1 - 8 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Дата праверкі: 2008.V.14.

 • Speculum slaviae orientalis. Московия, Юго-Западная Русь и Литва в период позднего Средневековья / Под ред. В.В.Иванова, Ю.Верхоланцевой. М., 2005.

 • Spieralski Z. Czy koniec sporów o Grunwald? // Zapiski historyczne. T. 39. Z. 2. 1974.

 • Spieralski Z. Kieżgajło // Polski słownik biograficzny. T. 12. Wrocław etc., 1966-1967. S. 444-445 || d43.

 • Spirydonow M.F. Podzielenie przez szlachtą pańszczyznianych chłopów danników // Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica. T. 7 (1995). Poznań, 1997. S. 245—258. [Упершыню апублікаваны дакумент з кнігі Метрыкі № 247, аа. 240 адв. – 244, гл. с. 251—255, 258. Тэкст крыніцы са старабеларускай мовы транслітараваны сучасным польскім алфавітам. Змешчана фотакопія а. 441 гэтага дакумента, гл. с. 253 - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Spis przedmiotów zawartych w 80 tomach "Przeglądu Polskiego" od 1 Lipca 1866 r. do 1 Czerwca 1886 r. / Zebr. J. Pieniążek. Kraków, 1886 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.X.16.

 • Spis synodów i sesji prowincjonalnych Jednoty Litewskiej: 1611-1913. Wilno, 1913 [Серыя: Zbiór pomników Reformacyi Kościoła Polskiego i Litewskiego. Ser. 4] || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.12.

 • Sprawa początków rodu Sanguszków / Opracowali Z.L.Radzimiński, B.Gorczak i D.Kozicki. Lwów, 1901.

 • Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie. R. 1-17 (1896-1912) || Сайт: Małopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Sprawy i rzeczy ukraińskie. Materyały do dziejów kozaczyzny i hajdamaczyzny / Wyd. F.Rawita-Gawroński. Lwów, 1914 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • [Sprogis I.] Inwentarz do akt Archiwum Akt Dawnych. Wilno, 1929.

 • Spuler B. Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland 1223-1502. Leipzig, 1943. - 258 s.

 • Sroka S.A. Hungarian-Galician Mariage at the Beginning of the Fourteenth Century? // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 16. 1992. № 3/4. S. 262 - 268.

 • Srokowski K. Sprawa narodowościowa na kresach wschodnich. Kraków, 1924 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.29.

 • Stachowicz M. Sarkofag Zygmunta Augusta. 1817 [Малюнак] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.29.

 • Stadnicki K. Bracia Władysława-Jagiełły Olgierdowicza króla Polski, Wielkiego Xięcia Litwy. Lwów, 1867 || Сайт: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.II.11 || d41.

 • Stadnicki K. Dodatki i poprawki do dzieł "Bracia Władysława Jagiełło" i "Olgierd i Kiejstut", wydanych we Lwowie, pierwsze w roku 1867, nakładem Alex. Vogla, drugie w roku 1870, nakładem księgarni Gubrynowicz i Szmidt. Lwów, 1873 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Stadnicki K. Koriat Gedyminowicz i Koriatowicze. Kraków, 1877.

 • Stadnicki K. Lubart xiąże Wołyński. Lwów, 1853.

 • Stadnicki K. Olgierd i Kiejstut, synowie Gedymina - Wielkiego Xięcia Litwy. Lwów, 1870 || Сайт: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.II.11. || d33.

 • Stadnicki K. Synowie Gedymina, wielko-władcy Litwy: Monwid - Narymunt - Jewnuta - Koriat. Wyd. nowe, przerob. i powiększ. Lwów, 1881 || Сайт: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.28. || d07.

 • Stadnicki A. Ziemia lwowska za rządów polskich w XIV i XV wieku, we względzie społecznych stosunków rozpoznana. [Lwów, 1863] || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Staich W. Chrzciciele Litwy: udział polskich Franciszkanów w nawracaniu ludu litewskiego: pamiątka rekoncyljacji i otwarcia kościoła OO. Franciszkanów w Wilnie 1864-1934. Wilno, 1935 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.12.

 • Stakauskas J. Karaliaus Mindaugo nuo krikščionibės atkritimo klausimas // Tiesos kelias. 1931. № 7-10.

 • Stakauskas J. Lietuva ir Vakarų Europa XIII-me amžiuje. Kaunas, 1934 [Рэц.: AW. R. 13. Z. 1. 1938. S. 310-312; 2 выд.: Vilnius, 2004].

 • Stancelis V. The Annexation of Livonia to the Grand Duchy of Lithuania: Historiographical Controversies // Lithuanian Historical Studies. Vol. 5. Vilnius, 2000. P. 21-44.

 • Stang Ch.S. Die altrussische Urkundensprache der Stadt Polozk. Oslo, 1939 [Тое ж: Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademii Oslo. II Filos. Klasse. 1938, № 9].

 • Stang Ch.S. Die westrussische Kanzleisprache des Grossfürstentums Litauen. Oslo, 1935 [Тое ж: Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademii Oslo. II Filos. Klasse. 1935, № 2]. || d24.

 • Staniewicz W. Dwór Wersoka Wielka. Studjum historyczno-gospodarczo-prawne // Ateneum Wileńskie. R. 3. Z. 10-11. 1925/26. S. 265-326.

 • Staniewicz W. Rzut oka na rozwój dziejów agrarnych na ziemiach litewskich // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 5-6. 1924. S. 103 - 121.

 • Stanislai Orichovii Roxolani Fidelis subditus sive de institutione regia ad Sigismundum Augustum libri duo. Cracoviae, 1632 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.23.

 • Stankar T. Chronologia litewska i polska, od najpierwszych początków państw tych, do ostatnich czasów politycznego ich bytu w roku 1794, doprowadzona. Wilno, 1854 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30.

 • Stankiewič A. Biełaruskaja mowa ū škołach Biełarusi XVI - XVII st. Wilnia, 1928.

 • Stankiewicz J. (Rec.) Stang Chr. Die westrussische Kanzleisprache der Großfürstentums Litauen. Oslo, 1935 // Baltico-slavica. Wilno, 1936. T. 2. S. 374-398.

 • Stankiewicz U. Wyniki badań archeologicznych wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w Brańsku, gm. Brańsk, woj. białostockie // Славянский средневековый город. Т. 2. Труды VI Международного конгресса славянской археологии, Новгород, 26-31.08.1996. Т. 4. М., 1998. С. 361-370.

 • Starodawne prawa polskiego pomniki, tt. 1-12 || Сайт: Domena internetowych repozytoriów wiedzy. Доступ з галоўнай старонкі. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.08.

 • Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 1. Starodawne prawa polskiego pomniki poprzedzone wywodem historyczno krytycznym tak zwanego Prawodawstwa Wiślickiego Kazimierza Wielkiego w texcie ze starych rękopism krytycznie dobranym / Wyd. Antoni Zygmunt Helcel. Warszawa, 1856.

 • Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 2. Starodawne prawa polskiego pomniki z ksiąg rękopiśmiennych dotąd nieużytych główniej zaś z ksiąg dawnych sądowych ziemskich i grodzkich ziemi krakowskiej / Wyd. Antoni Zygmunt Helcel. Kraków, 1870.

 • Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 3. Correctura statutorum et consuetudinum regni Poloniae anno MDXXXII decreto publico per Nicolaum Taszycki, Bernardum Macieiowski, Georgium Myszkowski, Benedictum Izdbieński, Albertum Policki et Nicolaum Koczanowski confecta et conventoni generali Regni anno MDXXXIV proposita / Ex rarissima editione authentica opera Michaelis Bobrzyński nunc iterum edita. Cracoviae, 1874.

 • Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 4. Statuta synodalia episcoporum cracoviensium XIV et XV saeculi e codicibus manu scriptis typis mandata, additis statutis Vielunii et Calissii a. 1420 conditis (et ex rarissimis editionibus - etiam authenticis - nunc iterum editis) / Editionem curavit Udalricus Heyzmann. Cracoviae, 1875.

 • Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 5. Rerum publicarum scientiae quae saeculo XV in Polonia viguit Monumenta Litteraria / Editionem curavit Michael Bobrzyński. In supplemento: Statuta Synodalia Andreae epi Posnaniensis / Edidit Udalricus Heyzmann. Cracoviae, 1878.

 • Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 6. Decreta in iudiciis regalibus tempore Sigismundi I. regis Poloniae a. 1507-1531 Cracoviae celebratis lata ex actis originalibus in archivo regni Galiciae Cracoviensi asservatis / Edidit Michael Bobrzyński. Cracoviae, 1881.

 • Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 7, z. 1. Acta expeditionum bellicalium palatinatus Calissiensis et Posnaniensis in Valachos et in Turcas a. 1497-1498 in Archivo regio Posnaniensi asservata / Edidit Michael Bobrzyński, Cracoviae, 1882.

 • Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 7, z. 2. Puncta in iudiciis terrestribus et castrensibus observanda a. 1544 conscripta / Edidit Michael Bobrzyński. Cracoviae, 1882.

 • Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 7, z. 3. Inscriptiones clenodiales ex libris iudicialibus Palatinatus Cracouiensis / Collegit et edidit Boleslaus Ulanowski. Cracoviae, 1885.

 • Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 8, cz. 1. Antiquissimi libri iudiciales terrae cracoviensis = Najdawniejsze księgi sądowe krakowskie / Editionem curavit Boleslaus Ulanowski. Cracoviae, 1884.

 • Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 8, cz. 2. Antiquissimi libri iudiciales terrae cracoviensis = Najdawniejsze księgi sądowe krakowskie / Editionem curavit Boleslaus Ulanowski. Cracoviae, 1886.

 • Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 9. Akta sądu leńskiego wyższego w Gródku Goleskim 1405 - 1546 / Wyd. F.Piekosiński. Kraków, 1889.

 • Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 10. Libri formularum saeculi XV-mi / Edidit Boleslaus Ulanowski. Cracoviae, 1888.

 • Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 11 - 12. Księgi sądowe wiejskie. T. 1 - 2 / Wyd. Bolesław Ulanowski. Kraków, 1921.

 • Starowolski S. Wojownicy sarmaccy / Przełożył, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył J.Starnawski. Warszawa, 1979. - 294 s.

 • Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego. Wilno, 1744 || 1. Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.08. 2. Сайт: Małopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.01.

 • Stebelski I. Chronologia, albo porządne według lat zebranie znaczniejszych w Koronie Polskiej i w Wielkim Xięstwie Litewskiem a mianowicie na Białej Rusi w Połocku dziejów i rewolucyj... jako też terazniejszego klasztoru na Zamku Połockim założonego. T. 2. Lwów, 1867 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.29.

 • Stecki T.J. Radziwiłłowska Ołyka // Przegląd powszechny. 1887, czerwiec, s. 458-476; lipiec, 31-48 [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 266-267].

 • Stekert A. Przydomki polskie, litewskie i rusińskie. Kraków, 1897 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Stemmata Polonica: Rękopis nr 1114 Klejnotów Długosza w Bibliotece Arsenału w Paryżu / Wyd. H.Polaczkówna // Prace Sekcji historii sztuki i kultury Towarzystwa naukowego we Lwowie. T. 1. Lwów, 1929.

 • Stender-Petersen A. Die Varagersage als Quelle der altrussischen chronik. Kobenhavn, 1934.

 • Stephani Poloniae regis literae ad ordines Regni Polonici, de rebus а se in bello adversus Moscos superiori aestate gestis. S. l., [1580].— РНБ: 13.4.2.17. Перадрук: Новодворский В. Борьба за Ливонию между Москвою и Речью Посполитою (1570–1582). СПб., 1904. Приложения, с. 41–49.

 • Stephani Poloniae regis literae, quibus res а se in bello Moschico, post captum Vielico Lukum, gestas... [Ingolstadt, 1581].

 • Stephani regis Poloniae epistola: historiam susceptae a se superiori aestate adversus Moschum expeditionis et expugnatae civitatis et arcis Polotzko recitans. Ad ordines regni Poloniae scripta. S. l., 1579.— (Universitäts-Bibliothek. Göttingen).

 • Stephanus Byzantinus cum annotationibus L.Holstenii, A.Berkelii et Th. de Pinedo. Vol. 1. Lipsiae, 1825 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • Stephanus Byzantinus cum annotationibus L.Holstenii, A.Berkelii et Th. de Pinedo. Vol. 2. Lipsiae, 1825 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • Stephanus Byzantinus cum annotationibus L.Holstenii, A.Berkelii et Th. de Pinedo. Vol. 3. Lipsiae, 1825 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • Steponaitis A. Iš Mindaugo santykių su totoriais ir Roma // Židinys. T. 24. 1936. № 7. P. 48–55.

 • Steponaitis A. Mindaugas ir vakarai. Vokiečių militarinių ordinų veikla ir Mindaugo santykiai su Roma. Kaunas, 1937. - 98 s. [Рэц.: AW. R. 13. Z. 1. 1938. S. 312-314].

 • Stopka K. Misja wewnętrzna na Litwie w czasach Mendoga a zagadnienie autorstwa "Descriptiones Terrarum" // Nasza przeszłość. 1987. № 68. S. 247-262.

 • Strasz K. Aleksander Jagiellończyk w Wilnie i na ziemiach b. W. Ks. Litewskiego. Wilno, 1935 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.05..

 • Stronczyński K. Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów. Cz. 1. Monety pierwszych czterech wieków rozbiorem wykopalisk obiaśnione. Piotrków, 1883 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Stronczyński K. Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów. Cz. 2. Monety pierwszych czterech wieków w porządek chronologiczny ułożone i opisane. Piotrków, 1884 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Stronczyński K. Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów. Cz. 2. Atlas. Piotrków, 1884 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Stronczyński K. Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów. Cz. 3. Monety XIV, XV i XVI wieku uporządkowane i objaśnione. Piotrków, 1885 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • [Stryjkowski M.]. Kronika Macieja Stryjkowskiego niegdyś w Królewcu drukowana. Warszawa, 1766 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi. Królewiec, 1582 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.04 || d11.

 • Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi. T. 1. Wyd. nowe. Warszawa, 1846 || 1. Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (кніга таксама даступна з каталогу на галоўнай старонцы). Фармат: OCR + HTML. Дата праверкі: 2007.I.18. 2. Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: HTML. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.07.

 • Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi. T. 2. Wyd. nowe. Warszawa, 1846 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: HTML. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.07.

 • Stryjkowski M. O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia / Oprac. J.Radziszewska. Warszawa, 1978.

 • Stryjkowski M. O wolnosci Korony Polskiey, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego a o srogim zniewoleniu inszych krolestw pod [...] iarzmem Tureckim [...] krotki [...] wywod. Kraków, 1575 || 1. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.04. 2. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.04.

 • Strzelecka A. Jadwiga Andegaweńska // Polski słownik biograficzny. T. 10/2. Z. 45. Wrocław etc., 1963. S. 291-297 || d43.

 • Strzelecka A. Jadwiga królowa // Dzieło Jadwigi i Jagiełły w 600-lecie chrztu Litwy i jej związków z Polską / Wyb. i oprac. W. Biliński. Warszawa, 1989. S. 88 - 103.

 • Strzelecki A. Sejm z r. 1605. Kraków, 1921 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.04.

 • Studia historica Europae Orientalis. Исследования по истории Восточной Европы. Научный сборник. Вып. 1. Мн., 2008 || d40.

 • Studja Staropolskie. Księga ku czci Aleksandra Brücknera. Kraków, 1928 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.04.

 • Studnicki W. Archiwa państwowe w Wilnie w okresie wojennym 1914 - 1920 i stan ich dzisiejszy // Sprawozd. Polsk. Akademji Umiej. 1922, zesz. 5.

 • Studnicki W. Vilniana w Suchej // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 3-4. 1923. S. 531 - 532.

 • Studya, rozprawy i materyały z dziedziny historyi Polskiej i prawa Polskiego. T. 6, zesz. 1. Wybór zapisek sądowych grodzkich i ziemskich wielkopolskich z XV wieku. T. 1, zesz. 1 / Wyd. F.Piekosiński. Kraków, 1902 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.II.08.

 • Studya, rozprawy i materyały z dziedziny historyi Polskiej i prawa Polskiego. T. 7, [zesz. 1]. Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg wiślickich / Wyd. F.Piekosiński. Kraków, 1907 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.II.08.

 • Studya, rozprawy i materyały z dziedziny historyi Polskiej i prawa Polskiego. T. 7, [zesz. 2]. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne / Wyd. F.Piekosiński. Kraków, 1907 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.II.08.

 • Stupnicki H. Geograficzno-statystyczny opis królestwa Galicyi i Lodomeryi. Lwów, 1864 || Сайт: Podkarpacka biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30.

 • Stupnicki H. Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów: ułożony porządkiem alfabetycznym na podstawie Herbarza Niesieckiego i manuskryptów. T. 1. Lwów, 1855 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.31.

 • Stupnicki H. Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów: ułożony porządkiem alfabetycznym na podstawie Herbarza Niesieckiego i manuskryptów. T. 2. Lwów, 1859 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.31.

 • Stupnicki H. Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów: ułożony porządkiem alfabetycznym na podstawie Herbarza Niesieckiego i manuskryptów. T. 3. Lwów, 1862 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.31.

 • Sucheni-Grabowska A. Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny. Wrocław etc., 1974.

 • Sucheni-Grabowska A. Zygmunt August - król polski i wielki książę litewski 1520 - 1562. Warszawa, 1996.

 • Suchocki J. Formowanie się i skład narodu politycznego w Wielkim Księstwie Litewskim póżnego średniowiecza // Zapiski historyczne. T. 48. Z. 1 - 2. 1963.

 • Suchocki J. Geneza litewskiej legendy etnogenetycznej. Aspekty polityczne i narodowe // Zapiski Historyczne. T. 52. Z. 1. 1967. S. 27 - 67.

 • Suchocki J. Mitologia bałtyjska. Warszawa, 1991.

 • Suchodolska E. Regesty dokumentów mazowieckich z lat 1248-1345. Warszawa 1980.

 • Sukertowa-Biedrawina E. Na szlaku Jagiełłowym: powiat działdowski a król Władysław Jagiełło. Działdowo, 1934.

 • Sulima Kamiński A. Historia Rzeczypospolitej wielu narodów 1505-1795. Obywatele, ich państwa, spoleczeństwo, kultura. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000.

 • Sułkowska-Kurasiowa I. Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370 - 1444. Warszawa, 1977.

 • Sułkowska-Kurasiowa I. Metryka Litewska - charakterystyka i dzieje // Archeion. T. 65, 1977.

 • Sułkowska-Kurasiowa I. Moskorzewski Klemens // Polski słownik biograficzny. T. 22/1. Z. 92. Wrocław etc., 1977. S. 52-54 || d43.

 • Summaria declaratio bullae indulgentiarum contra Turcas concessarum. [Leipzig, post 11.XII.1488] || Сайт: Digitale Bibliothek der Universität Wrocław. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.08.

 • Supplementum ad Historica Russiae Monumenta. Petropoli, 1848 || d41.

 • Supplicationes ecclesiae unitae Ucrainae et Belarusjae. Vol. 1. Romae, 1960.

 • Supruniuk A. O wyprawach do Prus rycerzy polskich i wojnie domowej w Koronie w latach 1382-1385 // Zapiski Historyczne. T. 65. Z. 2. 2000. S. 31-56.

 • Supruniuk A. U kresu wypraw krzyżowych. Udział rycerzy i stronników mazowieckich w krzyżackich rejzach na Litwe na podstawie XIV-wiecznych herbarzy // Teki Historyczne. T. 21, 1994-1995 (Londyn). S. 52-83.

 • Sužiedėlis S. Kautynės ties Šiauliais 1236 m. // Athenaeum. T. 6. 1935. P. 13–53.

 • Sužiedėlis S. Lietuva ir Gediminaičiai sedant Jogailai i didžiojo kunigaikščio sostą // Jogaila / Red. A.Šapoka. Kaunas, 1935. S. 11-44.

 • Sužiedėlis S. Mykolo Radvilos pastangos prijungti Lietuvai Rygą // Athenaeum. 1936, t. 7, sąs. 2. P. 47 – 83.

 • Švābe A. Jersikas karaļvalsts // Senatne un Māksla. 1936, №1. P. 5 - 31.

 • Svada Latina / Ed. J.D.Ostrowski. T. 1 - 2. Lublin, 1745 - 1747. [Сапегі].

 • Svetikas E. Betliejaus žvaigždės segės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Livonijoje: insignijos ar devocionalijos? // Lietuvos istorijos metraštis. 2003/1. Vilnius, 2004. P. 5 - 40.

 • Svetikas E. Mirusiųjų pinigai Lietuvoje XIV a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje: Krikščioniškas laidojimo paprotys ir jo semantika // Lietuvos istorijos metraštis. 1999. Vilnius, 2000. [Coins in Lithuanian Burials Between the Late Fourteenth and Early Eighteenth Centuries: a Christian Custom and its Semantics].

 • Święch Z. Budzenie wawelskiej pani królowej Jadwigi. Kalwaria Zebrzydowska, 1989 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Święcki T. Historyczna wiadomość o ziemi pomorskiej, mieście Gdańsku, oraz żegludze i panowaniu Polaków na Morzu Bałtyckim. Warszawa, 1811 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.31.

 • Swięcki T. Opis starożytney Polski. Warszawa, 1816 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VII.09.

 • Swięty a powszechny sobor we Florenciey odprawiony abo z Grekami vnia, spisany ode trzech Kościoła greckie[go] na to od nich samych wysadzonych pisarzow, ktory po łacinie jest trochę skrocony, a tu się z greckiego na polskie własnie przekłada na żądanie... x. biskupa kuiawskiego... Kraków, 1609 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.09.

 • Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej / Wyboru dokonał i opracował Gerard Labuda. Warszawa, 1997.

 • Świeżawski A. Polityka mazowiecka Kazimierza Wielkiego // Rocznik Mazowiecki. T. 3, 1970. S. 167-182.

 • Świeżawski A. Rawskie Księstwo Piastów Mazowieckich. Dzieje polityczne. Łódź 1975.

 • Świeżawski A. Ziemia bełska. Zarys dziejów politycznych do r. 1462. Częstochowa, 1990.

 • Świstuń F. Uwagi do pierwszej księgi kroniki Wincentego Kadłubka // Sprawozdanie dyrektora c.k. wyższego gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1887. S. 1-47. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 494-496].

 • Sygma [Łoziński W.]. Malarstwo cerkiewne na Rusi // Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 149-209.

 • Symbola adgratvlatoria reverendissimo ... Abrahamo Woynae ... episcopo Methonen. ... svffraganeo et canon. Vilnen. ... nuper pontificiis sacris inaugurato a Sodalitate Parthenia in alma Academia VIlnen[si] S.I. sub ferias D. Virginis Annvnciatae collata et ad censores calculos recensita. Vilnae, 1613 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.21.

 • Šyrmulis A. Vytauto Didžiojo portretai // Europos dailė: lietuviškieji variantai. Vilnius, 1994. P. 55-64.

 • Syrokomla W. Dzieje literatury w Polsce od pierwiastkowych czasów do XVII wieku. Wyd. 2. T. 1 - 3. Warszawa, 1875 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2008.V.08.

 • Szádeczky L. Báthory István és egy Magyarországi össze esküvés // Századok. 1886.XII.15. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 520-524].

 • Szádeczky L. Báthory István lengyel királylyá választása 1574-1576. Budapest, 1887. - VI, 454, XLI s. [Элекцыя С. Баторыя; Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 524-528].

 • Szádeczky L. Stephan Bathory und eine ungarische Verschwörung // Ungarische Revue. 1887.IV-V. S. 383-397. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 520-524].

 • Szajnocha K. Jadwiga i Jagiełło. 1374 - 1413. Wyd. 2. T. 1. Lwów, 1861 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF (11 mb). Дата праверкі: 2006.XII.16. || d34.

 • Szajnocha K. Jadwiga i Jagiełło. 1374 - 1413. Wyd. 2. T. 2. Lwów, 1861 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VI.14. || d34.

 • Szajnocha K. Jadwiga i Jagiełło. 1374 - 1413. Wyd. 2. T. 3. Lwów, 1861 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d34.

 • Szajnocha K. Jadwiga i Jagiełło. 1374 - 1413. Wyd. 2. T. 4. Lwów, 1861 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d34.

 • Szajnocha K. Matka Jagiellonów: szkic historyczny. Warszawa, 1918 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.X.16.

 • Szajnocha K. Pierwsze odrodzenie się Polski. 1279 - 1333. Lwów, 1849 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Szajnocha K. Szkice historyczne. T. 1-4. Lwów, 1854-1861 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Szambelan Z. Najazdy ruskie na ziemię sandomierską w XIII w. // Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica, z. 36, 1989. S. 7 - 32.

 • Szaraniewicz I. Kościelna unia na Rusi i wpływ jej na zmianę społecznego stanowiska świeckiego duchowieństwa ruskiego. Lwów, 1899.

 • Szaraniewicz I. O latopisach i kronikach Ruskich XV i XVI wieku a zwłaszcza o "Latopisie Wielikoho kniaztwa Litowskoho i Žomojtskoho" // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności. Kraków, 1882. T. 15. S. 351-413. || d34.

 • Szaraniewicz I. Patryarchat wschodni wobec kościoła ruskiego i Rzeczypospolitej Polskiej z źródeł współczesnych. Kraków, 1879.

 • Szczerba J.M. Jurydyki i libertacje królewskich miast podlaskich do połowy XVII wieku // Studia Podlaskie. 1990. T. 1. S. 13-46.

 • Szczerbic P. Promptuarium Statutorum omnium et Constitutionum Regni Poloniae. Brunsbergae, 1604 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.04.

 • Szczucki L. Antytrynitaryzm w Europie Wschodniej // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. T. 24. 1979.

 • Szczur S. Negocjatorzy unii Polski z Litwa i ich kariery // Analecta Cracoviensia. T. 19, 1987. S. 181 - 204.

 • Szczur S. Traktat pokojowy Kazimierza Wielkiego z Zakonem Krzyżackim z 1343 r. // Zapiski Historyczne. T. 56, 1991, z. 4. S. 3 - 44.

 • Szelągowski A. Wzrost państwa Polskiego w XV i XVI w. Polska na przełomie wieków średnich i nowych. Lwów, 1904. || d32.

 • Szelińska W., Tomaszewicz J. Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. T. 1. Kraków, 1975.

 • Szuchewicz V. Huculszczyzna: z mapą, 5-ma chromolitograficznemi tablicami i 233 illustracyami. T. 1. Lwów, 1902 || Сайт: Podkarpacka biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Szujski J. Dzieje Polski podług ostatnich badań. T. 1. Piastowie. Lwów, 1862 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.02. || d34.

 • Szujski J. Dzieje Polski podług ostatnich badań. T. 2. Jagielloni. Lwów, 1862 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.12.

 • Szujski J. Rewizya województwa Połockiego z roku 1552. Kraków, 1880 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.09.

 • Szukiewicz W. Szkice z archeologii przedhistorycznej Litwy. Cz. 1. Epoka kamienna w gub. Wileńskiej. Wilno, 1901 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.15.

 • Szulc W. Nieznany list biskupa Walerjana Protaszewicza do papieża Grzegorza XIII z 1576 r. w sprawie erekcji uniwersytetu wileńskiego // Ateneum Wileńskie. R. 13. Z. 1. 1938. S. 270-271.

 • Szweda A. Listy Władysława Jagiełły do wielkich mistrzów krzyżackich w latach 1386-1434 // Tekst źródła: Krytyka, Interpretacja. Warszawa, 2005. S. 253-273.

 • Szweda A. Najazdy litewskie na ziemię dobrzyńską na przełomie XIII-XIV w. // Zeszyty Historyczne. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie). T. 3, 1996. S. 83-94.

 • Szweda A. Problem biskupa litewskiego Wita // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 2002. № 3 (237). S. 327-342.

 • Szweda A. Sprawa najazdu litewskiego na Mazowsze w 1302 roku // Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów. Toruń, 1997. S. 83-88.

 • Szymański J. Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. Warszawa, 1993. - 468 s.

 • Szymczak J., Udział synów Konrada I Mazowieckiego w realizacji jego planáw politycznych // Rocznik Łódzki. T. 29, 1980. S. 9 - 54.

 • Szymczak J. Ziemie łęczycka i sieradzka terenem działań wojennych w XII i XIII w. // Rocznik Łódzki. T. 20, 1975. S. 199 - 224.

 • Szyszko-Bohusz A. Warowne zabytki architektury kościelnej w Polsce i na Litwie. Wilno, 1915.

 • Tabulae Jablonoviae ex arboribus genealogicis familiarum Slavicarum regni Połoniae etc. / Ed J.A.Jablonowski. Norimbergae, 1748.

 • Tabulae ordinis Theutonici: ex tabularii regii Berolinensis codice potissimum / Ed. E.Strehlke. Berolini, 1869 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28.

 • Tackenberg K. Die Bastarnen // Volk und Rasse. 1929. Bd. IV. S. 232-244.

 • Tarnowski S. Studia do historyi literatury polskiej: pisarze polityczni XVI wieku. T. 1. Kraków, 1886 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.09.

 • Tarnowski J. Ustawy prawa ziemskiego polskiego, dla pamięci lepszej krótko i porządnie z statutów i z konstytucyj zebrane, z przydatkiem: O obronie koronnej, i o sprawie i powinności urzędników wojennych, Jego M. Pana Jana Tarnowskiego niekiedy kasztelana krakowskiego etc., temi czasy rycerskiemu stanowi barzo potrzebne. Kraków, 1858 [першае выданне было ў 1578 г.] || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.23.

 • Tarnowski S. Studya do historyi literatury polskiej. Pisarze polityczni XVI wieku. T. 1-2. Kraków, 1886. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 245-251].

 • Tarnowski St. Studia do historyi literatury polskiej: pisarze polityczni XVI wieku. T. 2. Kraków, 1886 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Tatomir L. Król Kazimierz Wielki. Zarys historyczny. Wyd. 3. Warszawa, 1902 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Taube M. Russische und Litauische Fürsten an der Düna zur Zeit der Deutschen Eroberung Livlands (XII. und XIII. Jh.) // Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven. N.F. Bd. IX. Hf. 3/4 (1935).

 • Taurogiński B. Z dziejów Nieświeża. Warszawa, 1937 [Рэц.: AW. R. 13. Z. 1. 1938. S. 314-316].

 • Tautavičius A. Jotvingiai, dainaviai, sudaviai, poleksenai ir... // Lietuvos mokslas. T. 2, kn. 1 (2). Vilnius, 1994.

 • Tazbir J. Historia kościoła katolickiego w Polsce 1460 – 1795. Warszawa, 1966.

 • Tazbir J. Kultura szlachecka w Polsce: Rozkwit - upadek - relikty. Warszawa, 1979.

 • Tazbir J. Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach i doktrynie. Warszawa, 1993.

 • Tęgowski J. Bezkrólewie po śmierci Ludwika Węgierskiego a geneza unii Polski z Litwą // Studia historyczne z XIII-XV w. Wydanie jubileuszowe z okazji 75-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Kazimierza Jasińskiego. Olsztyn, 1995. S. 87-110.

 • Tęgowski J. Chronologia urodzeń dzieci Giedymina // Genealogia. № 5. 1995. S. 145 - 148.

 • Tęgowski J. Dokumenty Koriatowiczów władców Podola w XIV wieku. Tendencje kulturowe Podola za Koriatowiczów // Tekst źródła: Krytyka, Interpretacja. Warszawa, 2005. S. 227-239.

 • Tęgowski J. Czy Kiejstut Giedyminowic był dwukrotnie żonaty? // Przegląd Wschodni. T. 5. Z. 3 (19). 1998. S. 399 - 412.

 • Tęgowski J. Kiedy zmarł Skirgiełło? // Społeczeństwo i polityka do XVII wieku. Księga pamiątkowa ku czci profesora doktora Wacława Odyńca w 70-lecie urodzin / Red. J. Śliwiński (Studia i materiały. Wyższa szkoła pedagogiczna). Olsztyn, 1994. S. 59 - 64.

 • Tęgowski J. Kilka uwag do genealogii Giedyminowiczów // Studia Źródłoznawcze. T. 36. 1997. S. 113 - 116.

 • Tęgowski J. Kilka uzupełnień do itinerarium króla Władysława Jagiełły // Studia Źródłoznawcze. T. 41. S. 77 – 86.

 • Tęgowski J. Kniaź Iwan Żedewid (Przyczynek do Genealogii rodu Giedymina) // Studia Historyczne z XIII - XV wieku. Wyższa szkoła pedagogiczna. Olsztyn,1995. S. 131 - 136.

 • Tęgowski J. Który Konstanty - Olgierdowic czy Koriatowic - był przodkiem kniaziów Czartoryskich? // Europa Orientalis. Toruń, 1996. S. 53 - 59.

 • Tęgowski J. Małżeństwa księcia Witolda Kiejstutowicza // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. 1995. S. 177 - 182.

 • Tęgowski J. Małżeństwa Lubarta Giedyminowica. Przyczynek do genealogii dynastów halicko-wołyńskich w XIV wieku // Genealogia. № 6. 1995. S. 17 - 26.

 • Tęgowski J. Małżeństwo Kaźka Bogusławica z Kenną Olgierdówną i jego rola w planach politycznych Kazimierza Wielkiego // Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Poznań, 1997. S. 125 - 133.

 • Tęgowski J. Małżeństwo Wigunta Olgierdowica w politycznych planach króla W. Jagiełły // Genealogia. T. 7, 1996. S. 57 - 68.

 • Tęgowski J. O następstwie tronu na Litwie po śmierci Olgierda // Przegląd Historyczny. T. 84. 1993. Z. 3. S. 43 - 49.

 • Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Gedyminowiczów. Poznań etc., 1999.

 • Tęgowski J. Pochodzenie kniaziów Iwana i Fiodora Nieswickich // Genealogia. № 7. 1996. S. 125 - 135.

 • Tęgowski J. Powiązania genealogiczne wojewodów mołdawskich Bogdanowiczów z domem Giedyminowiczów w XIV - XV w. // Genealogia. T. 3, 1993. S. 45 - 67.

 • Tęgowski J. Sprawa przyłączenia Podola do Korony Polskiej w końcu XIV wieku // Teki Krakowskie. № 5, 1997. S. 155-176.

 • Tęgowski J. Sprawa ruska w stosunkach Siemowita IV z Władysławem Jagiełła // Prace Naukowe. Wyższa szkoła pedagogiczna w Częstochowie. Zesz. Hist. Z. 2 (1994). 1995. S. 115-127 || d41 (фр.).

 • Tęgowski J. Uzupełnienia i uwagi do itinerarium Witolda Kiejstutowica // Studia Źródłoznawcze. T. 44. S. 67 – 76.

 • Teka Wileńska. № 1. Wilno, 1857 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.15.

 • Teka Wileńska. № 5. Wilno, 1858 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Teki Podoskiego. T. 1-3. || d09.

 • Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim / Wyd. U. Augustyniak. Warszawa, 1992.

 • The five Biblical scrolls in a sixteenth-century Jewish / Translation and notes by M. Altbauer; Concordance compiled by M. Taube. Jerusalem, 1992. [Рэц.: Славяноведение. 1995. № 2. С. 107-109].

 • The Heraldry of Lithuania / Comp. by E. Rimša. Book 1. Vilnius, 1998.

 • The "Lithuanian Metrica" in Moscow and Warsaw: Reconstructing the Archives of the Grand Duchy of Lithuania. Including an annotated Edition of the 1887 Inventory Compiled by Stanisław Ptaszycki / Patricia Kennedy Grimsted /Harvard University/ with the collaboration of Irena Sułkowska-Kurasiowa /Polish Academy of Sciences/. Cambridge, Massachusetts, 1984.

 • The peoples of the Grand Duchy of Lithuania. Vilnius, 2002.

 • Theiner J.A. Descriptio codicis manuscripti, qui versionem Pentateuchi arabicam continet, asservati in Bibliotheca Universitatis Vratislaviensis, ac nondum editi, cum speciminibus versionis arabicae: commentatio bibliographica, qua viro [...] Simoni Sobiech [...] diem sacerdotii jubilaeum IV. calendarum Januarii MDCCCXXII celebranti. Vratislaviae, 1822 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.08.

 • Theodorowicz L. Nieco o heraldyce i rodach Ormian polskich. Lwów, 1925 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.09.

 • Thomae Pirawski primi episcopi suffraganei Leopoliensis. Relatio status Almae Archidioecesis Leopoliensis. Accedunt testamenta eiusdem Th. Pirawski et Ioannis Zamoiscii, archiepiscopi leopoliensis / Edidit Cornelius Iulius Heck. Lwów, 1893 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.24.

 • Thunert F. Der grosse Krieg zwischen Polen und dem Deutschen Orden 1410 bis 1 Februar. 1411. (Inaugural-Dissertation). Danzig, 1886. [Тое ж: Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins. Heft 16. Danzig, 1886; Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 153-155].

 • Thuroczi J. Chronica hungarorum. [Brünn, 1488].

 • Tiberg E. Die Politik Moskau gegenüber Alt-Livland 1550-1558 // Zeitschrift für Ostforschung. 25. Jrg. 1975. S. 577-617.

 • Tiberg E. Zur Vorgeschichte des Livländischen Krieges; Die Beziehungen zwischen Moskau und Litauen 1549-1562. Uppsala, 1984.

 • Tobien E.S. Die aeltesten Tractate Russlands, nach allen bisher entdeckten und herausgegebenen Handsschriften. Dorpat, 1844 || Сайт: DSpace at Tartu University Library. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.13. || d14.

 • Toeppen M. Historisch-comparative Geographie von Preussen. Gotha, 1858 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.08.

 • Toeppen M. Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej. Olsztyn, 1995.

 • Tomkowicz S. Ołyka // Prace Komisji historii sztuki PAU. T. 3. Kraków, 1923.

 • Topolska M. B. Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV w. do XVIII w. Poznań - Zielona Góra, 2002.

 • Töppen M. Geschichte der Preussischen Historiographie von P. v. Dusburg bis auf K.Schütz. Berlin, 1853 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. Дата праверкі: 2006.XII.16 || d39.

 • Totoraitis J. Die Litauer unter dem König Mindowe bis zum Jahre 1263. Freiburg, 1905. || d31.

 • Totoraitis J. Mindaugas Lietuvos karalius. Marijampolė, 1932.

 • Tragoedia Moscovitica siue de vita de morte Demetrii, qvi nvper apvd Rvthenos imperivm tenuit, narratio, ex fide dignis scriptis et litteris excerpta. Coloniae, 1608 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.29.

 • Trajdos T. Benedyktyni na Łyścu za panowania Władysława II Jagiełły (1386 - 1434) // Roczniki Historyczne. R. 48, 1982. S. 1 - 46.

 • Trajdos T. Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386 - 1434). T. 1. Wrocław, 1983.

 • Trajdos T. O klasztorze świętokrzyskim (W odpowiedzi M. Derwichowi, "Jeszcze...") // Roczniki historyczne. R. 52, 1986. S. 205 - 212.

 • Trębicki A. Prawo polityczne i cywilne Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to iest Nowy zbiór praw oboyga narodów od roku 1347 aż do teraznieyszych czasów. Warszawa, 1789 - 1791.

 • Tretiak J. Piotr Skarga w dziejach i literaturze Unii brzeskiej. Kraków, 1912 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Treumuth N., Liiv O. Polonica im Estnischen Staatlichen Zentrakarchiv. Tartu, 1931.

 • Triumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI—XVIII w. / Pod red. M. Bogickiej. Warszawa, 1989.

 • Trunte N. (Рэц.) Suter, Paul. Alfurkan tatarski. Der litauisch-tatarische Koran-Tefsir. Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Neue Folge. Reihe A: Slavistische Forschungen. Band 43. Böglau, Cologne, Weimar, Vienna, 2004. XXI + 555 pp. // Zeitschrift für slavische Philologie. Bd. 64. 2005/06. S. 416—420.

 • Trybunał obywatelom Wielkiego Księstwa Litewskiego na Seymie Warszawskim dany roku tysiąc pięćset osiemdziesiątego pierwszego. [S.l., 1821] || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.05.

 • Trzy nieznane dyalogi z wieku XVI z egzemplarzy Biblioteki Kórnickiej / Wyd. Z.Celichowski. Poznań, 1899 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.10.

 • Türckische, Moscowitische, Tartarische Zeitung, von allen erbärmlichen... taten, so der Türckische Keyser... getrieben hat... Freyburg, 1593.

 • Turkowski T. Geneza i charakter Wilna jako środowiska literackiego (w. XVI-XVIII). Kraków, 1946 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.15.

 • Tvaranovič H. Auf dem weg zu unserer jahrhundertealten tradition (Weißrussisch-südslawische wechselbeziehungen: 11.-16. jahrhundert) / Aus dem Weißrussischen von Hermann Bieder // Annus Albaruthenicus. 2003, № 4.

 • Tyc T. Inwektywa na litwinów i polaków z XV wieku // Ateneum Wileńskie. R. 4. Z. 13. 1927. S. 459-462.

 • Tymiński K. Droga Gotów na południe // Archeologia. 1949. T. 3. S. 113-116.

 • Tyszkiewicz E. Badania archeologiczne nad zabytkami przedmiotów sztuk i rzemiosł i t.d. w dawnej Litwie i Rusi Litewskiej. Wilno, 1850 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.05.

 • Tyszkiewicz J. Mazowsze północno-wschodnie we wczesnym średniowieczu. Warszawa, 1974.

 • Tyszkiewicz J. Pismo sułtana Murada III do Zygmunta III z roku 1591 w sprawie tatarów litewskich // Studia Źródłoznawcze. T. 30. 1987. S. 75-97.

 • Tyszkiewicz J. Podlasie. Kształtowanie sie nazwy i terytorium do końca XIX w. // Prace Archiwalno-Konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. № 3, 1982. S. 3 - 21.

 • Tyszkiewicz J. Proces slawizacji ziem dorzecza Niemna w 6-11 w. // Przegląd Historyczny. 1973. T. 64. S. 1-23.

 • Tyszkiewicz J. Tatarzy na Litwie i w Polsce: Studia z dziejów XIII - XVIII w. Warszawa, 1989.

 • Tyszkiewicz K. O kurhanach na Litwie i Rusi Zachodniej: studium archeologiczne. Berlin, 1868 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.23.

 • Tyszkiewicz K. Wiadomość historyczna o zamkach, horodyszczach i okopiskach starożytnych na Litwie i Rusi Litewskiej. [s.l., ok. 1859] || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Tyszkiewicz K. Wilija i jej brzegi: pod względem hydrograficznym, historycznym, archeologicznym i etnograficznym. Drezno, 1871 || 1. Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.26. 2. Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.31.

 • Tyszkowski K. Jan Zamojski Hetman i Kanclerz Wielki Koronny. Lwów, 1938 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.VI.02.

 • Tyszkowski K. Odgłosy rokoszowe na Litwie // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 39 - 57.

 • Tyszkowski K. Przejście Lwa Sapiehy na katolicyzm w r. 1586 // Reformacja w Polsce. R. 1. 1921.

 • Tyszkowski K. Stefan Batory. Lwów, 1933 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.VI.02.

 • Tyszkowski K. Stosunki ks. Konstantego Wasyla Ostrogskiego z Michałem, hospodarem multańskim // Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. T. 2. Lwów, 1925. S. 641-649.

 • Tyszkowski K. Z dziejów wyprawy Zygmunta III do Szwecji w roku 1598 (relacje i diarjusze). Lwów, 1927 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.28.

 • Tytuły polskie nadawane cudzoziemcom / Oprac. Z. Wdowiszewski // Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej. T. 3. Buenos-Aires - Paryż, 1966.

 • Tytuvėnai: Istorija, kultšra, meno paminklai / [Sudarytoja Dalia Klajumienė]. Vilnius, 2006.


© А.Л., складанне каталога.


Морские контейнеры и рефрижераторные контейнеры Sabroe

Hosted by uCoz