Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


A | B | C | D - E | F - H | I - K | L - N | O - R | S - T | U - Z | А | Б | В | Г | Д | Е - Ж |
З - И | К | Л | М | Н | О - П | Р | С - Т | У - Х | Ц - Я | Рукапісы

 • Falkenburg J. In Regium Et Magnificum Serenissimi potentissimique Poloniae Regis Henrici, Filii et Fratris Regum Franciae, Andium Ducis, in urbem Lutetia[m] Parisiorum Ingressum, Carmina Gratulatoria : Authore Iacobo a Falkenburg, dicto Milichio, Brandenburgo, Jurisconsulto, Regio Franciae alumno. Parisiis, 1573 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Falkowski W. Elita władzy za panowania Kazimierza Jagiełłończyka (1447-1492). Studium aspektów politycznych. Warszawa, 1992.

 • Falkowski E. Ustrój Wileńskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego (była Jednota Ewangelicko-Reformowana Wielkiego Księstwa Litewskiego): jego stosunek do Państwa Polskiego i jego uprawnienia w dziedzinie prawa małżeńskiego. Wilno, 1936 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.12.

 • Faworyci i opozycjoniści: król a elity polityczne w Rzeczpospolitej XV-XVII wieku / Red. M. Markiewicz, R. Skowron. Kraków, 2006.

 • Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej: materyały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. T. 1. Wiara, wierzenia i przesądy z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki. Kraków, 1897 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.18.

 • Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. T. 3. Baśnie, przypowieści i podania ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki. Cz. 1. Baśnie fantastyczno-mityczne. Kraków, 1902 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.04.

 • Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. T. 3. Baśnie, przypowieści i podania ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki. Cz. 2. Tradycye historyczno-miejscowe oraz powieści obyczajowo-moralne. Kraków, 1903 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.04.

 • Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. T. 4. Przysłowia, żarcik, wyrażenia stałe oraz zagadki ludu, mieszczan i zagrodowców z okolic Grodna, Sokółki, Białegostoku, Bielska, Wołkowyska, Słonima, Nowogródka, Słucka, Lidy, Wilejki, Święcian i Oszmiany. Warszawa, 1935 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.04.

 • Federowski M. Lud białoruski. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. T. 5. Pieśni. Warszawa, 1958 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.04.

 • Federowski M. Lud białoruski. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. T. 6. Pieśni. Warszawa, 1960 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.04.

 • Federowski M. Lud białoruski. Pieśni frywolne i taneczne. Uzupełnienie do t. 6. Warszawa, 1960 || d27.

 • Federowski M. Lud białoruski. T. 7. Suplement do tomu V i VI. Warszawa, 1969 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.04.

 • Federowski M. Lud białoruski. T. 8. Inedita. Pieśni z archiwum zbieracza / Oprac. M.Czurak. Warszawa, 1981 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.04.

 • Felczak W. Historia Węgier. Wyd. 2. Wrocław, 1983.

 • Feldman J. Dzieje unii jagiellońskiej w świetle badań historiografii polskiej // Przegląd Powszechny. R. 40, T. 164, 1924. S. 31 - 54.

 • Fennell J. The Crisis of Medieval Russia, 1200 - 1304. London - New York, 1993.

 • Feodalinių žemes valdų Lietuvoje inventorių aprašymas / Sudarė V.Abramavičius. Vilnius, 1963.

 • Ferrerius Z. Oratio habita Thorunii ad Poloniae Regem contra errores Martini Lutheri.- Sigismundus I rex Poloniae. Edictum contra Lutheri scripta. - Ferrerius Zacharias. [Epistola ad Lutherum].- [Epistola] sacris concionatoribus in Polonia, Russia ac Prussia.- Decretum pro ritu Christiano per Magnum Ducatum Lithuaniae.- Concrematio. Publica concrematio librorum Martini Lutheri in Prusia.- Carolus V imperator. Edictum in causa Lutherana. Cracoviae, 1521 || Сайт: Małopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.19 || d18.

 • Fijałek J. Jan Tortyłowicz-Batocki, pierwszy ewangelik na Żmudzi // Reformacja w Polsce. R. 1. 1921.

 • Fijałek J. Kościół rzymsko-katolicki na Litwie // Polska i Litwa w dziejowym stosunku. Warszawa etc., 1914.

 • Fijałek J. Opisy Wilna aż do połowy XVII wieku // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 3-4. 1923. S. 313 - 336; R. 2. № 5-6. 1924. S. 122 - 158.

 • Fijałek J. Pierwszy biskup sufragan wileński, którego nie było // Kwartalnik teologiczny wileński. R. 1-2 (1923-1924). Wilno, 1923. S. 515-521.

 • Fijałek J. Pierwszy synod diecezji wileńskiej w katedrze św. Stanisława 1520/21 r. // Kwartalnik teologiczny wileński. R. 1-2 (1923-1924). Wilno, 1923. S. 81-88.

 • Fijałek J. Stanowisko episkopatu polskiego wobec hołdu pruskiego w r. 1525 // Pamiętnik słuchaczy uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1887. S. 39-96. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 654-655].

 • Fijałek J. Teksty opisowe Wilna // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 3-4. 1923. S. 506 - 526.

 • Fijałek J.N. Uchrześcijanienie Litwy przez Polskę i zachowanie w niej języka ludu. Kraków, 1914 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Fijałek J. Wnuk Kiejstuta Jan książę drohiczyński, kustosz krakowski i sandomierski, drugi rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego // Kwartalnik Historyczny. R. 28. 1914. S. 181-197.

 • Filipavičiene G. Retrospection of Trakai fortification system in the 14th - 15th centuries // Castella Maris Baltici. T. 6. Vilnius, 2004.

 • Filipczak-Kocur F. Skarb litewski za pierwszych dwu Wazów, 1587 - 1648. Wrocław, 1994.

 • Filjushkin A. Ivan the Terrible: A Military History. London: Frontline Books, 2008.

 • Finkel L. Elekcya Zygmunta I: Sprawy dynastyi Jagiellońskiej i unii polsko-litewskiej. Kraków, 1910.

 • Finkel L. Inwentarz archiwum Uniwersytetu Lwowskiego. Lwów, 1917 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Finkel L. Marcin Kromer - historyk polski XVI wieku. Rozbiór krytyczny. Kraków, 1883 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.23.

 • Finkel L. Michał Gliński // Ateneum Wileńskie. R. 3. № 9. 1925 / 26. S. 71 - 81.

 • Finkel L. Pani Litaworowa (przyczynek z archiwum Gdańskiego) // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 3-4. 1923. S. 527 - 530.

 • Finkel L. Poselstwa Jana Dantyszka. Lwów, 1879 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.03.

 • Finkel L., Sawczyński H. Bibliografia historyi polskiej. Cz. 1. Kraków, 1891 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.22.

 • Finkel L., Sawczyński H. Bibliografia historyi polskiej. Cz. 2. Kraków, 1895 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.22.

 • Finkel L., Sawczyński H. Bibliografia historyi polskiej. [Cz. 3]. Kraków, 1906 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.22.

 • Finkel L., Sawczyński H. Bibliografia historyi polskiej. Dodatek 2, z. 1, obejmujący lata 1901 - 1910. Kraków, 1914 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.22.

 • Fischer A. Zakłd Narodowy Imienia Ossolińskich. Lwów, 1917 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Fischer G.W.T. Versuch einer Geschichte der Reformation in Polen. Th. 1, H. 1 - 2. Grätz, 1855 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.I.03.

 • Fisher A. The Crimean Tatars. Stanford, California, 1978 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.I.03.

 • Foerster R. Wladislaus Jagello II. rex Poloniae et Hungariae 1434-1444 ex fontibus et documentis adhuc ignotis illustratus. Vratislaviae, 1871 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05 || d40.

 • Fontes historici ad oeconomiam Mariaeburgensem spectantes. T. 1. Toruń, 1959 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Fontes historici ad oeconomiam Mariaeburgensem spectantes. T. 2. Toruń, 1960 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Fontes historici ad oeconomiam Mariaeburgensem spectantes. T. 3. Toruń, 1963 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Fontes historici ad oeconomiam Mariaeburgensem spectantes. T. 4. Toruń, 1967 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Fontes rerum Austriacarum. Abth. 1. Scriptores. Bd. 1. Joh. Tichtel - S. v. Herberstein - J.Cuspinian - G. Kirchmair. Wien, 1855 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VII.09.

 • Fontes rerum Austriacarum. Abth. 1. Scriptores. Bd. 2. Geschichtsschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen. Th. 1. Wien, 1856 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VII.09. || d04.

 • Fontes rerum Austriacarum. Bd. 6. Geschichtschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen. Theil 2. Wien, 1865 [Nachdruck: New-York – London, 1970]. || d04.

 • Fontes rerum Austriacarum. Bd. 6. Geschichtschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen. Theil 3. Wien, 1866 [Nachdruck: New-York – London, 1970]. || d04.

 • Forssman J. Die Beziehungen alt Russischer Furstengeschlechter zu Westeuropa. Ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Nordeuropas im Mittelalter. Bern, 1970. - 339 s.

 • Forster Ch. Pologne. Paris, 1840 || Сайт: Gallica. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VIII.10.

 • Forstreuter K. Deutschland und Litauen im Mittelalter. Köln, 1962.

 • Forstreuter K. Preußen und Rußland im Mittelalter. Die Entwicklung ihrer Beziehungen vom 13 bis 17 Jahrhundert. Königsberg - Berlin, 1938. [Рэц.: AW. R. 13. Z. 2. 1938. S. 291-292].

 • Fragment diariusza sejmu Warszawskiego z roku 1572 / Podał St.Bodniak // Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z. 4. Kórnik, 1947. P. 153-163.

 • Fredro J.M. Dzieje narodu Polskiego pod Henrykiem Walezyuszem / Przeł. z łac. W.Syrokomla. Petersburg - Mohylew, 1855 || 1. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VII.09. 2. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.31. || d16.

 • Freher M. Rerum Germanicarum Scriptores aliquot insignes. Ed. 3. T. 1 - 3. Argentorati, 1717 || Сайт: CAMENA - Corpus Automatum Multiplex Electorum Neolatinitatis Auctorum. Abteilung "Historica & Politica". Адрас. Дата праверкі: 2007.ХІІ.13.

 • Freibergs G. The Descripciones Terrarum: its date, sources, author and purpose // Christianity in East Central Europe. Late Middle Ages / Ed. J. Kłoczowski. Lublin, 1999. S. 180 - 201.

 • Friedelówna T. Ewangeliarz ławryszewski: Monografia zabytku. Wrocław etc., 1974.

 • Gabrys J. Lietuvių-lenkų unija. Philadelphia, 1915.

 • Gachet E. Examen critique des voyages et ambassades de Guillebert de Lannoy, 1399-1450. Bruxelles, 1843 || d44.

 • Gadebusch F.C. Abhandlung von livlandischen Geschichtschreibern. Riga, 1772 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Gaerte W. Urgeschichte Ostpreussens. Königsberg, 1929.

 • Galaunė P. Lietuvos kultūros turtų likimas. Chikago, 1982. [Лёс культурных каштоўнасцей Літвы]. Тое ж: Mūsų žinynas. № 9 – 11. Kaunas, 1923.

 • Galaunė P. Vytauto portretai. Kelios pastabos del Vytauto Didžiojo vaizdavimo prototipų autentiškumo // Lietuvių tautos praeitis. Vol. 4, № 3/4. 1930. [Рэпрынт: 1980]. P. 157-184.

 • Gallus Anonymus. Chronicon ad fidem codicum, qui servantur in Pulaviensi Tabulario Celsissimi Adami Principis Czartoryscii [...] denuo recensuit, ex mandato Regiae Societatis Philomathicae Varsaviensis. Varsaviae, 1824 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: HTML. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.07.

 • Gallus Anonymus. Chronicon. Leopoli, 1899 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: HTML. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.07.

 • Gallus Anonymus. Kronika polska / Tł. R.Grodecki. Kraków, 1923 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.V.08.

 • Gar Erschröckliche newe Zeytung von dem Moschowitter welcher vor wenig tagen in der Kron zu Polen Polotzko... erobert hat. Von J. Reinhardus Grawingellius. Nürnberg, 1563 (N. Knorr).— РНБ: 13.13.4.22 || d40 (іншы экз.).

 • Garbacik J. Zygmunt Luksemburczyk wobec Wielkiej Wojny 1409 - 1411 // Małopolskie Studia Historyczne. T. 3, z. 1 - 2. 1960. S. 15 - 36.

 • Gardner M.M. Queen Jadwiga of Poland. Dublin, 1944 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.22.

 • Gąsiorowski A. Formularz dokumentów traktatowych polsko-krzyżackich z XIV - XV wieku // Archeion. T. 46. 1978. S. 171-184.

 • Gąsiorowski A. Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386 - 1434. Warszawa, 1972. - 254 s.

 • Gątkiewicz F. Z archiwum Drohobycza: zbiór przywilejów, aktów, dekretów granicznych, lustracyi, memoryałów, i t.p. Drohobycz, 1906 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.26.

 • Gawlik M. O sławnym dziejopisarzu polskim Janie Długoszu. Lwów, 1916 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.VI.02.

 • Geisztor A. Działania wojenne Litwy w roku 1262 i zdobycie Jazdowa // Studia Historyczne Stanisławowi Herbstowi na sześćdziesięciolecie urodin. Warszawa, 1967. S. 5-14.

 • Genealogia domu Ostrogskich. Wilno, 1871.

 • Gerlach J. Stanowisko duchownych wedle Statutu Litewskiego III (1588 roku) // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 2. 1923. S. 203 - 225.

 • Gersdorf H. Der Deutsche Orden im Zeitalter der polnisch-litauischen Union. Die Amtszeit des Hochmeisters Konrad Zöllner von Rotenstein (1382 - 1390). Marburg, 1957.

 • Gerulaitienė V. Mato Pretorijaus rankraščio "Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla" publikacijos archeografiniai principai // Lietuvos istorijos metraštis. 1998. Vilnius, 1999. [Publication Principles of Matthaeus Praetorius' Manuscript "Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubhne"].

 • Gerullis J. Kęstutis prūsų atmintyje // Tauta ir žodis. 1924, t. 2. P. 27 – 28.

 • Gerullis J. Nauji XVI amžiaus dokumentai apie reformaciją prūsų Lietuvoje // Tauta ir žodis. 1926, t. 4. P. 426 – 432.

 • Giedroyć M. The arrival of Christianity in Lithuania: (1) Early contacts (thirteenth century) // Oxford Slavonic Papers. V. 18, 1985. S. 1-30; (2) Between Rome and Byzantium (1281-1340) // Ibid., V. 20, 1987. S. 1-33; (3) Baptism and survival (1341-1387) // Ibid., V. 22, 1989. S. 34-57.

 • Giedroyć M. Chrystianizacja Litwy (pierwsze kontakty XIII w.) // Zeszyty Historyczne. Z. 80. Paryż, 1987. S. 3 - 32.

 • Giedroyć M. Lithuanian Options prior to Krewa (1385) // La Christianizzazione della Lithuania. Citta del Vaticano, 1989. S. 85 - 103.

 • Giermański S. Summariusz kleynotow, abo herbow państwa y rycerstwa Korony Polskiey y W. X. Litew. z roznych authorow: a mianowicie z Bielskiego, z Paprockiego y scriptow S. S. Jagodyńskiego zebrany, a dla snadnieyszego nalezienia czytelnikowi wedle obiecadła sporządzony y wydany. [Kraków, 1881]. [Перадрук выдання 1621 г.] || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Gierowski J. Die Union zwischen Polen und Litauen im 16 Jh. und die polnisch-sachsische Union des 17 und 18 JhS. // Wiener Beitrage zur Geschichte der Neuzeit. Jg. 21. 1994. S. 63-82.

 • Giesmės dangaus miestui: XVI-XVIII amžiaus lietuvių bažnytinių giesmių antologija / Sud. D. Pociūtė-Abukevičienė, M. Vaicekauskas. Vilnius, 1998.

 • Gieysztor A. Działania wojenne Litwy w r. 1262 i zdobycie Jazdowa // Studia historyczne S. Herbstowi na 60-lecie urodzin w upominku (= Zeszyty Naukowe WAP. Ser. hist., № 15/48). 1967. S. 5-14.

 • Gimbutas M. The Balts. London, 1963 || Сайт: Vaidilute. Адрас. Фармат: HTML / DOC. Дата праверкі: 2007.VI.12. || d05.

 • Giza A., Podralski J. List sultana tureckiego Murada III do króla Polski Zygmunta III Wazy z 1590 r. W zasobie Archiwum Pań stwowego w Szczecinie // Miscellanea Historico-Archivistica, t. XII. Warszawa, 2000. S. 119 – 125.

 • Giza A., Podralski J. List Zygmunta Augusta do książąt pomorskich z 1568 roku // Miscellanea Historico-Archivistica, t. XII. Warszawa, 2000. S. 113–118.

 • Gizbert-Studnicki W. Zarys historyczny wileńskiego kościoła ewangelicko-reformowanego i jego biblioteki. Wilno, 1932 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.12.

 • Giżycki F.K. Wiadomość historyczna o krajach połączonych z Polską i o jej lennościach. Lwów, 1846 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13. || d32

 • Giżycki J.M.A. Mozyrz: luźne kartki z przeszłości. Warszawa - Wilno, [ca 1911] || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.22.

 • Giżycki J.M.A. Wiadomości o dominikanach prowincyi litewskiej. Cz. 1. Kraków, 1917 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Giżycki J.M.A. Wiadomości o dominikanach prowincyi litewskiej. Cz. 2. Kraków, 1923 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Giżycki J.M.A. Z przeszłości powiatu wołkowyskiego. Kraków, 1905 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Gładyszówna J. Ludwik Wittelsbach, margrabia brandenburski, wobec Polski // Roczniki Historyczne. R. 9, 1933. S. 1 - 45.

 • Glatman L. Szkice historyczne. Kraków, 1906 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Glemža J. Medininkai castle // Castella Maris Baltici. T. 6. Vilnius, 2004.

 • Gliczner E. Chronicon regum Poloniae, una cum origine gentis Regnique Polonici, prowinciarum, districtuum... P. 1. Thorunii, 1597 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. На тым жа сайце ёсць другі электронны варыянт той жа кнігі: Адрас. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Gliczner E. Chronicon regum Poloniae, una cum origine gentis Regnique Polonici, prowinciarum, districtuum... P. 2 (Antonii Possevini refutatio). Thorunii, 1597 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Gloger K. Germanen in Osteuropa. Versuch einer Geschichte Osteuropas von Anfängen bis zum Beginn des 13 Jhrhunderts. Leipzig, 1943.

 • Gloger Z. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. T. 1 - 2. Warszawa, 1907 - 1909.

 • Gloger Z. Dawna Ziemia Bielska i jej cząstkowa szlachta. Warszawa, 1873 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Gloger Z. Dawna Ziemia Łomżyńska. Warszawa, 1876 || 1. Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12. 2. Сайт: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.X.16.

 • Gloger Z. Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. 1. Warszawa, 1900 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.12. || d17.

 • Gloger Z. Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. 2. Departamenta - Kapelani. Warszawa, 1901 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.II.26. || d17.

 • Gloger Z. Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. 3. Warszawa, 1902 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.12. || d17.

 • Gloger Z. Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. 4. Pieczęcie najstarsze szlachty polskiej - Żywe obrazy. Warszawa, 1903 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.II.26. || d17.

 • Gloger Z. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Kraków, 1900 || 1. Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.05. 2. Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Gloger Z. Księga rzeczy polskich. Lwów, 1896 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.17.

 • Gloger Z. Nieznany śpiewnik historyczny Polski z końca wieku XVI-go. Warszawa, 1905 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Goetz L.K. Deutsch-Russische Handelsverträge des Mittelalters. Hamburg, 1916 || d40.

 • Goldfrank D.M. The Lithuanian Prince-Monk Vojšelk: A Study of Competing Legends // Harvard Ukrainian Studies. 11:1–2 (1987). P. 44 – 76.

 • Gołębiowski Ł. Panowanie Władysława Jagiełły. Warszawa, 1846 || d40.

 • Gołębiowski Ł. Panowanie Władysława III. Warszawa, 1846 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Gołębiowski S. Czasy Zygmunta Augusta. Ustęp z przeszłości. Cz. 1. Wilno, 1851 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.II.20.

 • Gołębiowski S. Czasy Zygmunta Augusta. Ustęp z przeszłości. Cz. 2. Wilno, 1851 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.II.20.

 • Gorczak B. Katalog rękopisów archiwum X.X. Sanguszków w Sławucie i historja tegoż archiwum. Sławuta, 1902. || d32.

 • Gorczak B. Rodowód ks. Sanguszków. Sławuta, 1899. - 369 s.

 • Gordziejew J. Przyczynek do dziejów kancelarii miejskich grodzieńskich w XVI-XVIII w. // Białostocczyzna. № 1-2. Białystok, 2001. S. 3-12.

 • Gorecii L. Descriptio belli Iuoniae, Voiuodae Valachiae, quod anno MDLXXIIII [1574], cum Selymo II, Turcarum imperatore, gessit. Francofvrti, 1578 || Сайт: Zielonogórska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.25.

 • Gorecki L. Opisanie wojny Iwona hospodara wołoskiego z Selimem II cesarzem tureckim, toczonej w roku 1574 / Przeł. z łac. W.Syrokomla. Petersburg - Mohylew, 1855 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.31.

 • Górka O. Zagadnienie czarnomorskie w polskiej politycie średniowiecznej // Przegląd Historyczny. 1933. Z. l/2. S. 322 - 347.

 • Górnicki Ł. Dworzanin polski. Kraków, 1639 || Сайт: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.21.

 • Górnicki Ł. Dworzanin Polski / Wyd. K.J.Turowski. Kraków, 1858 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.29.

 • Górnicki Ł. Dzieje w Koronie Polskiej od r. 1538 do r. 1572. Sanok, 1855 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.18.

 • Górnicki Ł. Dzieje w Koronie Polskiej za Zygmunta I y Zygmunta Augusta aż do śmierci iego. Z przytoczeniem niektorych postronnych ciekawości od roku 1538 aż do roku 1572. Warszawa, 1754 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.17.

 • Górnicki Ł. Dzieła wszystkie. T. 3 Pisma oryginalne. Warszawa, 1886 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.II.15.

 • Górny M. Władysław Jagiełło - potomkiem Piastów // Genealogia. T. 1, 1991. S. 85-89.

 • Górski K. Bitwa pod Grunwaldem // Biblioteka Warszawska. Warszawa, 1888.

 • Górski K. "Descriptiones terrarum" (nowo odkryte źródło do dziejów Prus w XIII w. // Zapiski Historyczne. T. 46, z. 1. 1981. S. 7-16.

 • Górski K. Formularz Jerzego: pisarza grodzkiego krakowskiego ok. 1399 - 1415. Toruń, 1950 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.09.

 • Górski K. Inwentarz aktów sejmikowych Prus Królewskich (1600 - 1764). Toruń, 1950 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.09.

 • Górski K. Litewskie powiązania "Banderia Prutenorum" Jana Długosza. Na marginese książki Svena Ekdahla // Dlugossiana. Studie historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza / Ed. S. Gawęda // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. DLXI. Prace historyczne, 65. Warszawa, 1980.

 • Górski K. Problemy chrystianizacji w Prusach, Inflantach i na Litwie // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 1982. № 3 (157). S. 151-168 || d42.

 • Górski K. Religijność Krzyżaków a klimat kulturalny // Przegląd historyczny. T. 75, z. 2. 1984. S. 249-258 || d45.

 • Górski K. Stany i unie państw na przykładzie Prus i Polski w XV i XVI w. // Zapiski Historyczne. T. 39, z. 3. 1974. S. 125-132.

 • Górski K. Studia nad dziejami polskiej literatury antytrynitarskiej XVI w. Kraków, 1949.

 • Górski K., Pakulski J. Udział Polaków w krzyżackich rejzach na Litwe w latach 40. i 80. XIV w. // Zapiski Historyczne. T. 52, 1987, z. 3. S. 39-58.

 • Górski K. Historja artylerii polskiej. Warszawa, 1902.

 • Górski K. O koronie. (Bitwa pod Byczyną dnia 24 stycznia 1588 r.). Studyum wojenno-historyczne // Bibl. warszawska. 1888. T. 1. S. 1-32. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 660-669].

 • Gotzmann J. Der Weg zum "Ewigen Frieden": Die Kontroverse nach einem umstrittenen Vertragsabschluss des Hochmeisters Paul von Rusdorf aus dem J. 1433: Inaug.-Diss... Köln, 1994. - 257 s. [дысертацыя ў Рас. дзярж. бібл.].

 • Grabieński W. Dzieje narodu polskiego. Cz. 1. Kraków, 1897 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Grabowski J. Między Polską, Luksemburgami, Litwą a zakonem krzyżackim. Uwagi nad zhołdowaniem Mazowsza przez Kazimierza Wielkiego // Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów. Toruń, 1997. S. 121 - 138.

 • Grabowski J. W sprawie daty urodzin Kazimerza I Trojdenowicza. Ze studiów nad Genealogią Piastów Mazowieckich // Roczn. Pol. Tow. Heraldycznego. R. 2. 1995. S. 173 - 176.

 • Grabowski M. Ukraina dawna i teraźniejsza. T. 1. O zabytkach najgłębszej starożytności. Kijów, 1850 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.24.

 • Grabowski T. Ostatnie lata Melecyusza Smotryckiego: szkic z dziejów literatury unicko-prawosławnej wieku XVII. [Lwów, 1916] || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Grabowski T. Z dziejów literatury unicko-prawosławnej w Polsce 1630-1700. Poznań, 1922 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Grabski A.F. Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV-XV w. Warszawa, 1968.

 • Grabski A.F. Rycerstwo polskie w służbie obcej w wiekach średnich // Historia wojskowości polskiej. Wybrane problemy. Warszawa, 1972. S.39 - 62.

 • Grala H. Chrzestne imię Szwarna Daniłowicza. Ze studiów nad dyplomatyką południowo-ruską XIII i XIV w. // Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Warszawa, 1985. S. 196 - 208.

 • Grala H. Drugie małżeństwo Romana Mścisławicza // Slavia Orientalis. 1982. S. 112 - 121.

 • Grala H. Rurikowicze na Bałkanach w XII i XIII wieku // Balcanica Posnaniensia. T. 4. Poznań, 1989. S. 131 - 140.

 • Grala H. Wokół dzieła i osoby Alberta Schlichtinga. (Przyczynek do dziejó w propagandy antymoskiewskiej w drugiej połowie XVI w. // Studia Źródłoznawcze. T. 38. S. 35 – 52.

 • Grala H. Zródła do dziejów stosunków polsko-moskiewskich w XVI w. (Nowe znaleziska w Archiwum Warszawskim Radziwiłłow) // Miscellanea historico-archivistica. 1997. T. VII. S. 137-139.

 • Gramota wielkiego księcia Kazimierza Jagiellończyka dla wojewody wileńskiego Dowgirda z 1442 r. / Wyd. W. Mikulski // Przegląd Historyczny. T. 86. Z. 1. 1995. S. 67-74.

 • Gratvlatio illvstrissimo ac reverendissimo ... Benedicto Woynae episcopo Vilnensi a Sodalitate B.V. Mariae Annvnciatae S.I. Academica Vilnensi. Vilnae, 1600 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.21.

 • Grimm J. Geschichte der Deutschen Sprache. Bd. 1. Auflage 2. Leipzig, 1853 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.29.

 • Grimm J. Geschichte der Deutschen Sprache. Bd. 2. Leipzig, 1848 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.29.

 • Grimsted Kennedy P. A Missing Volume of the Ruthenian Metrica - Polish Crown Documents for Ukrainian Palatinates, 1609-1612, in the Kórnik Library of the Polish Academy of Sciences // Harvard Ukrainian Studies. 1987. Vol. 11, №. 3/4. P. 487 - 520.

 • Grimsted Kennedy P. Archives and Manuscript Repositories in the USSR: Ukraine and Moldavia. Princeton, NJ, 1988.

 • Grimsted Kennedy P. Czym jest i czym była Metryka Litewska? (Stan i perspektywy odtworzenia zawartości archiwum kancelaryjnego Wielkiego Księstwa Litewskiego) // Kwartalnik Historyczny. 1985, R. 92. Zesz. 1. S. 55 - 85.

 • Grimsted Kennedy P. The Ruthenian (Volhynian) Metrica: Polich Crown Chancery Records for Ukrainian Lands, 1569-1673 // Harvard Ukrainian Studies. Cambridge, Mass., 1990. Vol. 14. № 1 / 2. P. 7 - 83.

 • Grimsted Kennedy P. The Stefanyk Library of the Ukrainian Academy of Sciences: A Treasury of Manuscript Collections in Lviv // Harvard Ukrainian Studies. 1981. Vol. 5. № 2. P. 195 - 229.

 • Grimsted Kennedy P. Układ i zawartość Metryki Litewskiej // Archeion. T. 80. 1986. S. 121 – 182.

 • Grimsted Kennedy P. What is and what was the Lithuanian Metrica? The contents, history and organization of the chancery archives of the Grand Duchy of Lithuania // Harvard Ukranian Studies. 1982. Vol. 6. № 3.

 • Grunau S. Preussische Chronik. Bd. 1. Tractat 1-14. Leipzig, 1876 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28. || d13.

 • Grunau S. Preussische Chronik. Bd. 2. Tractat 15-22. Leipzig, 1889 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28. || d13.

 • Grunau S. Preussische Chronik. Bd. 3. Tractat 23-24 und Register. Leipzig, 1896 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28. || d13.

 • Grunwald. 550 lat chwały. Warszawa, 1960.

 • Grunwald: szkic historyczny. Album jubileuszowe. Poznań, 1910 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.23.

 • Gruszecki S. Walka o władzę w Rzeczypospolitej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów. Warszawa, 1969.

 • Grużewski B. Z powodu nowego wydania Historyi ustroju Polski prof. Kutrzeby (Stanisław Kutrzeba: Historya ustroju Polski w zarysie. Wydanie drugie, Lwów 1908, str. XII + 278). Lwów, 1909 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26.

 • Grygiel J. Życie i działalność Zygmunta Korybutowicza // Prace Komisji Historycznej. Ossolineum. 1988. № 52. S. 23 - 78.

 • Grzegorz M. Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r. Toruń, 1970.

 • Grzegorz z Szamotuł. Sermo de indulge[n]tiis Bullaeque iubilei pro fabrica ecclesie Cathedralis Vilnensis a sede apost[olica] concessae Resolutio. Kraków, 1532 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Grzesik R. Święty Wojciech w środkowoeuropejskiej tradycji hagiograficznej i historycznej // Studia Źródłoznawcze. T. 40. S. 43 – 56.

 • Grzybowski S. Teki Naruszewicza. "Acta regum et populi poloni". Wrocław, 1960 [Dzieje nauki i techniki, 13].

 • Guagnin A. Kronika Sarmacyiej Europskiej. Kraków, 1612. - 650 s.

 • Guagnin A. Rerum Polonicarum tomi tres, Quorum primus omnium Poloniae regum, a Lecho ad Stephanum Bathoreum, etiam num Regem gestas complectitur: adjecta recens historiarum in nostram aetatem incidentium continua narratione et ceter. Alexandro Guagnino, equite aurato peditumque praefecto authore. Francofurti: Excudebat Joann. Wechelus, 1584 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05 || d36.

 • Guagnini A. Sarmatiae Europeae descriptio, quae regnum Poloniae, Lituaniam, Samogitiam, Russiam, Masouiam, Prussiam, Pomeraniam, Liuoniam, & Moschouiae, Tartariaeque partem complectitur. Cracoviae, 1578 || Сайт: Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Адрас. Частковая дыгіталізацыя. Дата праверкі: 2008.V.12.

 • Guagnini A. Sarmatiae Europeae descriptio, quae regnum Poloniae, Lituaniam, Samogitiam, Russiam, Massouiam, Prussiam, Pomeraniam, Liuoniam, et Moschouiae, Tartariaeque partem complectitur. Spirae, 1581 || Сайт: Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Адрас. Частковая дыгіталізацыя. Дата праверкі: 2008.V.12. || d17.

 • Gudavičius E. 1219 metų sutarties dalyviai ir jų vaidmuo suvienijant Lietuvą // Lietuvos TSR Aukрtųjų mokyklų darbai. Istorija. 1982. T. 22. P. 33-46.

 • Gudavičius E. Ar pasistūmėta sovietinėje istoriografijoje po Henriko Łowmiańskio "Studijų apie Lietuvos valstybės ir visuomenės genezę" // Lietuvos istorijos studijos. 1998. № 5. P. 7–21.

 • Gudavičius E. Ar Treniota žemaičių kunigaikštis? // Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. Ser. A. 1982. T. 4. P. 63–70.

 • Gudavičius E. Bandymas lokalizuoti XIII a. lietuvių kunigaikščių valdas // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. Ser. A. T. 3 (88). Vilnius, 1984. P. 69-79.

 • Gudavičius E. Dar kartą dėl Lietuvos valstybės kūrimosi centro ir laiko // Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. Ser. A. 1986. T. 2. P. 53–60.

 • Gudavičius E. Dėl lietuvių antpuolių Mozūrijoje XIII a. 7-ojo dešimtmečio pradžioje // Lietuva ir jos kaimynai: nuo normanų iki Napoleono: Prof. Broniaus Dundulio atminimui. Vilnius, 2001. P. 82–94.

 • Gudavičius E. Dėl lietuvių žemių konfederacijos susidarymo laiko // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. T. 24. 1984. P. 12-28.

 • Gudavičius E. Dėl Lietuvos valstybės kūrimosi centro ir laiko // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. Ser. A. T. 2 (83). Vilnius, 1983. P. 61-70.

 • Gudavičius E. Following the Tracks of a Myth // Lithuanian Historical Studies. Vol. 1. Vilnius, 1996. P. 38 - 58.

 • Gudavičius E. Gedimino sąjunga su Lenkija // Politika. 1991, № 26. S.21 - 23.

 • Gudavičius E. Grunwald and Vytautas Risk. What happened after the Battle of Grunwald? // Vilnius. 1995, winter. S. 167-178.

 • Gudavičius E. Kas kovėsi Durbės mūšyje // Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų darbai. Istorija. 1987. T. 27. P. 3–21.

 • Gudavičius E. Krėvos sutarties faktinė esmė // Gimtasis krastas. 1989, № 9. S. 5.

 • Gudavičius E. Krėvos sutarties teisinė esmė // Gimtasis krastas. 1989, № 2. S. 8.

 • Gudavičius E. Krėvos sutarties (1385 m.) tikslai ir jų įgyvendinimo galimybės // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Darbai. Ser. A. T. 1 (58), 1977. S. 67 - 74.

 • Gudavičius E. Kryžiaus karai Pabaltijyje ir Lietuva XIII a. Vilnius, 1989.

 • Gudavičius E. Lenkų atsiradimas Rytų Lietuvoje // Rytų Lietuva. Istońja, kultūra, kalba. Vilnius, 1992. S. 24-30.

 • Gudavičius E. Lietuvos europėjimo keliais: Istorinės studijos / Sud. A. Bumblauskas, R. Petrauskas. Vilnius, 2002.

 • Gudavičius E. Lietuvos istorija. Vol. 1. Nuo seniausių laikų iki 1569 metų. Vilnius, 1999.

 • Gudavičius E. Lietuvos valstybės susidarymo reikšmė Vokietijos "veržimuisi į Rytus" // Lituanistica. 1990. № 3. P. 21–30.

 • Gudavičius E. "Lietuvos" vardas XI a. - XII a. I pusės šaltiniuose // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Darbai. Ser. A. T. 3 (84). 1983. S. 79-88.

 • Gudavičius E. Lithuania’s road to Europe // Lithuanian Historical Studies. Vol. 2. 1997. P. 15–27.

 • Gudavičius E. Miestų atsiradimas Lietuvoje. Vilnius, 1992.

 • Gudavičius E. Mindaugas. Vilnius, 1998.

 • Gudavičius E. Mindaugo epochos šaltiniai // Naujasis židinys-Aidai. 1993. № 6. P. 34–40; № 7/8. P. 62–67.

 • Gudavičius E. Polityczny problem królestwa Litewskiego w połowie XIII w. // Ekspansja niemieckich zakonów rycerskich w strefie Bałtyku od XIII. do połowy XVI wieku / Red. M. Biskup. Toruń, 1990. S. 61-84.

 • Gudavičius E. Saulės mūšio (1236 m.) vietos problematika // Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. Ser. A. 1988. T. 4. P. 64–72.

 • Gudavičius E. Saulės mūšis ir Šiauliai // Šiaulių praeitis ir dabartis. Vilnius, 1986. P. 24–37.

 • Gudavičius E. Šv. Brunono misija // Darbai ir Dienos. T. 3 (12), 1996. S. 115-128.

 • Gudavičius E. "Vieno mito pėdsakais". Slon to slon, a byl li on? // Atgimimas. 1994, № 29. P. 7, 10; № 30. P. 10-11; № 31. P. 10-11. [Тое ж: Voruta. № 40-47 (226-233). 1995 m. spalio 27 d.] || d17.

 • Gudavičius E., Jasas R., Žepkaitė R. Lenkija: Ryšiai su Lietuva // Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 2, 1986. S. 512 - 514.

 • Gudmantas K. Lietuvių kilmės iš romėnų teorijos genezė ir ankstyvosios Lietuvos vardo etimologijos // Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 17. Vilnius, 2004. P. 245–268. || d08.

 • Gumowski M. Miennica Wileńska w XVI i XVII wieku. Warszawa, 1921.

 • Gumowski M. Moneta u Krzyżaków // Zapiski Historyczne. T. 17. Z. 3 - 4. 1952. S. 7 - 68.

 • Gumowski M. Numizmatyka litewska wieków średnich. Kraków, 1920.

 • Gumowski M. Pieczęcie królów polskich. Kraków, 1919.

 • Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich // Ateneum Wileńskie. 1930. R. 7, z.3 - 4. S. 684 - 725.

 • Gumowski M. Ulryk Hozjusz, ojciec kardynała, horodniczy wileński // Przegląd powszechny. T. 171. 1926.

 • Gumplowicz M. Zur Geschichte Polens im Mittelalter. Zwei kritische Untersuchungen über die Chronik des Balduin Gallus. Innsbruck, 1898 || Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.05.

 • Gumuliauskas A. Lietuva: nuo valstybės susikšrimo iki valstybės atkūrimo. Vilnius, 1993.

 • Gute glückliche Newezeitung und ware Beschreibung von der jetzigen Türkischen Niderlag... sampt angehengten Bericht der Niderlag des Moscovitters vor der... Handelsstatt Wenden. Nürnberg, 1579 (L. Heussler).— РНБ: 13.21.1.539.

 • Gwagnin A. Sarmatiae Europeae descriptio. Cracoviae, 1578.

 • Gwagnin A. Sarmatiae Europeae descriptio. Spirae, 1581 || Сайт: Fondos digitalizados de la Universidad de Sevilla. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.II.19.

 • Gwagnin A. Z kroniki Sarmacyi Europskiej. Kraków, 1860 || 1. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.15. 2. Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.15.

 • Gwanini A. Omnium Regionum Moschoviae Monarchae subieatorum, moram et religionis descriptio et dasta tyrannisa Jahannis Basilidis Rerum Moscoviticarum autores varii: unum in corpus nunc primum congesti. Francofurti, 1600. - 652 p.

 • Gwioździk J. Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych. Katalog starych druków. Katowice, 2004 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28.

 • Gzella J. Małopolska elita władzy w okresie rzadów Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370 - 1382. Toruń, 1994.

 • Haftka M. Elbląg we wczesnym średniowieczu i problem lokalizacji Truso // Pomerania Antiqua. T. VI. 1975. S. 193 - 280.

 • Hahn W. Poezya polska wieku XVI w stosunku do literatury obcej. Lwów, 1912 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26.

 • Halecki O. A History of Poland. New-York, 1943 || Сайт: Universal Library. Hosted by Carnegie Mellon University. Адрас. Фармат: TIFF. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Halecki O. Anna z Radziwiłłów (1476 - 1522) // Polski słownik biograficzny. T. 1, 1935. S. 125 - 126.

 • Halecki O. Borderlands of Western Civilization: A History of East Central Europe. New York, 1952.

 • Halecki O. Borys, ks. podolski 1377 - 1386 // Polski słownik biograficzny. T. 2, 1936. S. 356 - 357.

 • Halecki O. Dzieje unii Jagiellońskiej. T. 1. Kraków, 1919; T. 2. Kraków, 1921 || d40 (t. 1).

 • Halecki O. From Florence to Brest (1439–1596). Hamden, 1968.

 • Halecki O. Geografia polityczna ziem ruskich Polski i Litwy 1340-1569 // Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział 1 i 2. R. 10. Z. 8. Warszawa, 1917. S. 5-24.

 • Halecki O. Idea Jagiellońska // Kwartalnik historyczny. R. 51. z. 1-2. Lwów, 1937.

 • Halecki O. Jadwiga of Anjou and the Rise of East Central Europe. New-York, 1991.

 • Halecki O. Koriatowicze a przodkowie Holszańskich i Czartoryskich // Miesięcznik Rocznik Tow. Heraldycznego. 1939. R. 18. № 6. S. 139 - 148 81-88.

 • Halecki O. Litwa, Ruś i Żmudź jako części składowe Wielkiego Księstwa Litewskiego // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny. Seria 2. T. 59. Kraków, 1916. S. 214-254 (і асобная адбітка).

 • Halecki O. Litwa w połowie XV wieku w świetle najdawniejszej księgi metryki // Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. T. 1. Z. 4. Warszawa - Lwów, 1922.

 • Halecki O. Małżeństwo królowej Jadwigi w świetle historii. Toruń, 1938. - 21 s.

 • Halecki O. O początkach szlachty i heraldyki na Litwie // Kwartalnik Historyczny. 1915. R. 29. S. 169-186.

 • Halecki O. Ostatnie lata Świdrigiełły i sprawa wołyńska za Kazimierza Jagiellończyka. Kraków, 1915.

 • Halecki O. Powołanie ks. Władysława Opolskiego na tron krakowski w r. 1273 // Kwartalnik Historyczny. R. 27, 1913. S. 213-315.

 • Halecki O. Przyczynki genealogiczne do dziejów układu krewskiego // Miesięcznik Tow. Heraldycznego. R. 14, 1935. S. 97-111.

 • Halecki O. Przyłączenie Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do Korony w roku 1569. Kraków, 1915.

 • Halecki O. Wcielenie i wznowienie państwa litewskiego przez Polskę (1386-1401) // Przegląd historyczny. T. 21. Warszawa, 1917-1918. S. 1-77.

 • Halecki O. Z Jana Zamojskiego inwentarza archiwum koronnego // Archiwum Komisji Historycznej. T. 12. Kraków, 1919.

 • Halecki O. Zagadnienia kulturalne w dziejach Unji Jagiellońskiej. [Warszawa, 1927]. - 13 s. [Адбітка: Przegląd hist. T. 26, z. 3. S. 396-408].

 • Halecki O. Ze studiów nad wielkim bezkrólewiem // Sprawozdanie Polskiej Akademii Umiejętności. 1933. № 10.

 • Halecki O. Zgoda sandomierska 1570 r.: Jej geneza i znaczenie w dziejach reformacyi polskiej za Zygmunta Augusta. Warszawa etc., 1915.

 • Halenczanka G.I. Państwowość Wielkiego Księstwa Litewskiego na tle przemian w XV-XVIII wieku (Zagadnienia metodologiczne) // Ostatnie lata I Rzeczypospolitej. Łowicz, 1996. S. 11-14.

 • Hammer-Purgstall J. Geschichte der Chane der Krim unter osmanischer Herrschaft... [S.l.], 1856 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.02.

 • Hammer-Purgstall J. Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak, das ist: Der Mongolen in Russland. Pesth, 1840 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04.

 • Hammer-Purgstall J. Geschichte des osmanischen Reiches. Bd. 1 - 10. Pest, 1827 - 1835 || Сайт: Google Print. Адрас. Апошні (бібліяграфічны) том. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VII.09.

 • Hampe K. Der Sturz des Hochmeisters Heinrich von Plauen // Sitzungsberichte der Preußischen Akademie Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse 3. 1935.

 • Handbuch der Geschichte Weißrußland / Hrsg. von D. Beyrau und R. Lindner. Göttingen, 2001.

 • Handelsrechnungen des Deutschen Ordens. Im Auftrage des Vereins für die Geschichte von Ost- und Westpreussen / Hrsg. von C. Sattler. Leipzig, 1887. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 642-643] || d46.

 • Hanowicz J. Bibliotheca, alias Consignatio Generalis Libror[um] Arcis Nesvisiensis per Classes dispositorum Iussu & Imperio Illrismi Ducis ac Principis Dni D. Alexan[dri] Ludovicii Radziwil Marschalci Supremi Mag. Duc. Lit: &c. &c. &c: Opera vero & Industria Joannis Hanowicz Infamulatoris olim & Notarii Cubicularis Eius Illmae Cels.dnis nunc Consulis Iurati, & Aedilium Publicarum Praefecti Priuilegiatae Civitatis Nesvisiensis confecta A: D: 1651 Aprilis Diebus. Nieśwież, 1651 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Hansisches Urkundenbuch / Ed. K.Hohlbaum. Bd. 2. Halle, 1879.

 • Hansisches Urkundenbuch. Bd. 4, 5, 6, 7/1 || Сайт: Das Hansische Urkundenbuch in der digitalen Welt. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2008.II.01. || Tt. 1, 2, 3-1, 4, 5, 6: d32.

 • Hanusch I.J. Die Wissenschaft des Slawischen Mythus in weitesten, den altpreussisch-lithauischen Mythus mitumfassenden Sinne. Lemberg, Stanisławów und Tarnow, 1842 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. Дата праверкі: 2007.IV.17.

 • Harasiewicz M. Annales ecclesiae Ruthenicae. Leopoli, 1862.

 • Hardy T.D. Syllabus (in English) of the documents relating to England and other kingdoms, contained in the collection known as "Rymer's foedera". Vol. 2. 1377 - 1654. London, 1873.

 • Hartłeb K. Biblioteka Zygmunta Augusta. Studjum z dziejów kultury królewskiego dworu. Lwów, 1928.

 • Hartknoch C.J. De republica Polonica libri duo, quorum prior historiae polonicae memorabiliora, posterior autem jus publicum reipubl. polonicae, lithuanicae provinciarumque annexarum comprehendit. [...] Editio tertia altero tanto fere auctior. Lipsiae, 1698 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Hassencamp R. Ein venetianischer Gesandschaftsbericht a.d. 16 Jahrhundert über das Königreich Polen // Zeitschrift der hist. Geselschaft für die Provinz Posen. 1886. T. 1. S. 61-82; T. 2. S. 145-163. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 340-341].

 • Hawryluk J. Z dziejów cerkwi prawosławnej na Podlasiu X – XVII w. Belsk Podlaski, 1993.

 • Hedemann O. Druja Magdeburskie miasto. Wilno, 1934 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.31.

 • Hedemann O. Historja powiatu Brasławskiego. Wilno, 1930 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.17.

 • Hedemann O. Testamenty brasławsko-dziśnieńskie XVII-XVIII wieku jako źródło historyczne. Wrocław, 1935 || Сайт: Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Hegendorfer K. Encomiu[m] terrae Poloniae. Kraków, 1550 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.08.

 • Heidenstein R. Commentarium de bella Moscovitico. Cracoviae, 1585.

 • [Heidenstein R.] Reinholdi Heidensteinii secretarii regii Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti libri 12. Francofurti ad Moenum, 1672 || Сайт: Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Адрас. Частковая дыгіталізацыя. Дата праверкі: 2008.V.12.

 • Heidensztejn R. Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594. Ksiąg XII / Z łac. przetłóm. M.Gliszczyński. T. 2. Petersburg, 1857 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. Дата праверкі: 2006.XII.17.

 • Hein M. Das Staatsarchiv Königsberg und seine nationale Bedeutung. Elbing, 1933 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.26.

 • Heinemann O. Kenna von Lithauen, Kasimirs IV Gemahlin // Monatsblätter. Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde. Bd 17, 1903, № 5. S. 73 - 76.

 • Heinl K. Fürst Witold von Litauen in seinem Verhältnis zum Deutschen Orden in Preussen während der Zeit seines Kampfes um sein litauisches Erbe. 1382 - 1401 // Historische Studien. Heft 165. Berlin, 1925 || Рэц. (К.Хадыніцкага): At. Wil. R. 4. № 12. 1927. S. 220 - 222.

 • Helcel A.Z. Dawne prawo prywatne Polskie. Kraków, 1874 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • Helianus L. Lodouici Heliani Vercellensis Christianissimi Francorum Regis Senatoris, ac oratoris de bello suscipiendo aduersus Venetianos & Turcas oratio, Maximiliano Augusto, in conuentu Praesulum, Principum, Electorum, & Ciuitatum Romani Imperij dicta in Augusta Vindelica. IIII. Idus Aprilis. Anno a partu virginis. M. D. X. Strassburg, 1510 || Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Hellman M. Das Lettenland im Mittelalter. Münster - Köln, 1954.

 • Hellmann M. Der Deutsche Orden und die Königskrönung des Mindaugas // Zeitschrift für Ostforschung. Bd. 3. 1954.

 • Hellman M. Die Anfänge christlicher Mission in den baltischen Ländern // Studien über die Anfänge der Mision in Livland / Hrsg. von Manfred Hellman. Sigmaringen, 1989. S. 7-36.

 • Hellman M. Die Erzbischöfe von Riga und Litauen vom 13. bis zum 15. Jahrhundert // Baltikum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury 12-18 wieku. Toruń, 1992. S. 123-130.

 • Hellman M. Die geschichtliche Bedeutung des Großfürstentums Litauen // Saeculum. Bd. 9. Freiburg - München, 1958. S. 87-112.

 • Hellmann M. Die polnisch-litauische Union von 1385/86 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Bd 34, 1986. S. 19 - 34.

 • Hellmann M. Einheimische und äussere Faktoren bei der Entstehung des mittelalterlichen Russland // Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'alto medioevo. XVI (1969).

 • Hellmann M. Grundzüge der Geschichte Litauens und des litauischen Volkes. Darmstadt, 1990.

 • Hellman M. Zu den Anfängen des litauischen Reiches // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue Folge. Bd. 4. 1956. München, 1956/1957. S. 159-165.

 • Hellman M. Zur Geschichte des Deutschtums in Litauen // Auslandsdeutsche Volksforschung. Bd.1. Stuttgart, 1937. S. 447-459.

 • Henning S. Lifflendische Churlendische Chronica. [Leipzig - Riga, ca 1847]. [Рэпрынт выд.: 1594] || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Henning S. Lifflendische Churlendische Chronica von 1554 bis 1590 / Von T.Kallmeyer. Riga, 1857 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04.

 • Henrichs von Lettland Livlandische Chronik, ein getreuer Bericht, wie das Christenthum und die deutsche Herrschaft sich im Lande der Liven, Letten u. Ehsten Bahn gebrochen.Nach Handschriften mit vielfacher Berichtigung d. ublichen Textes aus d. Lateinischen ubersetzt u. erlautert Eduard Pabst. Reval, 1867.

 • Henrikas Latvis, Hermanas Vartbergė. Livonijos kronikos / Iš lotynų kalbos vertė ir paaiškinimus parašė akademikas J. Jurginis. Vilnius, 1991.

 • Henriko Valua 1574 m. privilegija Kauno miestui / Parengė Z. Kiaupa // Kauno istorijos metraštis. T. 1. Kaunas, 1998. P. 166-170.

 • Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego): wydanie z rękopisu / Wyd. Z.Gloger. Kraków, 1870 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.11.

 • Herbarz szlachty prowincyi witebskiej. Kraków, 1899 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.24.

 • Herbarz szlachty witebskiej / Wyd. F.Piekosiń ski // Herold Polski. Krakó w, 1899. S. 108 - 132.

 • Herbst S. (Rec.) Kuczyński S. Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411. Warszawa, 1960 // Zapiski Historyczne T. 22. Z. 1 - 3.

 • Herbst S., Walicki M. Obraz bitwy pod Orszą // Rozpr. Kom. Hist. Sztuki. Warszawa, 1949. S. 33 - 66.

 • Herburt J. Chronica sive Historiae Polonicae... descriptio. Basel, 1571 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Herburt J. Statuta y przywileie koronne z łacińskiego ięzyka na polskie przełożone. [Kraków, 1570] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Herburt J. Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta. Samoscii, 1597 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.11 || d18.

 • Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae / Hsgb. E. Strehlke. Leipzig, 1863 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.15.

 • Herodoti Historiae / Recognovit breviqve adnotatione critica instrvxit Carolus Hude. Vol. 1. Oxonii, 1908 || Сайт: Internet Archive. Адрас. Фармат: JPG / DJVU / PDF. Дата праверкі: 2007.V.26.

 • Herodoti Historiae / Recognovit breviqve adnotatione critica instrvxit Carolus Hude. Vol. 2. Oxonii, 1908 || Сайт: Internet Archive. Адрас. Фармат: JPG / DJVU / PDF. Дата праверкі: 2007.V.26.

 • Hesch M. Letten, Litauer, Weissrussen. Vienna, 1933.

 • Heveker K. Die Schlacht bei Tannenberg. Berlin, 1906.

 • Heymowski A. Herby polskie w brukselskim Armorial Gymnich, recte Lyncenich // Studia Źródłoznawcze. T. 29. 1985.

 • Heymowski A. Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammer // Studia Źródłoznawcze. T. 12. 1967.

 • Hierosolymitana peregrinatio illustrissimi Domini Nicolai Christophori Radzivili, ducis in Olika & Nyeswiesz, comitis in Szydlowiec & Myr... IV. Epistolis compraehensa, ex idiomate Polonice in Latinam linguam translata et nunc premium edita. Thoma Tretero custode varmiensi interprete. Brunsbergae, 1601.

 • Hildebrand H. Auszuge aus einem verlorenen rigischen Missivbuche von 1343 - 1387 // Mittheilungen aus der livl. Geschichte. 1876, № 13.

 • Hildebrand H. Bericht über die im Rеvаl'schen Rathsarchiv für die russisch-livlandischen Wechselbeziehungen im 15. und 16. Jahrhundert ausgefuhrten Untersuchungen // Bull. de l'Acad. Imp. des sciences", t. XVII, № 3. [Тое ж: Melanges russes tires du Bull. de l'Acad. Imp. des sciences, IV, livr. 6].

 • Hildebrand H. Bericht über die in Rigischen Archiven vornahmlich für litauische und westrussische Geschichte angestellten Forschungen // Bull. de l'Acad. Imp. des sciences", t. XIII. [Тое ж: Melanges russes tires du Bull. de l'Acad. Imp. des sciences, IV].

 • Hildebrand H. Das Rigische Schuldbuch (1286 - 1352). St.-Pbg., 1872.

 • Hildebrand H. Die Chronik Heinrichs von Lettland. Dorpat, 1867 [1 выд.: Berlin, 1865] || Сайт: DSpace at Tartu University Library. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.27.

 • Hildebrand H. Die Deutsche Kontor zu Polozk // Baltische Monatsschrift. 1873, Bd. 22. [Рускі пераклад: Прибалтийский сборник, т. 2].

 • Hildebrand H. Die hansischlivlandische Gesandschaft des Jahres 1494 nach Moskau und die Schliessung des deutschen Hofes in Nowgorod // Baltische Monatsschrift. 1871, Bd. 20.

 • Hildebrand H. Livonica, vornahmlich aus dem XIII Jahrhundert, im Vaticanischen Archiv. Riga, 1887.

 • Hildebrand H. Verbesserungen zu K. E. Napierskys Russisch-Livlandischen Urkunden // Mittheilungen aus der livl. Geschichte. 1874, № 12.

 • Hildebrand H. Zehn Urkunden zur alteren livlandischen Geschichte aus Petersburg und Stockholm. 1224 - 1348 // Mittheilungen aus der livl. Geschichte. 1876, № 12.

 • Hirschberg A. Jan Łaski. Arcybiskup gnieźnieński sprzymierzeńcem sułtana tureckiego. Szkic historyczny. Lwów, 1879 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26.

 • Hirschberg A. Stronnictwa polityczne w Polsce za Zygmunta I. Lwów, 1879 || d24.

 • Historia dyplomacji polskiej. T. 1. Połowa X w. - 1572 / Pod red. M. Biskupa. Warszawa, 1982.

 • Historia funebris in obitu divi Sigismundi Sarmatiarum regis & ad Sigismundum Augustum filium admonitio. Authore Petro Royzio Maureo Hispano Celubero. Cracoviae, 1548 || d40.

 • Historia Kościoła w Polsce / Red. B.Kumor, Z.Obertyński. T. 1, cz. 1. Do roku 1506. Poznań - Warszawa, 1974.

 • Historia o pozabiianiu bazilianów w połockiey cerkwi przez cara moskiewskiego etc. w roku 1705tym, dnia 30 Junia starego. Paryż, 1863 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Historia polityczna Polski. Cz. 1. Wieki średnie. Warszawa, 1920.

 • Historja Polski: katalog systematyczny dzieł XVI-XX w. / Wyd. J. Münnich. Kraków, 1930 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. T. 1. Kraków, 1933.

 • Historia rerum in Polonia gestarum anno M.DC.XX recens in Academia Cracouiensi, annuatim ad serae tantum posteritatis memoriam, scribi instituta, nunc tamen... in lucem edita avthore... Joanne Jnnocentio Petricio. Cracoviae, [1622?] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.09.

 • Historia Societatis Jesu. Partes 1 -5. Romae, 1615-1710 || Сайт: CAMENA - Corpus Automatum Multiplex Electorum Neolatinitatis Auctorum. Abteilung "Historica & Politica". Адрас. Дата праверкі: 2007.ХІІ.13.

 • Historiae Ruthenicae scriptores exteri saeculi XVI / Coll. A. de Starczewski. T. 1. Berolini et Petropoli, 1842 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. Дата праверкі: 2006.XII.18 || d18.

 • Historiarum Poloniae et M. D. Lith. scriptorum collectio magna. T. 1 - 5. Varsaviae, 1761 - 1777.

 • Historiy rerum a Poloniae rege in Moscovia superiori anno fortiter et feliciter gestarum... S. l., 1581.— РНБ: 13.19.2.42.

 • Historya o początkach cudownego obrazu Nayswiętszej Panny Maryi Żyrowickiey w Litwie y oraz o ziawieniu w Rzymie tegoż obrazu, którym S. Bazylego W. synowie, jako naydroższym skarbem zaszczycaią się przedrukowana za wiadomością duchowney zwierzchności roku 1816. Wilno, [1816] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.17.

 • Hławiczka K. Polesie: pieśni ludowe poleskie. Katowice, 1935 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Hlebowicz A. Krótki rys życia Witolda W. Ks. Lit. Wilno, 1821.

 • Hodinka A. Documenta Koriatovicsiana et fundatio monasterii Munkacsiensis // Analecta ordinis S.Basilii Magni. Vol. 2 (8). Fasc. 1 - 2. Romae, 1954. S. 165 - 189.

 • Hodoeporicon Moschicum — Christophori Radiwilonis — Scriptum Vilnae a Francisco Gradovio. Vilnae, 1582.

 • Hoffmann J.D. Prussiae nova primordia intrantibus in eam equitibus domus Teutonicae D. 14 Sept. A. 1752. Elbingae, 1752 || Сайт: Elbląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Hoffmann J.D. Prussia varia belli fortuna iactata sub imperio Casimiri III, Regis Pol. Ad cuiusrei memoriam Die 11 Septembr. A. D. 1755. Elbingae, 1755 || Сайт: Elbląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Hoffmann J.D. Res equitum Ordnis Teutonici in Prussia florescentes. Ad quas audiendas Die 13 Sept. A. 1753 qui legibis praelegendi. Elbingae, 1753 || Сайт: Elbląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Hoffman K.B. Historya reform politycznych w dawnej Polsce. Lipsk, 1867 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • Hoffman K.B. O najdawniejszych grobowcach królów polskich. Poznań, 1872 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • Hoffman K.B. O panslawizmie zachodnim. Studium historyczne. Poznań - Berlin, 1863 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • Hoffman K.B. Przyczyny podziału monarchii Polskiej po Bolesławie Krzywoustym w wieku XII. Krakó, 1872 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • Holban M. Du caractère de l'ambassade de Guillebert de Lannoy dans le nord et le sud-est de l'Europe en 1421 et de quelques incidents de son voyage // Revue des ètudes sud-est europèennes. Vol. 5, №3/4. 1967. P. 419-434.

 • Höhlbaum K. Joh. Renners Livländische Historien und die jüngere Livländische Reimchronik. T. 1. Göttingen, 1871.

 • Höhlbaum K. Die jüngere Livländische Reimchronik des Bartholomaus Hoeneke. 1315-1348. Leipzig, 1872. || d35.

 • Hołubowicz W. Granica osadnictwa Słowian i Litwinów na Wileńszczyźnie w czasach przed- i wczesnohistorycznych. Wilno, 1938.

 • Hołubowicz W. Mumje egipskie w Wilnie. Wilno, 1933 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.25.

 • Hołubowicz W. Pięć lat pracy terenowej Muzeum Archeologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1933-1937). Wilno, 1937 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Hołubowicz H., Hołubowicz W. Wykopaliska na Wileńszczyźnie w latach 1938 i 1939. Wilno, 1940.

 • Homann J.B. Atlas compendiarius quinquaginta tabularum geographicarum Homannianarum : alias in Atlante majori contentarum […]. 1752 || Сайт: Świętokrzyska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Honik Z. Urząd podwojewodziego w Wielkim Księstwie Litewskiem: studjum historyczne. Wilno, 1935 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.05.

 • Horoch E. Dzieje Parczewa: 1401-2001. Parczew, 2001 || Сайт: Biblioteka Cyfrowa UMCS. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Horwat J. Grzymislawa, księż niczka opolska // Roczn. Muzeum w Gliwicach. T. 7/8. 1991/1992 -1994. S. 380 - 384.

 • Horwat J. Lew, książę halicki wobec wydarzeń w Polsce końca XIII wieku // Zesz. Nauk. WSP w Rzeszowie. № 12. Ser. Społ. Pedagog. i Hist. Historia. Z.4. 1994. S. 45 - 50.

 • Hoszowski K.M. Wiadomości historyczno-prawnicze w przedmiocie rzeczy mennicznej w dawnej Polsce. Kraków, 1864 || 1. Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.24. 2. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.23.

 • Hozjusz S. Opera omnia in dvos divisa tomos. Coloniae, 1584 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • Hozjusz S. Operum D[omini] Stanislai Hosii, cardinalis, Episcopi Varmiensis, In Concilio Trid[entino] Praesidis Tomus secundus: Nunc postremo ab ipso auctore multis in locis supra omnes priores editiones auctus et recognitus. Lyon, 1564 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Hruša A. Pismo dokumentów kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego pierwszej połowy XVI w. jako źródło do historii urzędu (w świetle materialów Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi) // Belliculum diplomaticum II Thorunense. Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym. Toruń, 2007.

 • Hubatsch W. Albrecht von Brandenburg. Heidelberg, 1960.

 • Hube R.J.F. Historya prawa karnego ruskiego. T. 1, cz. 1. Od czasów najdawniejszych do cesarza Mikołaja I. Warszawa, 1870 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Hube R.J.F. Prawo polskie w 14 wieku: sądy, ich praktyka i stosunki prawne społeczeństwa w Polsce ku schyłkowi 14 wieku: ze źródeł współczesnych. Warszawa, 1886 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Hube R.J.F. Prawo polskie w 14-tym wieku: ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego. Warszawa, 1881 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Hube R.J.F. Prawo polskie w wieku trzynastym. Warszawa, 1874 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Huber A. Die Kriege zwischen Ungarn und den Türken 1440-43. Wien, 1886. [Адбітка з выд.: Archiv für oesterreichische Geschichte. Bd. 68. H. 1; Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 330-332].

 • Hylzen J.A. Inflanty w dawnych swych y wielorakich aż do wieku naszego dziejach ... zebrane y polskiemu światu do wiadomości w oyczystym języku podane... Wilno, 1750 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.21.


© А.Л., складанне каталога.


Hosted by uCoz