Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


A | B | C | D - E | F - H | I - K | L - N | O - R | S - T | U - Z | А | Б | В | Г | Д | Е - Ж |
З - И | К | Л | М | Н | О - П | Р | С - Т | У - Х | Ц - Я | Рукапісы

 • Dąbkowski P.R. Miscelanea archiwalne 1431-1816 // Pamiętnik Historyczno-Prawny. T. 10, z. 2. Lwów, 1930 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.26.

 • Dąbkowski P. Urzędnicy kancelarii sądów ziemskich i grodzkich w dawnej Polsce. Lwów, 1918. - 345 s.

 • Dąbkowski P.R. Zbiór dokumentów do historji urządzeń pocztowych w Polsce // Pamiętnik Historyczno-Prawny. T. 6, z. 2. Lwów, 1928 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.26.

 • Dąbrowska E. Królów polskich relikwarz koronacyjny krzyża świętego // Kultura średniowieczna i staropolska / Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w piędziesięciolecie pracy naukowej. Warszawa, 1991. S. 67-86.

 • Dąbrowski D. Czy istniało dwóch synów Daniela Romanowicza o imieniu Mścislaw? Przyczynek do Genealogii Romanowiczów, książąt halicko-wołyńskich // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. T. 4 (15). 1999. S. 101-135.

 • Dąbrowski D. Małżeństwa Daniela Romanowicza (aspekt genealogiczny i polityczny) // Veneralibes nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej / Prace ofiarowane prof. J. Bieniakowi. Toruń, 1997. S. 43-50.

 • Dąbrowski D. Małżeństwa Wasylka Romanowicza. Problem mazowieckiego pochodzenia drugiej żony // Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów. Toruń, 1997. S. 221-233.

 • Dąbrowski D. Radosłowie kniazey Wytebskich - analiza porównawcza treści // Genealogia. Poznań – Wrocław, 2002 (хроніка Быхаўца).

 • Dąbrowski J. Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480). Wroclaw, 1964.

 • Dąbrowski J. Korona Królestwa Polskiego. Wroclaw, 1956.

 • Dąbrowski J. Królowa Jadwiga // Przegląd Powszechny. R. 50, 1933, T. 200. S. 201 - 220.

 • Dąbrowski J. Ostatnie lata Ludwika Wielkiego 1370-1382. Kraków, 1918 [2 выд.: Kraków, 2009].

 • Dąbrowski J. Z czasów Łokietka - studia nad stosunkami polsko-węgierskimi w XIV w. Z. 1. Kraków, 1916.

 • Dainauskas J. Autentyczność aktu krewskiego // Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 2, 1987. S. 125-144.

 • Dainauskas J. Lietuvos bei lietuvių krikštas ir 1387-ji metai. Chicago, 1991. || d17 (p. 48-79).

 • Dainos pasauliui, saulei ir sau [Cantus solo, soli et sibi]: Lietuvos XVI-XVII amžiaus poezijos antologija / Sud. E. Ulčinaitė, vertė A. Bendoriūtė. Vilnius, 1993.

 • Danielewski I. O Unii Lubelskiej. Chełmno, [1869] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Danielewski R. Z dziejów postępowych i internacjonalistycznych stosunków polsko-litewskich. Warszawa, 1964.

 • Daniłowicz I. Latopisiec litewski na początku XV w. przez bezimiennego pisarza w ruskim języku ułożony wyjęty z rękopisu r. 1520, obejmującego dzieje rusko-litewskie, po raz pierwszy dosłownie łacińskiemi literami do druku podany // Dziennik Wileński. 1823, № 3.

 • Daniłowicz I. Latopisiec Litwy i Kronika Ruska: z rękopisu sławiańskiego przepisane, wypisami z wremennika sofiyskiego pomnożone, przypisami i objaśnieniami dla czytelników polskich potrzebnemi opatrzone. Wilno, 1827 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.13. || d07.

 • Daniłowicz I. Latopisiec Rusi obejmujący prace Nestora i jego przedłużaczy wyjęty z rękopisu 1520 r. // Dziennik Wileński. 1824, № 1-3.

 • Daniłowicz I. O cyganach: wiadomość historyczna, czytana na posiedzeniu publicznem Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, dnia 30 czerwca 1824 roku. Wilno, 1824 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.08.

 • Daniłowicz I. Opisanie bibliograficzne dotąd znanych egzemplarzy statutu litewskiego rękopiśmiennych i edycji drukowanych tak w ruskim, jako też w polskim i łacińskim języku // Dziennik Wileński. 1823, № 1.

 • Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych. T. 1. Wilno, 1860 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.01. || d05.

 • Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych. T. 2. Wilno, 1862 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.08. || d05.

 • Daniłowicz I. Statut Kazimierza Jagiellończyka, pomnik naydawnieyszych uchwał litewskich z XV wieku. Wilno, 1826 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Daniłowicz I. Uber die litauischen Chroniken mit Abkürzungen übersetzt v. F. Löwe. Petersburg, 1841.

 • Daniłowicz I. Wiadomość o właściwych litewskich latopisach // Ateneum Wileńskie. 1841, № 6. S. 13-62.

 • Dantyszek J. De nostrorum temporum calamitatibus silva / Wyd. W.B.Korn, Z.Celichowski. Wrocław, 1902 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.17.

 • Darowski A. Bona Sforza. Rzym, 1904 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Das Grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens / Hrsg. von W.Ziesemer. Danzig, 1921.

 • Das Soldbuch des Deutchen Ordens 1410-1411. Köln - Wien, 1988.

 • Daugirdas S. Genealogija, arba Trumpas didžiujų Lietuvos kunigaikščių ir jų didžiu bei narsių karo žygių aprašymas, kadaise Motiejaus Strijkovskio sukurtas, o dabar atnaujintas ir vėl išleistas Samuelio Daugirdo iš Pagaujo: iš lenkų k. vertė R. Koženiauskienė. Vilnius, 2001.

 • Daukantas S. Lietuvos istorija. Kn. 2. Plymouth/Pa., 1897 || Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek; алфавітны каталог). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.05.

 • Daukanto laiškai: Laiškai į T. Narbutą, Andriejevskį, Kuršaitį, Valančių, S. Giedraitį; S. Daukanto tarnybos lapas // Mūsų senovė. 1921, t. 1, Nr. 1. P. 690–793; 793–795.

 • David L. Preussische Chronik. Bd. 1. Königsberg, 1812 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18. || d07.

 • David L. Preussische Chronik. Bd. 2. Königsberg, 1812 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18. || d07.

 • David L. Preussische Chronik. Bd. 3. Königsberg, 1813 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18. || d07.

 • David L. Preussische Chronik. Bd. 4. Königsberg, 1813 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18. || d07.

 • David L. Preussische Chronik. Bd. 5. Königsberg, 1813 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18. || d07.

 • David L. Preussische Chronik. Bd. 6. Königsberg, 1814 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18. || d07.

 • David L. Preussische Chronik. Bd. 7. Königsberg, 1815 || 1. Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18. 2. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. Дата праверкі: 2007.IV.17. || d07; d04.

 • David L. Preussische Chronik. Bd. 8. Königsberg, 1817 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18. || d07.

 • De Plescoviae obsidione, et pacificatione secuta, illiusque conditiones. Item de Livonicis et Turcicis rebus... proxime praeterito mense ex Lithuania scriptae... S. l., 1582. - РНБ: 13.8.6.97.

 • De Polonica electione, in comitiis Varsaviensibus, anni 1587... ad coronationem Sigismundi III & captum Maximilianum. 1588 || d40.

 • Decius I.L. De vetustatibus Polonorum liber I. De Jagellonum familia liber II. De Sigismundi regis temporibus liber III. Cracoviae, 1521 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03. || d15.

 • Deeker-Hauff H. Alexandra von Litauen die Grosmutter Kaiser Friedrichs des Dritten // Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik. 1947-1949. S. 67-84.

 • Deluga W. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji ilustracji drzeworytniczych do wydań Franciszka Skoryny // Беларусіка - Albaruthenica. Кн. 9. 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў / Гал. рэд. А. Мальдзіс і інш. Мн., 1998. С. 99-109. || d35.

 • Dembiński B. Ostatni mistrz zakonu niemieckiego. Kraków, 1925.

 • Dembiński B. Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich a szczególniej w archiwum Watykańskiem. O materyałach do dziejów polskich w XVI i XVII w. Kraków, 1886. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 644-647].

 • Derwich M. Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu. Warszawa, 1992.

 • Derwich M. Jeszcze o klasztorze łysogórskim w czasach Jagieł&322;y (na marginesie pracy T.Trajdosa "Benedyktyni na Łyścu...") // Roczniki Historyczne. R. 50, 1984. S. 165 - 180.

 • Dess Durchleuchtigsten Grossmechtigsten Fürsten unnd Herren Iwan Bassilowitz... Credentz unnd andere schreiben so... zu Regenspurg uberreichen lassen. Daneben auch Rцm. Kay. May. gegenschreiben und beantwortung. [Nьrnberg, 1576] (L. Heussler).— РНБ: 14.43.3.17. Па рукапісу з венскага архіва надрукавана ў кн.: B. von Wichmann. Sammlung bisher ungedruckter kleinen Schriften zur âlteren Geschichte und Kentniss des Russischen Reichs. Bd. I. Berlin, 1820. S. 35–56.

 • Deutsche Reichstagsakten. Bd. 9. Abth. 3. 1427-1431 / Hrsg. v. D. Kerler. Gotha, 1887. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 481-483].

 • Dewar D., Macleod N. A dictionary of the Gaelic language in two parts. Glasgow, 1831 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28.

 • Dialog szlachcica Litewskiego prawdziwy o woynie Inflantskiej krola Jego M. Stephana świętej y drogej pamięci Pana naszego z księdzem Moskiewskim od początku do konca krotko zebrany (Roku 1594). Wilno, 1594.

 • Diariusz sejmu Lubelskiego 1566 roku / Oprac. Irena Kaniewska. Wrocław etc., 1980 [Серыя: Polska akademia nauk - Oddział w Krakowie. Materiały Komisji nauk historycznych. Nr. 28]. || d04.

 • Die Aeltere Chronik von Oliva / Hrsg. M.Perlbach. Göttingen, 1871 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Die älteste litauische Chronik. Aus dem russischen übersetzt von F.Neumann // Altpreussische Monatsschrift. Bd. 14. Königsberg, 1877. S. 419 - 458. [Пераклад Слуцкага спіса па выд. Папова].

 • Die Chronik des bischofs Thietmar von Merseburg und ihre korveier Überarbeitung / Hrsb. von R.Holtzmann // MGH. Scriptores rerum Germanicarum. Nova series. T. 9. Berlin, 1935 [Nachdruck: München, 1996] || Сайт: Digitale Edition der Chronik des Thietmar von Merseburg / Bearb. von Arno Mentzel-Reuters und Gerhard Schmitz. München: MGH 2002. Адрас. Фармат: GIF. Апісанне. Факсіміле Дрэздэнскага рукапісу. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Die Fünffte und Sechste gute Newe Zeitung aus Ungern... Die Ander Zeittung, Gewisse und Warhafftige beschreibung, wie der Gross Fürst in der Moscaw, Ihr Kay. Ma. Bottschafft empfangen und angenommen... Prag, 1594 (J. Schuman).

 • Die jüngere livländische Reimchronik des Bartholomäus Hoeneke: 1315-1348. Leipzig, 1872 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.15.

 • Die Livländische Reimchronik. Reval, 1848 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Die Schlacht von dem Kunig von Poln und mit dem Moscowiter. S.l., [1514]. Сігнатура ў Bayerische Staatsbibliothek: Res/4 Eur. 330-54 || Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek; алфавітны каталог). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.05 || d40 (іншы экз.).

 • Die verainigung Kaiserlicher Ma. mit Künig von Vngern, Polen, Böhem [et]c. [Augsburg, 1515]. Сігнатура ў Bayerische Staatsbibliothek: 4 J.publ.g. 1139 || Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek; алфавітны каталог). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.05.

 • Dithmari episcopi Merseburgensis Chronicon. Norimbergae, 1807 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica / Compil. G.Moroni. T. 39. Venezia, 1846 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.10.

 • Długopolski E. Władysław Łokietek na tle swoich czasów. Wrocław, 1951.

 • Długosz J. Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Liber 10. 1370 - 1405. Varsaviae, 1985.

 • Długosz J. Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Liber 10 et 11 (1406-1412). Varsaviae, 1997. || d27.

 • Długosz J. Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Liber 11. 1413 – 1430. Varsaviae, 2000.

 • Długosz J. Dziejów Polskich ksiąg dwanaście / Przekład K.Mecherzyńskiego. T. 1. Ks. I, II, III, IV. Kraków, 1867 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Długosz J. Dziejów Polskich ksiąg dwanaście / Przekład K.Mecherzyńskiego. T. 2. Ks. V, VI, VII, VIII. Kraków, 1868 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Długosz J. Dziejów Polskich ksiąg dwanaście / Przekład K.Mecherzyńskiego. T. 3. Ks. IX, X. Kraków, 1868 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Długosz J. Dziejów Polskich ksiąg dwanaście / Przekład K.Mecherzyńskiego. T. 4. Ks. XI, XII. Kraków, 1869 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Długosz J. Dziejów Polskich ksiąg dwanaście / Przekład K.Mecherzyńskiego. T. 5. Ks. XII. Kraków, 1870 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Długosz J. Insignia seu Clenodia Regis et Regni Poloniae / Wyd. Z.Celichowski. Poznań, 1885 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.17.

 • Długosz J. Opera omnia / Cura A.Przezdziecki edita. T. 1. Vita S. Stanislai. - Vita B. Kunegundis. - Vitae episcoporum Poloniae. Vita Sbignei de Olesnica cardinalis. - Clenodia. Banderia prutenorum. - Epistolae. Cracoviae, 1887. || d31.

 • Długosz J. Opera omnia / Cura A.Przezdziecki edita. T. 7. Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis. T. 1. Ecclesia cathedralis Cracoviensis. - Ecclesiae Collegiatorum. Cracoviae, 1863 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.02.

 • Długosz J. Opera omnia. T. 10. Historiae Polonicae libri XII. T. 1. Lib. I, II, III, IV. Cracoviae, 1873. || d31.

 • Długosz J. Opera omnia. T. 11. Historiae Polonicae libri XII. T. 2. Lib. V, VI, VII, VIII. Cracoviae, 1873. || d31.

 • Długosz J. Opera omnia. T. 12. Historiae Polonicae libri XII. T. 3. Lib. IX, X. Cracoviae, 1876. || d31.

 • Długosz J. Opera omnia. T. 13. Historiae Polonicae libri XII. T. 4. Lib. XI, XII. Cracoviae, 1877 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18 || d31.

 • Długosz J. Opera omnia. T. 14. Historiae Polonicae libri XII. T. 5. Liber XII (XIII). Cracoviae, 1878 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18 || d31.

 • Długosz J. Roczniki czyli kroniki sławnego królestwa Polskiego. Ks. 7, 8. Warszawa, 1974 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.18.

 • Długosz J. Roczniki czyli kroniki sławnego królestwa Polskiego. Ks. 9. Warszawa, 1975 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.18.

 • Długosz J. Roczniki czyli kroniki sławnego królestwa Polskiego. Ks. 10, 11. Warszawa, 1982 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.18.

 • Dłużniewski M. Dawna Polska ze stanowiska chrześciańskiego. Lipsk, 1861 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VII.09.

 • Dmochowska E. Kalwarya pod Wilnem. Wilno, 1903 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Dmochowski F.S. Dawne obyczaje i zwyczaje szlachty i ludu wiejskiego w Polsce i w ościennych prowincyach. Warszawa, 1860 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.II.16.

 • Dobrowolska W. Czasy Zygmunta III (bibljografja, stan badań, postulaty). Cieszyn, 1932 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.09.

 • Dobrowolska W. Książęta Zbarascy w walce z hetmanem żółkiewskim. Kraków, 1930. - 327 s.

 • Dobrowolska W. Młodość Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich. (Ze wstępem o rodzie Zbaraskich, życiorysem wojewody bracławskiego). Przemyśl, 1926. [Адбітка з выд.: Rocznik Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyślu. R. 7; Рэц.: Ateneum Wileńskie. R. 4. Z. 13. 1927. S. 468-469; R. 5. Z. 15. 1928. S. 181-184].

 • Dobrowolska W. "Ozdoby" rodu Zbaraskich // Ateneum Wileńskie. R. 5. Z. 15. 1928. S. 167-172.

 • Dobužinskis M. Apie Vytauto ženklą // Praeitis. T. 2. Kaunas, 1933. P. 245-251 || d42; d45.

 • Documenta Unionis Berestensis eiusque auctorum (1590–1600) / Ed. A.G.Welykyj. Romae, 1970.

 • Dogiel M. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae. T. 1, cz. 1 - 2. Vilnae, 1758 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VI.13. || d05.

 • Dogiel M. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Litvaniae. T. 4. Vilnae, 1764 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.15 || d11.

 • Dogiel M. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae. T. 5. Vilnae, 1759 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VI.13. || d15.

 • Dogiel M. Limites Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, ex originalibus et exemplaris authenticis descripti. Vilnae, 1758.

 • Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku / Wyd. B.Ulanowski. Kraków, 1887 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Dokumenty Lwa Sapiehy dla kościołów w Ikaźni i Nowym Pohoście / Wyd. T. Krahel // Studia Teologiczne. T. 11. Białystok etc., 1993. S. 341-346.

 • Dokumenty uposażające kościół w Rudce (1442-1543) / Wyd. J. Soszyński // Studia Podlaskie. T. 3. 1991. S. 161-169.

 • Domina palatii regina libertas seu familiare amicorum colloquium de statu, libertatibus et juribus Regni ac Reipublicae Poloniarum...primis typis Polonice olim mandatum, nunc vero Latine redditum ab Aenea Philone de Cantina Mascarino. S.l., 1736 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.05.

 • Domino W. Sądownictwo polubowne na Rusi w późniejszym średniowieczu. Warszawa, 1938 || Сайт: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.X.16.

 • Donnert E. Der livländische Ordensritterstaat und Russland. 1558-1583. Berlin, 1963.

 • Dorohostajski K. Hippika, to jest księga o koniach, potrzebna i krotochwilna młodości zabawa. Kraków, 1861 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.15. || d08

 • Doubek F.A. Skarga żmudzinów i odpowiedź zakonu Niemieckiego z roku 1416 // Ateneum Wileńskie. R. 7, zesz. 3-4. Wilno, 1930.

 • Dowgird T. Pamiątki z czasów przedhistorycznych na Żmudzi // Pamiętnik fizyograficzny. T. 6. Dz. IV. Warszawa, 1886. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 212-214].

 • Drėma V. Materiały do historii sztuki Wielkiego Księstwa Litewskiego // Biuletyn historii sztuki. 1977. № 2.

 • Drey kleine Schriften über die Geschichte Livland's von Thomas Horner, Augustinus Eucaedius und Dionysius Fabricius und Zwey Untersuchungen über die Abstammung der Eingebornen Livland's von Fridericus Menius und Olaus Hermelin, aufs neue wieder abgedruckt. Riga, 1857 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.I.03.

 • Drobna szlachta podlaska w XVI-XIX w. / Red. S.K. Kuczyński. Białystok, 1991.

 • Drungilas J. Etnosocialinis mobilumas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: Gruževskių giminės pavyzdys (XVI a. antroji pusė – XVIII a. pradžia) // Lietuvos istorijos metraštis. 2004/2. Vilnius, 2005. P. 53 - 78 [Ethno-social Mobility in the Grand Duchy of Lithuania: the Example of the Gruževskis Family (Second Half of the Sixteenth Century – Early Eighteenth Century)].

 • Drungilas J. (рец.) A. Mackavičius. Žemaitijos valsčių surašymas 1537–1538 m. // Lietuvos istorijos metraštis. 2003/2. Vilnius, 2005. P. 149 - 152.

 • Drzycimska J. Kwestia autentyczności aktu krewskiego. Toruń, 1993 (praca magisterska pod kierunkiem prof. S.Alexandrowicza na UMK w Toruniu - бібліяграфічнае паведамленне Гж.Блашчыка).

 • Drzymała K. Działalnośc Jezuitów wileńskich w XVI w. Bakowice pod Chyrowem - Przemyśl, 1936 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.31.

 • Dubas-Urwanowicz E. Konflikt Anny Jagiellonki z dostojnikami litewskimi w pierwszym bezkrólewiu po śmierci Zygmunta Augusta // Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr. hab. Władysławowi A. Serczykowi w 60 rocznicę jego urodzin. Białystok, 1995. S. 143-151.

 • Dubas-Urwanowicz E. Stanowisko Polski wobec unii z Litwą w l. 1562-1574 // Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, 1999. S. 89-94.

 • Dubas-Urwanowicz E. Stanowisko szlachty na zjazdach koronnych wobec tendencji separastycznych W. Ks. Litewskiego w pierwszym bezkrólewju po śmierci Zygmunta Augusta // Granice i pogranicza. Historia codzienności i doświadczeń / Red. M. Liedke, J. Sadowska, J. Trynkowski. T. 1. Białystok, 1991. S. 70-77.

 • Dubas-Urwanowicz E. Stosunek Korony do unii z Litwą w 1562-1574 // Studia Podlaskie. T. 5. 1995. S. 5-39.

 • Dubiecki M. Kaffa, osada genueńska i jej stosunek do Polski w XV wieku // Przegląd powszechny. 1886. R. 3. T. 12. S. 57-73, 216-230. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 334].

 • Dubiecki M. Zawiązki dziejów Siczy Zaporozkiej // Przegląd powszechny. 1887, październik, s. 1-19; listopad, s. 233-251. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 498-500].

 • Dublański A. Nieznana pieczęć bojarska z XIV wieku w Muzeum Wołyńskim // Ziemia Wołyńska. Rok II, № 5. Łuck, 1939. S. 78-79 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.II.16.

 • Dubonis A. Daumantas: nuodėmė ir šventas gyvenimas // Naujasis židinys-Aidai. 1994. № 5. P. 50–58.

 • Dubonis A. Du šimtai pskoviečių Saulės mūšyje (1236) // Lituanistica. 1990, № 1. P. 13–24.

 • Dubonis A. Giminė ir tarnyba Lietuvoje XVI a. pradžioje // Lietuva ir jos kaimynai: nuo normanų iki Napoleono: prof. Broniaus Dundulio atminimui. Vilnius: Vaga, 2001. P. 228–236.

 • Dubonis A. Įdomesni dokumentai apie Lietuvos bajorus: bajorystės atsisakymas, gavimas ir gynimas (XV – XVI a. pirmoji pusė) // Lietuvos istorijos metraštis. 1998. Vilnius, 1999. [Some Interesting Documents About the Lithuanian Nobility (Gentry); Renunciation, Reception and Retention of Gentry Privileges (the First Half of the Fifteenth-Sixteenth Century)].

 • Dubonis A. Jotvingiai lietuvių antikryžiuotiškos orientacijos genezėje // Praeities pėdsakais. Skiriama Profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui. Vilnius: LII leidykla, 2007. P. 25–48.

 • Dubonis A. Kunigaikštis Švarnas ir stačiatikiškos Lietuvos popierinės iliuzijos // Naujasis Židinys-Aidai. 2006, № 4–5. P. 193–200.

 • Dubonis A. Leičiai – "lietuviai lietuviuose": problema Lietuvos istoriografijoje ir istoriniuose šaltiniuose (XIII–XVI a.) // Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997. P. 31–44.

 • Dubonis A. Lietuva po karaliaus Mindaugo mirties: kova dėl sosto 1264–1268 m. // Istorijos akiračiai / Skiriama Profesoriaus habilituoto daktaro Antano Tylos 75-mečiui. Vilnius, 2004. P. 65–76.

 • Dubonis A. Lietuvių kalba: poreikis ir vartojimo mastai (XV a. antra pusė – XVI a. pirma pusė) // Naujasis Židinys-Aidai. 2002, № 9–10. P. 473–478.

 • Dubonis A. Lietuvos didžiojo kunigaikščio leičiai: iš Lietuvos ankstyvujų valstybinių struktūrų praeities. Vilnius, 1998.

 • Dubonis A. Lietuvos Metrika // Knygų aidai: recenzijos, apžvalgos, anotacijos. 2000, № 1, p. 33–37.

 • Dubonis A. Lietuvos Metrika: tyrimai ir leidyba // Atgimimas. 1995.V.08, № 5. Р. 15. [Літоўская Метрыка: даследаванні і выданні].

 • Dubonis A. Lietuvos Metrikos knyga Vilniuje // Lietuvos istorijos metraštis. 2000. Vilnius, 2001. P. 425 - 428.

 • Dubonis A. Naujosios baltarusių istoriografijos aklavietė // Mūsų praeitis. Vilnius. 1999. T. 6. P. 207 - 213.

 • Dubonis A. Pirmieji Lietuvos valdovai: Giminiška meilė ir mirtina neapykanta // Lituanistica. 2003, №. 2. P. 3–11.

 • Dubonis A. Rivijaus kronikos byla // Lituanistica. № 4, 1997. P. 3–12.

 • Dubonis A. Saldus lietuvių gyvenimas "svetimu pasu": baltarusių istoriografija apie baltarusiškas Lietuvos valstybės ištakas // Naujasis židinys-Aidai. 2005, № 11–12. P. 520–525.

 • Dubonis A. The case of Chronicle of Rivius // Lithuanian historical studies. V. 5. Vilnius, 2000. P. 7–20.

 • Dubonis A. The Lithuanian Metrica // Lithuanian historical studies. V. 7. 2002. P. 113–138.

 • Dubonis A. Ties Lietuvos ir Maskvos tarpusavio santykių ištakomis // Tarp istorijos ir būtovės: studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui. Sudarė A. Bumblauskas ir R. Petrauskas. Vilnius, 1999. P. 55–67.

 • Dubonis A. Voluinietiškos Lietuvos užsienio politikos krypties formavimasis (iki Mindaugo mirties 1263 m.) // Lituanistica. 2005, № 4. P. 1–12.

 • Dubonis A. Žiemgalių imigrantai Lietuvoje (XIII a. pabaiga) // Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas. Vilnius, 2004. P. 87–90.

 • Dubonis A. (Рэц.) E. Gudavičius. Kryžiaus karai Pabaltijyje ir Lietuva XIII amžiuje. Vilnius, 1989 // Mūsų praeitis. 1992, № 2, p. 140–147.

 • Dubonis A. (Рэц.) Biuletyn papieskiego instytutu studiów kościelnych / Informationes, t. 1–5, Rzym–Warszawa, 1976– // Lituanistica. 1992, № 3, p. 97–98.

 • Dubonis A. (Рэц.) A. Butrimas. Lietuvos istorija: nuo seniausių laikų iki Vytauto Didžiojo mirties. Vilnius, 1992 // Naujasis židinys-Aidai, 1993, № 7–8, p. 136–137.

 • Dubonis A. (Рэц.) Henrikas Latvis / Hermanas Vartbergė: Livonijos kronikos. Par. J. Jurginis. Vilnius, 1991 // Lietuvos istorijos metraštis 1992. Vilnius, 1994. P. 223–231.

 • Dubonis A. (Рэц.) D. Kuolys. Asmuo, tauta, valstybė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinėje literatūroje: renesansas, barokas. Vilnius, 1992 // Lietuvos istorijos metraštis 1994. Vilnius, 1995. P. 219–222.

 • Dubonis A. (Рэц.) Metraščiai ir kunigaikščių laiškai. Vilnius, 1996 // Naujasis židinys-Aidai, 1997, № 7–8, p. 342–344.

 • Dubonis A. (Рэц.) E. Gudavičius, Mindaugas. Vilnius, 1998 // Knygų aidai: recenzijos, apžvalgos, anotacijos, 1999, 01–03 mėn., p. 25–28.

 • Dubonis A. (Рэц.) A. Janulaitis. Kęstutis. Vilnius: Kardas, 1998 // Mūsų praeitis. 1999, № 6, p. 202–206.

 • Dubonis A. (Рэц.) А. К. Краўцэвiч, Стварэнне Вялiкага Княства Лiтоўскага, Мiнск: "Беларуская навука", 1998 // Mūsų praeitis. 1999, № 6, p. 207–213; Lithuanian historical studies. V. 4. 1999, p. 151–157; Гiстарычны альманах. Т. 5. Гародня, 2001, с. 162–167.

 • Dubonis A. (Рэц.) А.О.Гурбик. Еволюцiя соцiально-територiальних спiльнот в середньовiчнiй Украинi: волость, дворище, село, сябринна спiлка. Киив, 1998 // Lituanistica. 1999, № 3, p. 120–124.

 • Dubonis A. (Рэц.) H.Łowmiański. Polityka Jagiellonów / Do druku przygotował Krzysztof Pietkiewicz. Poznań, 1999 // Lietuvos istorijos metraštis 1999. Vilnius, 2000. P. 246–249.

 • Dubonis A. (Рэц.) D. Baronas. Trys Vilniaus kankiniai: gyvenimas ir istorija / Istorinė studija ir šaltiniai. Vilnius, 2000 // Knygų aidai: recenzijos, apžvalgos, anotacijos, 2000, № 2, p. 33–36.

 • Dubonis A. (Рэц.) S.C.Rowell. Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva: pagonių imperija Rytų ir Vidurio Europoje, 1295–1345 / iš anglų kalbos vertė O. Aleksa. Vilnius, 2000 // Kultūros barai, 2002, № 2, p. 93–95.

 • Dubonis A. (Рэц.) Радзивилловские акты из собрания Российской национальной библиотеки: первая половина XVI в. Составитель тома: М. М. Кром, Москва–Варшава: "Древлехранилище", 2002 (Monumenta historica res gestas Europae orientalis illustrantia: fontes XV–XVII saec., vol. 6 / Памятники истории Восточной Европы: источники XV–XVII вв., том 6) // Lietuvos istorijos metraštis. 2002–1. Vilnius, 2003. P. 171–176.

 • Dubonis A. (Рэц.) R. Petrauskas. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a.: sudėtis, struktūra, valdžia. [Vilnius]: aidai, 2003 // Lietuvos istorijos metraštis. 2003–1. Vilnius, 2004. P. 189–194.

 • Dubonis A. (Рэц.) Перапiс войска Вялiкага княства Лiтоўскага 1528 года / Метрыка Вялiкага княства Лiтоўскага: кнiга 523. Кнiга публiчных спраў 1. Падрыхтавалi да друку А. I. Груша, М. Ф. Спiрыдонаў, М. А. Вайтовiч, Мiнск: "Беларуская навука", 2003 // Lietuvos Metrikos naujienos: "Lietuvos istorijos metraščio" mokslinis–informacinis priedas. № 7. 2003. Vilnius, 2004. P. 14–16.

 • Duchiewicz W. Witold w. ks. Litewski: w 500-letnią rocznicę śmierci 1430 - 1930. Jarosław, 1932 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.10. || d15.

 • Dumont J. Corps universel diplomatique du droit des gens. T. 2, p. 2. Amsterdam - Haga, 1726.

 • [Duńczewski S.] Herbarz wielu domow Korony Polskiey y W. X. Litewskiego dla niezupełnego opisania, albo opuszczenia, y wielu odmiennosci nieprzyzwoitych, za dawnych y poznieyszych autorow, herby z rodowitoscią wyrazających, nie mało dotąt ukrzywdzonych, zebraniem wielu familii we dwa tomy, częsciami rzeczone... T. 1. Kraków, [1757] || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Duńczewski S. Herbarz wielu domow Korony Polskiey y W. X. Litewskiego dla niezupełnego opisania, albo opuszczenia, y wielu odmiennosci nieprzyzwoitych, za dawnych y poznieyszych autorow, herby z rodowitoscią wyrazających, nie mało dotąt ukrzywdzonych, zebraniem wielu familii we dwa tomy, częsciami rzeczone... T. 2. Kraków, [1757] || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Dundulis B. Lietuvių kova dėl Žemaitijos ir Užnemunes XV amžiuje. Vilnius, 1960.

 • Dundulis B. Lietuvos kova dėl valstybinio savarankiškumo XV amž. Vilnius, 1968. [2 выд.: 1993].

 • Dundulis B. Lietuvos kova prieš kryžiuočius Konstanco bažnytiniame susirinkime (1414 – 1418 m.) // Vilniaus valstybinis V.Kapsuko vardo universitetas mokslo darbai. Istorijos-filologijos mokslų serija. Vilnius, 1958. T. 4.

 • Durczewski Z. Doniosłe wyniki prac wykopaliskowych na Starym Zamku w Grodnie w latach 1937-1939 // Kuryer literacko-naukowy. 1939, № 48.

 • Durczewski Z. Gród litewski z XIII i XIV w. na Starym Zamku w Grodnie // Kuryer literacko-naukowy. 1939, № 47.

 • Durczewski Z. Stary Zamek w Grodnie w świetle wykopalisk, dokonanych w latach 1937-1939 // Niemen. № 1. Grodno, 1939. S. 29-36.

 • Dvornik F. Byzantin political ideas in Kievan Russia // Dumbarton Oaks Papers. № 9/10. 1956. P. 58 - 123.

 • Dvornik F. The Slavs. Their early History and Civilization. Boston, 1956. - 358 p.

 • Dwa doktoraty z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie: Henryk Łowmiański. Wchody miast litewskich. Maria Łowmiańska. Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku. Poznań, 2005.

 • Dworzaczek W. Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego. Wiek XIV - XV. Warszawa, 1971.

 • Dyplomaci w dawnych czasach: Relacje staropolskie z XVI - XVIII stulecia / Wyd. A.Przyboś, A.Żelewski. Kraków, 1959.

 • Dziadulewicz S. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce. Wilno, 1929 || d49.

 • Działalność kulturalna Polski na Ziemiach Wschodnich: rys historyczny. Warszawa, [1942] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Działyński T.A. Liber geneseos illustris familiae Schidlovicie MDXXXI. [Poznań, 1852] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.03.

 • Dzieduszycki M. Kronika domowa Dzieduszyckich. Lwów, 1865 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Dzieduszycki M. Zbigniew Oleśnicki. T. 1. Kraków, 1853 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Dzieduszycki M. Zbigniew Oleśnicki. T. 2. Kraków, 1854 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Dzieduszycki W. Wiadomości starożytnych o geografii ziem polskich // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 19. Kraków, 1887. S. 141-404. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 400-404].

 • Dzieje Litwy i Rusi przed unją z Polską w świetle źródeł przedstawił Felix Koneczny // Teksty źródłowe do nauki historji w szkole sredniej. Zeszyt 22. Kraków, 1924 || НБРБ: P8025br.

 • Dzieje Mazowsza do 1526 r. Praca zbiorowa pod red. A. Gieysztora i H. Samsonowicza. Warszawa, 1994.

 • Dzieje polskiej granicy wschodniej. [Warszawa], 1943 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Dzieje ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego: Cykł wykładów. Londyn, 1953.

 • Dzieło Jadwigi i Jagiełły w 600-lecie chrztu Litwy i jej związków z Polską / Wyb. i oprac. W. Biliński. Warszawa, 1989.

 • Dzienniki sejmów walnych Koronnych za panowania Zygmunta Augusta, króla polskiego, w. x. litewskiego, 1555 i 1558 r. w Piotrkowie złożonych. Kraków, 1869.

 • Dzikowski M. Zbiór kartograficzny Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie. Wilno, 1932 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Edict Krola... o Dziękowanie Panu Bogu, za szczęsliwe powodzenie woienne od Wielkich Luk z Moskwy, poslany 6 Septembra 1580... Kraków, 1580 (N. Szarffenberger).

 • Edictum regium de supplicationibus ob rem bene adversus moschum gestam an 1579, 30 augusti. Cracoviae, [1579] (N. Scharffenberger).— РНБ: 13.8.2.778. Перадрукавана ў кнізе: Relacje nunciuszów apostolskich i innych osób o Polsce. T. 1. Berlin etc., 1864. S. 317–320.

 • Edictum regium Svirense ad milites. Ex quo causae suscepti in Magnum Moscoviae Ducem belli cognoscentur. Edictum regium de supplicationibus ob captam Polotiam. Rerum post captam Polotiam contra Moscum gestarum narratio. Varsaviae, 1579 (N. Scharffenberger).— РНБ: 13.8.2.915.

 • Edictum Serenissimi Poloniae Reges ad milites ex quo causae suscepti in Moscoviae Ducem belli cognoscuntnr. Coloniae, 1580 (M. Cholin).— (K. Estreicher. Bibliografia polska, t. I (XII), s. 407).

 • Ehrenberg H. Italienische Beiträge zur Geschichte der Provinz Ostpreussen. Königsberg, 1895 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.17.

 • Ehrenkreutz S. Stan badań nad statutami litewskimi // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 7-8. 1924. S. 289 - 349.

 • Ehrlich L. Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza. Warszawa, 1954.

 • Ehrlich L. Polski wykład prawa wojny XV wieku. Kazanie Stanisława ze Skarbimierza "De bellis iustis". Warszawa, 1955.

 • Eichhoff F.G. Obraz literatury średniowiekowych ludów a mianowicie słowian i niemców / Przekł. Seweryny z Żochowskich Pruszakowej. Z dodatkami i poprawą co do literatury Słowian W.A.Maciejowskiego. T. 1. Warszawa, 1856 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Eichhoff F.G. Obraz literatury średniowiekowych ludów a mianowicie słowian i niemców / Przekł. Seweryny z Żochowskich Pruszakowej. Z dodatkami i poprawą co do literatury Słowian W.A.Maciejowskiego. T. 2. Warszawa, 1856 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Eigentliche Warhaftige Beschreibung etlicher Handlung, so sich in Reussen, zur Moscaw, Pleskaw, Naugarten, Schlaboda, Narfa, Revel, Derpt... verloffen und zugetragen... Franckfort am Mayn, 1572 (N. Basse).— РНБ: 12.44.9.23. Тое ж пад назвай: Kurtzer glauwürdige Zeitung unnd Summatische Verzeichniss deren verloffenen Geschichten unnd Handlung, so sich newlicher Zeit dess LXX und LXXI Jars in der Moscow und Reusslandt begeben. Franckfort am Mayn, 1572. (Züricher Bibliothek).

 • Eigenwillig N., Anderbach P. Ein Sendbrieff darinn angetzeigt wirt vermeinte Ursach warumb der Türck widder die Hungern triumphiert... hab. Drezda Dresden, 1526 || Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Ein ernstlicher Sendbrief unnd gwise antwurt des grossen Moscowitischen Herrn an die Röm. Kay. Maiestet der Liefflender Sachen belangend ... S. l., 1561.— РНБ: 13.8.2.162. Лацінскі тэкст гэтых лістоў надрукаваны па рукапіснай копіі ў выд.: Lettere dell’imperatore Ferdinando a di Giovanni di Basilio... Firenze, 1833. P. 3 – 9. Рускі пераклад ў кнізе: Сказания иностранцев о России / Изд. В. Любич-Романович. СПб., 1843.

 • Ein Kleglichs... lied, von der... Tyranney, so der Moscowiter mit der Stat Reffel... getrieben hat. Straspurg, 1571 (P. Hug).— (British Museum. General Catalogue... vol. 120, col. 213).

 • Ekdahl S. Abschrift des Verpflichtungsbriefes des Hochmeisters Heinrich von Plauen bezüglich der Bezahlung von 100.000 Schock böhmischer Groschen an den König von Polen vom 31. Januar 1411 [Katalogtext Nr. 584 b mit 1 Abb.] // Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572 (Schallaburg 8. Mai - 2. November 1986). Wien 1986 [Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge, Nr. 171]. S. 521-522.

 • Ekdahl S. Archivalien zur Geschichte Ost- und Westpreußens in Wilna, vornehmlich aus den Beständen des Preußischen Staatsarchivs Königsberg // Preußenland. Bd. 30, H. 3/4. 1992. S. 41-55.

 • Ekdahl S. Bulle des Papstes Johannes XXIII. mit Indulgenzerteilung an diejenigen, welche die auf dem Schlachtfeld von Grunwald (Tannenberg) errichtete Kapelle des Deutschen Ordens an bestimmten Festtagen besuchen werden [Katalogtext Nr. 584 d mit 1 Abb.] // Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572 (Schallaburg 8. Mai - 2. November 1986). Wien 1986 [Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge, Nr. 171]. S. 523.

 • Ekdahl S. Crusades and Colonisation in the Baltic: A Historiographic Analysis // Rocznik Instytutu Polsko-Skandynawskiego. T. 19, 2003/2004. Kopenhaga, 2004. S. 1-42.

 • Ekdahl S. Crusades and Colonisation in the Baltic // Palgrave Advances in the Crusades / Ed. H. Nicholson. Basingstoke - New York, 2005. S. 172-203 (mit 1 Abb.).

 • Ekdahl S. Danzig und der Deutsche Orden 1410. Die Ausschreitungen gegen die Ordenssüldner. Mit einem Quellenanhang // Danzig in acht Jahrhunderten. Beiträge zur Geschichte eines hansischen und preußischen Mittelpunktes / Hrsg. v. Bernhart Jähnig und Peter Letkemann. Münster/Westf., 1985 [Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreußens 23]. S. 121-150.

 • Ekdahl S. Das Pferd und seine Rolle im Kriegswesen des Deutschen Ordens // Das Kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter / Hrsg. v. Zenon H. Nowak. Toruń, 1991 [Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica 6]. S. 29-47.

 • Ekdahl S. Das Problem der Entmythologisierung der nationalen Geschichtsschreibung uber die Schlacht bei Tannenberg // Lietuvių kultūros institutas, Litauisches Kulturinstitut. Jahrestagung 1998. Suvažiavimo darbai. Lampertheim, 1999. S. 169-180.

 • Ekdahl S. Das Soldbuch des Deutschen Ordens in Preußen [Katalogtext Nr. 584 c mit 1 Abb.] // Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572 (Schallaburg 8. Mai - 2. November 1986). Wien 1986 [Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge, Nr. 171]. S. 522-523.

 • Ekdahl S. Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411. Die Abrechnungen fur die Soldtruppen. Teil I: Text mit Anhang und Erläuterungen. Köln - Wien, 1988. [Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz 23/I]. - VI, 204 S. (mit 13 Abb.).

 • Ekdahl S. Denkmal und Geschichtsideologie im polnisch-preußischen Spannungsfeld // Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Bd. 35. Mit Beiträgen zum Schwerpunktthema: Von den Teilungen Polens bis zur deutschen Reichsgründung. Zum Verständnis der polnischen Frage in Preußen und Deutschland. Berlin, 1986. S. 127-218.

 • Ekdahl S. Der Krieg zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen im Jahre 1422 // Zeitschrift für Ostforschung. 1964. Bd. 13, H. 4. S. 614-651.

 • Ekdahl S. Die Armbrust im Deutschordensland Preußen zu Beginn des 15. Jahrhunderts // Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasciculus 5 (Travaux du Colloque International à Karnity 1988 sur "L’état et les besoins des recherches sur l’armement médiéval en Europe". Rédacteur: Andrzej Nadolski). Łódź, 1992. S. 17-48 (mit 16 Abb.).

 • Ekdahl S. Die "Banderia Prutenorum" des Jan Długosz. Eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410. Untersuchungen zu Aufbau, Entstehung und Quellenwert der Handschrift. Mit einem Anhang: Farbige Abbildungen der 56 Banner, Transkription und Erläuterungen des Textes. Göttingen, 1976. [Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-hist. Klasse, 3. Folge, Nr. 104].

 • Ekdahl S. Die Entstehungsgeschichte meines Buches über die "Banderia Prutenorum" (1976). Ein grenzüberschreitendes Forschungsprojekt aus der Zeit des Kalten Krieges. [Erweiterter und mit Anmerkungen versehener Vortrag bei der Verleihung des Stanislaw Sawicki-Preises durch das Instytut Polsko-Skandynawski (Polish-Scandinavian Research Institute) in Kopenhagen am 10. Oktober 1998] // Praeterita Posteritati. Studia z historii sztuki i kultury ofiarowane Maciejowi Kilarskiemu / Red. M. Mierzwiński. Malbork, 2001. S. 107-115.

 • Ekdahl S. Die Flucht der Litauer in der Schlacht bei Tannenberg // Zeitschrift für Ostforschung. 1963. Bd. 12, H. 1. S. 11-19 || d39.

 • Ekdahl S. Die "Flucht der Litauer" in der Schlacht bei Tannenberg // Lietuvių kultūros institutas, Litauisches Kulturinstitut. Jahrestagung 1998. Suvažiavimo darbai. Lampertheim, 1999. S. 145-168 (mit 2 Abb.).

 • Ekdahl S. Die Grunwald-Denkmäler in Polen. Politischer Kontext und nationale Funktion // Das Denkmal im nördlichen Ostmitteleuropa im 20. Jahrhundert. Politischer Kontext und nationale Funktion. Lüneburg, 1997 [Nordost-Archiv. Neue Folge, 6, 1997, Heft 1]. S. 75-107.

 • Ekdahl S. Die Helme hatten keine Hörner. Wikingerausstellung korrigiert das Barbarenklischee // Kultur-Chronik. Nachrichten und Berichte aus der Bundesrepublik Deutschland. № 6, 1992. S. 4-5 (mit 1 Abb.).

 • Ekdahl S. Die preußisch-litauischen Beziehungen des Mittelalters. Stand und Aufgaben der Forschung in Deutschland // Deutschland und Litauen. Bestandsaufnahmen und Aufgaben der historischen Forschung / Hrsg. v. N. Angermann, J. Tauber. Lüneburg, 1995. S. 31-44.

 • Ekdahl S. Die Rolle der Ritterorden bei der Christianisierung der Liven und Letten // Gli inizi del cristianesimo in Livonia-Lettonia. Atti del colloquio internazionale di storia ecclesiastica in occasione dell'VIII centenario della chiesa in Livonia (1186-1986). Roma, 24-25 Giugnio 1986 / Hrsg. v. Michele Maccarrone. Città del Vaticano, 1989 [Pontificio comitato di scienze storiche. Atti e documenti 1]. S. 203-243 (mit 5 Abb.).

 • Ekdahl S. Die Schlacht bei Tannenberg 1410. Bd. 1. Berlin, 1982. [Berliner Historische Studien 8; Einzelstudien I]. [Рэц.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 2. Сш. 1 (2). 1995. С. 124-129].

 • Ekdahl S. Die Schlacht von Tannenberg und ihre Bedeutung in der Geschichte des Ordensstaates // Der Deutsche Orden. Beiträge zu seiner Geschichte / Hrsg. v. P. Rieckmann (= Deutsche Ostkunde 35, 1989, 2). S. 63-80 (mit 3 Abb.).

 • Ekdahl S. Die skandinavischen Königreiche zur Zeit Gediminas' // Tarp istorijos ir būtovės. Studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui / Sudarė A. Bumblauskas, R. Petrauskas. Vilnius, 1999. S. 37-54.

 • Ekdahl S. Ein Brief des Ritters Luppold von Köckritz an Hochmeister Ulrich von Jungingen vom April 1410 // Prusy – Polska – Europa. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowožytnych. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Hubertowi Nowakowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / Pod red. A. Radziminskiego, J. Tandeckiego. Toruń, 1999. S. 231-247 (mit 3 Abb.).

 • Ekdahl S. Ein Inventar der Propstei auf dem Schlachtfeld von Tannenberg aus dem Jahre 1442 // Preußenland. Bd. 21, H. 1/2. 1983. S. 1-9.

 • Ekdahl S. Eine von Johannes Voigt veranlaßte Abschriftensammlung von Deutsch-Ordens-Archivalien im Staatlichen Historischen Archiv Litauens // Preußische Landesgeschichte. Festschrift für Bernhart Jähnig zum 60. Geburtstag / Hrsg. v. U. Arnold, M. Glauert, J. Sarnowsky. Marburg, 2001 [Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung 22]. S. 597-601.

 • Ekdahl S. Heliga Birgitta, slaget vid Tannenberg och grundandet av klostret Triumphus Mariae i Lublin // Skandinavien och Polen. Möten, relationer och ömsesidig påverkan / Red. B. Törnquist-Plewa. Lund, 2007 [Slavica Lundensia 23]. S. 1-24 (mit 4 Abb.).

 • Ekdahl S. Horses and crossbows: two important warfare advantages of the Teutonic Order in Prussia // The Military Orders. T. 2: Welfare and Warfare / Ed. by H. Nicholson. Aldershot, 1998. S. 119-151 (mit 15 Abb.) || d40.

 • Ekdahl S. Krikštijimas, apgyvendinimas, lietuvių reisai. Lietuvos krikštas kaip Vokiečių ordino dilema // Lietuvos krikščionėjimas Vidurio Europos kontekste. Strapisnių rinkinys. Tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto 750-iems jubiliejiniams metams, medžiaga. Vilnius, Taikomosios dailės muziejus, 2001 m. rugsėjo 26-27 d. / Sudarė V. Dolinskas, vertė K. Berthel, I. Daugvilaitė, I. Tumavičiūtė. Vilnius, 2005. S. 173-188. [Тое ж на нямецкай мове: Christianisierung – Siedlung – Litauerreise. Die Christianisierung Litauens als Dilemma des Deutschen Ordens // Тамсама, с. 189-205].

 • Ekdahl S. Pobojowisko grunwaldzkie i okolica w XV i XVI stuleciu // Studia Grunwaldzkie. T. 3. Olsztyn, 1994 [Rozprawy i materiały Ośrodka badań naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Nr. 136]. S. 61-118 (mit 1 Abb.).

 • Ekdahl S. Kilka uwag o księdze żołdu zakonu krzyżackiego z okresu "Wielkiej Wojny" 1410 - 1411 // Zapiski Historyczne. T. 33, № 3. 1968. S. 111-130.

 • Ekdahl S. "Schiffskinder" im Kriegsdienst des Deutschen Ordens. Ein Überblick über die Werbungen von Seeleuten durch den Deutschen Orden von der Schlacht bei Tannenberg bis zum Brester Frieden (1410-1435) // Kultur und Politik im Ostseeraum und im Norden 1350-1450 [Acta Visbyensia, 4]. Visby, 1973. S. 239-274.

 • Ekdahl S. Soldtruppen des Deutschen Ordens im Krieg gegen Polen 1409 // Le convoi militaire / Réd. T. Poklewski-Koziełł. Łódź, 2002 (2003). [Fasciculi Archaeologiae Historicae 15]. S. 47-64.

 • Ekdahl S. St. Birgitta of Sweden, the battle of Tannenberg (Grunwald) and the foundation of the Monastery Triumphus Mariae in Lublin // Między Śląskiem a Wiedniem. Księga jubileuszowa z okazji 60. urodzin prof. dr. hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego / Pod red. A. Kozłowskiego, M. Znyk. Płock, 2008. S. 287-301.

 • Ekdahl S. Stefan Maria Kuczyński // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Bd. 33. 1985. S. 630-632.

 • Ekdahl S. Tannenberg/Grunwald – ein politisches Symbol in Deutschland und Polen // Journal of Baltic Studies. Bd. 22, H. 4. 1991. S. 271-324.

 • Ekdahl S. Tannenberg/Grunwald – ein politisches Symbol in Deutschland und Polen // Deutscher Orden 1190-1990 / Hrsg. v. Udo Arnold. Lüneburg, 1997 [Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreu?ische Landesforschung 11]. S. 241-302.

 • Ekdahl S. Tannenberg – Grunwald – Žalgiris: Eine mittelalterliche Schlacht im Spiegel deutscher, polnischer und litauischer Denkmäler // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Bd. 50, H. 2. 2002. S. 103-118 (mit 4 Abb.).

 • Ekdahl S. The battle of Tannenberg-Grunwald-Žalgiris (1410) as reflected in twentieth-century monuments // The Military Orders. Vol. 3: History and Heritage / Ed. V. Mallia-Milanes. Aldershot, 2008. S. 175-194 (mit 10 Abb.).

 • Ekdahl S. The siege machines during the Baltic Crusades // Les envahisseurs des temps médiévaux et leurs armes / Red. T. Poklewski-Koziełł. Łódź, 2007 [Fasciculi Archaeologiae Historicae 20]. S. 29-51(mit 24 Abb.).

 • Ekdahl S. The strategic organization of the commanderies of the Teutonic Order in Prussia and Livonia // La Commanderie, institution des ordres militaries dans l’Occident médiéval, sous la direction d’Anthony Luttrell et Léon Pressouyre. Paris, 2002 [CTHS. Archéologie et d’histoire de l’art 14]. S. 219-242 (mit 12 Abb.).

 • Ekdahl S. The Teutonic Order’s mercenaries during the "Great War" with Poland-Lithuania (1409-11) // Mercenaries and Paid Men. The Mercenary Identity in the Middle Ages. Proceedings of a Conference held at University of Wales, Swansea, 7th-9th July 2005 / Ed. J. France. Leiden, 2008 [History of Warfare 47]. S. 345-361.

 • Ekdahl S. The treatment of prisoners of war during the fighting between the Teutonic Order and Lithuania // The Military Orders. T. 1: Fighting for the faith and caring for the sick / Ed. M. Barber. Aldershot, 1994. S. 263-269.

 • Ekdahl S. Transsumpt der Thorner Friedensurkunde (Toruń) vom 1. Februar 1411 [Katalogtext Nr. 584 a mit 1 Abb.] // Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572 (Schallaburg 8. Mai - 2. November 1986). Wien 1986 [Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge, Nr. 171]. S. 521.

 • Ekdahl S. Ulrich von Jungingen (26.VI.1407 – 15.VII.1410) // Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190-1994 / Hrsg. v. U. Arnold. Marburg 1998 [Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 40; Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens 6]. S. (105) 106-114 (mit 3 Abb.).

 • Ekdahl S. Žalgirio mūšio demitologizavimo problema [Straipsnis parengtas pagal paskaita Atviros Lietuvos fondo namuose, 1999 m. birželio 21 d.] // Žalgiris. Šiandienos žvilgsnis. Trys paskaitos Vilniuje / Sudarė V. Dolinskas. Vertė D. Baronas, V. Dolinskas. Vilnius, 1999. S. 35-43.

 • Ekdahl S. Žalgirio mūšis ir jo reikšmė Ordino gyvenimui // Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai. Vilnius, 1993 [Acta Historica Universitatis Klaipedensis 1]. S. 9-31. [Тое ж на нямецкай мове: Die Schlacht von Tannenberg und ihre Bedeutung in der Geschichte des Ordensstaates // Тамсама, с. 34-64].

 • Ekdahl S. Zwei Musterungslisten von Deutschordens-Söldnern aus den Jahren 1413 und 1431 // Arma et ollae. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nadolskiemu w 70 rocznicę urodzin i 45 rocznicę pracy naukowej. Sesja naukowa. Łódź, 7-8 maja 1992 r. Łódź, 1992. S. 49-61.

 • Ekspansja niemieckich zakonów rycerskich w strefie Bałtyku od XIII do połowy XVI wieku. Materiały z konferencji historyków radzieckich i polskich w Toruniu z r. 1988 / Pod red. M. Biskupa. Toruń, 1990 || d39.

 • Elekcje królów Polski w Warszawie na Woli 1575-1764 r. / Red. M. Tarczyński. Warszawa, 1997.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 1. Polonica ex libris "obligationum et solutionum" Camerae Apostolicae ab a. 1373 / Coll. I.Lisowski. Romae, 1960. XV, 292 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 2. "Liber disparata antiqua continens": Alexandro Masoviensi episcopo Tridentino dicatus / Praesentat E.Winkler. Romae, 1960. XVII, 187 S.: Ill.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 3. Repertorium rerum Polonicarum ex Archivo Orsini in Archivo Capitolino Romae. T. 1 / Collegit W.Wyhowska de Andreis. Romae, 1961.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 4. Res Polonicae Elisabetha I Angliae regnante conscriptae ex Archivis Publicis Londoniarum / Ed. C.H.Talbot. Romae, 1961. XIV, 311 S.: Ill.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 5. Repertorium rerum Polonicarum in Archivo Dragonetti de Torres in civitate Avilana / Ed. P.Collura. Romae, 1962.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 6. Res Polonicae Iacobo I Angliae regnante conscriptae ex archivis publicis Londoniarum / Ed. C.H.Talbot. Romae, 1962. XI, 396 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 7. Repertorium rerum Polonicarum ex Archivo Orsini in Archivo Capitolino Romae. T. 2 / Collegit W.Wyhowska de Andreis. Romae, 1962.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 8. Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. T. 1 / Ed. V.Meysztowicz. Romae, 1963.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 9. Res Polonicae ex archivo regni Daniae. T. 1 / Ed. L.Koszy, C.Lanckorońska, G.Jensen. Romae, 1964.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 10. Repertorium rerum Polonicarum ex Archivo Orsini in Archivo Capitolino Romae. T. 3 / Collegit W.Wyhowska de Andreis. Romae, 1964.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 11. Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. T. 2 / Ed. V.Meysztowicz. Romae, 1964.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 12. Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. T. 3 / Ed. V.Meysztowicz. Romae, 1964.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 13. Res Polonicae ex Archivo musei Britannici. T. 1. "Relation of the State of Polonia and the united provinces of that crown anno 1598" / Ed. C.H.Talbot. Romae, 1965.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 14. Collectanea e rebus Polonicis archivi Orsini in archivo Capitolino Romae. T. 1 / Collegit W.Wyhowska de Andreis. Romae, 1965.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 15. Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. T. 4 / Ed. V.Meysztowicz. Romae, 1966.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 16. Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. T. 5 / Ed. V.Meysztowicz. Romae, 1966.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 17. Res Polonicae ex Archivo musei Britannici. T. 2 / Ed. C.H.Talbot. Romae, 1967.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 18. Collectanea e rebus Polonicis archivi Orsini in archivo Capitolino Romae. T. 2 / Collegit W.Wyhowska de Andreis. Romae, 1968.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 19. Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. T. 6 / Ed. V.Meysztowicz. Romae, 1968.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 20. Res Polonicae ex archivo regni Daniae. T. 2 / Ed. L.Koszy, C.Lanckorońska, G.Jensen. Romae, 1969.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 21. Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. T. 7 / Ed. V.Meysztowicz. Romae, 1970.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 22. Documenta Polonica ex Archivo Parmensi. T. 1 / Ed. V.Meysztowicz. Romae, 1970.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 23. Documenta Polonica ex Archivo Parmensi. T. 2 / Ed. V.Meysztowicz. Romae, 1970.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 24. Res Polonicae ex archivo regni Daniae. T. 3 / Ed. L.Koszy, C.Lanckorońska, G.Jensen. Romae, 1971.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 25. Res Polonicae ex archivo regni Daniae. T. 4 / Ed. L.Koszy, C.Lanckorońska, G.Jensen. Romae, 1971.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 26. Res Polonicae ex archivo mediceo Florentino. T. 1 / Ed. V.Meysztowicz. Romae, 1972.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 27. Res Polonicae ex archivo mediceo Florentino. T. 2 / Ed. V.Meysztowicz. Romae, 1972.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 28. Res Polonicae ex archivo mediceo Florentino. T. 3 / Ed. V.Meysztowicz. Romae, 1972.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 29. Res Polonicae ex archivo regni Daniae. T. 5 / Ed. L.Koszy, C.Lanckorońska, G.Jensen. Romae, 1972.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 30. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 1 / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1973.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 31. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 2 / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1974.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 32. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 3 / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1974.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 33. Res Polonicae ex archivo regni Daniae. T. 6 / Ed. L.Koszy, C.Lanckorońska, G.Jensen. Romae, 1974.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 34. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 4 (a. 1525 - 1531) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1975.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 35. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 5 (a. 1531 - 1537) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1975.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 36. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 6 (a. 1538 - 1542) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1975.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 37. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 7 (a. 1543 - 1547) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1976.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 38. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 8 (a. 1548 - 1549) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1976.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 39. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 9 (a. 1550 - 1553) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1976.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 40. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 10 (a. 1554 - 1559) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1976.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 41. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 11 (a. 1560 - 1566) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1977.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 42. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 12 (a. 1567 - 1572) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1977.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 43. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 13 (a. 1534 - 1565) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1978.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 44. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 14 (a. 1546 - 1567) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1978.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 45. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 15 (a. 1525 - 1572) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1977.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 46. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 16 (a. 1525 - 1535) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1979.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 47. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 17 (a. 1536 - 1538) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1979. VII, 212, IV S.: Ill.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 48. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 18 (a. 1539 - 1541) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1979. VII, 246 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 49. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 19 (a. 1542 - 1548) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1980. 214, V S.: Ill.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 50. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 20 (a. 1549 - 1568) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1980. VII, 212, IV S.: Ill.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 51. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 21 (a. 1525 - 1528) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1980. IX, 191, IV S.: Ill.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 52. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 22 (a. 1529 - 1531) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1981. IX, 284 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 53. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 23 (a. 1532 - 1534) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1981. VIII, 272, II S.: Ill.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 54. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 24 (a. 1535 - 1536) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1982. VIII, 241 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 55. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 25 (a. 1537 - 1538) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1982. VIII, 190 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 56. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 26 (a. 1539 - 1540) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1982. VIII, 281 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 57. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 27 (a. 1541 - 1542) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1983.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 58. Documenta ex archivo Cardinalis Ioannis Morone ad Poloniam spectantia quae in Archivo secreto Vaticano asservantur. T. 1 (a. 1561 - 1580) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1984.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 59. Documenta ex archivo Cardinalis Ioannis Morone ad Poloniam spectantia quae in Archivo secreto Vaticano asservantur. T. 2 (a. 1539 - 1579) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1984.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 60. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 28 (a. 1543 - 1544) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1984. VIII, 191 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 61. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 29 (a. 1545 - 1546) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1985. VIII, 151 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 62. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 30 (a. 1547 - 1548) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1985.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 63. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 31 (a. 1549 - 1550) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1986. VIII, 187 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 64. Brevia Romanorum pontificum ad Poloniam spectantia: ex minutis et registris pontificiis. T. 1. Brevia saeculi XV quae exstant / Coll. et ed. H.D.Wojtyska. Romae, 1986. XV, 127 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 65. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 32 (a. 1551 - 1552) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1986. VIII, 195 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 66. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 33 (a. 1553 - 1554) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1987.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 67. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 34 (a. 1555 - 1556) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1987. IX, 197 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 68. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 35 (a. 1557 - 1558) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1988. VIII, 185 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 69. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 36 (a. 1559 - 1560) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1988.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 70. Index personarum quae in voluminibus I-XXX continentur / Ed. W.Wyhowska de Andreis, C.Lanckorońska. Romae, 1987. VIII, 166 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 71. Index personarum quae in voluminibus XXX-LX continentur / Ed. W.Wyhowska de Andreis, C.Lanckorońska. Romae, 1988. VII, 164 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 72. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 37 (a. 1561 - 1562) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1989.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 73. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 38 (a. 1563 - 1564) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1989.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 74. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 39 (a. 1565 - 1566) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1990.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 75. Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia. T. 40 (a. 1567 - 1568) / Ed. C.Lanckorońska. Romae, 1991. IX, 138 S.

 • Elementa ad fontium editiones. Vol. 76. Index personarum quae in voluminibus LXI-LXIX et LXXII-LXXV continentur / Ed. W.Wyhowska de Andreis, C.Lanckorońska. Romae, 1992.

 • Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995 / Oprac. L. Grzebień. Kraków, 1996. [Рэц.: Славяноведение. 2000. № 2. С. 101-102].

 • Encyclopédie moderne dictionnaire abrégé des sciences, des lettres, des arts, de l'industrie, de l'agriculture et du commerce. L - M. Paris, 1850 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.10.

 • Endlicher. [Выданне Дубніцкай хронікі] // Jahrbücher der Literatur. Wien, 1826.

 • Engelmann A. Chronologische Forschungen auf dem Gebiete der russischen und livländischen Geschichte des XIII. und XIV. Jahrhunderts. Riga, 1860 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.III.13.

 • Engels O. Zur Historiographie des Deutschen Ordens // Archiv für Kulturgeschichte. Köln, 1966. S. 336-363.

 • Epistola Pisonis ad Joannem Coritium de conflictu Polonorum et Lituanorum cum Moscoviticis. S. l., 1514. - РНБ: 13.8.2.564 || d40 (іншы экз.).

 • Epistola Sigismundi regis Poloniae ad Leonem X de victoria haereticos ac schismaticos Moscovios. 1514 || d40.

 • Epistolae Tigurinae de rebus potissimum ad ecclesiae Anglicanae reformationem pertinentibus conscriptae A.D. 1531 - 1558. Cantabrigae, 1848 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.10.

 • Estreicher K. Bibliografia Polska. 120000 druków. Cz. 1. Stolecie XIX. Kraków, 1870 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.23.

 • Estreicher K. Bibliografia Polska XV - XVI stólecia. Kraków, 1875 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.23. || d10.

 • Estreicher K. Bibliografia Polska XIX stólecia. Zeszyt dodatkowy. 3000 druków od 1871 roku. Kraków, 1873 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.23.

 • Estreicher K. Bibliografia Polska XIX stólecia. T. 6. Dopełnienia (A-O). Kraków, 1881 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.23.

 • Estreicher K. Bibliografia Polska XIX stólecia. T. 7. Dopełnienia (P-Ż). Kraków, 1882 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.23.

 • Estreicher K. Bibliografia Polska od 1800 do 1862 roku. Wstęp. Warszawa, 1863 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.15.

 • Estreicher K. Biblioteka Jagiellońska. Kraków, 1881 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.23.

 • Etliche Newe Zeittungen, was sich von dem sibenden Junii biss hiehero mit Gran Hatuan, Moscowitern, Türcken, tartern, Reussen... zugetragen... Nach dem Drestnischen Exemplar nachgedruckt zu Coburgk, 1594 (V. Kröner).— РНБ: 13.7.2.599.

 • Etninių žemių lietuviai dabartinėje Baltarusijoje. Vilnius, 1999.

 • Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność: Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin. Toruń, 1996.

 • Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów / Pod red. K. Zielińskiej-Melkowskiej. Toruń, 1997.

 • Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis / sudarė Darius Staliūnas, Vilnius, 2002. [1. S. C. Rowell. Lietuva – krikščionybės pylimas?: Vienos XV amžiaus ideologijos pasisavinimas; 2. Edvardas Gudavičius. Ar būta lietuviškojo tamplierių bylos varianto?; 3. Jūratė Kiaupienė. Ar galima rasti europietiško identiteto pėdsakų XVI a. Lietuvoje?; 4. Raimonda Ragauskienė. XVI a. Radvilų požiūris į Lietuvos vietą Europoje].

 • Exemplar pacis perpetvae vervm ac originali suo concordans inter reges Regnemque Poloniae, eiusdemque principes tam Ecclesiasticos, quam Seculares, aliosque status ex vna, et magnum magistrum Prussie necnon magistros Alemaniae, Italiae et Liuoniae Theutonici ordinis... ex altera partibus... anno... 1436 erectae ac initae plus quam ducentis sigillis munitae ac roboratae. Augustae, 1548 || Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek; алфавітны каталог). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VIII.09.


© А.Л., складанне каталога.


Hosted by uCoz