Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


A | B | C | D - E | F - H | I - K | L - N | O - R | S - T | U - Z | А | Б | В | Г | Д | Е - Ж |
З - И | К | Л | М | Н | О - П | Р | С - Т | У - Х | Ц - Я | Рукапісы

 • Caro J. Das Interregnum Polens im Jahre 1587 und die Parteikämpfe der Häuser Zborowski und Zamojski. Gotha, 1861 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Caro J. Geschichte Polens. Bd. 2. Gotha, 1863 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.02. || d34.

 • Caro J. Geschichte Polens. Bd. 3. 1386-1430. Gotha, 1869 || d32.

 • Caro J. Geschichte Polens. Bd. 5. H. 1. 1455-1480. Gotha, 1886. - XIII, 500 s. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 105-112]. || d34.

 • Casimiriana I: fontes vitae et cultus S. Casimiri / Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto istorijos šaltiniai / Par. M.Čiurinskas. Vilnius, 2003. [Series: Fontes ecclesiastici historiae Lithuaniae; 3].

 • Casimiriana II: vitae antiquiores S. Casimiri / Ankstyvieji šv. Kazimiero "gyvenimai" / Par. M.Čiurinskas. Vilnius, 2004. [Series: Fontes ecclesiastici historiae Lithuaniae; 4].

 • Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae. P. 1. Recensionem codicum graecorum continens. Oxonii, 1853 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XII.26.

 • Catalogus bibliothecae Hungaricae nationalis Szechenyianae. T. 1. Scriptores Hungaros et rerum Hungaricarum typis editos complectentis. Supplementum 1. A - Z. Posonii, 1803 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.II.19.

 • Catalogus bibliothecae Hungaricae Szechenyiano - Regnicolaris. T. 1. Scriptores Hungaros et rerum Hungaricarum typis editos complectentis. Supplementum 2. A - Z. Sopronii, 1807 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.II.19.

 • Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis. Vol. 1. Oprac. J.Korzeniowski, Kraków, 1887-1893. [sygn. 1 - 917]; Vol. 2. Oprac. S.Kutrzeba. Kraków, 1908-1913. [sygn. 918 - 1681]. [Рэц. на першы сшытак: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 309-311]. || d29 (ч. 1).

 • Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae et Universitatis Regimontanae. Fasc. 1. Codices ad iurisprudentiam pertinentes / Digessit et descripsit A.I.H.Steffenhagen. Regimonti, 1861 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Cattermole R. The Council of Constance and the War in Bohemia. London, 1855 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.08.

 • Cehak-Hołubowiczowa H. Słowiańskie cmentarzysko kurhanowe koło wsi Płatowo w powiecie i województwie nowogródzkiem // Ateneum Wileńskie. R. 13. Z. 1. 1938. S. 183-196.

 • Cehak-Hołubowiczowa H. Zabytki archeologiczne województwa Wileńskiego i Nowogródskiego. Wilno, 1936.

 • Celichowski Z. Polskie indeksy księżek zakazanych. Rozprawka bibliograficzna. Kraków, 1899 [адбітка з Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. 10] || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.31.

 • Cellarius, Andreas Regni Poloniae magnique ducatus Lituaniae. Omniumque regionum juri Polonico subjectorum: Novissima descriptio, urbium potissimarum icones elegantissimas&delinitionem hujus Regni Geographicam oculis subjiciens / Studio Andreae Cellarii. - Amsterodami, 1659 || Сайт: Old Printed Books. Адрас (Book ID: 0164749). Фармат: JAVA/JPG. Дата праверкі: 2008.XI.27.

 • Čepienė K., Petrauskienė I. Vilniaus akademijos spaustuvės leidiniai, 1576 - 1805. Vilnius, 1976.

 • Černy A. Pieśni białoruskie z powiatu dziśnieńskiego guberni wileńskiej: dodatek do pieśni białorusko-polskich z powiatu sokólskiego guberni grodzieńskiej zapisanych przez J. Baudouin de Courtenay. Kraków, 1894 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Chachaj M. Mikołaj Czarny Radziwiłł a Kościół katolicki w Szydłowcu // Z dziejów parafii szydłowieckiej / Red. J. Wijaczka. Szydłowiec, 1998. S. 7-15.

 • Chadyka J. Kulturotworcza rola Unii Brzeskiej na Białorusi // Unia Brzeska z perspektywy czterech stuleci: Materiały międzynarodowego sympozium naukowego. Lublin, 20-21/IX 1995 r. Lublin, 1998. S. 167-178.

 • Charkiewicz W. "Scipion Ruski" Konstanty Iwanowicz książe Ostrogski, wielki hetman litewski, wojewoda trocki, kasztelan wileński, marszałek ziemi Wołyńskiej, starosta łucki, brasławski, winnicki etc. Wilno, 1934.

 • Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans / Gedimino laiškai / Ed., transl. and commented by S.C.Rowell. Vilnius: Vaga, 2003 || d43, кс.

 • Chiquet J. Les Estats De La Couronne De Pologne. Paris, 1719 [Геаграфічная мапа] || Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek; алфавітны каталог). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.05.

 • Chłędowski K. Królowa Bona. Obrazy czasu i ludzi. T. 1. Warszawa, 1876 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.17.

 • Chłędowski K. Królowa Bona. Obrazy czasu i ludzi. T. 2. Warszawa, 1876 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.17.

 • Chłędowski K. Zygmunt Korybut // Biblioteka Warszawska. T. 3. Warszawa, 1864. S. 32 - 98.

 • Chmarzyński G. Sarkofagi polskie XIV w. [Poznań, 1938?] || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.21.

 • Chmel J. Die Handschriften der k.k. Hofbibliothek in Wien im Interesse der Geschichte, besonders der österreichischen. Bd. 1. Wien, 1840 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Chmielnicka L. Działalność kulturalno-mecenasowska Ogińskich na Witebszczyźnie // Przegląd Wschodni. 2001. Z. 4 (28).

 • Chodynicki I. Dykcyonarz Uczonych Polaków, zawierający krótkie rysy ich życia, szczególne wiadomości o pismach, i krytyczny rozbiór ważniejszych dzieł niektórych. Porządkiem alfabetycznym ułożony. T. 1. A-K. Lwów, 1833 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.04.

 • Chodynicki I. Dykcyonarz Uczonych Polaków, zawierający krótkie rysy ich życia, szczególne wiadomości o pismach, i krytyczny rozbiór ważniejszych dzieł niektórych. Porządkiem alfabetycznym ułożony. T. 2. L-P. Lwów, 1833 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.25.

 • Chodynicki I. Dykcyonarz Uczonych Polaków, zawierający krótkie rysy ich życia, szczególne wiadomości o pismach, i krytyczny rozbiór ważniejszych dzieł niektórych. Porządkiem alfabetycznym ułożony. T. 3. R-Z. Lwów, 1833 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.01.

 • Chodynicki I. Historya stołecznego królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa od założenia jego aż do czasów teraznieyszych. Lwów, 1829 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.29.

 • Chodynicki K. Geneza dynastji Giedymina // Kwartalnik Historyczny. 1926. T. 40, z. 4. S. 541-566.

 • Chodynicki K. Geneza i rozwój legendy o trzech męczennikach wileńskich // Ateneum Wileńskie. R. 4. Z. 13. 1927. S. 417-451.

 • Chodynicki K. Geneza i rozwój podania o zabójstwie Zygmunta Kiejstutowicza. (Ze studjów nad dziejopisarstwem litewskiem) // Ateneum Wileńskie. R. 5. Z. 15. 1928. S. 79-103.

 • Chodynicki K. Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska: Zarys historyczny, 1370-1632. Warszawa, 1934 || Адрас. 2011.VII.13 || d45; d46.

 • Chodynicki K. Książę litewski na Kujawach w XIV w. // Prace Komisji Historycznej PTPN. T. 7. Poznań, 1933. S. 597-606.

 • Chodynicki K. Legenda o męczeństwie czternastu franciszkanów w Wilnie // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 12. 1927. S. 54-78.

 • Chodynicki K. O stosunkach wyznaniowych w cechach wileńskich od XVI do XVIII w. // Księga pamiątkowa ku czci O.Balzera. T. 1. Lwów, 1925. S. 117–131.

 • Chodynicki K. Próby zaprowadzenia chrześcijaństwa na Litwie przed 1385 r. // Przegląd Historyczny. T. 18, 1914. S. 215-318.

 • Chodynicki K. Przegląd badań nad dziejami Litwy w ostatnim dziesięcioleciu 1920-30 // Kwartalnik Historyczny. R. 44. T. 1. Z. 1. Lwów, 1930. S. 273-300.

 • Chodynicki K. Stanisław Smolka. Stanowisko Smolki w rozwoju badań nad przeszłością W. Ks. Litewskiego // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 7-8. 1924. S. I-XIII.

 • Chodynicki K. Ze studijów nad dziejopisarstwem Rusko-Litewskim (T. z. Rękopis Raudański) // Ateneum Wileńskie. R. 3. № 10-11. 1925/26. S. 387-401.

 • Chodynicki K. (Rec.) Halecki O. Dzieje unji Jagiellońskiej. T. 1 - 2 // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 85 - 98.

 • Chodynicki K. (Rec.) Jakubowski J. Z zagadnień unji polsko-litewskiej // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 99 - 100.

 • Chodynicki K. (Rec.) Лаппо И.И. Западная Россия и ее соединение с Польшею в их историческом прошлом. Исторические очерки. Прага, 1924; Łappo I.I. Základní zákony velikého knižeství litevského a Polsko po lublínské unii // Sbornik vèd. právních a státních. R. XXIII. 1923. Seš. 3-4 // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 5-6. 1924. S. 252 - 277.

 • Chodynicki K. (Rec.) Пичета В. Аграрная реформа Сигизмунда Августа в Литовско-Русском государстве. Ч. 1 и 2 // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 2. 1923. S. 280-300.

 • Chodźko L. Historya domu Rawitów-Ostrowskich związana z dziejami Polski, Litwy, Prus i Rusi składających Rzeczypospolitę polską. T. 1. Między latami 1190 - 1650. Lwów, 1871 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Chodźko L. Rodowód Xiążąt Ogińskich. [Paris, 1859] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.29.

 • Choiseul-Gouffier S., de. Vladislas Jagellon et Hedwige, ou la réunion de la Lithuanie à la Pologne: nouvelle historique (1382). T. 1. Paris, 1824 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Choiseul-Gouffier S., de. Vladislas Jagellon et Hedwige, ou la réunion de la Lithuanie à la Pologne: nouvelle historique (1382). T. 2. Paris, 1824 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Choisnin J. O elekcyi Henryka Walezyusza na króla polskiego pamiętniki Jana Szoanę (Jean Choisnin) [...] XVI-go wieku. Wilno, 1818 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.12.

 • Christliche Erinnerunge... Item das der Moscoviter sich auch jetzt... den Christen im Deudtschen Reich gewalt zufügen... will... An die Christlichen Chur und Fürsten... jetzt auff dem Tage zur Naumburg bey einander versamlet. Durch c. Cruceim. S. l., 1561.- Шифр РНБ: 13.9.2.728.

 • Chronica Hungarorum: I. magistri P. Belae regis notarii; II. magistri Simonis de Keza; Gesta Hungarorum: III. Chronicon pictum Vindobonense / Rec. M.Florianus. Lipsiae, 1883 [Historiae Hungaricae fontes domestici. Pars prima. Scriptores; 2] || Сайт: KlimoTheka. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Chronica Johannis Naucleri praepositi tubingensis, succinctim compraehendentia res memorabiles seculorum omnium ac gentium, ab initio Mundi usque ad annum Christi nati 1500. Coloniae, 1579 || Сайт: Zielonogórska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.25.

 • Chronica minora: I. Chronicon Posoniense; II. Magistri Rogerii Carmen miserabile; III. Adnotationes historicae; IV. Ducum ac regum Hungariae genealogia triplex; V. Petri Ransani Epitome rerum Hungaricarum / Rec. M. Florianus. Budapest, 1885 [Historiae Hungaricae fontes domestici. Pars prima. Scriptores; 4] || Сайт: KlimoTheka. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Chronica Nestoris. Textum russico-slovenicum versionem latinam glossarium / Ed. F.Miklosich. Vol. 1. Vindobona, 1860 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.05.

 • Chronicon Dubnicense: Cum codicibus Sambuci Acephalo et Vaticano, cronicisque Vindobonensi picto et Budensi accurate collatum; Accesserunt II. Adnotationes chronologicae seculi XII et XIII-i; III. Chronicon Monacense; IV. Chronicon Zagrabiense et Varadiense; V. Joannis de Vtino brevis narratio de regibus Hungariae / Rec. M. Florianus. Quinque-Ecclesiis, 1884 [Historiae Hungaricae fontes domestici. Pars prima. Scriptores; 3] || Сайт: KlimoTheka. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Chronik der vier Orden von Jerusalem / Hrsg. R.Toeppen. Marienburg, 1895 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28.

 • Chronologia polska. Warszawa, 1957.

 • Chrzanowski I. Marcin Bielski: Studium historyczno-literackie. 2 wyd. Lwów etc., 1926.

 • Chrzanowski T. Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów. Warszawa, 1993.

 • Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji (X - XVII wiek). Kraków, 1997.

 • Chrześcijaństwo w Polsce: Zarys przemian, 966 - 1979. Lublin, 1992.

 • Chrzystianizacja Litwy. Kraków, 1987.

 • Chwalibińska J. Ród Prusów w wiekach średnich. Toruń. 1948.

 • Ciampi S. Rerum Polonicarum ab excessu Stephani regis ad Maximiliani Austriaci captivitatem liber singularis. Florentiae: Typis Iosephi Galletti, 1827 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Cieszkowski A. Materyały do historyi Jagiellonów z archiwów weneckich. Cz. 1 // Roczniki Towarzystwa przyjaciół nauk Poznańskiego. T. 15. Poznań, 1887. S. 59-80 || [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 472-474]. || d38 (117605).

 • Ciołek E.V. Oratio... in... Augusten. conventu ad caesarem Maximilianum, nomine... regis Polonie Sigismundi habita. Augsburg, 1518 || Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Cipolla C. Un Italiano nella Polonia e nella Svezia tra il XVI e il XVII secolo. Torino, 1887. (Miscellanea di storia Italiana. Ser. II, t. XI). [Аляксандр Гваньіні; Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 597-598].

 • Čirūnaitė J. Baltiški LDK kariuomenės dokumentų antroponimai // Darbai ir dienos. 1999, № 10 (19). Р. 69–78. [Балцкія антрапонімы ў дакументах войска ВКЛ].

 • Ciundziewicka A. Gospodyni litewska czyli Nauka utrzymywania porządnie domu i zaopatrzenia go we wszystkie przyprawy, zapasy kuchenne, apteczkowe i gospodarskie tudzież hodowania i utrzymywania bydła, ptastwa i innych żywiołów, według sposobów wyprobowańszych i najdoświadczeńszych, a razem najtańszych i najprostszych. Wyd. 3. Wilno, 1856 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Civezza M., da. Storia universale delle missioni Francescane. Vol. 3. Roma, 1859 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.10.

 • Clades Dantiscana anno Domini 1577, XVII aprilis, a Ioanne Lasicio polono descripta. Posnaniae, 1577 || d40.

 • Codex diplomaticus Brandenburgensis. Ht. 1, bd. 24. Berlin, 1863 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis. T. 1 / Wyd. J.K.Kochanowski. Warszawa, 1919 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae / Studio et opera A.Boczek. T. 3. Ab annis 1241 - 1267. Olomucii, 1841 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04.

 • Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér. T. 9. Vol. 7. Supplementare alterum ab anno 1343-1382. Budae, 1842 || d50.

 • Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér. T. 10. Vol. 1. Ab anno Christi 1382-1391. Budae, 1834 || d50.

 • Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér. T. 10. Vol. 2. Ab anno Christi 1392-1400. Budae, 1834 || d50.

 • Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér. T. 10. Vol. 3. Supplementare et ultimum. Ab anno 1382-1400. Budae, 1838 || d50.

 • Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér. T. 10. Vol. 4. Ab anno 1401-1409. Budae, 1841 || d50.

 • Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér. T. 10. Vol. 5. Ab anno Christi 1410-1417. Budae, 1842 || d50.

 • Codex diplomaticus Lithuaniae, e codicibus manuscriptis, in archivo secreto Regiomontano asservatis / Edidit Eduardus Raczyński. Vratislaviae, 1845 || Сайт: Гісторыя Беларусі IX - XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы. Кніга даступна з гэтай старонкі. Фармат DJVU. Дата праверкі: 2006.XII.16.

 • Codex diplomaticus Lubecensis. Lübeckisches Urkundenbuch. Abt. 1. Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Th. 2. H. 1. Lübeck, 1858 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Codex diplomaticus Majoris Poloniae / Ed. E.Raczyński. Poznań, 1840 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.17.

 • Codex diplomaticus Masoviae novus. Cz. 1. Wrocław, 1987; cz. 2. Dokumenty z lat 1248 - 1355 / Wyd. I.Sułkowska-Kurasiowa i S.Kuraś. Wrocław, 1989.

 • Codex diplomaticus oder Uhrkunden so die Pommersch-Rugianisch- und Caminische auch andere benachbarte Lande angehen ... / [Hsgb. von] Friderich von Dreger. T. 1. Stettin, 1748.

 • Codex diplomaticus Ordinis Sanctae Mariae Theutonicorum / Ed. J.H.Hennes. Mainz, 1845 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.17. || d13.

 • Codex diplomaticus Poloniae. T. 1 / Ed. L.Rzyszczewski, A.Muczkowski, A.Z.Helcel. Warszawa, 1847 || 1. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.IX.28. 2. Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.09. || d15.

 • Codex diplomaticus Poloniae. T. 2, cz. 1 / Ed. L.Rzyszczewski, A.Muczkowski. Warszawa, 1848 || 1. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.IX.28. 2. Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.09. || d15.

 • Codex diplomaticus Poloniae. T. 2, cz. 2. Warszawa, 1852 || Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.09. || d15.

 • Codex diplomaticus Poloniae. T. 2, cz. 3. Indices alphabetici personarum locorum et vocabulorum specialium ad utramque partem tomi secundi Codicis diplomatici Poloniae. Warszawa, 1853 || Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.09. || d15.

 • Codex diplomaticus Poloniae. T. 3 / Ed. L.Rzyszczewski, A.Muczkowski, J.Bartoszewicz. Warszawa, 1858 || 1. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.IX.28. 2. Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.09. || d15.

 • Codex diplomaticus Poloniae. T. 4. Res Slesiacae a Michaele Boniecki olim congestae. Warszawa, 1858 || Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.09. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 103-107]. || d15.

 • Codex diplomaticus Prussicus. Bd. 1. Königsberg, 1836 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.17. || d07.

 • Codex diplomaticus Prussicus. Bd. 2. Königsberg, 1842 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.17. || d07.

 • Codex diplomaticus Prussicus. Bd. 3. Königsberg, 1848 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.17. || d07.

 • Codex diplomaticus Prussicus. Bd. 4. Königsberg, 1853 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.17. || d07; d04.

 • Codex diplomaticus Prussicus. Bd. 5. Königsberg, 1857 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.17. || d07.

 • Codex diplomaticus Prussicus. Bd. 6. Königsberg, 1861 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.17. || d07.

 • Codex diplomaticus Saxoniae || Сайт: Codex diplomaticus Saxoniae Regiae. Адрас. Люстэрка. Фармат: GIF. Дата праверкі: 2007.XII.11.

 • Codex diplomaticus Silesiae. Tt. 1 - 36 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.I.03. || T. 30, L. 1/2; T. 30, L. 3/5: d29.

 • Codex diplomaticus universitatis studii generalis cracoviensis : continet privilegia et documenta quae res gestas Academiae eiusque beneficia illustrant. P. 1. Pertinet ab Anno 1365 usque ad Annum 1440. Cracoviae, 1870 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26.

 • Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bd. 1. Urkunden der Jahre 1231-1340. Mainz, 1860 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bd. 2. Urkunden der Jahre 1341-1375 nebst Nachträgen von 1240-1340. Mainz, 1864 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bd. 3. Urkunden der Jahre 1376-1424 nebst Nachträgen. Mainz, 1874 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bd. 4. Urkunden der Jahre 1424-1435 und Nachträge. Braunsberg, 1935 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Codex Mednicensis seu Samogitiae diocesis. Pt. 1 / Ed. P.Jatulis // Fontes Historiae Lituaniae. T. 3. Romae: Academia Lituana Catholica Scientiarum, 1984.

 • Codex Pomeraniae vicinarumque terrarum diplomaticus. Bd. 1. Bis auf das Jahr 1260 incl. / Hrgb. F. von Dreger. Berlin, 1768 || d46.

 • Codex Pommeraniae diplomaticus. Bd. 1. Greifswald, 1862 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Commentarius rerum a Stephano Rege adversus magnum Moschorum Ducem gestarum Anno 1580. Claudiopoli, 1581.

 • Compendium privilegiorum et gratiarum Societatis Iesu. Antverpiae, 1635 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Conditiones Pacis, a Magno Moscoviae Duce Petitae, a Rege Polonia concessae... Magdeburgi, [1582].— Шифр РНБ: 13.7.2.1044.

 • Confirmatio generalis omnium ivrivm, privilegiorvm, libertatvm Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuanię facta per... Staphanu[m] primum Dei gratia Regem Poloniae... [Kraków, post 1576.V.04]. - Экземпляр: Biblioteka Narodowa, BN.XVI.F.125 adl. || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Congregationes particulares ecclesiam catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes. Vol. 1. Romae, 1954.

 • Congressus ac celeberrimi conventvs caesaris Max. et trium regum Hungariae, Boemiae et Poloniae, in Vienna Panoniae, mense iulio Anno 1515 facti, brevis ac verissima descriptio. 1515 || d40.

 • Constitutiones et Statuta vel Sintagmata provintialia Incliti regni Polonie: Per serenissimum atque Invictissimum principem et dominum dominum Kazimirum primum: Polonie regem. Magnumque ducem Lithwanie. Russie. Prussieque dominum et heredem etc. Edita et promulgata Cuius profecto: multiplex et varia atque recondita et altissima eruditio: in maximisque pacis et belli negotiis exercitatio. Tum vero pro conditione et statu hominum vitia corripientis; Quique terras tumultuantes et res novas molientes: ad fidem et obsequium Regium sua opera redegit: atque pacatas et quietas tandem reddidit. Leipzig, 1488 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26.

 • Constitucye seymu walnego koronaciey krolewskiey 1576: Działo się na Zamku Krakowskim na seymie walnym koronatiey naszey trzydziestego dnia maia roku M.D.LXX.VI... [Krakó, 1576] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.X.06.

 • Constitucie, statuta y przywileie, na walnych seymiech Koronnych od roku 1550 do roku 1637 uchwalone. Kraków, 1637 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03 || d18.

 • Conze W. Agrarverfassung und Bevölkerung in Litauen und Weißrußland. Leipzig, 1940.

 • Copey des Brieffes: Welche der Litawische Hauptman gen Warschaw, dem Herrn Radivill zugeschickt, darinnen vermeldet, wie es ihme in eroberung der Schlacht, so er mit dem Moscowitter gethan, ergangen... Augspurg, 1564 (M. Franck).- Шифр РНБ: 12.43.2.406. Тое ж: Nürnberg, 1564 (N. Knorr).- Шифр РНБ: 13.9.2.522.

 • Corpus Antiquissimorum Poetarum Poloniae Latinorum usque ad Ioannem Cochanovium. T. 2. Pauli Crosnensis Rutheni atque Ioannis Visliciensis Carmina. Cracoviae, 1887 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11. || d02

 • Corpus Juris Hungarici. 1000-1526. T. 1. Budapest, 1899.

 • Corpus scriptorum historiae Byzantonae. P. 19. Nicephorus Gregoras. Vol. 1. Bonnae, 1829 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.II.20.

 • Corpus scriptorum historiae Byzantonae. P. 19. Nicephorus Gregoras. Vol. 2. Bonnae, 1830 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.II.20.

 • Corpus scriptorum historiae Byzantonae. P. 19. Nicephorus Gregoras. Vol. 3. Bonnae, 1855 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.II.20.

 • Cracovia Lithuanorum saeculis XIV-XVI / Sud. W. Urban, S. Lūſys, iš lot. k. vertė A. Vaškelienė. Vilnius, 1999.

 • Cronberg H., von. Eyn Sendbrieff an Babst Adrianum, darinn... angezaygt wirt ein... Weg zu Aussreuttung aller Ketzereyen und zu haylsamer Rettung gantzer Christenhait von des Türcken Tyranney. Nürnberg, 1523 || Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Cronica conflictus Wladislai regis Poloniae cum cruciferis. Anno Christi 1410. Z rękopisu Biblioteki Kórnickiej. Wyd. Z.Celichowski. Poznań, 1911.

 • Crusade and Conversion on the Baltic Frontier. 1150–1500 / Ed. A.V. Murray. Burlington, Vermont, 2001.

 • Cudzodziemcy o Polsce. T. 1 - 2. Kraków, 1971.

 • Curieuser Geschichts-Calender, darinnen die [...] Geschichte des Gross - Fürstenthums Russlandes oder Moscoviens von Anno 840 an biss 1679 [...] vorgestellet werden. Leipzig, 1697 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.03.

 • Curieuser Geschichts-Calender darinnen die merckwürdigsten Geschichte des Königreichs Polen und Gross-Hertzogthumbs Litthauen von Anno 1500 biss 1697 denen Jahren, Monaten und Tagen nach, auff besondere neue art allen Liebhabern der Historien zu Nutz in beliebter kürtze vorgestellet werden. Leipzig, 1697 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.04.

 • Curieuser Geschichts-Calender, darinnen die vornehmsten Thaten und Geschichte derer Durchlauchtigsten Chur-Fürsten zu Brandenburg, so von Anno 1598. biss auff gegenwärtige Zeit regiert haben, nach den Jahren, Monaten und Tagen, zusammen getragen und ausgefertiget worden von Joh. Peter Ludwig, P. P. zu Halle. Mit Chufl. Sächs. Gnäd. Privilegio. Leipzig, 1697 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Cuspinianus J. Congressvs Ac Celeberrimi Conventvs Caesaris Max. Et Trivm Regvm Hvngariae, Boemiae, Et Poloniae, In Vienna Panoniae, mense Ivlio, Anno M. D. XV. facti, breuis ac uerissima descriptio. [Wien], 1515 || 1. Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek; алфавітны каталог). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VIII.09. 2. Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VIII.14. 3. Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Cuspinianus J. Der namhaftigen kay. Ma. vnd dreyer Kunigeen zu Hungern Beham vnd Poln zamenkumung vnd versamllug so zu wienn in dem Heymonat: nach Christi gepurd M.D. xv. iar geschehe ain kurtze vnd warhafte erzelung vnd erklarung. Wien, 1515 || Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Cuspinianus J. Oratio protreptica ad Sacri Romani Imperii proceres, ut bellum suscipiant contra Turcum, cum descriptione conflictus nuper in Hungaria facti, quo periit rex Hungariae Ludovicus, et qua via Turcus Solomet ad Budam usque pervenit ex Albagraeca, cum enumeratione clara dotium, quibus a natura dotata est Hungaria. Becs, 1526 || Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Ćwikła L. Bractwo cerkiewne jako forma organizacji ludności prawosławnej na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej w XVI–XVII w. // Czasy Nowożytne. 2000. T. 8. S. 119 – 135.

 • Ćwikła L. Działalność edukacyjna prawosławnych bractw cerkiewnych w Rzeczypospolitej w XVI – XVII wieku // Roczniki Nauk Społecznych. 2004. T. 32, z. 2. S. 95 – 111.

 • Ćwikła L. Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344 - 1795. Lublin, 2006.

 • Ćwirko-Godycki M. Słowianie południowi: studjum antropologiczne ze szczególnem uwzględnieniem typów morfologicznych. Poznań, 1931 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26.

 • Cygielman A. Jewish autonomy in Poland and Lithuania until 1648. Jerusalem, 1997.

 • Cynarski S. Zygmunt August. Wrocław, 1988. [Wyd. 2., przejrz.: Wrocław, 1998].

 • Čypčychlej učma Trochka: Lietuva karajlarnyn jyrlary / Į Trakus paukščiu plasnosiu: Lietuvos karaimų poezija / Ed. K. Firkavičiūtė. Vilnius, 1997.

 • Czacharowski A. Rola króla Władysława Jagiełły w pertraktacjach polsko-krzyżackich przed wielką wojną // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia. № 24. 1990. S. 51 - 71.

 • Czacki T. Czy prawo rzymskie było zasadą praw litewskich i polskich? I czy z połnocnemi narodami mielismy wiele wspolnych praw i zwyczaiow? Rosprawa czytana w Krzemieńcu na otwarciu roku szkolnego 1808. w Gimnazyum Wołyńskiem. Wilno, 1809 || 1. Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13. 2. Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Czacki T. Dzieła. T. 1. O litewskich i polskich prawach. T. 1. Poznań, 1843 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Czacki T. Dzieła. T. 2. O litewskich i polskich prawach. T. 2. Poznań, 1844 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Czacki T. Dzieła. T. 3. Poznań, 1845 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Czacki T. O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źródłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 roku wydanem. T. 1. Warszawa, 1800 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: JPG PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.20. || d08

 • Czacki T. O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źródłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 roku wydanem. T. 1 - 2. Kraków, 1861 - 349 s. + 352 s.

 • Czacki T. Rozprawa o żydach i karaitach. Kraków, 1860 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VII.09.

 • Czacki T. Rozprawa o żydach i karaitach. Z. 1. Kraków, 1860 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Czacki T. Rozprawa o żydach i karaitach. Z. 2. Kraków, 1860 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Czacki T. XIII tablic ważnych dla starożytności polskich pod względem paleografii używanej w najdawniejszych dyplomatach, począwszy od r. 1185 zawierających między innymi fac simile podpisów królów polskich. Wilno, 1844 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.29.

 • Czacki T. Zbiór ciekawy XIV tablic numizmatycznych rytych na miedzi, zawierających wizerunki numizmatów polskich obustronnie wydanych przy dziele "O litewskich i polskich prawach"...: w ogóle sztuk 215 i oryentalnych sztuk 10. Wilno, 1844 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku. Poznań, 1996.

 • Czapliński W. Stanowisko państw skandynawskich wobec sprawy inflanckiej w latach 1558 - 1561 // Zapiski Historyczne. 1963, t. 28, z. 3. S. 379 - 405.

 • Czarkowski P. Dzieje w Polsce, Litwie i na Rusi z poglądem na wpływ Europy. Od 862 do 1825 r. Warszawa, 1859 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.I.03.

 • Czarnecki J. (pseud.). Wilno w dziejach książki polskiej. Wilno, 1928. [Рэц.: Ateneum Wileńskie. R. 5. Z. 15. 1928. S. 184-185].

 • Czarniecki K.Ł. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 1. Gniezno, 1875-1881 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.26.

 • Czarniecki K.Ł. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 2. Gniezno, 1881-1882 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Czartoryscy. Trzydzieści sześć życiorysów. Kraków, 1938. - 589 s.

 • Czartoryska I.E. Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach. Warszawa, 1828 || Сайт: Małopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Czermak W. Grunwald. Lwów, 1910 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Czermak W. Sprawa równouprawnienia schizmatyków i katolików na Litwie (1432 - 1563) // Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności. 1903, t. 44. S. 348 - 405.

 • Czerski S. Opis Żmudzkiey dyecezyi. Wilno, 1830 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.29.

 • Czołowski A. Historja Lwowa: od założenia - do roku 1600. Lwów, 1925 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Czołowski A. Sprawy wołoskie w Polsce do roku 1412 // Kwartalnik Historyczny. T. 5, 1891. S. 569-598.

 • Czuczyński A. Traktat książąt litewskich z Kazimierzem Wielkim z r. 1366. // Kwartalnik Historyczny. R. 4, 1890. S. 513-515 || d24a.

 • Czyżewski P. Alfvrkan Tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielony. Wilno, 1616.


© А.Л., складанне каталога.Hosted by uCoz