Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


[1288.II.9-15]. [Месца не пазначана]. Князь Уладзімір Васількавіч запавядае сваёй жонцы княгіні (Вользе) горад Кобрын, сёлы Гародла, Садовае, Соміна і манастыр святых Апосталаў з сялом Беразовічамі.

Арыгінал невядомы. Копія граматы запісана ў складзе Галіцка-Валынскага летапісу. Асноўныя спісы (паводле А. Купчынскага): Іпацьеўскі (старэйшы: канец XIV - пачатак XV стст.): БАН, № 16.4.4, арк. 299-299 адв.; Хлебнікаўскі (XVI ст.): РНБ, F.IV.230, арк. 758-759 адв.; Пагодзінскі (пач. XVII ст.): РНБ, ф. Пагодзіна, № 1401, арк. 679; спіс Марка Бундура (XVII ст.): БАН, № 21.3.14, арк. 224 адв. - 225; Ермалаеўскі (канец XVII - пачатак XVIII стст.): РНБ, F.IV.231, арк. 283 адв. - 284; Кракаўскі (канец XVIII ст.): Бібліятэка Чартарыйскіх у Кракаве, Тэкі Нарушэвіча, № 122, с. 839-840.

Асноўныя публікацыі: Карамзин Н.М. История государства российского. Изд. 2. Т. 4. СПб., 1819. С. 370, заўв. 175; Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Ч. 2. М., 1819. С. 7, № 5; Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. Изд. 3. СПб., 1908. Стлб. 903-904; Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных. М., 1909. С. 11; Купчинський О.А. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої половини ХІV століть. Дослідження. Тексти. Львів, 2004. С. 315-317, № II-46 (датаванне, спісы, літаратура). Электронная версія зроблена за выданнем А. Купчынскага. Кірылічныя лічбы заменены на арабскія. Розначытанні прыведзены не цалкам, а выбарачна.

Дата: Асноўнымі датамі для прыняцця дакумента ў літаратуры называліся: каля 1286, 1287 альбо каля 1287. А. Купчынскі датаваў грамату перыядам з 9 па 15 лютага 1288 г., магчымым месцам складання прызнаў г. Райгорад.

      Въ имѧ Ѡ(т)ца и С(ы)на и С(вя)т(а)го Д(у)ха м(о)л(и)твами С(вя)тыа1 Б(городи)ца и Прис(но)д(е)в(и)ца М(а)рья и с(вя)т(ы)хъ Агг(е)лъ.
      Се язъ2, кнѧзь Володимѣръ, с(ы)нъ Василковь, вноукь Романовъ, пишоу грамотоу.
      Далъ есмь кнѧгинѣ своеи по своемь животѣ городъ свои Кобрынь и с людми, и з данью: како при мнѣ даяли, тако и по мнѣ 3- ать дають кнѧгинѣ -3 моеи.
      Иже4 далъ есмь еи село свое Городелъ5 и с мытом. А людье како то на мѧ страдалѣ6, тако и на кнѧгиню мою по моемь животѣ.
      Аже боудеть кнѧзю горо|дъ роубити, 7- и ни -7 к городоу, а поборомъ и тотарьщиною ко кнѧзю.
      А Садовое еи, Сомино же далъ есмъ кнѧгинѣ свое. И манастырь св(ят)их Ап(о)с(то)лы, же8 создахи9 и своею силою. А село есмь коупилъ Березовичѣ оу Рьевича10 оу Давыдовича Фодорка11, а далъ есмь на немь 50 гривенъ коунъ а 512 локотъ скорлата13 да бронѣ14 дощатые. А тое15 далъ есмь ко А(по)с(то)л(о)мъ же.
      А кнѧгини моа по моемь животѣ ѡже восхочеть16 в черничѣ17 поити - поидеть, аже не восхочеть16 ити - а како18 еи любо: мнѣ не воставши смотрить19 что кто иметь чинити по моемь животѣ.

1 Хл., Паг.: пр(е)с(вя)тыа. 2 Хл., Паг.: азъ. 3-3 Хл., Паг.: имат  даати кнѧгини. 4 Хл., Паг.: аже. 5 Хл., Паг.: и Городло. 6 Хл., Паг.: тѧгли и. 7-7 Хл., Паг.: и они. 8 Хл., Паг.: иже. 9 Хл., Паг.: създах. 10 Хл., Паг.: Юрьевича. 11 Хл., Паг.: в Ходорка. 12 Хл., Паг.: пѧт. 13 Хл., Паг.: шарлатоу. 14 Хл., Паг.: брынѣ. 15 Хл., Паг.: село. 16 Хл., Паг.: въсхощет. 17 Хл., Паг.: черници. 18 Хл., Паг.: ѧк. 19 Хл., Паг.: смотрѣти.

А.Л. Ідэнтыфікацыйны нумар электроннай версіі дакумента: d117 ад 2010.VII.18.


Hosted by uCoz