Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


[1470].VI, в лето 6978, индикт в 3. [Кіеў]. Намеснік Кіеўскай Сафійскай кафедры Мануіл звяртаецца да кіеўскага отчыча князя Сямёна Алелькавіча з просьбай абараніць маёнткі мітраполіі, Кіева-Пячэрскага манастыра і Уздзвіжанскай царквы з людзьмі Мігалчычамі, Калянчанамі, селішчам Макалевічамі ад уступлення ў іх паноў Васіля Радуліча і яго братаніча Івана.

Спісак першай чвэрці XVI ст., напісаны на паперы, захоўваецца цяпер у Расійскім дзяржаўным гістарычным архіве ў Санкт-Пецярбургу: ф. 823 ("Канцылярыя мітрапаліта грэка-уніяцкіх цэркваў у Расіі"), справа 1, аркушы 1-5. Поўнатэкставыя публікацыі не выяўлены. Літаратура: Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. Т. 1. 1470–1700. СПб., 1897. С. 3, № 1 (дата: 1470); Люта Т.Ю. Уніатська церква в Києві: 1596-1637 рр. // Наукові записки Національного університета "Києво-Могилянська академія". Т. 18. Історичні науки. Київ, 2000. С. 57 (пераказ зместу). Ніжэй даецца апісанне дакумента ў такім выглядзе, як яно змешчана ў выданні "Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов". Кірылічныя лічбы заменены на арабскія. Пазначэнні "Р" (руская) і "п" (польская) датычацца да мовы асноўнага тэкста і пазнейшых спіскаў.

1470 годъ. № 1. Іюнь. - "Листъ" съ изложеніемъ слѣдственнаго разбора дѣла о захватѣ Василіемъ Родуличемъ и его "братаничемъ" Иваномъ земли, принадлежащей кіевскому митрополиту. - Р.-п.[р]. - 5 л.

Дѣло началось по жалобѣ софійскаго намѣстника Мануила "государю князю" Семену Александровичу, "отчичу кіевскому", на "пана" Василія Родулича и его братанича Ивана о томъ, что они "въ церковную землю уступаются, и въ сѣножати, и въ воды церковныи". Изъ документа не видно, о какой именно мѣстности идетъ рѣчь. Упоминаются названія: митрополичьи люди мигалчичи, калѣнчане, селище Макалевичи; имена: князь кіевскій Михаилъ, крылошанинъ печерскій Сильвестръ, крылошанинъ софійскій, воздвиженскій священникъ Іаковъ, софійскій намѣстникъ прежній Додъ Голобородый и др., - но въ формѣ, не дающей характеристическихъ чертъ для точнѣйшаго определенія упомянутыхъ мѣстностей и лицъ. - Дата документа: "в лѣт 6978 индикт въ 3 мсца июн".

Документъ ветхъ, значительно выцвѣлъ и отчасти поврежденъ на загибѣ. Писанъ по несложенному листу бумаги первой четверти XVI ст. При немъ два позднѣйшихъ списка, гдѣ русскій текстъ переписанъ знаками польскаго алфавита. - Изъ связокъ.

А.Л. Ідэнтыфікацыйны нумар электроннай версіі дакумента: d031 ад 2009.XII.02.


Hosted by uCoz